PDA

نسخه کامل مشاهده نسخه کامل : گرامر زبان سوم و پیش دانشگاهیdogtag
08-02-2009, 10:24
سلام.
من ریاضی هستم و زبان 3 و پیش رو خوندم.
ولی می خوام ببینم آیا تو نت همه ی گرامر این دو سال به صورت 1 جا هست یا نه؟
اگر نیست و کسی توانایی اش رو داره، لطفاً تو همین تاپیک آموزش بده.

ممنون.

AEZ_Best
11-02-2009, 14:47
من یادم نیست اینارو از کجا گرفتم ولی فعلن این درس یک زبان3
درس 1
گرامر يا دستور زبان اين درس درباره استفاده از S مالكيت ، يا آپُستروف S، مي باشد و قسمت ديگر گرامر آن درباره استفاده از of در نسبت دادن شيء به شيء ديگر مي باشد.
نكات گرامري اين درس به ترتيب زير مي باشد.

نكات:

1 – هر گاه بخواهيم جسمي يا شيء را به انساني تعلق و مالكيت دهيم، ابتدا يك آپُستروف s يا(s') به آخر اسم انسان اضافه مي كنيم سپس نام شيء مورد نظر را به دنبال‌ آن مي آوريم . مثال :
Sara's book : كتاب سارا
Teacher's pen : خودكار معلم

2 – (s') يا آپُستروف s مالكيت مخصوص تعلق جسم يا شي به انسان است و براي تعلق دادن شي به شي ديگر هرگز به كار نمي رود.

3 - اگر اسمي كه مي خواهيم شيء را به آن نسبت دهيم به حرف S ختم شود و يا s جمع به دنبال داشته باشد كافي است فقط علامت آپُستروف را سمت راست آن S كه در آخر اسم وجود دارد بياوريم مثل :
Student's books : كتاب هاي دانش آموزان
Girl's dresses: لباس هاي دختران

4 – اگر بخواهيم شيء را به شئي ديگر تعلق و مالكيت دهيم ، كافي است حرف اضافه of را بين اسم آن دو شي قرار دهيم مثل :

The door of the class : دربِ كلاس

شي تعلق داده شده حرف اضافه

The legs of the table : پايه هاي ميز

5- حرف اضافه of فقط براي تعلق دادن شي به شي ديگر به كار مي رود و براي تعلق دادن شي به انسان ها به كار نمي رود.

6 – نكته ديگر اين درس در مورد استفاده از «صفت» مي باشد. همانطور كه مي دانيد « صفت» كلمه اي است كه مشخص كننده وضعيت يا حالت اسم مي باشد. صفت قبل از اسم مي آيد و آن را توصيف مي كند مانند :

Old man :‌مردِ پير
old: صفت
man : اسم

Easy question : سؤالِ آسان
Easy : صفت
question : اسم

7- در جمله صفت قبل از اسم مي آيد و آن را توصيف مي كنند مانند :

The old man is in the room. پير مرد در اتاق است

و يا بعد از فعل to be مانند am-is- are مي‌آيد مانند :

The question is easy. سؤال آسان است
easy : صفت
This girl is very fat . اين دختر خيلي چاق است
fat : صفت

8- نام رنگ ها خود صفت هستند چون اسم را توصيف مي كنند مانند :

Blue car اتوبوس آبي
Red shoes كفش هاي قرمز

9- بعضي از صفاتي كه شما با آن ها آشنا هستيد عبارتند از :

Tall : بلند , short: كوتاه ,thin: لاغر
Fat : ‌چاق , small : كوچك , large: بزرگ
Old: قديمي , new: جديد , young: جوان
Hard : مشكل , easy: آسان , blue: آبي
Red: قرمز , yellow : زرد , black : سياه


تمرين :
1 – با توجه به جملات داده شده ، جملات جديد بسازيد و در آن ها 's‌يا of به كار ببريد.

1- Ali has a car . It is red.
پاسخ: Ali's car is red .

چون Ali انسان (جاندار) است براي تعلق دادن car به Ali از 's استفاده مي كنيم.

2- This table has four legs. These are short.
پاسخ:The legs of this table are short.

چون مي خواهيم the legs(بي جان) را به this تعلق دهيم از of استفاده مي كنيم.

2 – گزينه صحيح را انتخاب كنيد

1- What colour are these apples? They are ………..
a) red apple
b) apples
c) red
d) red apples

پاسخ : گزينه c صحيح است. فقط در مورد رنگ سؤال شده است.

2- whose book is ti? This is ……..
a) Amir's
b) Amirs'
c) book of Amir
d) books of Amir

پاسخ : گزينه a صحيح است. چون امير انسان است از 's در آخر اسم آن استفاده مي شود.

3 – Those are the ……..books.
a) boys of
b) boy's
c) librarys
d) library of

پاسخ : گزينه b صحيح است . boy انسان است و s' مي گيرد. گزينه هاي ديگر از نظر گرامري پاسخ درستي نمي دهند.

3 - در تمرين زير s' يا of به كار ببريد

1. They are my sister ……pens.

پاسخ : s' به كار مي رود چون sister جاندار است.


4 – در جاي خالي كلمه مناسب به كار ببريد.

1- mina isn't fat. She is ……….

پاسخ : thin

2- Ali is tall but his brother is ……….

پاسخ : short

3 – The wall Amir ….. house is brown

پاسخ : در اولين جاي خالي Of و در دومين جاي خالي 's قرار مي گيرد.

4. Ahmads mother is a nurse …….is a good nurse.

پاسخ : she

AEZ_Best
12-02-2009, 21:04
درس دوم
ضماير مفعولي و قيود تكرار

گرامر يا دستور زبان اين درس درباره استفاده از ضماير مفعولي مي باشد و قسمت ديگر آن درباره قيدهاي تكرار مي باشد. نكات گرامري اين درس به ترتيب زير مي باشد.
1 – ضماير مفعولي ضمايري هستند كه در جمله بعد از فعل قرار مي گيرند و نقش مفعولي دارند. شما قبلاً با ضماير فاعلي آشنا شده ايد. درجدول زير ضمير مفعولي مربوط به هر يك از ضماير فاعلي در جلو آن نوشته شده است.

ضمير مفعولي
ضمير فاعلي

به من ، مرا ، از من me
من I

به تو ، تو را ، از تو you
تو You

به او ، او را ، از او him
او(مرد) He

به او ، او را ، از او her
او(زن) She

به او ، او را ، از او it
آن It

به ما ، ما را us
ما We

به شما ، شما را ، از شما you
شما You

به ايشان ، ايشان را ، از شما them
ايشان They


به چند مثال توجه كنيد
لطفاً به من يك خودكار بده.

Give me a pen please.
me : ضمير مفعولي

I see him every day : من او را هر روز مي بينم
him : ضمير مفعولي

2 – ضماير مفعولي فقط بعد از فعل هايي مي آيند كه به مفعول احتياج دارند مانند :

See, help, give, ask, buy, eat, want, visit و .....

بعضي از فعل ها به مفعول احتياج ندارند و به تنهايي معناي كاملي دارند مانند go, come و ...

3 – ضماير مفعولي سوم شخص مفرد مانند ضمير فاعلي مذكر و مؤنث و خنثي دارد. براي مردم him ، براي زن her و براي اشياء It به كار مي رود.

4 – قسمت ديگر گرامر اين درس قيدهاي تكرار هستند. شما در اين درس با چند قيد تكرار مانند زير آشنا مي شويد.
Always : هميشه
Usually : معمولاً
Often : اغلب
Never : هرگز
Sometimes : ‌گاهي اوقات

5 – در جمله قيدهاي تكرار بعد از مشتقات فعل to be مانند am-is-are-was-were قرار مي گيرند مانند :

She is always late.

يعني «او هميشه دير مي كند» . در اين مثال قيد تكرار always بعد از فعل is كه از مشتقات فعل to be است قرار گرفته است.
6 – همچنين محل قيدهاي تكرار در جمله قبل از فعل اصلي جمله ( بعد از فاعل) مي باشد.
مانند :

She always comes late.
فاعل : She, always : قيد تكرار , comes : فعل اصلي

They often go to bed late. آن ها معمولاً دير به رختخواب مي روند
فاعل : They , often : قيد تكرار , go : فعل اصلي

تمرين
1 - جمله هاي زير را با قيد تكرار usually بازنويسي كنيد.

1. Sara gets up early at the morning.
پاسخ: sara usually gets up early at the morning.

قيد تكرار (usually) قبل از فعل اصلي جمله قرار مي گيرد.(بعد از فاعل)

2. sara is at home on Fridays.
پاسخ: Sara is usually at home on Fridays.

قيد تكرار (usually) بعد از مشتقات فعل is) , tobe)در جمله قرار مي گيرد.

2 – پاسخ صحيح را انتخاب كنيد.

1. I usually see (him – he) at school.

پاسخ : him مي باشد چون در اينجا احتياج به يك مفعول داريم. فعل see (ديدن) احتياج به مفعول دارد كه مشخص كند كه چه كس را ديده ام.

2. (They – Them) are good friends.

پاسخ : They مي باشد چون در اينجا نقش فاعل را دارد. them ضمير مفعولي است.

3 – Does (him – he) teach (you – yours) English.

پاسخ : he نقش فاعل و you نقش ضمير مفعولي را دارد

4 – Ahmads sisters has an apple in ( she – her) hand.

پاسخ : ضمير ملكي her به كار مي بريم. چون فاعل Ahmad's sister است كه مؤنث (زن) است. (her در اين جمله ضمير ملكي است نه ضمير مفعولي)

5 – Do you know that girl ? yes I know (she – her)

پاسخ : ضمير مفعولي her به كارمي بريم چون that girl مؤنث (زن) است و مفعول جمله نيز مي باشد.


3 – گزينه صحيح را انتخاب كنيد.

1- Her son wants and orange. Please give …….an orange . (her – him – he)

پاسخ : him صحيح است . چون her son مذكر (پسر) است

2 – Do you like children? Yes I like …….( himtheir – them)

پاسخ : them صحيح است. چون children جمع است

3 – Do you help your mather at home?Yes I help … (she – her – him)

پاسخ : her صحيح است. چون mother يك زن است

dogtag
13-02-2009, 00:43
آقا من یه کم یادم نمیاد که اینها توش بود یا نه!
شما سوم دبیرستان رو می گی دیگه؟ بله؟

ugly_girl_a
18-02-2009, 16:54
اینم درس 3 زبان 3 اول لغات درس :


Ability = توانايي
Afraid (of) = ترسيده از – نگران از
Amount= مقدار
Area = منطقه – ناحيه
Basis= اساس – زمينه
Brain = مغز
Briefly= به طور خلاصه
Call up = زنگ زدن به
Chemical = شيميايي
Conscious= هوشيار
Dead=مرده
Detail=جزء
Emotional = احساساتي
Enter = واردشدن
Even = حتي
Event = واقعه – رويداد
Exist = وجود داشتن
Feeling = احساس
Foreigner = بيگانه – خارجي
Forest = ‌جنگل
Hear about = شنيدن درباره
Hobby= سرگرمي
Information= اطلاعات
Interest = علاقمندي
Jet = جت
Look after = نگهداري كردن – مراقبت كردن
Loss = زيان – ضرر
Memory = حافظه
Mental =‌ رواني
Mind = حافظه
Mistake = اشتباه
Object = مفعول- جسم
Occur = ‌اتفاق افتادن
Over and over =‌بارها و بارها
Over learning= زياد ياد گرفتن
Pace= گام - قدم
Painful = دردناك
Photographic = فتو گرافيك
Physical= جسمي – فيزيكي
Poem=شعر
Psychologist= روانشناس
Question= سؤال – سؤال كردن
Recall= درباره زنگ زدن
Record = ضبط كردن
Responsible=مسؤول
Scene=منظره – چشم انداز
Search for = جستجو كردن براي
Shopkeeper = مغازه دار- فروشگاه دار
Slow down= آرام كردن – كم كردن
Sorry about = متأسف از
Stick in ones mind = در حافظه ماندن
Talk with = صحبت كردن با
Thus = بنابراين
Turn up = بالا بردن
Weekend = آخرهفته – تعطيلات

ugly_girl_a
18-02-2009, 16:56
اینم گرامر درس 3 زبان 3 :


فعل هاي دو كلمه اي (Two – word verbs)

1) فعل هاي دو كلمه اي (Two – word verbs)
1 – بسياري از فعل ها از دو كلمه تشكيل شده اند، يكي قسمت اصلي فعل و ديگري جزئي كه آن را كامل مي كند.مانند Put on‌ كه قسمت اصلي آن Put‌و جزء ديگر آن On‌مي باشد.
Put -> base
On -> particle


شما با چند فعل دو كلمه اي زير قبلاً آشنا شده ايد:

Put on = پوشيدن
Give back =‌پس دادن
Wake up = بيدار شدن
Take off = درآوردن
Pick up = برداشتن
Turn on = خاموش كردن
Call up=تماس تلفني گرفتن
Turn down= كم كردن2 – اگر مفعول فعل دو كلمه اي يك اسم باشد، هم مي تواند بعد از قسمت اصلي فعل دو كلمه اي بيايد و هم مي تواند بعد از جزء دوم فعل دو كلمه اي بيايد به مثال زير توجه كنيد:


I put on my coat. (put on + مفعول)
I put my coat on. (Put‌+ مفعول+On(

همانطور كه در مثال بالا ملاحظه مي كنيد مفعول اين فعل يعني my coat در جمله اول بعد از هردو كلمه فعل دو كلمه اي آمده است و در جمله دوم كلمه فعل دو كلمه اي آمده است و به هر دو شكل صحيح است.


3 – حال اگر مفعول فعل دو كلمه اي، يك ضمير باشد فقط مي تواند ما بين دو كلمه فعل دو كلمه اي بيايد.

به مثال زير توجه كنيد:

I put it on.(put+ ضمير مفعول+on)


ملاحظه مي كنيد كه it كه مفعول است ما بين put , on كه دو كلمه فعل دو كلمه اي هستند آمده است. به چند مثال ديگر توجه كنيد:

I turn on the T.V (turn on + مفعول)
I turn the T.V on (turn + مفعول+ on)
I turn it on . (turn + ضمير مفعول+on)


Can you wake up mary at 6:00? (wake up + مفعول)
Can you wake mary up at 6 : 00 ? (wake+مفعول+up)
Can you wake her up at 6:00? (wake +ضميرمفعول+up)2) حرف اضافه + فعل يا صفت (adjective/verb+preposition)

بعد از فعل ها و صفت ها مي توان حرف اضافه را آورد. اسم يا ضميري كه بعد از حرف اضافه مي آيد، مفعول آن است و هميشه بعد از آن مي آيد.

He is looking for his pen
He is looking for it.بعد از فعل look حرف اضافه for‌آمده است و مفعول آن his pen يا It بعد از حرف اضافه آمده است.

Im sorry about the accident.
Im sorry about it.


بعد از صفت sorry حرف اضافه about آمده است و مفعول آن the accident يا It بعد از حرف اضافه آمده است.

He is waiting for her sister.(فعل+حرف اضافه)
They are talking about the children. (فعل+حرف اضافه)
Im sorry about the accident. (صفت+حرف اضافه)
He was afraid of the animals. (صفت+حرف اضافه)

ugly_girl_a
18-02-2009, 16:57
اگه درسای دیگه رو هم خواستین بگین بذارم

dogtag
18-02-2009, 18:30
خوبه ها.
ولی جزوه ی با عشق تر نداری؟

بذار من بگم:

اگر کلمه ی دوم دو کلمه ای ها یکی از "on - off - in - out - away - back - over - apart" باشه، جدا نشدنی ه.
حالا اگر ضمیر داشته باشیم باید وسط بذاریم. اگر اسم داشته باشیم، هم می تونیم وسط بذاریم و هم آخر.

اگر هم جدا شدنی نبود، فقط باید آخر بذاریمش.

همین