PDA

نسخه کامل مشاهده نسخه کامل : Wanted: A Wild Western Adventureramin-ahmadi
24-02-2006, 18:52
سلام
دوستان کسی این بازی را تا حالا بازی کرده یا نه ؟
من دندون اون دکتررو کشیدم بعد تو بانک هم اسم نوشتم از اون فروشگاه هم همه چیز خریدم حالا باید چی کار کنم ؟

shah abas
17-12-2006, 21:46
من از كجا بايد عينك دكتر رو پيدا كنم تا بتونم با خانم سياهپوست به خونه برم؟

shah abas
18-12-2006, 15:34
كسي جواب نميده؟
اين همه آدم تو فروم به اين بزرگي!

Oracle_Eldorado
19-12-2006, 02:18
بابا من فكر كردم Nfs: Most Wanted رو ميگي !
نه متاسفانه من اين بازي رو هنوز بازي نكردم وگرنه
100% كمكت ميكردم

shah abas
19-12-2006, 19:28
نام بازي:wanted a wild western adventure

B U L U T
11-08-2008, 19:08
من نمي تونم با اون مرده توي big salon چطوري بازي كنم اهرم رو چطوري از خوك دوني بردارم
چرخ كالسكه شكسته دكتر رو چطوري تعمير كنم دوتا طناب داشتم ول يكيش رو در چاه استفاده كردم يكيش رو توي اون خونه بچه ها براي بالا رفتن استفاده كردم
و زنداني رو چطوري ازاد كنم اون مرده كه دنبالم ميوفته رو چكار كنم بانكدار رو چطوري تهديد كنم كه 100 دلار + يه برگه رو بده و روغن رو از اون قاچاق چي چطوري بگيرم اخه مغازه دار با هام حرف نميزنه
در ضمن كسيميتونه راهنماي بازي رو بزار لطفا بغيير از اين راهنما باشه
از اين راهنما چيزي نفهميدم
نكات

فواصل بازار

در باز ي تحت تعقيب ، سه مرحله معما وجود دارد كهنيازمند كمي مهارت اس ت . اگر مكانمادرست عمل نمي كند يا به اندازه كافيدر اين زمانها به سرعت عمل نمي كر د به منوي انتخابرا انتخاب كنيد .اينكار سبب مي شود گرافيك ان زاويه اي تر شود detail برويد و option

اما كنترلموس در اين حالت بهتر است وقتي به مرحله بازي رفتيد مي توانيد دوباره به جزئياتبپردازيد

هويج

براي حملو نقل فنيمور (اسبش) به كمي سوخت نياز داريد. در مزرعه بانيستر يا جونز ميتوانيد خود تان اين سوختها يا مواد غذايي را كشت دهيد در اين مكانهامحصولات هويج هموجود دا رد مي توانيد توسط پمپ انرا اب دهيد اين امر سببمي شود زمين خاكستري وابيرنگ شود در اين حالت زمين اشباع شده بعد رنگخاكستري تبديل به رنگ قرمز مي شود وحالا محصول هويج آماده درو است وقتيزمين كاملا قرمز شد هويجها را بچينيد حتي ميتوانيد هويجها را از مغازهجكسون بخريداسب فنيمور (ريو) يك همچنين ميزان سنجي دارد كه سطح سوخت ش (هويج) را نشان ميدهدبه اين ميزان نگاه كنيد تا مطمئن شويد بدون هويج نميمانيد

پول

در اينبازي براي خريد انواع كالا ها به پول نياز داريد اگر كشوها و كابينتها را بگرد يدميتوانيد چند دلا ر پيدا كرده و آ نها را برداريد اين گشتن بدان معني نيستكه بتوانيد دلار پيداكنيد بهتر است خودتان پولها را پيدا كنيد حتي بافرستادن تلگراف هم مي توانيد در خواستپول كنيد يعني يك وام كوچك بانكيبگيريد يا با بازي در سالن تير اندازي و زدن به هدف آ نوقت مسابقه را ميبريد

رهيافت
مزرعه بنيستر

بعد از نمايش د لقك، استارك تلاش مي كند تا مزرعه بنيستر را بگيرد فنيمورموقع شام تعجبكرده و از تخت بلند مي شود اين جايي است كه كنترل را در دستتمي گيري خودتان را ازتخت بكشيد بيرون و دور و برتان را نگاه كنيد طنابي رابه يك ط ر ف تخت ب ب ند يد و جلدتپانچه را از نزديك آ ن برداريد وقتي بهچوب قفل شد در كشوي ميز كوچك را باز كنيد اوهعزيزم يك اسلحه بازي، ممكناست بچه اسلحه هايت را برداشته باش د اسباب بازيها را برداريدبعد خارجشويداستلا در اشپزخانه گفت كه جو در مزرعه ’ جونز است و د ارند ب رنامهريزي مي كنن د . با استلاصحبت كنيد شما مي فهميد كه بيلي (بچه) در مدرسهاستيك سيب از قفسه برداريد نزديك شوم ينه برخي مواد را بگذاريد زمي ن . آنها را بگ ذ اريد زمينچون وقت تلف ميشو د بعد مي توانيد برگرديد و بعدااز آ ن استفاده كنيد هر چي دلار ميخواهيد بر داريد بعد كلاهتان رابرداريد و از در خارج شويد و ريو (اسبتان) را پيدا كنيد قبل ازاينكه جاييبرويد بايد يك زين پيدا كنيد پس زين وطناب وتبر را از روي ديوار بر داريدبرگرديد برويد سراغ ريو و آنرا زين كنيد حا لا چي ؟ ريو گرسنه است به او يكسيب بدهيد نهغلط است او سيب دوست ندارد پس بايد به او چيز د يگري بدهيدبرگرديد به حياط در مزرع ههويج . به آ ب نياز داريد پس دور و برتان رانگاه كنيد سطل نزديك خانه را برداريد ممكناست يك تكه چوب هم جلوي دستتانبيا يد انرا هم برداريد با پمپ سطل را پر كنيد و 3 باراين كار را انجامدهيد تا 5 هويج بگيريد تا هر وقت بخواهيد مي توان ي د اين كار را انجام بدهيدچون تا مين بخش هويج هيجگاه ضرري ندارد مي توانيد بقيه را د ر سبد پشت خانهبگذاريد وبرگرديد به ريو غذا دهيد زمان رفتن است .

مزرعهجونز

اينجا آلوين و جو را مي بينيد و مي فهميد كه مي توانيدبه آنها كمك كنيد آنها خيلي از كارهايمشكل را مي توانند انجام دهند دوبارهبا جو صحبت كنيد تا بدانيد چه خبر اس ت شما سه هدفاصلي داريد كه عبارتنداز :

كار اول : يك نفر ديگر را پيدا كنيد تا از مزرعه د فاع كندكار دوم :كمي پول بگيريد تا دفاعتان قوي تر شود ( يك سري اسلحه و مهمات) بخريدكار سوم : تفنگ استارك را به هنگام رسيدن قطار آلبين متوقف كنيد حالابه دور و بر نگاهكنيد از روي شومينه دلارهايي را كه پيدا مي كنيد برداريد. برويد بالا سبد را برداريد و نرد بانرابگذاريد كنار پنجره بدونكلاه نمي توانيد از اينجا برويد بيرون پس تخت را بگر د يد و بهمجموع دلارهاي خود اضافه كنيد پس برويد طبقه پائين كلاه خود ر ا برداريد و بعد از نردباناستفاده كنيد زير پا طنابي مي بينيد كه از طويله رد شده كه در آ ن خوك و چر خ وغيره وجوددارد كه بعدا مي توانيد از آنها استفاده كنيد با آ ن طنابنمي ت و انيد كاري انجام دهيد پس بهطبقه پائين برگرديد.

برويدبيرون و با آلما درباره خوك (ماهي تازه مي خور د ) چرخ (نمي توا ني آنرا بردار ي )

دخترش آني كه جبسي جيمز او را خيلي دوست دارد صحبت كنيد قبل از اينكه برويدسطل رابرداريد، در كنار خانه نگه دارنده را برداريد و آنرا نگه داريد بعدآنرا با تبر قطع كنيد دوباره آنرابزنيد انباري نزديك طويله است كه كاسههايي در آنجا وجود دارد به آن نزديك شويد جالباست. اگر بخواهيد مي توانيدهويج بيشتري پرورش دهيد.

مدرسه

ريانون (در نگاه اول جذاب است ) را ملاقات مي كنيد ا ما تلا ش شما ب راي نجات وي از دستا ستارك و سر نوشت بد تر از مرگ است (ازدواج با فلويد ) مي بينيد كه خرابشد ه بيلي فرارمي كند وقتي بر مي گرد يد كلاه و اسلحه را برداريد ميز بچهها را بگيريد و خط كش تا شو رابرداريد بعد پولتان بيشتر مي شود يك خودكار هم از ميز معل م برداريد . بيرون پشت مدرسهقدم بزنيد و يك اهرم برداريد آني دارد تاب بازي مي كند برويد و با او دوست شويد او به شما ميگويدكه ريا نون نامزد استارك است و دوست پسر ندارد خوب او همچنين ميداند كه بيلي ازشما يك راز را مخفي مي كند اما نمي داند توبي و سگش كجا هستن د البته نميتوانيد توبي راقرض بگيريد آني عكسي از جسي جيمز مي خواهد كمي بيشتر صحبتكنيد بعد آني نشانههايي را مي گويد كه مي توانيد وارد طويله شويد

شهر......... برخي جاهايديدني

با شورتي آشناشويد او خيلي دوست داشتني نيست و دنبالهر چيز در شهر مي رود

مغازه جكسون

اول به اين مكان برويد تا يك سري چيز ها ي مفيد برداريد روزنامه بخريد وآنرا بخوانيد بعد ا بانوشته هاي آن مي توانيد به آن آدرسها تلگراف بزنيدبيشتر به اينجاي داستان توجه كنيد كه :

با كمك يك گاو از زندانفرار كنيد (براي كار 1 مفيد است )

( دزدي از بانك بد ون در نظر گرفتن مواردايمني است (مفيد ترين كار 2خرابي پل راه آهن با استفاده از مواد منفجره ووينچستر (براي كار 3 مفيد است )

sisa

با مغازهدار صحبت كنيد او اسلحه ها يي را براي فروش دار د اما اول بايد از بانك كار تبگيريد كه خيلي گران است هيچ وقت نمي توا نيد آنرا بدست آوريدميتوانيد از اينجا مواد منفجره و د يناميت بخريد اما بايد از كلا نتر و مقام مرب و طهاجازه بگيريدكه مبلغ آن 100 دلار است حالا به دور و برتان نگاه كنيد وقتيپولتان بيشتر شد مي توا نيدبرگرديد. 5 دلار بدهيد تا وارد لباس فروشي شويدو دو باره به د ور وبرتان نگاه كنيد برويدطبقه پا يين طرف عكا سي.

دفتر كلانتر

با كلا نتر صحبت كنيد تا سا بقه استارك را در آوريد برادرش را در يك ( پدرريانون ) يكقاتل مرموز بود تنها زندا نيش متهم به دزدي گاو استارك بو د . ممكن است زنداني (تامپوستوم) ارزشمند با شد پس دوري بزنيد و با كلا نترحرف بزنيد و با او تا كافه قدم بزنيد اوكشاورز و دوست آلوين و جو است يكنفر ديگر براي كمك به كشا ورزان (كارا 2) او هميك جاعل است كه در دسترساست چه خو شبختي يك گاو اين نزديكي است همچنين ميفهميد كه كلانتر منتظر يكنفر است تا به او خبربرسا ند به سمت شمال برويد

محلتعمير

اينجا يك محل تعمير وجود دارد نمي توانيد كافه را ترككنيد اما اون قرقر ه بالا مي تواندكمك كند از طنا بي كمك بگيريد تا برويدبالاي كا فه و در را باز كنيد در داخل كمربند صعودو طناب جايگزين را برداريد بعد برويد ب ه سمت كا ميون تعمير ي برويد و با كاميو ن به طرف پل

( برويد از نزديك به آن نگاه كنيد تخريب آن باعث متوقف كردن قطار مي شود(كار 3مي توانيد ماهيان را در آب ببينيد (خوك را بخاطر آوريد) برويد به طرف ساحلو ضربه بزنيد

(مثل ديوانه ها كليك كنيد ) بعد سبد را ببريد طرف ساحلضربات ديگري وارد كرده وماهي بگيريد . مي توانيد با ماشين تعمير برويد آنطرف پل تبر رابرداشته و طناب نزديك طويله را قطع كنيد قبل از آنكه برگرديدمنطق ه تعميري يك ت لگرافبزنيد اين امر مي تواند موثر باشد.

بعديك مسير ديگر را انتخاب كنيد با فر من صحبت كن يد تا بگويد چطور بايد شليك كنيد وبهسمت ربات شليك كنيد تا وينچستر 73 را ببري د خوش شانسي بيشت ر . شما فقطاسلح هاسباب بازي داريد پس هنوز نمي توانيد بازي كنيد به رو غن روباتتوجه كنيد به شهر برگرديد و

............. را پيدا كنيد.

ايستگاه

باكسي كه تلگراف مي زند صحبت كنيد تا به شما چيزهايي در مورد قطار آلبين ياد بدهد ميتوانيد تلگراف بفرستيد . 5 تا تلگراف براي گرفتن پول مي توا ني د بفرستيد ويكي هم براياستفاده بعدي . فقط كافي برويد سالن انتظار و هر وقت دوبارهبرگشتيد به اين منطقه مي توانيدجواب آنرا بگيريد حالا پول براي خرج كردنداريد شرح وظايف را از روي ميز برداريد و درديگر به جايي باز مي شود كهقطعه ديگري برداشته و چرخ دستي را بلند مي كند.

بانك

بهدوربين ا منيتي توجه كنيد . به مكالم ات با نكي ها گوش دهيد تا چيز ه ا يي را يادبگيري د .

براي باز كردن حساب به يك آدرس در يك رستوران نياز داريدهيچ مشكلي وجود ندارد اما براي اين كار به يك راهكار پيچيده نياز است sisa گرفتن كارتيك دزدي براي گرفتن چك رمزدار صد دلاري اموال مورد نياز است.

سالن

بامسئول كافه صحبت كنيد چون وقتي مي خوا هيد برويد طبق ه بالا او جلوي شما را مي گيرد .

برويد حمام طبقه بالا و كبريت را از روي صند لي و صابون را از حمامبرداريد . داك هم اينجااست و دندان خود را مي خوا د. به عكس روي مي زشتوجه كنيد با او چونه بزنيد د ندانش را ا زعكس جسي جيمز برداريد به انبر دست و يك بطري شراب خوب ه م نياز داري د . بر گرديد طبقهپائين و جعبه ويسكيرا از م سئول كافه بخريد بعد برويد مغازهجكسون تا انبر د ست بخر يد دوبارهبرويد به سالن طبقه بالا و پيش دا ك برويد . به او ويسكي بدهيد و با انبر دستدندانش رابكشيد عكس جسي جيمز را برداريد تازه يك د ندان ا ضا فه هم داريدبرويد اتاق كنا ري د نبال پول بگرديد و كيف دكتر را هم از روي ميز برداريد، كليد اتاقشماره 4 را بر داريد برويد بيرون و از سالن گذشته و به اتاقشماره 4 برويد و دلارها را برداريدو كوسن را از صندلي برداريد برگرديدطبقه پائين و با غريبه صحبت كنيد ا و حرفي نمي زنددرباره ا و از مسئولكافه بپرسيد مي فهميد كه او قاچاقچي است اين مقدمه به دست آوردن 5دلار استپس آنرا پرداخت كرده با غريبه صحبت كنيد او كمي روغن روبات براي فروشداردگران است اما آنرا بخريد.

بانك (دوباره)

به مسئول بانك كليد اتاق شماره 4 را بدهيد تا دفترچه را بگ ي ريد حالامي توانيد وام كوچكيبگيريد و ذخيره دلا ري خود را افزايش دهيد و اسلحه خودرا پس بگيريد حالا عكس جسيجيمز را داريد حالا مي توانيد روي بخش مهم قصهكه گرفتن كليد است كار كنيد حالا برويدمدرسه وعكس جسي را بدهيد به آنيحالا مي توانيد تابي را قرض بگيريد ا ما براي بردن بيليبايد برايش جوراببخريد از جوراب روي گل استفاده كنيد و او را تا خانه درختي تعقيب كنيدازطناب استفاده كنيد و از درخت بالا برويد و با بچه ها صحبت كنيد بعد متوجه مي شويدكهاسلحه هاي شما در مدرسه است برگرديد و آنها را جمع كني د . اوه نه وقتيا ز مدرسه برويدتصادف مي كنيد حالا ليوي (همسر ريناتون ) تو دردسر افتادهالبته از تو كمك مي خواهد باليوي صحبت كنيد تا دكتر را متقاعد كند ريانونرا ببينيد براي اين كار به وسايل زير نياز داريد:

كلاه لبه دارژاكتتوصيفات مفصليك كيف قديمي بايد كمي هم چاق تر به نظربرسديك چرخ جديد براي كالسكه هم كمك مي كندخيلي كار بايد بكنيحقه زدن ، دزدي از بانك ، منفجر كردن پل ، بردن مسابقه تي ر اندازي ، آزادكردن تام پوستوم و غيره يكي در هر زمان

آزاد كردنتام پوستوم

برگرديد به كلانتري و بگوييد بايد يك چيزي به تامپوستون بدهم بعد مي فهميد كلانتر منتظرتلگرافي است تا بگويد قاضي دارد ميآيد شايد اينطور مسائل را مي تواند كمك كند آنرا درايستگاه بگذاريد تاتلگراف را بفرستد اما شخصي كه تلگراف را مي فرستد اجازه نمي دهد.

برگرديدمغازه جكسون و يك موبايل بخريد براي فرستادن تلگراف اين كار خوب است كميپول د اريد پس جك هيدروليكي بخريد بعدا براي كالسكه به دردت ا ن مي خوردتيرولين هارنسهم بعدا مي آيد بعد در بخش لباسها قبل از اينكه برويد بيرونيك كلاه لبه دار برداريد وبپوشيد و به سمت پل برويد . آن قطب را يادتان ميآ يد؟ از كمربند كوه نوردي استفاده كنيد واز آن بالا برويد از موبايلاستفاده كنيد به كلانتر تلگراف بزنيد بگوييد برود طرف قطار برگرديدايستگاهوبا كسي كه تلگراف مي زند صحبت كنيد تلگراف كلانتر را برداريد وبراي او بفرستيدبرويد بيرون خيابان و ببينيد آيا كلانتر مي رود حيف شد در را قفل ك رد. برويد و با تام صحبتكنيد به او خط كش كج را بدهيد تا كليد را برداردبرگرديد جلوي درب ورودي و با كليدوارد اداره كلانتر شويد كمي دلار ويكلباس قرمز برداريد مدرك ملاقات كلانتر را كه رويديوار آويزان شده برداريدبعدا " امضا او براي گرفتن د ين ا ميت لازم است دوباره برگرديد و ازلباسقرمز براي گاو استفاده كنيد تا به سوراخ ديوار بكوبد بعد تام آزاد مي شود . مرحله 1راانجام داده ايد.

بردن مسابقه تيراندازي وبه دست آوردنوينچستر

اگر اين كار را نكرديد روغن را از غريبه داخل سالنگرفته و بعد به نمايشگاه برگردي د . به خاطرداشته باشيد كه روغن روبات رابايد در مرحله آخر استفاده كني د . بعد از مسئول نمايشگاهبخواهيد ت انمايش را شروع كند هنوز 4مرحله سخت ديگر مانده تا روبات از آنها عبور كند باپيراهن قرمز تنها به هدف بزنيد اول بايد امتحان كنيد ببينيد هد ف كجا نمودمي كند اما زمانظهور آن تصادفي است پس بيشتر امتحان كنيد اگر مشكل پيداكرديد به نوشته هاي بالا نگاهكنيد وقتي 4 مرحله را با موفقيت پشت سر گذاشتيد و روغن را داخل ر و بات ريختيد ديگرمسابقه اي نمي ماند بعد كمان ووينچستر را بگيريد.

( دوئل سارسا پاريلا (بخش 1و 2برگرديد به سالن تا جشن بگيريد براي همين بايد باويدسكرزها ببريد بعد مسئول نما يشگاه بريمقابله با شورتي بايد به اندازهكافي ابزار داشته باشداول فتي وبعد فرمن به دنبال ويسكرز هستند وقتي هركدام مهماتشان تمام شد بايد بروند اتاقبعدي، از ن شر تلگراف متوجه مي شويكه به ت و توهين شده پس برويد نزديك كاف ه ويسكرزوبا او مشاجره كنيد تاساسپاريلا با تو دوئل كند همينطور كه بازي مي كنيد موارد بيشتر وبيشتريجمع مي كنيد همينطور به منازعه ادامه دهيد تا جواب صحيحي بگيريد بعد برگرديد وآن توهيني را كه جوا بش را نمي دانيد را پر بد هيد بعد مي توانيد آنرا بهموارد ذخيره شده خوداضافه كنيد حتي دعوا كردن شورتي را مي توانيد به ليستخود اضافه كنيد اگر دوئل را برديدوطرف دوئل د لخور شد برويد بيرون ودوباره برگرديد او دوباره براي دوئل كردن آماده استوقتي ويسكرز فتي را ترككرد جايش را مي دهد به شما و شما مي توانيد اين روند را تكراركنيدبه اين شيوه دوئل كردن شما تمام نمي شود شما منتظر فرمن هستيد اما ميتوانيد زمان خودرابا چيزهاي مختلف پر كنيدبه ليوي كمك كنيد بعدميتوانيد برويد گله استارك.

اول به چرخ واگن نياز داريد تا بتوانيد برگرديدم زرعه جونز . وارد خانه شده برويد طبق ه بالا ازنردبان بالا رفته و برويدروي سقف و از يراق تيرولين استفاده كنيد تا طناب را برداريد اينجا باخوكرودررو مي شويد اول آماده باشيد وگرنه مي ترسيد . برويد طويله و با گذاشتن ماهي دركاسه، خوك را بيرون بكشيد وقتي خوك تله را مي خورد در پايين مي آيد.

بعد از يراق تيرولين استفاده كنيد تا طناب را پائين كشيده چرخ را برداريدبراي آزاد كردن آناستفاده مي كنند دنبالش تا حيات برويد حيف شد زياد سنگينبود نمي شد آنرا بلند كرد ازاهرم چرخ و ريو استفاده كنيد و برگرديد به طرفعقب تا آنرا بشكنيد.

محل سقوط

اول بايد كالسكه را بلند كنيد از جك هيد روليك استفاده كنيد بعد چرخچرخ دستي را جا بهاندازيد حالا تغير قيا فه داده به شكل دكتر دراييدخوشبختانه با حركت كالسكه دكتر پرت ميشود طوري كه مي توانيد لباسش رابرداريد آن را بدهيد به لو ي چون ك ث يف است وبايد تميزشود برگرديد مزرعهبنيستر تا كمي خو د را شستشو كنيد البته اين وظيف ه شما نيست كهبرويدازاستلا بپرسيد او از شما مي خواهد تا لباسها يتان را برزيد داخل سبد و صابون پيداكنيدبرويدبيرون وكاري را كه به شما گفتند انجام دهيد لباس را به اندازيد داخل سبد و صابون را بهاندازيد داخل لگن به استلا بگوييد بيرون منتظر ميمانيد تا لباس خيس را از او بگيريد بايد آنراخشك كنيد آتش داخل خانه دراين امر به شما كمك مي كند پس اول از 2 تكه چوب استفادهكنيد تا با تبرآنها را به 4 قطعه تقسيم كنيد بر گرديد و آنها ر ا بريزيد داخل آتش با كبريت آنراروشن كنيد چوبها مي سوزند حالا مي توانيد لباس را بپوشيد وصبر كنيد خشكشود.

محل سقوط :

به ليوي كلاه لبه دار ژاكت پول كوسن وكيف دكتر را داده وتغيير قيافه دهيد تادر ميان ديگرانرياتون را ببينيد.

پرورشگاه استارك

وقتي از پنجر ه رياتون آمد يد بيرون دوب اره كنترل را در دست مي گيريد ر وشنايي را از رويصندلي برداشته به سمت شمال برويد تا در آشپزخانه را پيداكنيد آنرا باز كنيد وبا ل ي وي صحبتكنيد او دوباره در پنجره رينون را برايشما باز كرده و دوباره پ يغام محرمانه با شما حرف ميزند. اتاق را بگرديدتا چ ند دلار پيدا كنيد هوي ج هم مي توانيد پيدا كنيد درباره كتاب از اوسوال كنيد ويلي اثر آنرا پاك مي كند پس به او دندان دكتر را داده و كتاب رابگيريد برويدودوباره برگرديد پنجره باز است تا از آن بالا رفته و داخلبرويد.

طبقه بالا

از كشوها و كمد ها مي توانيپول پيدا كني اتاق ريونان را بگرديد و كتاب رونسانس كه رويميز است رابرداريد و بيرون برويد و آخر راهرو برويد و داخل اتا ق برويد و كتاب تاريخ قرونوسطي را برداريد. وارد اتاق شده وكتاب ما قبل تاريخ را برداريد

طبقه پائين

وارد آخرين اتاق كه 2 تا در د ارد بشويد دوربين را از روي كان ا په و كتابيونان قديم را ازروي صندلي برداريد برويد كتابخانه و جاي كتابهاي گم شدهرا پيدا كنيد بعد كتابهايي را كهبرداشتيد بگذاريد داخل قفسه حالا دنبالرنگين كمان برويد تا راه مخفي باز شود از لامپاستفاده كنيد تا cursor استفاده كنيد تا فرار كر ده و بيرون خانه برويد (اگر ريوي را نديديد ا زاورا پيدا كنيد و بر گرديد به شهر)

منفجر كردن پل

براي گرفتن د يناميت به اجازه مخصوص (با امضا كلانتر ) و چك تضمينينياز داريد اگر يادتانباشد امضا كلانتر در برگ ه ملاقات او بود پس برگرديدپ يش غريبه و آن اجا زه را از او بگيريد .

تام در مزرعه جونز است و او امضاكلانتر را برايت جعل مي كند وقتي رفتي ار جو و آلويندرباره او تحقيق كن . او طبقه بالا در گنجه است پيدايش كن اجازه نامه ، برگه ملاقات و قلمبده بهتام تا او امضا را برايت جعل كندالبته 100 دلار نداريد پس بايد يك چيزجانبي پيدا كنيد برويد مزرع ه بنيستر واز شاه كليداستفاده كنيد درب اتاقخواب را باز كنيد و از قفسه كوچك مدارك را برداريد حالا مي توانيدبرگرديدشهر و مدارك را براي چك 100 دلار ي تحويل بانك دهيد برگرديد مغاز ه جكسون واجازه نامه و چك را براي گرفتن ديناميت قبل از اينكه برويد يك سيم اتوماتيك بگيري د . بهشنياز پيدا مي كني<b><font color="black"><font face="Tahoma">.

M.Jalalvand
09-12-2008, 15:59
سلام
من یک راهنمای کامل دارم همه را نوشته است اما یک مشکل اساسی دارم آن هم این است که هر موقع به مزرعه استارک بازی بسته می شود.. لطف کمکم کنید

این هم راهنما


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

mbramram
23-10-2009, 01:29
سلام در بازی غرب وحشی (Westerner) چگونه می شود از بانک دزدی کرد ودوئل را برد پایان بازی به چه طریق است لطفا راهنمایی بفر ماید باتشکر

mbramram
25-10-2009, 16:33
ای بابا یکی به دادم برسه دیگه دارم خسته می شم

mbramram
26-10-2009, 23:35
این بازی را کسی انجام داده
از بانک چطور سر قت کنم

mbramram
27-10-2009, 20:53
کسی را هنمایی فارسی نداره
دارم دیونه می شم تورا خدا کمک کنید
کمممممممممممممممممممممک:2:: 13::18:

ali eslame
07-12-2009, 16:21
من در این بازی گیر کرده ام.
آنجای که باید یک مجوز پیدا کنم وبعد بدم به تام برای جعل امضا.
چک تضمینی دارم:41::41:
خودکار دارم
قابی هم که در اتاق کلانتر بود را هم دارم.....
مجوز کجاست؟
کمککککککککککککککککککم کنید:19::19::41:


من نمي تونم با اون مرده توي big salon چطوري بازي كنم اهرم رو چطوري از خوك دوني بردارم
چرخ كالسكه شكسته دكتر رو چطوري تعمير كنم دوتا طناب داشتم ول يكيش رو در چاه استفاده كردم يكيش رو توي اون خونه بچه ها براي بالا رفتن استفاده كردم
و زنداني رو چطوري ازاد كنم اون مرده كه دنبالم ميوفته رو چكار كنم بانكدار رو چطوري تهديد كنم كه 100 دلار + يه برگه رو بده و روغن رو از اون قاچاق چي چطوري بگيرم اخه مغازه دار با هام حرف نميزنه
در ضمن كسيميتونه راهنماي بازي رو بزار لطفا بغيير از اين راهنما باشه
از اين راهنما چيزي نفهميدم
نكات

فواصل بازار

در باز ي تحت تعقيب ، سه مرحله معما وجود دارد كهنيازمند كمي مهارت اس ت . اگر مكانمادرست عمل نمي كند يا به اندازه كافيدر اين زمانها به سرعت عمل نمي كر د به منوي انتخابرا انتخاب كنيد .اينكار سبب مي شود گرافيك ان زاويه اي تر شود detail برويد و option

اما كنترلموس در اين حالت بهتر است وقتي به مرحله بازي رفتيد مي توانيد دوباره به جزئياتبپردازيد

هويج

براي حملو نقل فنيمور (اسبش) به كمي سوخت نياز داريد. در مزرعه بانيستر يا جونز ميتوانيد خود تان اين سوختها يا مواد غذايي را كشت دهيد در اين مكانهامحصولات هويج هموجود دا رد مي توانيد توسط پمپ انرا اب دهيد اين امر سببمي شود زمين خاكستري وابيرنگ شود در اين حالت زمين اشباع شده بعد رنگخاكستري تبديل به رنگ قرمز مي شود وحالا محصول هويج آماده درو است وقتيزمين كاملا قرمز شد هويجها را بچينيد حتي ميتوانيد هويجها را از مغازهجكسون بخريداسب فنيمور (ريو) يك همچنين ميزان سنجي دارد كه سطح سوخت ش (هويج) را نشان ميدهدبه اين ميزان نگاه كنيد تا مطمئن شويد بدون هويج نميمانيد

پول

در اينبازي براي خريد انواع كالا ها به پول نياز داريد اگر كشوها و كابينتها را بگرد يدميتوانيد چند دلا ر پيدا كرده و آ نها را برداريد اين گشتن بدان معني نيستكه بتوانيد دلار پيداكنيد بهتر است خودتان پولها را پيدا كنيد حتي بافرستادن تلگراف هم مي توانيد در خواستپول كنيد يعني يك وام كوچك بانكيبگيريد يا با بازي در سالن تير اندازي و زدن به هدف آ نوقت مسابقه را ميبريد

رهيافت
مزرعه بنيستر

بعد از نمايش د لقك، استارك تلاش مي كند تا مزرعه بنيستر را بگيرد فنيمورموقع شام تعجبكرده و از تخت بلند مي شود اين جايي است كه كنترل را در دستتمي گيري خودتان را ازتخت بكشيد بيرون و دور و برتان را نگاه كنيد طنابي رابه يك ط ر ف تخت ب ب ند يد و جلدتپانچه را از نزديك آ ن برداريد وقتي بهچوب قفل شد در كشوي ميز كوچك را باز كنيد اوهعزيزم يك اسلحه بازي، ممكناست بچه اسلحه هايت را برداشته باش د اسباب بازيها را برداريدبعد خارجشويداستلا در اشپزخانه گفت كه جو در مزرعه ’ جونز است و د ارند ب رنامهريزي مي كنن د . با استلاصحبت كنيد شما مي فهميد كه بيلي (بچه) در مدرسهاستيك سيب از قفسه برداريد نزديك شوم ينه برخي مواد را بگذاريد زمي ن . آنها را بگ ذ اريد زمينچون وقت تلف ميشو د بعد مي توانيد برگرديد و بعدااز آ ن استفاده كنيد هر چي دلار ميخواهيد بر داريد بعد كلاهتان رابرداريد و از در خارج شويد و ريو (اسبتان) را پيدا كنيد قبل ازاينكه جاييبرويد بايد يك زين پيدا كنيد پس زين وطناب وتبر را از روي ديوار بر داريدبرگرديد برويد سراغ ريو و آنرا زين كنيد حا لا چي ؟ ريو گرسنه است به او يكسيب بدهيد نهغلط است او سيب دوست ندارد پس بايد به او چيز د يگري بدهيدبرگرديد به حياط در مزرع ههويج . به آ ب نياز داريد پس دور و برتان رانگاه كنيد سطل نزديك خانه را برداريد ممكناست يك تكه چوب هم جلوي دستتانبيا يد انرا هم برداريد با پمپ سطل را پر كنيد و 3 باراين كار را انجامدهيد تا 5 هويج بگيريد تا هر وقت بخواهيد مي توان ي د اين كار را انجام بدهيدچون تا مين بخش هويج هيجگاه ضرري ندارد مي توانيد بقيه را د ر سبد پشت خانهبگذاريد وبرگرديد به ريو غذا دهيد زمان رفتن است .

مزرعهجونز

اينجا آلوين و جو را مي بينيد و مي فهميد كه مي توانيدبه آنها كمك كنيد آنها خيلي از كارهايمشكل را مي توانند انجام دهند دوبارهبا جو صحبت كنيد تا بدانيد چه خبر اس ت شما سه هدفاصلي داريد كه عبارتنداز :

كار اول : يك نفر ديگر را پيدا كنيد تا از مزرعه د فاع كندكار دوم :كمي پول بگيريد تا دفاعتان قوي تر شود ( يك سري اسلحه و مهمات) بخريدكار سوم : تفنگ استارك را به هنگام رسيدن قطار آلبين متوقف كنيد حالابه دور و بر نگاهكنيد از روي شومينه دلارهايي را كه پيدا مي كنيد برداريد. برويد بالا سبد را برداريد و نرد بانرابگذاريد كنار پنجره بدونكلاه نمي توانيد از اينجا برويد بيرون پس تخت را بگر د يد و بهمجموع دلارهاي خود اضافه كنيد پس برويد طبقه پائين كلاه خود ر ا برداريد و بعد از نردباناستفاده كنيد زير پا طنابي مي بينيد كه از طويله رد شده كه در آ ن خوك و چر خ وغيره وجوددارد كه بعدا مي توانيد از آنها استفاده كنيد با آ ن طنابنمي ت و انيد كاري انجام دهيد پس بهطبقه پائين برگرديد.

برويدبيرون و با آلما درباره خوك (ماهي تازه مي خور د ) چرخ (نمي توا ني آنرا بردار ي )

دخترش آني كه جبسي جيمز او را خيلي دوست دارد صحبت كنيد قبل از اينكه برويدسطل رابرداريد، در كنار خانه نگه دارنده را برداريد و آنرا نگه داريد بعدآنرا با تبر قطع كنيد دوباره آنرابزنيد انباري نزديك طويله است كه كاسههايي در آنجا وجود دارد به آن نزديك شويد جالباست. اگر بخواهيد مي توانيدهويج بيشتري پرورش دهيد.

مدرسه

ريانون (در نگاه اول جذاب است ) را ملاقات مي كنيد ا ما تلا ش شما ب راي نجات وي از دستا ستارك و سر نوشت بد تر از مرگ است (ازدواج با فلويد ) مي بينيد كه خرابشد ه بيلي فرارمي كند وقتي بر مي گرد يد كلاه و اسلحه را برداريد ميز بچهها را بگيريد و خط كش تا شو رابرداريد بعد پولتان بيشتر مي شود يك خودكار هم از ميز معل م برداريد . بيرون پشت مدرسهقدم بزنيد و يك اهرم برداريد آني دارد تاب بازي مي كند برويد و با او دوست شويد او به شما ميگويدكه ريا نون نامزد استارك است و دوست پسر ندارد خوب او همچنين ميداند كه بيلي ازشما يك راز را مخفي مي كند اما نمي داند توبي و سگش كجا هستن د البته نميتوانيد توبي راقرض بگيريد آني عكسي از جسي جيمز مي خواهد كمي بيشتر صحبتكنيد بعد آني نشانههايي را مي گويد كه مي توانيد وارد طويله شويد

شهر......... برخي جاهايديدني

با شورتي آشناشويد او خيلي دوست داشتني نيست و دنبالهر چيز در شهر مي رود

مغازه جكسون

اول به اين مكان برويد تا يك سري چيز ها ي مفيد برداريد روزنامه بخريد وآنرا بخوانيد بعد ا بانوشته هاي آن مي توانيد به آن آدرسها تلگراف بزنيدبيشتر به اينجاي داستان توجه كنيد كه :

با كمك يك گاو از زندانفرار كنيد (براي كار 1 مفيد است )

( دزدي از بانك بد ون در نظر گرفتن مواردايمني است (مفيد ترين كار 2خرابي پل راه آهن با استفاده از مواد منفجره ووينچستر (براي كار 3 مفيد است )

sisa

با مغازهدار صحبت كنيد او اسلحه ها يي را براي فروش دار د اما اول بايد از بانك كار تبگيريد كه خيلي گران است هيچ وقت نمي توا نيد آنرا بدست آوريدميتوانيد از اينجا مواد منفجره و د يناميت بخريد اما بايد از كلا نتر و مقام مرب و طهاجازه بگيريدكه مبلغ آن 100 دلار است حالا به دور و برتان نگاه كنيد وقتيپولتان بيشتر شد مي توا نيدبرگرديد. 5 دلار بدهيد تا وارد لباس فروشي شويدو دو باره به د ور وبرتان نگاه كنيد برويدطبقه پا يين طرف عكا سي.

دفتر كلانتر

با كلا نتر صحبت كنيد تا سا بقه استارك را در آوريد برادرش را در يك ( پدرريانون ) يكقاتل مرموز بود تنها زندا نيش متهم به دزدي گاو استارك بو د . ممكن است زنداني (تامپوستوم) ارزشمند با شد پس دوري بزنيد و با كلا نترحرف بزنيد و با او تا كافه قدم بزنيد اوكشاورز و دوست آلوين و جو است يكنفر ديگر براي كمك به كشا ورزان (كارا 2) او هميك جاعل است كه در دسترساست چه خو شبختي يك گاو اين نزديكي است همچنين ميفهميد كه كلانتر منتظر يكنفر است تا به او خبربرسا ند به سمت شمال برويد

محلتعمير

اينجا يك محل تعمير وجود دارد نمي توانيد كافه را ترككنيد اما اون قرقر ه بالا مي تواندكمك كند از طنا بي كمك بگيريد تا برويدبالاي كا فه و در را باز كنيد در داخل كمربند صعودو طناب جايگزين را برداريد بعد برويد ب ه سمت كا ميون تعمير ي برويد و با كاميو ن به طرف پل

( برويد از نزديك به آن نگاه كنيد تخريب آن باعث متوقف كردن قطار مي شود(كار 3مي توانيد ماهيان را در آب ببينيد (خوك را بخاطر آوريد) برويد به طرف ساحلو ضربه بزنيد

(مثل ديوانه ها كليك كنيد ) بعد سبد را ببريد طرف ساحلضربات ديگري وارد كرده وماهي بگيريد . مي توانيد با ماشين تعمير برويد آنطرف پل تبر رابرداشته و طناب نزديك طويله را قطع كنيد قبل از آنكه برگرديدمنطق ه تعميري يك ت لگرافبزنيد اين امر مي تواند موثر باشد.

بعديك مسير ديگر را انتخاب كنيد با فر من صحبت كن يد تا بگويد چطور بايد شليك كنيد وبهسمت ربات شليك كنيد تا وينچستر 73 را ببري د خوش شانسي بيشت ر . شما فقطاسلح هاسباب بازي داريد پس هنوز نمي توانيد بازي كنيد به رو غن روباتتوجه كنيد به شهر برگرديد و

............. را پيدا كنيد.

ايستگاه

باكسي كه تلگراف مي زند صحبت كنيد تا به شما چيزهايي در مورد قطار آلبين ياد بدهد ميتوانيد تلگراف بفرستيد . 5 تا تلگراف براي گرفتن پول مي توا ني د بفرستيد ويكي هم براياستفاده بعدي . فقط كافي برويد سالن انتظار و هر وقت دوبارهبرگشتيد به اين منطقه مي توانيدجواب آنرا بگيريد حالا پول براي خرج كردنداريد شرح وظايف را از روي ميز برداريد و درديگر به جايي باز مي شود كهقطعه ديگري برداشته و چرخ دستي را بلند مي كند.

بانك

بهدوربين ا منيتي توجه كنيد . به مكالم ات با نكي ها گوش دهيد تا چيز ه ا يي را يادبگيري د .

براي باز كردن حساب به يك آدرس در يك رستوران نياز داريدهيچ مشكلي وجود ندارد اما براي اين كار به يك راهكار پيچيده نياز است sisa گرفتن كارتيك دزدي براي گرفتن چك رمزدار صد دلاري اموال مورد نياز است.

سالن

بامسئول كافه صحبت كنيد چون وقتي مي خوا هيد برويد طبق ه بالا او جلوي شما را مي گيرد .

برويد حمام طبقه بالا و كبريت را از روي صند لي و صابون را از حمامبرداريد . داك هم اينجااست و دندان خود را مي خوا د. به عكس روي مي زشتوجه كنيد با او چونه بزنيد د ندانش را ا زعكس جسي جيمز برداريد به انبر دست و يك بطري شراب خوب ه م نياز داري د . بر گرديد طبقهپائين و جعبه ويسكيرا از م سئول كافه بخريد بعد برويد مغازهجكسون تا انبر د ست بخر يد دوبارهبرويد به سالن طبقه بالا و پيش دا ك برويد . به او ويسكي بدهيد و با انبر دستدندانش رابكشيد عكس جسي جيمز را برداريد تازه يك د ندان ا ضا فه هم داريدبرويد اتاق كنا ري د نبال پول بگرديد و كيف دكتر را هم از روي ميز برداريد، كليد اتاقشماره 4 را بر داريد برويد بيرون و از سالن گذشته و به اتاقشماره 4 برويد و دلارها را برداريدو كوسن را از صندلي برداريد برگرديدطبقه پائين و با غريبه صحبت كنيد ا و حرفي نمي زنددرباره ا و از مسئولكافه بپرسيد مي فهميد كه او قاچاقچي است اين مقدمه به دست آوردن 5دلار استپس آنرا پرداخت كرده با غريبه صحبت كنيد او كمي روغن روبات براي فروشداردگران است اما آنرا بخريد.

بانك (دوباره)

به مسئول بانك كليد اتاق شماره 4 را بدهيد تا دفترچه را بگ ي ريد حالامي توانيد وام كوچكيبگيريد و ذخيره دلا ري خود را افزايش دهيد و اسلحه خودرا پس بگيريد حالا عكس جسيجيمز را داريد حالا مي توانيد روي بخش مهم قصهكه گرفتن كليد است كار كنيد حالا برويدمدرسه وعكس جسي را بدهيد به آنيحالا مي توانيد تابي را قرض بگيريد ا ما براي بردن بيليبايد برايش جوراببخريد از جوراب روي گل استفاده كنيد و او را تا خانه درختي تعقيب كنيدازطناب استفاده كنيد و از درخت بالا برويد و با بچه ها صحبت كنيد بعد متوجه مي شويدكهاسلحه هاي شما در مدرسه است برگرديد و آنها را جمع كني د . اوه نه وقتيا ز مدرسه برويدتصادف مي كنيد حالا ليوي (همسر ريناتون ) تو دردسر افتادهالبته از تو كمك مي خواهد باليوي صحبت كنيد تا دكتر را متقاعد كند ريانونرا ببينيد براي اين كار به وسايل زير نياز داريد:

كلاه لبه دارژاكتتوصيفات مفصليك كيف قديمي بايد كمي هم چاق تر به نظربرسديك چرخ جديد براي كالسكه هم كمك مي كندخيلي كار بايد بكنيحقه زدن ، دزدي از بانك ، منفجر كردن پل ، بردن مسابقه تي ر اندازي ، آزادكردن تام پوستوم و غيره يكي در هر زمان

آزاد كردنتام پوستوم

برگرديد به كلانتري و بگوييد بايد يك چيزي به تامپوستون بدهم بعد مي فهميد كلانتر منتظرتلگرافي است تا بگويد قاضي دارد ميآيد شايد اينطور مسائل را مي تواند كمك كند آنرا درايستگاه بگذاريد تاتلگراف را بفرستد اما شخصي كه تلگراف را مي فرستد اجازه نمي دهد.

برگرديدمغازه جكسون و يك موبايل بخريد براي فرستادن تلگراف اين كار خوب است كميپول د اريد پس جك هيدروليكي بخريد بعدا براي كالسكه به دردت ا ن مي خوردتيرولين هارنسهم بعدا مي آيد بعد در بخش لباسها قبل از اينكه برويد بيرونيك كلاه لبه دار برداريد وبپوشيد و به سمت پل برويد . آن قطب را يادتان ميآ يد؟ از كمربند كوه نوردي استفاده كنيد واز آن بالا برويد از موبايلاستفاده كنيد به كلانتر تلگراف بزنيد بگوييد برود طرف قطار برگرديدايستگاهوبا كسي كه تلگراف مي زند صحبت كنيد تلگراف كلانتر را برداريد وبراي او بفرستيدبرويد بيرون خيابان و ببينيد آيا كلانتر مي رود حيف شد در را قفل ك رد. برويد و با تام صحبتكنيد به او خط كش كج را بدهيد تا كليد را برداردبرگرديد جلوي درب ورودي و با كليدوارد اداره كلانتر شويد كمي دلار ويكلباس قرمز برداريد مدرك ملاقات كلانتر را كه رويديوار آويزان شده برداريدبعدا " امضا او براي گرفتن د ين ا ميت لازم است دوباره برگرديد و ازلباسقرمز براي گاو استفاده كنيد تا به سوراخ ديوار بكوبد بعد تام آزاد مي شود . مرحله 1راانجام داده ايد.

بردن مسابقه تيراندازي وبه دست آوردنوينچستر

اگر اين كار را نكرديد روغن را از غريبه داخل سالنگرفته و بعد به نمايشگاه برگردي د . به خاطرداشته باشيد كه روغن روبات رابايد در مرحله آخر استفاده كني د . بعد از مسئول نمايشگاهبخواهيد ت انمايش را شروع كند هنوز 4مرحله سخت ديگر مانده تا روبات از آنها عبور كند باپيراهن قرمز تنها به هدف بزنيد اول بايد امتحان كنيد ببينيد هد ف كجا نمودمي كند اما زمانظهور آن تصادفي است پس بيشتر امتحان كنيد اگر مشكل پيداكرديد به نوشته هاي بالا نگاهكنيد وقتي 4 مرحله را با موفقيت پشت سر گذاشتيد و روغن را داخل ر و بات ريختيد ديگرمسابقه اي نمي ماند بعد كمان ووينچستر را بگيريد.

( دوئل سارسا پاريلا (بخش 1و 2برگرديد به سالن تا جشن بگيريد براي همين بايد باويدسكرزها ببريد بعد مسئول نما يشگاه بريمقابله با شورتي بايد به اندازهكافي ابزار داشته باشداول فتي وبعد فرمن به دنبال ويسكرز هستند وقتي هركدام مهماتشان تمام شد بايد بروند اتاقبعدي، از ن شر تلگراف متوجه مي شويكه به ت و توهين شده پس برويد نزديك كاف ه ويسكرزوبا او مشاجره كنيد تاساسپاريلا با تو دوئل كند همينطور كه بازي مي كنيد موارد بيشتر وبيشتريجمع مي كنيد همينطور به منازعه ادامه دهيد تا جواب صحيحي بگيريد بعد برگرديد وآن توهيني را كه جوا بش را نمي دانيد را پر بد هيد بعد مي توانيد آنرا بهموارد ذخيره شده خوداضافه كنيد حتي دعوا كردن شورتي را مي توانيد به ليستخود اضافه كنيد اگر دوئل را برديدوطرف دوئل د لخور شد برويد بيرون ودوباره برگرديد او دوباره براي دوئل كردن آماده استوقتي ويسكرز فتي را ترككرد جايش را مي دهد به شما و شما مي توانيد اين روند را تكراركنيدبه اين شيوه دوئل كردن شما تمام نمي شود شما منتظر فرمن هستيد اما ميتوانيد زمان خودرابا چيزهاي مختلف پر كنيدبه ليوي كمك كنيد بعدميتوانيد برويد گله استارك.

اول به چرخ واگن نياز داريد تا بتوانيد برگرديدم زرعه جونز . وارد خانه شده برويد طبق ه بالا ازنردبان بالا رفته و برويدروي سقف و از يراق تيرولين استفاده كنيد تا طناب را برداريد اينجا باخوكرودررو مي شويد اول آماده باشيد وگرنه مي ترسيد . برويد طويله و با گذاشتن ماهي دركاسه، خوك را بيرون بكشيد وقتي خوك تله را مي خورد در پايين مي آيد.

بعد از يراق تيرولين استفاده كنيد تا طناب را پائين كشيده چرخ را برداريدبراي آزاد كردن آناستفاده مي كنند دنبالش تا حيات برويد حيف شد زياد سنگينبود نمي شد آنرا بلند كرد ازاهرم چرخ و ريو استفاده كنيد و برگرديد به طرفعقب تا آنرا بشكنيد.

محل سقوط

اول بايد كالسكه را بلند كنيد از جك هيد روليك استفاده كنيد بعد چرخچرخ دستي را جا بهاندازيد حالا تغير قيا فه داده به شكل دكتر دراييدخوشبختانه با حركت كالسكه دكتر پرت ميشود طوري كه مي توانيد لباسش رابرداريد آن را بدهيد به لو ي چون ك ث يف است وبايد تميزشود برگرديد مزرعهبنيستر تا كمي خو د را شستشو كنيد البته اين وظيف ه شما نيست كهبرويدازاستلا بپرسيد او از شما مي خواهد تا لباسها يتان را برزيد داخل سبد و صابون پيداكنيدبرويدبيرون وكاري را كه به شما گفتند انجام دهيد لباس را به اندازيد داخل سبد و صابون را بهاندازيد داخل لگن به استلا بگوييد بيرون منتظر ميمانيد تا لباس خيس را از او بگيريد بايد آنراخشك كنيد آتش داخل خانه دراين امر به شما كمك مي كند پس اول از 2 تكه چوب استفادهكنيد تا با تبرآنها را به 4 قطعه تقسيم كنيد بر گرديد و آنها ر ا بريزيد داخل آتش با كبريت آنراروشن كنيد چوبها مي سوزند حالا مي توانيد لباس را بپوشيد وصبر كنيد خشكشود.

محل سقوط :

به ليوي كلاه لبه دار ژاكت پول كوسن وكيف دكتر را داده وتغيير قيافه دهيد تادر ميان ديگرانرياتون را ببينيد.

پرورشگاه استارك

وقتي از پنجر ه رياتون آمد يد بيرون دوب اره كنترل را در دست مي گيريد ر وشنايي را از رويصندلي برداشته به سمت شمال برويد تا در آشپزخانه را پيداكنيد آنرا باز كنيد وبا ل ي وي صحبتكنيد او دوباره در پنجره رينون را برايشما باز كرده و دوباره پ يغام محرمانه با شما حرف ميزند. اتاق را بگرديدتا چ ند دلار پيدا كنيد هوي ج هم مي توانيد پيدا كنيد درباره كتاب از اوسوال كنيد ويلي اثر آنرا پاك مي كند پس به او دندان دكتر را داده و كتاب رابگيريد برويدودوباره برگرديد پنجره باز است تا از آن بالا رفته و داخلبرويد.

طبقه بالا

از كشوها و كمد ها مي توانيپول پيدا كني اتاق ريونان را بگرديد و كتاب رونسانس كه رويميز است رابرداريد و بيرون برويد و آخر راهرو برويد و داخل اتا ق برويد و كتاب تاريخ قرونوسطي را برداريد. وارد اتاق شده وكتاب ما قبل تاريخ را برداريد

طبقه پائين

وارد آخرين اتاق كه 2 تا در د ارد بشويد دوربين را از روي كان ا په و كتابيونان قديم را ازروي صندلي برداريد برويد كتابخانه و جاي كتابهاي گم شدهرا پيدا كنيد بعد كتابهايي را كهبرداشتيد بگذاريد داخل قفسه حالا دنبالرنگين كمان برويد تا راه مخفي باز شود از لامپاستفاده كنيد تا cursor استفاده كنيد تا فرار كر ده و بيرون خانه برويد (اگر ريوي را نديديد ا زاورا پيدا كنيد و بر گرديد به شهر)

منفجر كردن پل

براي گرفتن د يناميت به اجازه مخصوص (با امضا كلانتر ) و چك تضمينينياز داريد اگر يادتانباشد امضا كلانتر در برگ ه ملاقات او بود پس برگرديدپ يش غريبه و آن اجا زه را از او بگيريد .

تام در مزرعه جونز است و او امضاكلانتر را برايت جعل مي كند وقتي رفتي ار جو و آلويندرباره او تحقيق كن . او طبقه بالا در گنجه است پيدايش كن اجازه نامه ، برگه ملاقات و قلمبده بهتام تا او امضا را برايت جعل كندالبته 100 دلار نداريد پس بايد يك چيزجانبي پيدا كنيد برويد مزرع ه بنيستر واز شاه كليداستفاده كنيد درب اتاقخواب را باز كنيد و از قفسه كوچك مدارك را برداريد حالا مي توانيدبرگرديدشهر و مدارك را براي چك 100 دلار ي تحويل بانك دهيد برگرديد مغاز ه جكسون واجازه نامه و چك را براي گرفتن ديناميت قبل از اينكه برويد يك سيم اتوماتيك بگيري د . بهشنياز پيدا مي كني<b><font color="black"><font face="Tahoma">.
ممنون-اما خودت چیزی فهمیدی؟یک مقدار اضح تر بنویس لطفا.
من 7بار خوندم اما هیچی نفهمیدم.........:5:

B U L U T
07-12-2009, 17:18
ممنون-اما خودت چیزی فهمیدی؟یک مقدار اضح تر بنویس لطفا.
من 7بار خوندم اما هیچی نفهمیدم.........
من این بازی رو ادامه ندادم

lordspeed
25-12-2009, 13:12
کسی میدونه عینک دکتر کجاست ؟

lordspeed
26-12-2009, 01:32
لطفا اگه میدونید کمک کنید

lordspeed
26-12-2009, 19:42
من چند روز تو کف این بازی موندم اگه میدونی عینک دکتر کجاست بکمک

zeynalabedin
08-02-2010, 04:52
کسی راهنمای فارسی این گیم رو میدونه؟

gharaeian
27-06-2011, 20:34
سلام.
چند تا راهنمایی براتون دارم.
عینک رو باید بری توی اتاقی که کنار تلگرافچیه روبروی در سمت راست بالای میز، بالای روزنامه ها یک عینکه.
دندون رو باید بدی به لایوی(همون زن خدمتکار ) برای گرفتن کتاب. البته توی خونه ی استارک.
بردن تو دوئل هم کاری نداره. فقط یک چند دلار ازتون کم میشه.:31:
اول سبیل(WHISKERS) هست که باید ازش ببرید.
اساس کار اینه: طرف اول یک سوال و جواب رو بهتون یاد میده بعد بازی رو شروع می کنه. هر وقت اون سوال رو ازتون نپرسید زود بر نگردید از سیو قبلی که دلاراتون هدر نره، چون باید سوال ها رو یاد بگیرید. هر وقت یک سوالی پرسید که جوابش رو داشتید جواب رو می زنید و اونم نوشیدنی:31: رو میخوره، بعد شما باید یک سوالی ازش بپرسید که جوابش رو ندارید. همین جوری باید سوال و جواب ها رو تموم کنیدو سر آخر سوالی رو که طرف جوابش رو بلد نیست بپرسید.
با نفرات بعدی هم باید همین کار رو بکنید. وقتی از همه ببرید سوال و جواب کافی برای بردن SHORTY رو دارید.
وقتی ازش ببرید دیگه دنبالتون نمیاد. وقتی دیگه دنبالتون نیومد میرید بانک، به یارو میگید پنکه ها رو خاموش یا روشن کنه. وقتی سرش گرم روشن / خاموش کردن پنکه سقفیه شما باید عکسی رو که ازش گرفتید رو جلوی دوربین بزارید و بانک رو بزنید و... .
مجوز دینامیت رو باید از اون یارو که تو هتل نشسته بخرید ولی من هرکار می کنم بهم نمی فروشه. اگه کسی راهش رو بلده بگه.
سوال و جواب های دوئل هم از این قراره:

OPPONENT 1: WHISKERS
QUESTIONS ANSWERS <li type="circle">I don't think you can manage all that. <li type="circle">That's what you say, but your words leave me flat. <li type="circle">It looks to me like you're beaten already. <li type="circle">That's just because you're feeling unsteady. <li type="circle">It appears that you haven't a thought in your head. <li type="circle">That doesn't make sense, with you being brain dead. <li type="circle">I can see just how badly you're shaking. <li type="circle">I would if you didn't look just like a fish.


OPPONENT 2: FATTY
QUESTIONS ANSWERS <li type="circle">Are you ready to tell me your very last wish? <li type="circle">I would if you didn't look just like a fish. <li type="circle">I can see just how badly you're shaking. <li type="circle">You're quite wrong! It's your legs that are quaking. <li type="circle">You should know this is not the right drink for a thug. <li type="circle">But perfect for dealing with each kind of slug. <li type="circle">It appears that you haven't a thought in your head. <li type="circle">That doesn't make sense, with you being brain dead. <li type="circle">It seems to me that you drink like a sissy. <li type="circle">You'd know about that, now wouldn't you, missy? <li type="circle">They told me that you had a streak that was yellow. <li type="circle">Tell me yours first, I can tell them you lied.


OPPONENT 3: FAIRMAN
QUESTIONS ANSWERS <li type="circle">They told me that you had a streak that was yellow. <li type="circle">You shouldn't take note, I'd just beaten the fellow. <li type="circle">You look very pale, will you give up the fight? <li type="circle">If I look so pale, then you must be Snow White. <li type="circle">You'd know how to rhyme if you'd studied at school. <li type="circle">If you can't do it, it proves you're a fool. <li type="circle">Do you want me to ask for a child's bib for you? <li type="circle">While you're at it you could get your own rattle, too. <li type="circle">Tell me your name, I'll tell all how you died. <li type="circle">You're quite wrong! It's your legs that are quaking.OPPONENT 4: SHORTY
QUESTIONS ANSWERS <li type="circle">Can you keep rhyming, it's part of the rule? <li type="circle">If you can't do it, it proves you're a fool. <li type="circle">I dare you to empty your glass on your head. <li type="circle">That doesn't make sense, with you being brain dead. <li type="circle">You'll never know victory's such a sweet dish. <li type="circle">I would if you didn't look just like a fish. <li type="circle">With a man like you I have nothing to fear. <li type="circle">That's what you say, but your words leave me flat.
امیدوارم حرفام کمکتون کرده باشه.:46:

---------- Post added at 08:34 PM ---------- Previous post was at 08:31 PM ----------

سوال و جواب ها رو میتونید اینجا ببینید:

برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

ahmadamir
08-12-2012, 15:04
عینک دکتر در اتاق پست است

ahmadamir
12-03-2013, 14:43
شما باید پول به اندازه ی کافی برای مجوز داشته باشید

alizp
25-05-2013, 14:36
من پل رو منفجر کردم..همه کارها رو انجام دادم این دوئل هاش سخته رو اعصابه..

گفتن چهار نفر ..یکی اونی که ایستاده کنار بار.و یکی که دنبالت میاد همیشه..اون دو تای دیگه کی هستن که باید مسابقه داد..؟

amirgorg2
27-08-2013, 18:05
من همون حکم کلانتر + یک خودکار به تام دادم . چرا پس برام درست نمیکنه ؟
بعد باید چکار کنم ؟
اون عکس از بانک رو باید کجای بانک قرار بدم؟

rummy
13-05-2015, 17:43
سلام کسی لینک بازیو داره بزاره برام ممنون میشم
خیلی گشتم پیدا نکردم لینکشو؟
نسخه فارسیه بازیم اومده یا نه؟

rummy
13-05-2015, 17:48
من حدود 6 سال پیش فارسیشو داشتم
اگه کسی داره لینکشو بزاره مرسی
چ فارسی چ انگلیسی:n37::n37::n37:

alizare-2
07-09-2016, 02:19
سلام
من قبلا دوبله فارسی این بازی رو روی یه سی دی بازی داشتم الان سی دی رو گم کردم
کسی میدونه از کجا میتونم بازی رو دانلود کنم؟

mohammad24545
01-01-2017, 14:52
[سلام
من قبلا دوبله فارسی این بازی رو روی یه سی دی بازی داشتم الان سی دی رو گم کردم
کسی میدونه از کجا میتونم بازی رو دانلود کنم؟[/QUOTE]

من این بازی رو دارم ...اتفاقی این پست رو دیدم...فارسیشو دارم..فقط وسط بازی توی قسمت سوم دوئل بازی میاد بیرون..دوبار هم روی کامپیوتر های مختلف تست کردم نشده...اگه راه حلش رو بلدی بگو منم برات میفرستم بازی رو...
ایمیل من

:n01:

Hamid . Reza
05-01-2017, 11:14
برای گرفتن مجوز دینامیت باید به باربر انعام بدید یعنی پولاتونو بدید بهش اونوقت میتونید با مردی که نشسته حرف بزنید برای دزدی از بانک هم باید چهار نفر رو تو دوئل ببرید

alizare-2
24-02-2017, 04:11
باید بدونم ارورش چیه و خودم روش های مختلف رو روش تست کنم تا بفهمم چجوری حل میشه
اینجوری که نمیتونم بگم باید چیکار کنی تا بازی کرش نکنه

اگه بازیو واسم بفرستی خیلی ممنون میشم ازت و سعیمو میکنم که مشکلش رو حل کنم

Ashkan21G
06-09-2017, 16:15
سلام .جان هرکی که دوس داری این بازی رو بفرس. من با تک تک صحنه ها و صدا های این بازی خاطره دارم. لطفا اگه نسخه فارسیشو داری بفرست. ممنونم. راستی شاید مشکلت با نصب کردن farmanetwork حل بشه.

Ashkan21G
06-09-2017, 16:26
[سلام
من قبلا دوبله فارسی این بازی رو روی یه سی دی بازی داشتم الان سی دی رو گم کردم
کسی میدونه از کجا میتونم بازی رو دانلود کنم؟

من این بازی رو دارم ...اتفاقی این پست رو دیدم...فارسیشو دارم..فقط وسط بازی توی قسمت سوم دوئل بازی میاد بیرون..دوبار هم روی کامپیوتر های مختلف تست کردم نشده...اگه راه حلش رو بلدی بگو منم برات میفرستم بازی رو...
ایمیل من

:n01:[/QUOTE]
_سلام. خواهش میکنم ازت این بازی رو بفرس. من با تک تک صحنه ها و صداهای این بازی خاطره دارم. لطفا نسخه فارسی این بازیو بفرس.ممنونم. راستی شاید مشکلت با نصب کردن farmanetwork حل بشه. (:

- - - Updated - - -

_سلام. خواهش میکنم ازت این بازی رو بفرس. من با تک تک صحنه ها و صداهای این بازی خاطره دارم. لطفا نسخه فارسی این بازیو بفرس.ممنونم. راستی شاید مشکلت با نصب کردن farmanetwork حل بشه. (:

- - - Updated - - -

سلام. توروخدا اگه کسی نسخه فارسی این بازی رو داره بفرسته...

- - - Updated - - -

سلام. توروخدا اگه کسی نسخه فارسی این بازی رو داره بفرسته...

- - - Updated - - -

سلام. توروخدا اگه کسی نسخه فارسی این بازی رو داره بفرسته...