PDA

نسخه کامل مشاهده نسخه کامل : ضریب هوشی (iq) افراد مشهورMohamma:D
19-12-2008, 23:11
آیا میدونید IQ افراد مشهور چند است؟

بیشترین مقدار IQ متعلق به لیوناردو داوینچی می باشد
با 220 امتیاز

به ترتیب حروف الفبا ، ضریب هوشی افراد مشهور آورده شده است :


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Albert Einstein IQ Score 160

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Albrecht Haller
IQ Score 190

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Alexander Pope
IQ Score 180

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Andrew Jackson
IQ Score 123

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Andrew Wiles
IQ Score 170

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Andy Wharhol
IQ Score 86

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Anthonis Dyck
IQ Score 155

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Antoine Arnauld
IQ Score 190

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Arne Beurling
IQ Score 180

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Arnold Schwarzenegger
IQ Score 135

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Baruch Spinoza
IQ Score 175

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Beethoven
IQ Score 165

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Ben Franklin
IQ Score 160

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Benjamin Netanyahu
IQ Score 180

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Bill Clinton
IQ Score 137

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Bill Gates
IQ Score 160

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Blaise Pascal
IQ Score 195

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Bobby Fischer
IQ Score 187

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Carl Linne
IQ Score 165

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Charles Darwin
IQ Score 165

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Charles Dickens
IQ Score 180

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Christopher Langan
IQ Score 195

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Copernicus
IQ Score 160

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
David Hume
IQ Score 180

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Dolph Lundgren
IQ Score 160

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Donald Byrne
IQ Score 170

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Dr. David Livingstone
IQ Score 170

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Dwight Eisenhower
IQ Score 122

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Emanuel Swedenborg
IQ Score 205

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
FDR
IQ Score 147

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Felix Mendelssohn
IQ Score 165

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Friedrich Hegel
IQ Score 165

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Friedrich Schelling
IQ Score 190

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Galileo
IQ Score 185

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Garry Kasparov
IQ Score 190

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Geena Davis
IQ Score 140

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
George Berkeley
IQ Score 190

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
George Eliot
IQ Score 160

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
George Friedrich Handel
IQ Score 170

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

George H.W. Bush
IQ Score 98

Mohamma:D
19-12-2008, 23:12
George Sand IQ Score 150

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
George W. Bush
IQ Score 125

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
George Washington
IQ Score 118

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Gerald Ford
IQ Score 121

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Gottfried Leibniz
IQ Score 205

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Hans Christian Andersen
IQ Score 145

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Harry Truman
IQ Score 132

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Hillary Clinton
IQ Score 140

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Honore De Balzac
IQ Score 155

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Hugo Grotius
IQ Score 200

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Hypatia
IQ Score 170

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Immanuel Kant
IQ Score 175

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Jayne Mansfeld
IQ Score 149

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
James Cook
IQ Score 160

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
James Watt
IQ Score 165

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
James Woods
IQ Score 180

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Jean Auel
IQ Score 140

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
JFK
IQ Score 119

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Jimmy Carter
IQ Score 156

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Jodie Foster
IQ Score 132

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Johann Sebastian Bach
IQ Score 165

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Johann Strauss
IQ Score 170

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Johann Goethe
IQ Score 210

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Johannes Kepler
IQ Score 175

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
John Adams
IQ Score 137

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
John Locke
IQ Score 165

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
John Quincy Adams
IQ Score 175

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
John Stuart Mill
IQ Score 200

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
John Sununu
IQ Score 180

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Jola Sigmond
IQ Score 161

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Jonathan Swift
IQ Score 155

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Joseph Haydn
IQ Score 160

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Joseph Lagrange
IQ Score 185

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Judith Polgar
IQ Score 170

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Kim Ung Yong
IQ Score 200

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Leonardo Da Vinci
IQ Score 220

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Lord Byron
IQ Score 180

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Ludwig Wittgenstein
IQ Score 190

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Lyndon B. Johnson
IQ Score 126

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Madame De Stael
IQ Score 180

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Madonna
IQ Score 140

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Marilyn Vos Savant
IQ Score 186

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Martin Luther
IQ Score 170

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Michelangelo
IQ Score 180

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Miguel Cervantes
IQ Score 155

Mohamma:D
19-12-2008, 23:13
Napoleon

IQ Score 145

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Neil Peart
IQ Score 150

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Nicole Kidman
IQ Score 132

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Paul Allen
IQ Score 160

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Philip Emeagwali
IQ Score 190

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Philipp Melanchthon
IQ Score 190

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Pierre Laplace
IQ Score 190

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Plato
IQ Score 170

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Quinton Tarantino
IQ Score 160

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Ralph Waldo Emerson
IQ Score 155

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Raphael
IQ Score 170

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Rembrandt
IQ Score 155

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Rene Descartes
IQ Score 185

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Richard Nixon
IQ Score 143

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Richard Wagner
IQ Score 170

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Robert Byrne
IQ Score 170

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Ronald Reagan
IQ Score 105

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Rousseau
IQ Score 150

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Sarpi
IQ Score 195

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Shakira
IQ Score 140

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Sharon Stone
IQ Score 154

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Sigmund Freud
IQ Score 156

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Sir Clive Sinclair
IQ Score 159

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Sir Francis Galton
IQ Score 200

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Sir Issac Newton
IQ Score 190

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Sir William Pitt
IQ Score 190

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Sofia Kovalevskaya
IQ Score 170

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Stephen Hawking
IQ Score 160

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Thomas Chatterton
IQ Score 180

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Thomas Jefferson
IQ Score 160

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Thomas Wolsey
IQ Score 200

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Ulysses S. Grant
IQ Score 130

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Voltaire
IQ Score 190

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
William Sidis
IQ Score 200

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Mozart
IQ Score 165
__________________

Mohamma:D
19-12-2008, 23:14
به ترتیب ضریب هوش :

Name (First/Last **** Description **** Country*****IQ (SBAndy Warhol Pop artist USA 86
Ulysses S. Grant President USA 110
John F. Kennedy Ex-President USA 117
George Washington President USA 118
Andrew Jackson President USA 123
George W. Bush President USA 125
Abraham Lincoln President USA 128
Nicole Kidman Actor USA 132
Jodie Foster Actor USA 132
Al Gore Politician USA 134
Arnold Schwarzenegger Actor Austria 135

Bill(William) J. Clinton President USA 137
John Adams President USA 137
Thomas Jefferson President USA 138

Madonna Singer USA 140
Jean M. Auel Writer Canada 140
Geena Davis Actress USA 140
Hillary Clinton Ex-President wife USA 140
Shakira Singer Colombia 140
Adolf Hitler Nazi leader Germany 141
Hjalmar Schacht Nazi officer Germany 143
Richard Nixon Ex-President USA 143
Bonaparte Napoleon Emperor France 145
H. C. Anderson Writer Denmark 145
Jayne Mansfield -- USA 149

Rousseau Writer France 150
George Sand Writer France 150
John Quincy Adams President USA 153
Sharon Stone Actress USA 154
Jonathan Swift Writer & theologian England 155
Rembrandt van Rijn Artist Holland 155
Ralph Waldo Emerson Writer USA 155
Miguel de Cervantes Writer Spain 155
Anthonis van Dyck Artist Belgium 155
Honor de Balzac Writer France 155
Sir Clive Sinclair Inventor England 159

Stephen W. Hawking Physicist England 160
James Cook Explorer England 160
Benjamin Franklin Writer, scientist & politician USA 160
Joseph Haydn Composer Austria 160
Nicolaus Copernicus Astronomer Poland 160
Paul Allen Microsoft cofounder USA 160
George Eliot (Mary Ann Evans) Writer England 160
Albert Einstein Physicist USA 160
Bill Gates CEO, Microsoft USA 160
Dolph Lundgren Actor Sweden 160
Jola Sigmond Teacher Sweden 161

Wolfgang Amadeus Mozart Composer Austria 165
Friedrich Hegel Philosopher Germany 165
James Watt Physicist & technician Scotland 165
Johann Sebastian Bach Composer Germany 165
Carl von Linn Botanist Sweden 165
Charles Darwin Naturalist England 165
Ludwig van Beethoven Composer Germany 165
John Locke Philosopher England 165
Truman Cloak -- -- 165

Felix Mendelssohn Composer Germany 165
Raphael Artist Italy 170
George Friedrich H?ndel Composer Germany 170
Plato Philosopher Greece 170
Judith Polgar Chess player Hungary 170
Martin Luther Theorist Germany 170
Donald Byrne Chess Player Irland 170
Dr David Livingstone Explorer & doctor Scotland 170
Sofia Kovalevskaya Mathematician & writer Sweden/Russia 170
Andrew J. Wiles Mathematician England 170
Richard Wagner Composer Germany 170
Hypatia Philosopher & mathematician Alexandria 170
Johann Strauss Composer Germany 170
Robert Byrne Chess Player Irland 170
Immanuel Kant Philosopher Germany 175
Johannes Kepler Mathematician, physicist & astronomer Germany 175
Baruch Spinoza Philosopher Holland 175


Arne Beurling Mathematician Sweden 180
Benjamin Netanyahu Israeli Prime Minister Israel 180
Buonarroti Michelangelo Artist, poet & architect Italy 180
Alexander Pope Poet & writer England 180
Thomas Chatterton Poet & writer England 180
Charles Dickens Writer England 180
Madame de Stael Novelist & philosopher France180
James Woods Actor USA 180
John H. Sununu Chief of Staff for President Bush USA 180
David Hume Philosopher & politician Scotland 180
Lord Byron Poet & writer England 180

Ren Descartes Mathematician & philosopher France 185
Joseph Louis Lagrange Mathematician & astronomer Italy/France 185
Galileo Galilei Physicist & astronomer & philosopher Italy 185
Marilyn vos Savant Writer USA 186
Bobby Fischer Chess player USA 187

Antoine Arnauld Theologian France 190
Friedrich von Schelling Philosopher Germany 190
Sir Isaac Newton Scientist England 190
Garry Kasparov Chess player Russia 190
George Berkeley Philosopher Ireland 190
Albrecht von Haller Medical scientist Switzerland 190
Voltaire Writer France 190
William Pitt (the Younger) Politician England 190
Philip Emeagwali Mathematician Nigeria 190
PierreSimon de Laplace Astronomer & mathematician France 190

Phillipp Melanchthon Humanist & theologian Germany 190
Ludwig Wittgenstein Philosopher Austria 190

Blaise Pascal Mathematician & religious philosopher France 195
George H. Choueiri A.C.E Leader Lebanon 195
Sarpi Councilor & theologian & historian Italy 195
Christopher Langan Bouncer & scientist & philosopher USA 195

John Stuart Mill Universal Genius England 200
Sir Francis Galton Scientist & doctor England 200
Hugo Grotius Writer Holland 200
Thomas Wolsey Politician England 200
Kim Ung-Yong -- Korea 200
William James Sidis -- USA 200

Emanuel Swedenborg -- Sweden 205
Gottfried Wilhelm von Leibniz -- Germany 205
Johann Wolfgang von Goethe -- Germany 210
Leonardo da Vinci Universal Genius Italy 220

Mohamma:D
19-12-2008, 23:16
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

Retired User
19-12-2008, 23:48
ممنون جالب بود
راستي از چند بالاتر نابغه است؟

Libra
20-12-2008, 01:28
جالب بود ممنون ؛ اما خب چندین مدل تست هوش داریم ؛ تازه هیچ کدوم هم درست نیستن ، هوش هم یه چیز نسبیه و حتی در ساعات مختلف و شرایط روحی مختلف مغز عملکرد مختلفی داره ، در ضمن خیلی از این افراد زمانی زندگی کردن که هیچ آزمایشی ازشون گرفته نشده

اما بازم باید دید بر چه اساسی نمره دادن به هوش این افرادممنون جالب بود
راستي از چند بالاتر نابغه است؟

در زمان فعلی بالا تر از بین 90 تا 120 معمولی حساب میشن (( با یک تست هوش استاندارد امروزی ))

separate
20-12-2008, 09:16
ضریب هوشی رئیس جمهور ها رو هم بزارین خیلی جالب میشه :دی

jamshidjap
20-12-2008, 11:30
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

اين منحني نرمال اطلاعات بسياري تو خودش گنجونده

مهمترينش اينه که افراد معمولي بيشترين تعداد رو دارن و افراد باهوش کم هستن و از طرفي افراد کند ذهن هم نادر

jamshidjap
20-12-2008, 11:34
ضریب هوشی رئیس جمهور ها رو هم بزارین خیلی جالب میشه :دی

بفرما :


Ulysses S. Grant President USA 110
John F. Kennedy Ex-President USA 117
George Washington President USA 118
Andrew Jackson President USA 123
George W. Bush President USA 125
Abraham Lincoln President USA 128


Bill(William) J. Clinton President USA 137
John Adams President USA 137
Thomas Jefferson President USA 138


منبع : همين تاپيک

farhad_vbs
27-12-2008, 23:46
خوب چه جوری می تونیم ضریب هوشی خودمونو اندازه بگیریم؟

magmagf
30-12-2008, 23:14
خوب چه جوری می تونیم ضریب هوشی خودمونو اندازه بگیریم؟

مراکز روان شناسی اصولا تست هوش را هم می گیرن

من یک دفعه مادر دوستم خیلی اصرار کرد ازم تست هوش بگیره اما ترسیدم . اومدی خورد تو ذوق ادم:31:

اونم روان شناس بود اما همین جوری هم تقریبش را بهم گفت چند می شه از روی شناخت نسبی

S0R3N4
30-12-2008, 23:23
منم عموم روانشناسه!ازم تست گرفت ضریب هوشیم 125 بود!!
خوبه نه؟

farhad_vbs
31-12-2008, 19:31
منم عموم روانشناسه!ازم تست گرفت ضریب هوشیم 125 بود!!
خوبه نه؟
خوبه.ناسلامتی George W. Bush هم ضریب هوشیش 125 !!

aluminum
01-01-2009, 01:47
حالا اینها رو چه جوری اندازه گیری کردن؟؟؟؟؟؟؟؟

minizoro
01-01-2009, 13:50
خوب چه جوری می تونیم ضریب هوشی خودمونو اندازه بگیریم؟

حالا اینها رو چه جوری اندازه گیری کردن؟؟؟؟؟؟؟؟

اندازه گیری iq
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

به همین سادگی

Haj_Amoo
25-01-2009, 18:13
يعني ضريب هوشي مارتين لوتر با اين اندازه گرفتن؟:31:

sajadblog.blogfa
11-02-2009, 14:57
من یه فلش دارم که تقریبی اندازی میگیره اگر خواستید pm بذارید براتون آپ می کنم.

sajadblog.blogfa
13-02-2009, 22:12
به سبب آقا محمد براتون آپ کردم.
به فرمایید

برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

Mohamma:D
13-02-2009, 23:23
به سبب آقا محمد براتون آپ کردم.
به فرمایید

برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید


لطف كردي:11:

دوستان من امتحان كردم الكي زدم. آي كيو مو زد 170
مث يه بازي فكريه.
خيلي جالبه