PDA

نسخه کامل مشاهده نسخه کامل : ◄◄ دانستنیی هــا و بهداشت پوست و مو ►►صفحه ها : 1 2 [3]

sajadhoosein
20-12-2010, 15:57
اريتم مولتی فرم


اريتم مولتی فرم يك حالت واكنشی به يكسری از بيماريهای عفونی و يكسری ازداروها مي باشد كه باعث اشكال بالينی مختلفی مي شود . از جمله عواملعفونی باعث اين بيماری می توان به تب خال اشاره نمود كه شايعترين عاملعفونی ايجاد كننده اين بيماری می باشد . البته بيماريهای عفونی ديگری نيزمانند ارف (orf) و پنومونی های بعلت مايكوپلاسما نيز می تواند باعث اينبيماری شود . در ميان داروها شايعترين عامل اين بيماری سولفوناميدها میباشد كه درميان آنها كوتريموكسازول بيشتر می تواند باعث اين بيماری گردد . داروهای ديگر نظير داروهای پيشگيری كننده از بارداری ، برخی ديگراز آنتیبيوتيكها نظير تتراسيكلينها نيز مي توانند باعث اين بيماری گردند . اريتممولتی فرم با ضايعات پوستی به شكل هدف مشخص می شود واين ضايعات اصلی ترينومشخص ترين ضايعات اين بيماری می باشد . البته گاهی نیزضایعات پوستی بهاشکال مختلف دیگری مانند برجستگیهای قرمزرنگ ویا حالت خونمردگی پوستی ویادانه های آبدارکوچک وبزرگ پوستی نیزبروزمی کند . نام این بیماری نیزبههمین علت که اشکال مختلف بالینی دارد اریتم مولتی فرم می باشد که به معنیقرمزی چندشکلی است . محل اين ضايعات بيشتر درپشت دست وپا ، آرنج وزانوها ،ساق پا وساعدها بوده ومي توانند همراه خارش وسوزش پوست نیزباشند . فرمشدید این بیماری را استیون جانسون هم می گویند که دراین حالت ضایعات دلمهای شکل تیره لبها به همراه ضایعات زخمی شدید مخاط دهان وگاهی چشم نیزوجوددارد . این فرم بیماری گاه خطرناک بوده ولازم است که بیماردربیمارستانبستری شده ودرمانها بشکل وریدی جهت وی تجویزگردد. دراستیون جانسون بهسلامت کلیه های بیمارنیزباید بطورویژه دقت نمود تا دراثربیماری مشکلی برایاین اعضای مهم بدن ایجاد نشود . خوشبختانه موارد شدید اریتم مولتی فرمنسبتاً نادربوده وبیشتربا موارد خفیف این بیماری مواجه می شویم .

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]درمان اریتم مولتی فرم خفیف استفاده ازدرمانهای نگه دارندهمانند ضدخارشهای موضعی وخوراکی (درصورت خارش داشتن ضایعات) می باشد ومیتوان به بیماراطمینان داد که بیماری بطورخودبخود درعرض حدوداً 4هفته بهبودمی یابد . اما درمورد اشکال شدید بیماری همانطورکه گفته شد گاه نیازاست کهبیماردربیمارستان بستری گردد . دراین موارد می توان ازکورتونهای خوراکینیزاستفاده نمود تا التهاب ضایعات کمترگردد اما باید توجه داشت که بعلتاستعداد بیماربه ابتلا به بیماریهای عفونی حتماً وجود عفونتهای مختلف ردشود وسپس به کورتون درمانی اقدام نمود زیرا کورتونها خود می توانند باعثتشدید بیماری عفونی گردند . اکثراً دراین بیماری پرستاری خوب مهمترازنوعدرمانها می باشد ومانند بیماران دچارسوختگی باید ازاین بیماران مراقبتبعمل آید .
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

sajadhoosein
20-12-2010, 16:12
زوائد گوشتی (skin tag)

زوائد گوشتی ، ضایعاتی است که درافرادمیانسال ومسن بخصوص درناحیه گردن ، زیربغل، قسمتهای فوقانی تنه و پلکهادیده می شود . این ضایعات بشکل یک برجستگی گوشتی ونرم با اندازه های مختلفبه رنگ پوست ویا تیره ترمی باشد . ازعوامل مستعد کننده به ایجاد اینضایعات می توان به چاقی ، حاملگی ، یائسگی ، بیماریهای هورمونی مانندآکرومگالی اشاره نمود اما گاهی بدون وجود هیچکدام ازاین عوامل نیزاینضایعات بروز می کند . زوائد گوشتی هیچگونه ناراحتی بجزازلحاظ زیبایی برایفرد ایجاد نمی کند تنها گاهی که این ضایعات برروی پایه خود پیچ می خورندویا اینکه توسط خود فرد با نخ بسته می شوند می توانند سبب پرخونی ضایعهوالتهاب ودرد شوند . گاه این زوائد گوشتی به تعداد خیلی زیاد بخصوصدرافراد چاق ودرناحیه تنه بروزمی کند که باعث ناراحتی فرد می شود . بیشترحجم این زوائد گوشتی را چربی تشکیل می دهد وبا آنکه دربرخی تحقیقاتویروسهایی دراین ضایعات پیدا شده اما نمی توان این زوائد را زگیل محسوبنمود که یک بیماری ویروسی پوستی همراه با ضایعات شبیه این زوائد گوشتی است . بروز زوائد گوشتی می تواند ارثی باشد اما مسری نیست وبروز آن دریکخانواده بیشتربا ارث درارتباط است .

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

درمان : درصورتی که این زوائد گوشتی فرد را آزارندهد میتوان آنها را به حال خود رها کرد وبه درمان آنها نپرداخت . اما درصورتی کهنیازبه درمان باشد می توان ازروشهای تخریبی مانند کوتر، امواجرادیوفرکوئنسی ، بریدن ضایعات با تیغ جراحی وکرایوتراپی استفاده نمود . درهمه این روشها باید دقت نمود که زوائد گوشتی را به اندازه ای ازبین بردکه نه تکه ای ازآن باقی بماند ونه آنکه باعث ایجاد جوشگاه شود . گاهیزوائد گوشتی پایه پهنی داشته وبعلت خونریزی پس ازبرداشتن ضایعات ناچارمیشویم که ازبخیه زدن پوست استفاده نماییم . البته این مورد کمترپیش می آیدومعمولاً به بریدن ضایعات وسوزاند ن محل خونریزی می توان اکتفا نمود . درازبین بردن زوائد گوشتی لزومی به استفاده ازلیزرنیست وبه علت هزینهبیشتر استفاده ازلیزر ، می توان با همان روشهای ساده گفته شده به درماناین ضایعات پرداخت وباید به خاطرداشت که درهردرمانی بهتراست ازروشهای سادهتر شروع نمود ودرصورت عدم اثربخشی به درمانهای پیچیده تراقدام نمود . درمورد استفاده ازنخ وبستن پایه زوائد گوشتی با هدف ازبین بردن ضایعاتبهتراست که این کارانجام نشود زیرا گاهی با بستن نخ خون ورودی به زائدهگوشتی متوقف نشده اما جلوی خروج خون ازضایعه گرفته می شود ودرنتیجه تجمعخون درضایعه رخ داده وهمین امرموجب دردناک شدن والتهاب ضایعه وگاهی حتیعفونی شدن آن می شود لذا توصیه می شود ازاین عمل خودداری شود .

sajadhoosein
20-12-2010, 16:18
تب خال ( هرپس سیمپلکس )

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


بیماری تب خال یک بیماری ویروسی است کهاکثرا" اولین تماس با این ویروس درکودکی رخ می دهد که دراین زمان معمولا" به شکل بدون علامت بوده اما گاه می تواند به شکل یک بیماری حاد رخ دهد . دراین صورت کودک دچار تب ، بد حالی ،ضایعات پوستی ومخاطی دراطراف وداخلدهان می شود . ضایعات پوستی به شکل دانه های آبدارکوچک درزمینه پوست قرمزبوده وضایعات مخاطی نیز به شکل قرمزی زخمی شده مخاط همراه سوزش ودرد میباشد . ضایعات پوستی معمولا" بصورت گروهی می باشند . کودک مبتلا بعلت دردموقع غذا خوردن ممکن است از این کار امتناع کند ویاحتی بعلت درد موقعفروبردن آب دهان ، دچار ریزش آب دهان از کناره دهان خود بخصوص در شبهاگردد . گره های لنفاوی زیرفکی نیز متورم وبزرگ می شوند . این بیماری حادخودبخود درعرض حدود یک هفته بهبود می یابد وبجز درمانهای معمولی به اقدامخاصی نیاز ندارد . ویروس تب خال درگره های عصبی ناحیه بصورت غیرفعال باقیمانده وممکن است بعدها به شکل عود تب خال بروز کند که همان تب خال معمولیاست که خیلی از مردم دچار آن هستند . این حالت ممکن است بارها تکرار شودبطوری که حتی گاه ماهی یکبار فرد دچاراین حالت می شود اما معمولا" سالیدو بار رخ می دهد . عود تب خال با حالت سوزش وگزگزناحیه اطراف دهان شروعمی شود وسپس ضایعات دانه ای آبدارگروهی ایجاد می شود و درعرض حدود یکهفتهتا 10 روز نیز بهبود می یابد واسکارنیز بجا نمی گذارد . البته درصورتی کهعفونت باکتریال ایجاد شود احتمال آن هست که اسکار یا پررنگی پوست نیز بجابگذارد . باید توجه داشت که درعود تب خال برخلاف تب خال اولیه ضایعاتمخاطی رخ نمی دهد . محل بروز عود تب خال می تواند دراطراف چشم ، گونه ،بینی ویا حتی درمناطقی غیر ازصورت مانند ناحیه کمر نیز باشد . یک نوع تبخال هم بطورمکرردرناحیه گوش کشتی گیران رخ می دهد . عود تب خال درسنینجوانی بیشتر روی می دهد وبا بالا رفتن سن از تعداد عود بیماری کاسته میشود . عواملی که باعث عود تب خال می شوند شامل اضطراب ، ترس ، تب ، کابوسشبانه ، آفتاب شدید، سوز وسرمای شدید، دوره های هورمونی خانمها و اعمالدرمانی زخمی کننده پوست می باشد . که جهت پیشگیری درچنین مواردی می توانقبل از واقعه عامل عود ، ازدرمانهای خوراکی ضدویروس استفاده نمود . درماندرموارد اولیه تب خال دهانی شامل مسکن ها ، دهان شویه ها ودرمانهای ضدویروسی خوراکی مانند آسیکلوویر می باشد . درعود تب خال معمولا" نیازی بهدرمان خاصی نیست وضایعه خودبخود بهبود می یابد اما درصورت نیاز به درمانمی توان از پماد های ضدویروسی مانند آسیکلوویر ودرصورت بروز عفونتباکتریایی ازپماد موپیروسین استفاده نمود . درمورد داروهای موضعی ضدویروسیباید خاطرنشان ساخت که درصورت استفاده زودرس یعنی به محض شروع سوزش ناحیهمی توانند تا حدی اثرداشته باشند درغیر این صورت اثرآنها بسیار کم می شود . استفاده از کمپرس سرد تا حدی از التهاب و ورم ناحیه کم می کند . درصورتصلاحدید پزشک معالج گاهی از استروییدهای موضعی قوی درکاهش التهاب تب خالاستفاده می شود که با توجه به خطرات این درمان درناحیه اطراف چشم دراینناحیه باید از به کار بردن این داروها خودداری نمود .

sajadhoosein
20-12-2010, 16:26
بیماری گال


بیماری گال یک بیماری پوستی بعلت آلودگی انگلی با یک نوع حشره میکروسکوپیاز جنس مایت می باشد . این نوع مایت جنس نر و ماده دارد که نوع ماده برایانسان بیماریزا است . این حشره با نقب زدن درلایه های سطحی پوست سعی میکند تا دراعماق این کانالها تخمگذاری کند وبا این کار نسل خود را بقا بخشد . واکنش بدن انسان به این حشره به شکل خارش شدید می باشد که همین خارشباعث می شود تا تعداد این مایت درنوع معمولی بیماری گال بیش از 12 تا 14عدد نشود . واین بعلت خاراندن وکندن پوست توسط بیمارمی باشد که نقبهایایجادی را نیز تخریب می کند . از زمانی که مایت روی پوست قرار می گیرد تازمانی که خارش شروع می شود حدودا" 3 تا 4 هفته طول می کشد . بنابراین برایآنکه بدانیم فرد چگونه دچار بیماری شده باید ازحدود یکماه قبل از بروزخارش به بررسی بپردازیم . بیماری گال توسط تماس مستقیم با فرد مبتلا (مثلتماس جنسی) ویا تماس با حوله ، پتو و لباس بیمار سرایت می کند . دست دادنمعمولا" باعث سرایت نیست اما دست به دست دادن طولانی می تواند باعث سرایتشود . در خوابگاه ها، سربازخانه ها ، مراکز بهزیستی نگهداری معلولینوسالمندان احتمال سرایت ازفردی به فرد دیگر و ابتلای تعداد زیادی از افرادهست . حتی در بیمارستانها گاهی این بیماری می تواند شیوع یابد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]علائم بیماری گال شامل سه دسته علائم است :

1- علائم بعلت خود مایت : کانالهایی کهمایت عامل بیماری درپوست ایجاد می کند توسط فرد آشنا با بیماری قابلشناسایی است این کانالها بیشتر دربین انگشتان دست ، مچ دست ، ساعد ونواحیتناسلی قابل مشاهده است .

2- علائم بعلت واکنش بدن به مایت : این ها شامل برجستگیهای قرمز شدیدا" خارش دار در نواحی تناسلی ، کمر ،رانها و زیر بغل است که این برجستگیها می تواند بزرگ ویا کوچک باشد .

3- علائم بعلت خاراندن پوست توسط فردبیمار : دراثر خاراندن پوست خراشیدگیهایی ایجاد می شود که معمولا" خطی استوگاهی اینها دچار عفونت ویا حساسیت پوستی نیز می شود که همه اینها دراثرخارش شدید بیماری ایجاد شده است وبا آنکه علامتی اختصاصی نیست اما درتشخیص بیماری کمک کننده می باشد .


خارش بیماری گال بسیار شدید است بطوری که اجازه خواب راحت به بیمار نمیدهد . خارش شبها وبا گرم شدن پوست بیشتر می شود و حمام گرم نیز خارش راتشدید می کند . خارش بیماری گال با کندن پوست توسط بیمارمبتلا همراه استومعمولا" مالیدن پوست خارش را التیام نمی بخشد . درچنین خارشهایی حتما" باید پزشک معالج به فکر بیماری گال باشد تا هم فرد بیمار را ازبیماری نجاتدهد وهم افراد خانواده اورا از ابتلای به این بیماری محافظت کند .

sajadhoosein
20-12-2010, 16:34
تشخیص بیماری گال اکثرا" به صورت بالینی وبا شرح حال دقیق و دیدن علائم ذکر شده است اما گاهی نیاز است تا با آزمایش از پوست بیمار به تشخیص بیماری برسیم . آزمایش بیماری گال یک آزمایش مستقیم میکروسکوپی با استفاده ازخراشیدن کانالهای پوستی است که در زیر میکروسکوپ خود مایت یا اجزای آن ویا تخم ویا مدفوع آن قابل رویت بوده وبدین وسیله تشخیص قطعی می شود . البته این آزمایش باید توسط فردی گرفته شود که با این بیماری آشنایی کافی دارد ودرنمونه گیری نیز ازتبحر لازم برخوردار باشد .


درمان بیماری گال توسط داروهای موضعی می باشد که معمولا" تمام بدن از گردن به پایین با دارو آغشته شده ویک شب تا صبح روی پوست می ماند وصبح شسته می شود این کار دوبار به فاصله یک هفته انجام می شود ومعمولا" پس از سه تا چهارهفته پس از درمان نیز خارش رفع می شود . داروها شامل گاما بنزن هگزا کلراید ، پرمترین ، مالاتیون ، کروتامیتون ، بنزیل بنزوات و سولفورمی باشد که درمورد نحوه درمان با آنها باید با پزشک معالج مشورت نمود . زیرا روشهای درمانی با آنها گاهی متفاوت است . درزنان حامله ویا مادران شیرده وکودکان زیر 2 سال نباید از گاما بنزن استفاده نمود . این دارو خطرمسمومیت عصبی داشته لذا درمبتلایان به بیماریهای عصبی فعال مانند صرع نیز نباید استفاده شود . دراین موارد می توان از داروهای کم عارضه تر مانند کروتامیتون استفاده نمود .


گال در شیرخواران کمی با بزرگسالان متفاوت است . دراین سنین زیربغل و کف دست وپا دچارضایعات قرمز برجسته شده وگاهی سروصورت نیز مبتلا می شود درصورتی که دربزرگسالان سروصورت معمولا" مبتلا نمی گردد .


یک نوع گال هم به نام گال دلمه دار وجود دارد که در افرادی رخ می دهد که به علتی خارش را درک نمی کنند ویا قادر به خاراندن نیستند (مثلا" درافراد ناتوان ، سندرم داون و فلج اندامها ) دراین موارد تعداد مایت درپوست فرد مبتلا به میلیونها عدد می رسد وضایعات پوستی نیز به شکل برجستگیهای پوسته دار درروی قوزک پا ، آرنج ، زانو ومچ دست می باشد . تشخیص این نوع گال مشکلتر بوده وگاه با بیماریهای دیگر مانند اگزما و پسوریازیس اشتباه می شود . درمان این نوع گال علاوه بر گاما بنزن ، استفاده از داروهای موضعی کم کننده ضخامت لایه شاخی ( کراتولیتیک ) است .

sajadhoosein
22-12-2010, 13:50
سرطانهای پوست

بطورکلی سرطانهای پوست را می توان بهسه نوع کلی تقسیم نمود : 1- سرطان مربوط به سلولهای بازال که به آن BCC میگویند.2- سرطان مربوط به سلولهای اسکواموکه به آنSCC می گویند3- سرطانمربوط به ملانوسیتها یا همان سلولهای رنگدانه ای پوست که به آن ملانوما میگویند .


کارسینوم بازال سل(BCC )


این نوع سرطان پوست شایعترین بدخیمی انسان است . وبطورشایعتری درسنینمیانی به بالا ودرپوستهای سفیدی که درمعرض آفتاب بیشتری قرار دارند رخ میدهد . محل شایع آن درنیمه بالایی صورت می باشد . شکل ظاهری این نوع سرطانیا به شکل یک زخم بدون بهبودی ویا به شکل شبیه خال سیاه همراه با خونریزیوزخمی شدن است . اندازه ضایعه به اندازه یک عدس ویا بزرگترمی باشد. ضایعهپوستی هیچگونه درد وخارشی نداشته وتنها گاهی دراثرضربات مختصر خونریزی میکند . خیلی ازبیماران این نوع ضایعات را با یک ضربه اولیه به ناحیه مبتلامربوط می دانند وتا مدتها به آن توجهی نمی کنند ومرتباً ازدرمانهای موضعیجهت این ضایعه پوستی استفاده می کنند که مسلماً نتیجه ای نیزدربرندارد . دربرخی شغلها که فرد مجبوراست مدت زمان زیادی را درزیرنورآفتاب کار کنداین نوع سرطان بیشتررخ می دهد که ازجمله این مشاغل می توان به کشاورزیوماهیگیری اشاره نمود . گاهی درافرادی که درکودکی بعلت بیماری قارچی سرتحتدرمان رادیوتراپی قرارگرفته اند نیزدرسنین کهولت تعداد زیادی ازاین نوعسرطان پوست رخ می دهد که معمولاً به شکل رنگدانه دار ونقطه نقطه می باشد . خوشبختانه این نوع BCC درمقایسه با انواع دیگرازتهاجم کمتری برخورداراست . جهت تشخیص قطعی این نوع سرطان می توان اقدام به بیوپسی یا نمونه برداریازپوست نمود که با فرستادن نمونه به آزمایشگاه آسیب شناسی وبررسی توسطپاتولوژیست تشخیص قطعی می گردد . اما درخیلی ازموارد تشخیص بالینی توسطمتخصص پوست کافی بوده وبا همان تشخیص بالینی می توان اقدام به درمان نمود . البته گاهی جهت تعیین عمق ضایعه ویا تعیین نوع BCC نیزاقدام به بیوپسیمی شود تا نوع درمان وپیش آگهی بیماری بهترتعیین گردد . این نوع سرطانپوست فقط تهاجم موضعی داشته ومی تواند به استخوان وغضروف زیرخود نیزتهاجمنماید اما متاستازودست اندازی به ارگانهای دوردست مانند کبد وکلیه ومغزو... جزء خصوصیات این نوع سرطان نیست . اگرBCC دراطراف چشم رخ دهدخطرناکتربوده ومی تواند به چشم نیزتهاجم نماید لذا ضایعات اطراف چشمنیازبه درمان سریعتری دارد . درافراد گیرنده پیوند عضو که تحت درمان باداروهای ضعیف کننده سیستم ایمنی هستند گاهی این نوع سرطان درسنین پایینتروبه تعداد زیاد می تواند رخ دهد . بنابراین دراین افراد باید هرگونه ضایعهجدید پوستی را با دقت بررسی نمود ودرصورت اثبات وجود این نوع سرطان بهدرمان اقدام نمود .

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
درمان BCC معمولاً جراحی است وایندرمان دراغلب موارد با بهبودی 90% به بالا همراه می باشد . درصورتی که بهعللی نتوان ازروش درمان جراحی استفاده نمود می توان ازرادیوتراپی ، کوتر،لیزرویا کرایوتراپی نیزاستفاده کرد اما هیچکدام ازاین روشها به اندازهجراحی مطمئن وبا عود کم نیستند . نوعی ازسرطان BCC وجود دارد که به آن نوعشبیه مورفه می گویند واین نوع با عود بیشتری پس ازدرمان همراه است لذا ایننوع سرطان را با روش خاصی بنام Moh جراحی می کنند که نوعی جراحی دقیقترمی باشد .

sajadhoosein
22-12-2010, 13:56
کارسینوم اسکواموسل (SCC)

این نوع سرطان پوست ازلحاظ شیوع دومینسرطان شایع پوست پس ازBCC می باشد . علت اکثرموارد این نوع سرطان درپوستاشعه مضرآفتاب (UV) می باشد وبزرگترین عامل خطردربروز این نوع سرطان پوست،مواجهه طولانی مدت با آفتاب است که این شرایط درپوست صورت وگردن وپوستسروپشت دستها بیشترایجاد می شود . فاکتورهای خطردیگردرایجاد این نوع سرطانشامل زخم مزمن ، تابش اشعه ایکس به پوست ، درمان با اشعه ماورا بنفش ،برخی بیماریها مانند لوپوس پوستی ولیکن پلان زخمی شونده می باشد . برخیازمحققین ازسیگارنیزبعنوان یک محرک ایجاد SCC پوست نام برده اند. ( البتهسیگاردرایجاد همین نوع سرطان دردهان یک عامل کاملاً شناخته شده است . )


اکثراً SCC به شکل یک ضایعه زبرپوستی درمناطق صورت ویا پشت دستها شروعمی شود . درصورت BCC خیلی شایعترازSCC است اما دردست SCC شایعترمی باشد . ضایعات اولیه ممکن است سطحی ، سفت وبا یک پایه قرمز وبرجسته باشد . درعرضچند ماه ضایعه بزرگترشده وسفت ترگشته وزخمی می شود . زخم ابتدا سطحیودارای دلمه است اما بتدریج عمیقترشده و حالت ثابت وغیرقابل حرکت به خودمی گیرد . درلب پایین بعلت تحریک مداوم آفتاب وایجاد التهاب لب بعلت آفتاب، SCC می تواند برروی همین ضایعه که به آن کیلیت آکتینیک می گویند اضافهگردد. کیلیت آکتینیک بخصوص درکشاورزان شایع می باشد وظاهرآن به صورت خشکی، ترک خوردن و خشکی می باشد . زمانی که این حالت تبدیل به سرطان می شود یکضایعه سفت وضخیم برروی این حالت لب اضافه می شود که این ضایعه نیززخمیشده وشکل خاص SCC را به خود می گیرد . SCC برخلاف BCC با متاستاز به گرههای لنفاوی منطقه مبتلا همراه بوده وهنگام معاینه باید این گره ها را نیزبررسی نمود . دراین بیماران احتمال متاستاز به نقاط دیگرغیرازپوست مانندریه واستخوان و... نیزوجود دارد . اما بطورکلی متاستازدرمواردی بیشتررخ میدهد که SCC برروی زخم واسکارآن ایجاد شده باشد ودرمواردی که بعلت تابشآفتاب ایجاد شده متاستازکمتررخ می دهد . بیماران دچاراین نوع سرطان پوستبیشتردچارسرطانهای دیگر ازجمله سرطان ریه ، دهان ، حلق ، روده کوچک ولوسمی می شوند . درمان SCC جراحی بوده که دراین عمل باید توموربه طورکامل همراه با حاشیه آن برداشته شود .

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

sajadhoosein
22-12-2010, 14:05
ملانوما

ملانوما بدخیم ترین سرطان پوست میباشد که ازسلولهای ملانوسیت یا رنگدانه ساز پوست منشا می گیرد . بروز ایننوع سرطان پوست درسالهای اخیر درحال افزایش است که این امرمی تواند بعلتتماس بیشترپوست با اشعه آفتاب باشد که بخصوص درسفید پوستان می تواند زمینهسازایجاد ملانوما گردد . افراد با پوست ، مو وچشم روشن که سابقه آفتابسوختگی همراه با تاول درکودکی دارند ودارای کک مک زیاد درپوست هستندوبطورکلی درمواجهه با آفتاب برنزه نشده وبیشتردچارسوختگی می شوندبیشتردرمعرض ابتلا به این بیماری هستند . تعداد زیاد خال ، وجود خالهایبزرگ و وجود ضایعاتی که ازلحاظ بالینی دیسپلاستیک ( با شکل نامتقارنوبدشکل) هستند باعث افزایش ریسک ابتلا به ملانوما می باشد. فاکتورهایدیگری که درایجاد ملانوما می توانند نقش داشته باشند عبارتند از درمان با PUVA ( استفاده ازاشعه ماورا بنفش همراه داروهای حساس کننده پوست به نور) ،استفاده از لامپهای سولاریومها که به قصد ایجاد برنزه شدن پوست استفادهمی شوند ، بیماری گزرودرما پیگمنتوزوم که یک بیماری ارثی همراه با حساسیتشدید به نوراست ، اسکارهای سوختگی و نقص ایمنی .

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

نواع ملانوما : انواع بالینیمهمترملانوما شامل نوع لنتیگو مالیگنا ، ملانومای با گسترش سطحی ،ملانومای ندولرو ملانومای لنتیجینوس انتهایی است.


لنتیگومالیگنا با یک ضایعه تغییررنگ یافته مسطح وبرنزه شروع می شود کهازحاشیه آن گسترده می گردد وبتدریج درطی سالها بطوریکنواختی تیرگی آنافزایش می یابد . این نوع ملانوم درافراد مسن تربا پوستهایی که بشدت ازآفتاب صدمه دیده شایعتربوده وبالطبع درمناطق آفتابی بیشتردیده می شود . سرعت گسترده شدن ضایعه چنا ن آرام است که بیمار توجه چندانی به ضایعه نمیکند . اما پس از 5 تا 20 سال که ازگسترش افقی ضایعه گذشت گسترش عمودی یعنیبه عمق پوست رخ می دهد . دراین زمان به این نوع ضایعه ملانومایلنتیگومالیگنا نام می نهند . ایجاد برجستگی سفت برروی ضایعه مسطح نشانههمین گستردگی به عمق می باشد . البته ممکن است تیرگی وخونریزی هم درضایعهایجاد گردد .


ملانومای با گسترش سطحی ، دربزرگسالان درهمه سنین می تواند رخ دهد وبرخلافلنتیگومالیگنا تمایلی به گرفتارکردن مناطق صدمه دیده توسط آفتاب ندارد . قسمتهای بالای پشت تنه درهردوجنس وساق پا درزنان شایعترین محلهای گرفتاریهستند . دراین ضایعات رنگهای مختلفی همزمان ممکن است درضایعه ایجاد شود کهاین رنگها شامل سیاه ، قهوه ای ، قرمز، آبی وسفید است . این نوع سرطان میتواند بطوراولیه ویا دریک خال ایجاد شود . مناطق با تغییرات رنگ درخالهابخصوص اگرازحاشیه ضایعه فراتربرود نشانه احتمال ایجاد ملانوما درخالها میباشد. وقتی رشد عمودی آغازگردد ؛ یک برجستگی کوچک یا بزرگ نیزبه ضایعهاضافه می شود . با گسترش ضایعه خطوط مشخصه پوست ناحیه ازبین می رود . گاهیهنگام گسترش ضایعه درسمتی احتمال دارد که درسمت دیگربهبودی نسبی ضایعه رخدهد . وهمین وضعیت به ناهماهنگیهای ضایعه می افزاید .


در ملانومای ندولراز ابتدا بایک توموربرجسته وبا رشد عمودی درعمق پوستمواجه هستیم . این نوع ملانوما حدوداً 15% ازهمه ملانوماهای پوست را شاملمی شود . درمردان دوبرابرزنان رخ داده و بیشتردرمناطق درمعرض آفتاب مانندسروگردن وتنه ایجاد می شود .


ملانومای لنتیجینوس انتهایی شایعترین نوع ملانوما درسیاه پوستان ونژادآسیایی می باشد . واین بعلت کم بودن انواع دیگرملانوما دراین نژاد بودهوبعلت زیاد بودن آن دراین نژاد نسبت به نژاد سفید نیست . متوسط سن بیماراندچاراین بیماری 50 سال بوده ودرهردوجنس به یک نسبت رخ می دهد . شایعترینمحل آن درسیاهپوستان پا می باشد . این ملانوما می تواند با پررنگی اطرافناخنها خود را نشان دهد که این علامت یک علامت هشداردهنده می باشد . انگشتشست بیشترازبقیه انگشتها دچاراین بیماری می شود . با گذشت زمان رنگ ضایعهبیشترشده ومتاستازبه گره های لنفاوی ناحیه نیزرخ می دهد واین بعلتتاخیردرتشخیص می باشد .

sajadhoosein
22-12-2010, 14:12
زرد زخمبیماری زرد زخم یک بیماری به علت باکتری استرپتوکوک یا استافیلوکوک ویا هر دو می باشد . این بیماری بیشتر در کودکان ونوجوانان شایع است وفصل شیوع آن تابستان می باشد . ضایعات به شکل دلمه های زرد عسلی رنگ می باشد که برروی پوست قرمز وزخمی شده قراردارد که این دلمه ها به راحتی کنده می شوند .اکثرا" این ضایعات برروی صورت و بخصوص اطراف دهان وبینی قرار دارند . گاهی این بیماری برروی یک بیماری دیگر مثل اگزما یا تب خال یا آبله مرغان اضافه می شود . انتقال بیماری ازطریق تماس مستقیم ویا تماس با حوله و وسایل شخصی فرد بیمار است . معمولا" درخانواده این بیماری می تواند از کودکی به کودک دیگر انتقال یابد . این بیماری دونوع دارد که یکی تاولی ودیگری غیر تاولی است . درنوع غیر تاولی عامل بیماری بیشتر یک نوع باکتری به نام استرپتوکوک است ودرنوع تاولی نیز اکثرا" عامل استافیلوکوک است . البته گاهی نیز بخصوص درموارد طول کشیده احتمال وجود هردوعامل درضایعات وجود دارد . ضایعات نوع تاولی که تقریبا" مختص کودکان است به شکل تاولهای ریزودرشتی است که با کنده شدن سقف تاولها ، سطح قرمزی بجا می ماند که با پیوستن این سطوح به هم احتمال دارد مناطق وسیعی رانیز درگیر کند . یک نوع این بیماری به شکل خیلی وسیع بروز کرده که عامل آن یک نوع استافیلوکوک است که سم (توکسین ) ترشح می کند . این سم با ازبین بردن لایه های سطحی پوست باعث می شود که همانند سوختگی تمام بدن بدون پوست ودرمقابل عفونتها بی حفاظ گردد .


البته خوشبختانه این نوع بیماری خیلی ناشایع است و تنها درشیرخواران و افراد با سطح ایمنی پایین یا دچار بیماری کلیوی پیشرفته رخ می دهد . درمان زردزخم معمولی وغیرتاولی تنها شستشو با صابونهای ضد باکتری واستفاده از پمادهای موضعی آنتی بیوتیکی است . البته درموارد شدید ووسیع از آنتی بیوتیکهای خوراکی نیز می توان استفاده نمود . درمورد بیماری زرد زخم تاولی استفاده از آنتی بیوتیکهای خوراکی ودرموارد شدید حتی تزریقی ضروری است . چون بیماری از طریق وسایل شخصی فرد نیز انتقال می یابد پس جدا نمودن این وسایل نیز درپیشگیری از بیماری کمک کننده است . یک نوع بیماری شبیه زرد زخم نیز هست که نامش اکتیما (echtyma) است ودراین حالت درزیر دلمه های مشخصه بیماری زخمی نسبتا" عمیق وجود دارد که همین زخم باعث ایجاد اسکار یا جوشگاه پس از بهبودی بیماری می شود؛ درصورتی که بیماری زرد زخم معمولا" 7 تا 10 روزه بدون اسکار بهبود می یابد . دراکتیما تب وبیحالی و بزرگی غدد لنفاوی ناحیه مبتلا نیز می تواند رخ دهد که دربیماری زرد زخم چنین مواردی معمولا" وجود ندارد . درمان اکتیما نیز استفاده از آنتی بیوتیکهای خوراکی است. چون عامل ایجاد زرد زخم معمولا" به پنی سیلین مقاوم است لذا لازم است دردرمان از آنتی بیوتیکهای دیگرمانند کلوکزاسیلین ودی کلوکزاسیلین وسفالکسین به تشخیص پزشک معالج استفاده نمود . برداشتن دلمه های مشخصه بیماری نیز در درمان موثر است که این کار را می توان با خیساندن دلمه ها توسط کمپرس گرم انجام داد . استفاده از حمام بتادین نیز می تواند کمک کننده باشد البته به شرطی که فرد نسبت به این ماده واکنش حساسیتی نداشته باشد وغلظت بتادین نیز کاملا" حساب شده باشد .

sajadhoosein
22-12-2010, 14:18
کهیر


کهیر برجستگی شدیداً خارش دارپوست می باشد که ممکن است قسمت کوچکی ازپوست بدن ویا تمام بدن را فراگیرد . این برجستگی پوست به رنگ قرمزویا صورتی می باشد . گاهی چندین قسمت کوچک کهیربه هم متصل شده وقسمتهای بزرگی را ایجاد می کنند .ضایعات کهیرمعمولاً چند دقیقه تا چند ساعت بیشتردوام ندارد . اگربیماری کهیرکمتراز2 ماه طول کشیده باشد آن را کهیرحاد واگربیش ازآن طول بکشد آن را کهیرمزمن می نامیم . گاهی کهیرهمراه با ورم زیرپوست یا آنژیوادم رخ می دهد که این حالت بیشتر درلبها وپلکها می تواند رخ دهد . کهیرمی تواند براثریک واکنش آلرژیک به برخی غذاها یا داروها یا گرده گیاهان ویا نیش حشرات رخ دهد . درکهیرحاد پیدا کردن علت معمولاً مشکل بوده ونیازی به آزمایشات پیچیده جهت این کارنیست . اما درکهیرمزمن می توان اقدام به بررسی آزمایشگاهی نمود تا علت پیدا شود که در90 درصد موارد نیزعلتی پیدا نمی شود زیرا کهیرمزمن اکثراً ازنوع ایدیوپاتیک ویا بدون علت واضح است . گاهی علت کهیرفیزیکی می باشد مثلاً گرما ، سرما ،آفتاب، فشاربرروی پوست،تماس با آب، ارتعاش پوست،ورزش وتعریق همه وهمه می توانند دربرخی افراد مستعد ایجاد ضایعات کهیری نمایند که درصورت تشخیص علت می توان با پرهیز ازشرایط ایجاد کهیر، بروز آن را تا حدی کنترل نمود . بیماری کهیردرهرسنی می تواند رخ دهد وگاه سالها طول می کشد تا بطورکامل بهبود یابد اما اکثراً درعرض 2سال برطرف می شود که البته احتمال عود بیماری نیزوجود دارد . خارش بیماری کهیرمی تواند بسیارشدیدبوده وباعث گردد که فرد ازفعالیتهای روزمره خودبازبماند . گاه کهیرعلامتی ازحالت آنافیلاکسی یا حساسیت حادوشدید می باشد که نیازبه درمان اورژانسی دارد . دربین بیماریهایی که می توانند باعث کهیرمزمن شوند می توان به عفونتهای مختلف ، بیماریهای تیرویید ، بیماریهای کلاژن واسکولاروبدخیمی ها اشاره نمود . دربین عفونتها می توان از هپاتیت ، منونوکلئوزعفونی، عفونتهای باکتریال سینوسها ، دندانها، کیسه صفرا و دستگاه ادراری نام برد .ازبین داروهای موثردرایجاد کهیرمی توان به آسپیرین وداروهای دیگرضد التهاب غیراستروییدی و انواع آنتی بیوتیکها ازجمله پنی سیلین ها اشاره نمود. البته داروها به دوروش می توانند باعث کهیر شوند یکی از راه ایجاد واکنش آلرژیک مانند آلرژی به پنی سیلین ودیگری ازطریق آزاد سازی مستقیم هیستامین که مدیاتوراصلی کهیر می باشد وآزادسازی این ماده ازسلولها باعث ایجاد علائم کهیرمی گردد. ازجمله داروهایی که با این روش ایجاد کهیرمی کنند می توان به کورار، پلی میکسین و مخدرها اشاره نمود .


درمان


تنها راه قطعی دردرمان کهیر، تشخیص وپیشگیری ازتماس با علت محرکه ایجاد آن می باشد . ازتماس با عوامل باعث شدت بیماری نیزباید پرهیزنمود . ازجمله این عوامل می توان به داروهای ضدالتهاب غیراستروییدی، غذاهای آماده ، افزودنیهای خوراکی ، گوجه فرنگی ، توت فرنگی، آجیلها وشکلات اشاره نمود . ازلوسیونهای ضدخارش مانند کالامین یا داروهای حاوی منتول یا فنول جهت کاهش خارش می توان استفاده نمود . داروهای آنتی هیستامین خوراکی مانند هیدروکسی زین ، ستیریزین ، لوراتادین ، سیپروهپتادین ، داکسپین، سایمتیدین ، رانیتیدین وداروهای مانع آزادسازی هیستامین مانند کتوتیفن ازجمله داروهای خوراکی هستند که دردرمان کهیراستفاده می شوند وبا کنترل وضعیت بیمارمی توان به مقدارمناسب داروبرای هربیمارپی برد . درموارد خیلی شدید وحاد می توان ازداروهای استروییدی تزریقی نیزاستفاده نمود که هیدروکورتیزون کم عارضه ترین این نوع داروها می باشد . درمورد آنافیلاکسی یا شوک آلرژیک درمان باید درمراکزاوزژانس انجام گیرد که دراین مواقع بهترین دارو اپی نفرین می باشد که دراین مراکزجهت درمان شوک استفاده می شود . درمان کهیرمزمن نیاز به صبروحوصله زیادی ازطرف پزشک وبیماردارد تا بتوان دریک تعامل مثبت وسازنده به بهترین درمان دست یافت وبا توجه به اینکه بیماری کهیردرنهایت خودبخودبهبود یابنده می باشد لذا لازم است درصورتی که پس ازبررسیهای آزمایشگاهی علتی برای کهیرپیدا نشد به بیماراطمینان داد که می توان با داروهای مختلف بیماری را تحت کنترل درآوزد تا درآینده خودبخود بهبود یابد ؛وبا آنکه داروهای مصرفی درمان قطعی بیماری نمی باشند اما قادرند زندگی بدون کهیررا برای بیمار فراهم نمایند .

sajadhoosein
22-12-2010, 14:24
شپششپش حشره ای است که انگل انسان محسوب شده وبا زندگی برروی پوست وموی فرد آلوده به آن ، از خون فرد تغذیه می کند . این حشره خیلی ریز بوده اما بدون میکروسکوپ می توان آن را دید . سه نوع از این حشره می تواند پوست ومو را آلوده کند که عبارتند از: شپش سر ، شپش بدن ، شپش عانه (پوبیک) شپش سر بیشتردرکودکان بخصوص دختربچه ها شایع است اما درزنان وپسربچه ها نیز دیده می شود وبا آنکه با وضعیت بهداشتی فرد ارتباط دارد اما نمی توان بیماری شپش سر را مختص افراد فقیر وبا وضعیت بهداشتی نامناسب دانست بطوری که کودکان خانواده های مرفه نیز گاه دچار آن می شوند . درسفید پوستان شایعتر از سیاه پوستان است که این بعلت شکل خاص سطح مقطع مو درسیاهان است . اندازه شپش سر حدود 3 میلیمتر بوده که تخم آن نیز حدود یک میلیمتراست . تخم شپش به شکل مخروطی ، سفید رنگ وکاملا" چسبیده به مو می باشد . تخم های نزدیک به کف سر بیشتر احتمال دارد که حاوی لارو شپش باشد اما هرچه از سطح سر دورتر باشد احتمال خالی بودن آنها بیشتر است . بطوری که گفته می شود تخم شپشی که از حدود 5/1 سانتیمتری سر بالاتر باشد نشانه آلودگی قبلی بوده که نیاز به درمان ندارد . یک هفته بعد از ایجاد تخمها ، لارو شپش از آنها خارج شده که درعرض یک هفته نیز این لاروها به شپش بالغ تبدیل می شوند . این چرخه ادامه یافته وآلودگی درانسان گسترده تر شده وبه افراد دیگر نیزسرایت کرده وگاه اپیدمی بیماری بروز می کند .


کودکان مبتلا ممکن است از خارش سر شاکی باشند ولی گاهی این خارش خیلی آزاردهنده ومشخص نیست و وجود تخم شپش درسرباعث تشخیص بیماری می گردد . تخم شپش به شکل نقطه های سفیدی درطول موها می باشد که به سختی به مو چسبیده اند وبه راحتی کنده نمی شوند وهمین امرباعث افتراق آنها از شوره معمولی سراست . محل شایع این تخمها درموهای پشت سر و بالای گوش می باشد . گاه تعداد این تخمها آنقدر زیاد است که مانند سفیدی مو بروز می کند که این حالت خیلی نادر اتفاق افتاده واکثرا" تخمها به تعداد کمتری وجود دارند . گاهی خارش شدید سر باعث کندگی پوست ناحیه شده وبا اضافه شدن عفونت ، زردزخم سر بروز می کند که در چنین مواردی حتما" باید به فکر شپش سر بود وباید سر بیمار از لحاظ وجود شپش یا تخم آن معاینه گردد . غیر از تخم شپش در موارد آلودگی شدیدتر خود شپش نیز در روی موها مشهود است که اندازه آن کوچکتر از مورچه های خیلی کوچک بوده ورنگ آن نیز از قهوه ای تا سیاه می تواند باشد .
انتقال شپش سر از طریق تماس مستقیم یا ازراه تماس با وسایل آلوده فرد مبتلا ست . وسایلی مانند برس وشانه ، گیره مو ، گل سر ، روسری و چادر، کلاه و حوله حمام بیشتر می تواند آلوده کننده باشد . از طریق وسایل آرایش مو نیز بیماری قابل انتقال است . بنابراین به اشتراک بودن تمام اینها می تواند باعث شیوع بیماری درافراد شود .


تشخیص بیماری معمولا" توسط مربیان بهداشت مدارس ویا والدین کودک داده شده ودرصورت تایید توسط پزشک ، درمان آغازمی شود . درمان بیماری با شامپوهای ضد شپش ویا محلولهای ضد شپش مختلف قابل انجام است اما مهمتر از استفاده از دارو ، آبکشی پس از درمان است که بهتر است با مخلوط آب وسرکه انجام شود که این مخلوط بر روی شانه چوبی ویا فلزی ریخته شده وتوسط شانه موها شانه می شود که با این کار تخمهای چسبیده به موی سر نیز جدا می شود . در صورتی که خود شپش وتخم آن در سر پیدا نشود ویا اگرتخمی وجود داشت در بالاتر از 5/1 سانتیمتری سطح سر باشد بیمار درمان شده ونیاز به درمان دیگری ندارد . درمورد دانش آموزان نیز این ملاک قابل استفاده است تا درمورد بازگشت به مدرسه آنها تصمیم گرفته شود . نکته مهم در شپش سر آن است که هیچ خانواده ای با هرمیزان ثروت ورفاه نمی تواند خود را از این بیماری مصون بداند و رعایت نکات بهداشتی دراین بیماری بسیاراهمیت دارد .


شپش بدن بیشتر درافراد بیخانمان ویا درزمانهای سیل وزلزله وجنگ شایع است . البته درکسانی که درمحلهایی غیر ازخانه خود می خوابند مانند رانندگان و سرایداران نیز می تواند رخ دهد . بیماری با خارش بدن همراه با کنده شدن پوست بعلت خاراندن بروز می کند . گاهی آثارخون خشک شده نیزدرروی بدن مشهود است . این نوع شپش از لحاظ شکل ظاهری شبیه به شپش سراست ولی کمی طول آن بیشتر می باشد . این شپش بیشتردرمناطق چینهای لباس زیر فرد زندگی وتخم گذاری کرده ودرمواقع تغذیه به روی پوست می آید . بنابراین تشخیص بیماری با دیدن شپش یا تخم آن در لباس فرد ویا آثار آن درروی لباس وپوست فرد امکان پذیر است . گاه بیماری شپش بدن باعث اگزما ، زردزخم ، کهیر و کلفتی وتیره رنگ شدن پوست ( لیکنیفیکاسیون) می شود . شپش بدن ناقل بیماریهایی نظیر تیفوس وتب راجعه نیز می تواند باشد که از این لحاظ نیز حائز اهمیت است . جهت درمان شپش بدن ابتدا بدن با آب وصابون شسته شده وسپس از محلولهای ضد شپش مثل پرمترین ویا مالاتیون ویا گاما بنزن هگزاکلراید استفاده شده وطبق دستور مصرف پس از مدت زمان خاصی شسته وآبکشی می شود . توجه به درمان لباس فرد مهمتر از درمان پوست اوست . لذا از شستشو درآبگرم واتوکشیدن لباسها جهت ازبین بردن شپش وتخم آن استفاده می شود . اکثر درمانهای شپش نیاز به تکرار پس از یک هفته تا 10 روز دارند که این کار برای آن است که لاروهای شپش نیز که تازه ازتخم خارج شده اند نیز ازبین بروند .


شکل ظاهری شپش عانه (پوبیک) با دونوع شپش قبلی کمی متفاوت است . این نوع شپش کوتاهتر وپهن تر بوده ودارای چنگالهای قوی بوده که می تواند توسط آنها به مو بچسبد . این شپش بیشتر در موهای نواحی تناسلی بوده اما می تواند درهرمنطقه مودار دیگر بدن نیز مانند رانها ، سینه ،زیربغل ، ریش وسبیل ، مژه و ابرو وحتی سرنیز پیدا شود . این شپش باعث خارش شدید ناحیه تناسلی شده ودرکسانی که بهداشت را رعایت نمی کنند بیشتر بروز می کند . بیماری شپش تناسلی جزء بیماریهای آمیزشی محسوب شده وبا تشخیص این بیماری باید به فکر بیماریهای دیگر آمیزشی مانند گال ، سیفلیس ، ایدز ، سوزاک و.... بود ودرصورت نیاز از نظر وجود آن بیماریها نیز فرد را مورد بررسی قرار داد . احتمال ابتلا به این بیماری با یکبار تماس جنسی با فرد مبتلا حدود 95% می باشد . درمعاینه فرد مبتلا به سختی می توان شپش را دید اما تخم شپش را می توان پیدا نمود که به موهای ناحیه چسبیده اند . علاوه براینها می توان لکه هایی آبی خاکستری دید که بعلت وجود شپش برروی پوست ناحیه مبتلا ایجاد می شوند . درمان این نوع شپش نیز استفاده از داروهای موضعی ضدشپش می باشد که پس از استفاده باید پس از یکربع شسته شود و بهتراست درمان پس ازیکهفته دوباره تکرار شود .

sajadhoosein
22-12-2010, 14:30
ویتیلیگو(برص یا پیسی)بیماری ویتیلیگوبه احتمال زیاد یک بیماری خود ایمنی است که درآن سیستم ایمنی بدن دربرابر سلولهای رنگدانه ای پوست واکنش نشان داده وآنها را تخریب می کند . حدود یک درصد مردم دچار این بیماری هستند واین بیماری درهرسنی می تواند بروز کند اما نیمی ازموارد بیماری درزیرسن 20سال بروزمی کند . در30-20% موارد سابقه خانوادگی این بیماری درفرد مبتلا وجود دارد .ضایعات پوستی به شکل لکه های بیرنگ وسفید پوستی است که این لکه ها می تواند بزرگ ویا کوچک باشد . این لکه ها را می توان با استفاده ازوسیله ای بنام لامپ وود مشاهده کرد که درزیرنوراین لامپ به وضوح حالت مرمری وسفید لکه ها مشخص می شود . محل بروزاین بیماری درهرنقطه ای از بدن می تواند باشد . اما پشت دستها ، زانوها ، آرنجها ، کناره لبها، ناحیه تناسلی وصورت ازنقاط نسبتاً شایعتر بروز این بیماری می باشد . ازلحاظ انتشار بیماری ویتیلیگو می تواند لوکالیزه یا سگمنتال باشد یعنی فقط منطقه خاصی از پوست را درگیر کند ویا اینکه یونیورسال باشد یعنی تمام یا تقریباً تمام بدن را درگیرسازد . گاهی نیز این بیماری حالت درماتومال به خود می گیرد یعنی قسمتی از پوست را که توسط عصب خاصی عصب دهی می شود درگیر می کند. سیربیماری خیلی قابل پیش بینی نیست اما درمواردی که سالها بیماری درمحل ثابتی باقی مانده است وپیشرفت زیادی نداشته معمولاً بعید است که به ناگهان پیشرفت زیادی داشته وتمام بدن را فرا گیرد . مواردی که از ابتدا پیشرونده هستند می توانند تمام بدن را گرفتارکند . دربیماران ویتیلیگویی احتمال بروزبیماریهای دیگرخودایمنی مانند آنمی پرنیسیوز، آلوپسی آره اتا، تیروییدیت اتوایمیون و... بیشترازافراد عادی است . لکه های سفید پوستی می تواند همراه با ایجاد سفیدی درموهای همان منطقه باشد که احتمال درمان پذیربودن بیماری دراین حالت کمتر می شود . لکه های سفید پوستی اکثراً بصورت متقارن دربدن بروز می کند . این بیماری گاهی می تواند با برخی بیماریهای دیگرپوستی اشتباه شود که ازجمله این بیماریها می توان به پیتریازیس آلبا ، پیتریازیس ورسیکالر، خالهای بیرنگ مادرزادی وبیرنگیهای پوستی همراه با برخی ازسندرمها اشاره نمود .
بیماری ویتیلیگودرمان قطعی نداشته اما 30% موارد این بیماری خودبخود می تواند بهبود یابد . ازجمله درمانهای رایج برای این بیماری می توان به ترکیبات استروییدی موضعی ، پیمکرولیموس موضعی ، استفاده ازفتوتراپی همراه با داروی پسورالن و استفاده ازلیزر اگزایمر اشاره نمود . گاهی نیز ازچند روش درمانی همزمان می توان بهره برد مثلاً استفاده از پیمکرولیموس موضعی ولیزراگزایمر دریک زمان که می تواند درمواردی باعث بهبودی نسبی ضایعات گردد . البته درمواردی نیز می توان تنها ازروش پوشاندن ضایعات با کرمهای رنگی مخصوص استفاده کرد که بدون آنکه اثردرمانی خاصی داشته باشد می تواند بیمار ویتیلیگویی را ازعذاب دیده شدن ضایعات پوست خود توسط دیگران نجات دهد . گاهی بیماران بطورشدیدی دچار ویتیلیگومی شوند وتقریباً تمام پوستشان بیرنگ می گردد. دراین موارد می توان قسمتهایی که بیرنگ نشده اند را با کرمهای بیرنگ کننده قوی سفید نمود تا تمام پوست بدن بطوریکنواخت بیرنگ باشد . روشهای درمانی پیچیده تری نیز دراین بیماری استفاده شده که بیشترشامل کشت سلولهای ملانوسیت ( سازنده رنگدانه پوست ) واستفاده ازآنها درپوست مبتلا می باشد . اما با این روشها نیزبیماری ویتیلیگو بطورکامل درمان نشده است وهنوزهم این بیماری دارای درمان قطعی نمی باشد .

sajadhoosein
22-12-2010, 14:36
خال هاخال ها براثرافزایش بی ازحد سلولهای پوستی دارای رنگدانه که به آنها اصطلاحاً ملانوسیت گفته می شود ایجادمی گردد. سلولهای خال با ملانوسیتها متفاوت بوده وبه آنها سلول خال یا نووس سل می گویند . خالها چندین نوع بوده و می توانند درهرجایی ازپوست بدن تشکیل شوند . خالها ممکن است بعد از تولد درنوزاد ایجاد شوند ویا اینکه دردوران کودکی یا اوایل نوجوانی بوجود آیند که درمورد اول آنها رامادرزادی می گوییم ودرمورد دوم آنها را اکتسابی می نامیم . تقریباً هرفرد بزرگسالی تا سن 30سالگی حدود 20تا30 خال خواهد داشت . اکثرخالها غیرسرطانی هستند اما درموارد نادری ممکن است یک خال دچار تغییراتی شود که آن را سرطانی می کند . تغییراتی که درشکل ، رنگ ، واندازه خالها ایجاد می شوند همیشه علامت سرطان نمی باشد ومی تواند این تغییرات درهنگام بلوغ یا دردوران حاملگی بطورطبیعی ایجاد شود . اما با اینحال این تغییرات باید همیشه توسط یک پزشک متخصص پوست بررسی وارزیابی گردد . معمولاً خالها صاف یا برجسته هستند ورنگ آنها ازقهوه ای روشن تا قهوه ای تیره وسیاه متفاوت می باشد . اندازه آنها نیزکمترازیک سانتیمتر است . خالها ممکن است صاف یا زبر، موداریا بدون مو باشند . خالهای دوران نوجوانی معمولاً ازنوع جانکشنال هستند که این نوع خالها با زنگ قهوه ای روشن وبه تعداد زیاد واندازه کوچک دردست وصورت ایجاد می شوند. خالهای کامپاند معمولاً بزرگتروتیره تروگاهی مودارهستند . خالهای اینترادرمال نیزبزرگ وبارنگدانه کم می باشند ودرسنین بالاتروجود دارند . خالهای مادرزادی به دونوع تقسیم می شوند خالهای با قطر کمتراز3 سانتیمتروخالهای بزرگتر ازآن . که درمورد خالهای کوچک می توان پس ازبلوغ به برداشتن آنها اقدام نمود اما درموارد بزرگترتوصیه می شود دردوران کودکی اقدام به برداشتن آنها نمود. یک نوع خال بنام خال دیس پلاستیک وجود دارد که اینها بزرگتر ازمعمول بوده ورنگ آنها نیزغیریکنواخت است . این نوع خال ممکن است دردوران کودکی ویا بزرگسالی ظاهرشود وممکن است ازیک خال کوچکترایجاد شود. این خالها گاهی اوقات دربرخی خانواده ها بصورت ارثی ایجاد می شود . هرنوع خالی ممکن است سرطانی شود اما این نوع خال بیشترازبقیه خالها احتمال سرطانی شدن دارد . خطرسرطانی شدن این خالها درافرادی که دارای سابقه فامیلی ملانوم بدخیم هستند ویا به میزان زیادی درمعرض نورخورشید هستند؛ بیشتراست . یک نوع خال هم بنام خال آبی وجوددارد که می تواند ازعمق زیادی برخورداربوده ودرصورت نیازبه درمان باید بطورکامل وعمقی برداشته شود . درصورتی که خال بیش ازحدمعمول بزرگ باشد ویا رشد سریع داشته باشد ویا رنگ آن تغییرکرده باشد ویا خارش والتهاب درآن ایجادشده باشدویا دچارخونریزی شود باید توسط متخصص پوست بررسی گردد ودرصورت نیازاقدام به جراحی وبررسی آسیب شناسی نمونه کرد . خال غیرمشکوک به سرطان رانیز می توان به دلیل زیبایی برداشت اما همیشه احتمال عود خال وبرجای گذاشتن اسکاررا باید درنظرداشت ودرصورتی که پزشک صلاح دانست می توان به برداشتن خال با روش جراحی اقدام نمود ویا ازروشهای لیزردرمانی خال استفاده کرد .

sajadhoosein
22-12-2010, 14:46
لیکن پلانبیماری لیکن پلان یکی ازبیماریهای شایع پوست است که درآن ضایعات التهابی ، خارش داردرپوست رخ داده ومی تواند مخاط وفولیکول مووناخن را نیز گاهی درگیرسازد . علت این بیماری به درستی شناخته نشده است. اما احتمال آن وجود دارد که این بیماری نیزیک بیماری با واسطه فعالیت سیستم ایمنی باشد . این بیماری درتمام جهان ودرهمه نژادها رخ می دهد . درحدود 1تا2% مواقع این بیماری می تواند به شکل فامیلی نیز بروز کند . بیماری لیکن پلان درسنین میانسالی شایعتر بوده اما حتی کودکان را نیز می تواند درگیرسازد(4% موارد) . ضایعات اولیه بیماری به شکل برجستگیهای پوستی به رنگ بنفش با سطح صاف می باشد که معمولاً اندازه آنها نیزکوچک است . رنگ ضایعات ابتدا قرمز بوده اما ضایعات پیشرفته تربنفش هستند. ضایعات طول کشیده تروضایعات درحال بهبودی اغلب قهوه ای پررنگ نیزمی توانند باشند . سطح ضایعات براق ، خشک همراه پوسته های چسبیده به ضایعه است . همنیطور ممکن است درسطح ضایعات خطوطی سفید یا خاکستری دیده شود که این خطوط را ویکهام استریا می نامند . اندازه ضایعات لیکن پلان معمولاً حدود نیم تا یک سانتیمتر است . محل این ضایعات بیشتردرساعد ، ساق پا ، پشت دستها وناحیه تناسلی آقایان می تواند باشد . خارش دربیماری لیکن پلان معمولاً شدید است وبیشتربیماران جهت خاراندن ضایعات این بیماری آنها را می مالند وکمترممکن است که ضایعات را زخمی کنند وبنابراین ضایعات لیکن پلان معمولاً سالم می مانند واین ازلحاظ تشخیصی می تواند به پزشک کمک نماید که بهترآنها را تشخیص دهد . سیراین بیماری خیلی می تواند متفاوت باشد . واین تفاوت بیشتربه محل درگیری بیماری وهمینطورنوع کلینیکی آن بستگی دارد . دوسوم بیماران دچارضایعات پوستی کمترازیکسال دچاربیماری هستند واکثربیماران درسال دوم ابتلا به بیماری خودبخود بهبود می یابند . ضایعات مخاطی بیماری مزمن تربوده ودربیماران بهبود یافته نیز احتمال عود بیماری وجود دارد . ضایعات مخاطی بیماری به اشکال مختلف می تواند بروز کند ولی اشکال شایع آن بصورت خطوط سفید شبکه ای درمخاط طرفی دهان وهمینطورزخمهای دهانی می باشد . ضایعات شبکه ای هیچگونه ناراحتی برای بیمار ایجاد نمی کند اما کشف آنها درمعاینه می تواند به تشخیص بیماری کمک کند . ضایعات دهانی زخمی شونده می تواند بسیار طول کشنده ومزمن بوده وبا ناراحتی بسیاری برای بیمار همراه باشد . گاهی ضایعات دهانی بدون ضایعات پوستی نیز رخ می دهد . 75% بیماران دچارلیکن پلان دهانی زن هستند . تغییرات ناخنی درحدود 10% موارد لیکن پلان رخ می دهد واین تغییرات درکودکان شایعتراست . شایعترین تغییرات ناخنی بیماری افزایش خطوط ناخنی وشکاف برداشتن صفحه ناخنی می باشد . گرفتاری موها دربیماری لیکن پلان بیشتربصورت ریزش موی همراه با ایجاد پوست نازک شده می باشد که به این نوع ریزش مو، بدون درنظرگرفتن علت آن ، ریزش موی سیکاتریسیل می گویند . این نوع ریزش مو معمولاً برگشت پذیرنیست وباید درصورت وجود ضایعات پوستی همراه با ریزش مو درسراقدام به درمان های قویتری نمود تا ازصدمه به موها جلوگیری شود . لیکن پلانوپیلاریس نامی است که به بیماری لیکن پلانی داده شده که باعث گرفتاری موها می شود . این حالت بیشتردرخانمها دیده شده که حدود 20% آنها دارای ضایعات شبکه ای دردهان بوده وحدود 30% آنها دارای ضایعات پوستی لیکن پلان هستند.


درمان : ضایعات محدود وبا تعداد کم را می توان با استروییدهای موضعی وتزریقی داخل ضایعه درمان نمود . دربیمارانی که ضایعات گسترده تر دارند می توان ازاسترویید های خوراکی نیزاستفاده کرد. وبهتراست این دارو با دوز کاهش یابنده تجویزشود تا باعث عوارضی نگردد . می توان هفته اول 60 میلیگرم درروز، هفته دوم 40 میلیگرم درروز وهفته سوم نیز20 میلیگرم درروزازاین دارو استفاده نمود وازاین زمان هرهفته 5/2 میلیگرم ازدارو کم نمود تا بیماری دچارعود نشده وعوارض دارویی باعث ناراحتی بیمارنگردد . فتوتراپی نیزدربیماری لیکن پلان می تواند مفید باشد . ازداروهای دیگری که دردرمان بیماری لیکن پلان می توان بکاربرد می توان به تاکرولیموس موضعی، رتینوییدهای خوراکی ، سیکلوسپورین ، هیدروکسی کلروکین و تالیدوماید اشاره نمود که باید مطمئناً تحت نظرمتخصص پوست مصرف شوند .

sajadhoosein
22-12-2010, 14:52
هیرسوتیسم(پرمویی)تعریف : افزایش بیش ازحد موهای خانمها را هیرسوتیسم می نامند . این افزایش مو به ویژه درصورت باعث مشکلات زیبایی زیادی برای خانمها می شود . البته مقدار موهایی که به هیرسوتیسم تعبیر می شود بیشتردرمقایسه فرد با افراد هم نژاد خود مشخص می گردد.


مقدمه: موها ازفولیکول یا پیاز مو که درپوست قرار دارد رشد می کنند . این فولیکولها به تعداد حدود 50 میلیون درسرتاسربدن وجود دارند که حدود 10 میلیون آنها درسرقراردارد وتنها درکف دست وپا فولیکول مویی وجود ندارد . تا زمانی که فولیکول مو وجود دارد موها به رشد خود ادامه می دهند .


انواع موها : 1- موی ولوس : موهای کرکی ونازک وکوتاه ونرم که اکثراً کمرنگ هستند. مانند موی ناحیه صورت وپشت وسینه خانمها
2- موی ترمینال : موهای بلند، زبروضخیم درسروزیربغل وناحیه عانه( هم درآقایان وهم درخانمها)


مراحل رشدمو: 1- آناژن : این مرحله رابه مرحله رشد فعال هم تعبیرمی کنند که چندین سال طول می کشد وحدود 85% موهای بدن دراین مرحله قرار دارند. 2- کاتاژن یا مرحله برگشت که چند هفته طول می کشد ودرآن رشد موها متوقف می شود اما ریزش نمی کنند . حدود 4-3% موهای بدن دراین مرحله قراردارند . 3- تلوژن یا مرحله استراحت که حدود چند ماه طول کشیده ودرانتهای این مدت موها ریخته شده وموهای جدیدی شروع به تشکیل می کنند . همیشه حدود 10 تا 13 % از موهای کل بدن دراین مرحله قرار دارند.


اثرهورمونها بررشد موها :

هورمونهای مختلفی می توانند بررشد موها اثرداشته باشند . مهمترین هورمونهایی که درکنترل رشد موها دخالت می کنند هورمونهای مردانه (آندروژنها) هستند ومهمترین هورمون مردانه هم هورمون تستوسترون می باشد . آندروژنها باعث می گردند که موهای ولوس به موهای ترمینال تبدیل شوند . (البته به غیرازناحیه سر) درزمان بلوغ آندروژنها که هم درپسرها وهم دردخترها (به مقدارکمتر) وجود دارند باعث بوجود آمدن موهایی درزیربغل ودر ناحیه عانه می شوند . هورمونهای زنانه (مانند استروژن) دارای اثراتی مخالف هورمونهای مردانه می باشند . وقتی که یک موی ولوس به یک موی ترمینال تبدیل می شود ؛ حتی اگرآندروژنها نیز دیگر وجود نداشته باشند ، آنها دوباره به موی ولوس تغییرنخواهند کرد . بنابراین هیرسوتیسم را باید با کم کردن تعداد موهای ترمینالی که براثرآندروژنها ایجاد شده اند درمان نمود .

sajadhoosein
25-12-2010, 10:04
علل ایجاد پرمویی درخانمها


تمام خانمها دارای موهای ترمینال دربعضی از قسمتهای بدن مثل سر، زیربغل وناحیه عانه می باشند . وجود چند موی ترمینال دراطراف نوک پستانها ویا بالای رانها ممکن است طبیعی باشد . هیرسوتیسم یا افزایش موی خانمها هنگامی ایجاد می شود که موهایی ضخیم ( معمولاً با رنگ تیره ) برروی صورت ، سینه ، شکم ، بالای رانها ودرقسمت بالای بازوها دیده شوند . اگرفقط برروی ساعد ویا ساق پاها مو وجود داشته باشد به آن هیرسوتیسم یا پرمویی گفته نمی شود .


هیرسوتیسم را باید ازهیپرتریکوزیس جدا نمود . هیپرتریکوزیس با افزایش موهای ولوس که می توانند نسبت به حالت طبیعی تیره تر باشند مشخص می شود .این وضعیت درمنطقه مدیترانه ای شایعتربوده و می تواند بطورارثی درخانواده ها وجود داشته باشد . هیرسوتیسم تقریباً همیشه بعلت افزایش اثرهورمونهای آندروژن برروی فولیکولهای مو ایجاد می شود . این افزایش اثر می تواند به علل زیرباشد : 1- مصرف دارویی 2- مشکلات تخمدانی 3- مشکلات غدد فوق کلی 4- هیرسوتیسم فامیلی


1- مصرف دارویی : استفاده از هورمونهای مردانه وداروهای با اثرآندروژنی ماننداستروییدهای آنابولیک که دربعضی از افراد مشغول به ورزش بدنسازی مصرف می گردند واستفاده ازداروی دانازول که دربیماری آندومتریوز بکار می رود مثالهایی ازمصرف دارویی َآندروژنها میباشد .


2- مشکلات تخمدانی: تومورهای تخمدانی تولید کننده آندروژن می تواند باعث پرمویی خانمها گردد که سریع ایجاد می شود ومی تواند همراه نشانه های دیگرمردانه مانند ریزش موهای سر وکلفتی صدا باشد . بیماری تخمدان پلی کیستیک نیزهمراه با عدم تخمک گذاری مزمن ، چاقی وهیرسوتیسم می باشد . دراین بیماری افزایش هورمون هیپوفیزی LH وکاهش FSH باعث عدم تخمک گذاری شده وافزایش استروژنها وآندروژنها راسبب می شود .


3- مشکلات غدد فوق کلیوی : بیماریهای نظیر کوشینگ وهیپرپلازی غدد فوق کلیوی ( به علت نقائص آنزیمی ) می تواند موجب هیرسوتیسم گردد .


4- هیرسوتیسم فامیلی : بعضی ازبیماران دچارهیرسوتیسم هیچ مشکلی درتخمک گذاری وقاعدگی خود نداشته ، میزان هورمونهای آنها طبیعی بوده وعلتی برای هیرسوتیسم آنها پیدا نمی شود . این حالت درخانمهای منطقه خاورمیانه واطراف مدیترانه بیشتردیده می شود وبنظرمی رسد درنژادهای خاصی شایعترباشد. این نوع هیرسوتیسم را فامیلی ویا ایدیوپاتیک می نامیم . به نظرمی رسد دراین افراد حساسیت بیش ازحد فولیکولهای مو به مقادیرطبیعی آندروژنها باعث پرمویی می گردد . البته حتی این نوع هیرسوتیسم نیزبه کاهش آندروژنها توسط داروها پاسخ می دهند . این افراد کاملاً سالم بوده وتنها به علل زیبایی تحت درمان قرار می گیرند .

sajadhoosein
25-12-2010, 10:08
چگونه موهاي سالم و زيبا داشته باشيم؟

مطمئنا شما هم به سلامت ، طراوت و شادابي موهاي خود علاقمنديد. معمولا اين علاقمندي در اكثر افراد بويژه خانم ها وجود دارد اما بهرهمندي از موهاي سالم و زيبا به چيزي بيش از علاقه نيازمند است و در واقع مستلزم توجه كافي و مراقبت شايسته از آن است.
يكي از بهترين روش ها براي حفظ سلامت پوست و مو راههاي طبيعي هستند كه در آنها استفاده از مواد شيميايي به حداقل رسيده و به اين ترتيب از اثرات جانبي آنها نيز اجتناب مي شود. توصيه هاي زير به شما كمك مي كند بدون استفاده از مواد شيميايي و صرف هزينه زياد به سلامت موهاي خود كمك كنيد:
1- هنگام خواب به موهايتان روغن زيتون يا روغن خردل بماليد و صبح روز بعد آنها را شستشو دهيد.
2- روغن خردل را بجوشانيد و با آن به طور مرتب موها را ماساژ دهيد.
3- براي حفظ سلامت مو و پوست هميشه رژيم غذايي متعادلي داشته باشيد و ورزش را فراموش نكنيد. نوشيدن مقادير كافي آب در روز و خوردن ميوه و سبزي تازه بهترين راه داشتن موهاي سالم و با طراوت است.
4- استفاده از عصاره شنبليله نيز 2 تا 3 بار در هفته براي حفظ طراوت موها توصيه شده است.
5- حتي اگر مايليد موهايتان بلند شود 5-4 هفته يك بار كمي آنها را كوتاه كنيد.
6- ماليدن مخلوط روغن نارگيل با آب ليمو روي موها در روز هم براي سلامت آن مفيد است.

sajadhoosein
25-12-2010, 10:20
اقدامات پاراکلینیکی


اندازه گیری هورمونهای مختلفی چون تستوسترون ، 17هیدروکسی پروژسترون ، آندروستن دیون ، پرولاکتین وFSHوLH و استفاده ازسونوگرافی تخمدانها جزء اقدامات پاراکلینیکی لازمی است که درمورد بیماران مبتلا به هیرسوتیسم باید انجام گیرد تا به تشخیص علت بیماری کمک نماید و قطعاً تشخیص علت بیماری به انتخاب روش درمانی مناسب منجرخواهد شد .


درمان


برای درمان هیرسوتیسم درخانمها باید علت آن شناسایی شده ودرصورت امکان برطرف گردد . درمان به دوصورت دارویی وغیردارویی انجام می شود . درمان دارویی شامل استفاده ازقرصهای ضد بارداری ، اسپیرونولاکتون ، کورتیکواستروییدها ، سیپروترون کامپاند ، سیپروترون استات ، فیناستراید ، فلوتامید ، کتوکونازول ، آنالوگهای GnRH وسایرداروها می باشد . درمان غیردارویی شامل استفاده ازلیزر، الکترولیز، موم ، بندانداختن وغیره می باشد .


درمورد درمانهای خوراکی باید توجه داشت که معمولاً استفاده ازداروها باید به مدت طولانی انجام شود تا تأثیرخود را بگذارد وبا توجه به عوارض این داروها حتماً باید تحت نظرمتخصص پوست ویا متخصص غدد داخلی مصرف شوند .


درمورد درمانهای غیردارویی باید توجه داشت که درمان مناسب درمانی است که هزینه آن برای فرد مناسب باشد ؛ درد کمتری ایجاد کند ، به پوست آسیبی نرساند ؛ استفاده از آن راحت باشد واثرآن مدت زیادی بماند . بطورکلی این روشها را می توان به دودسته موقتی ودائمی تقسیم نمود . روشهای موقتی شامل دپیلاسیون ( ازبین بردن قسمتی ازموکه دربالای پوست قراردارد) و اپیلاسیون ( ازریشه درآوردن مو) می باشد . دپیلاسیون شامل تراشیدن موها با تیغ ویا ریش تراش برقی واستفاده ازدپیلاتورهای به شکل کرم ویا مخلول می باشد . معمولاً موها حدوداً چند روز پس از دپیلاسیون دوباره ظاهر می شوند اما پس ازاپیلاسیون معمولاً چند هفته طول می کشد تا موها دوباره پدیدارشوند . اپیلاسیون شامل کندن موها با موچین ، استفاده ازموم ، شوگرینگ (استفاده ازموادچسبناک) وبند انداختن می باشد . روشهای دائمی شامل الکترولیز، لیزروفلش لامپ می باشد . درمورد مزایای لیزرنسبت به روش الکترولیز می توان به مواردی چون راحتی وسرعت استفاده ، درد ناچیز، عدم آسیب رسانی به ساختمانهای پوست وعدم ایجاد اسکاراشاره نمود . دربین روشهای دائمی ازبین بردن موها لیزربا توجه به ایمنی آن بهترین روش محسوب می شود . ازمعایب روش الکترولیزآن است که وقت زیادی برای انجام آن لازم است وفقط برای قسمتهای کوچکی ازپوست می توان آن را بکاربرد زیرا دراین روش موها راباید یکی یکی از بین برد. ازمعایب دیگراین روش می توان به درد درهنگام انجام واحتمال آسیب رساندن به پوست وایجاد اسکار اشاره نمود .


دستگاه لیزربا فرستادن یک دسته اشعه نورانی ازطریق پوست به پیازمو (فولیکول) عمل خود را انجام می دهد . این اشعه نورانی توسط موجذب شده وبه حرارت تبدیل می شود واین حرارت باعث نابودی فولیکول می گردد .لیزر درافراد با پوست روشن وموی تیره بسیارموثرتر است .هرچه موضخیمتروتیره ترباشد اثرلیزربهتر می باشد زیرا این موها ملانین یاهمان رنگدانه اصلی پوست ومورا بفراوانی دارند وجذب لیزرنیزتوسط ملانین می باشد . تعداد جلسات لیزرمعمولاً 5تا 8 جلسه بوده ومدت زمان انجام آن درهرجلسه بسته به وسعت محل انجام آن متفاوت است برای مثال انجام لیزرموهای چانه تنها 2تا3 دقیقه طول می کشد ولیزرپشت تنه یکساعت ونیم تا سه ساعت به طول می انجامد . علت آنکه لیزردرمانی موهای زائد به تعداد جلسات زیادی نیاز دارد آن است که بیشترین اثرلیزر برموها درمرحله آناژن می باشد وبا توجه به اینکه همه موها درفاز آناژن نیستند لذا لازم است تا لیزردرمانی درچندین جلسه با فاصله زمانی حدود یک تا دوماه انجام گیرد . فلش لامپها و IPL نیز دردرمان موهای زائد استفاده می شوند که دراین دستگاهها ازتکنولوژی لیزراستفاده نشده وهنوزدرمورد اثربخشی آنها درحد لیزرها بحث زیادی وجود دارد ونیازبه زمان بیشتری است تا بتوان درمورد آنها قضاوت صحیح نمود اما می توان گفت که این دستگاهها دربهترین شرایط می توانند درحد لیزرها اقدام به ازبین بردن موهای زائد نمایند .

sajadhoosein
25-12-2010, 10:22
7- موها را با كش هاي پلاستيكي قديمي نبنديد.
اين كش ها موجب شكستن تار مو مي شوند. به جاي آن از يك نوار قابل ارتجاع با پوشش پارچه اي استفاده كنيد.
8- موي خيس را به سختي شانه نزنيد زيرا استحكام آن يك سوم قدرت موي خشك است و احتمال شكسته شدن آن وجود دارد ابتدا با حوله موي خيس را خشك كنيد آنگاه بااستفاده از يك شانه به آرامي گره هاي مو راباز كنيد.
9- شستشوي مو با آب ليمو طراوت و درخشندگي را به آن بر مي گرداند.
10- اگر به شوره سر دچار هستيد يكي از قديمي ترين روش ها استفاده از مخلوط سركه و آب است به اين صورت كه طي شب پوست سر را به آن آغشته كرده صبح روز بعد نيز آن را با آب و سركه شستشو دهيد. پس از چند هفته نتيجه را خواهيد ديد.
11- روش مناسب ديگر براي خلاص شدن از شوره سر اين است كه موها را با عصاره آبي بذر شنبليله آغشته كرده پوست سر را با اين عصاره ماساژ داده چند دقيقه بگذاريد بماند و سپس شستشو دهيد.
12- همچنين ماليدن روغن زيتون و بادام بر پوست سر براي رهايي از شوره سر توصيه شده است.
13- يكي ديگر از دستورالعمل هاي توصيه شده براي درخشندگي مو ها اين است كه موز را با عسل مخلوط كرده به مدت 40 -30 دقيقه اجازه دهيد روي سر بماند و بعد شستشو دهيد.
14- گفته شده براي جلوگيري از سفيد شدن مو نيز راههايي وجود دارد. يكي از اين روش ها استفاده از مخلوط يك گياه علفي به نام (Bhringraj (Eclipta elba ، Amala ، مرجان ، آهن و دانه كنجد سياه است كه در كاهش روند سفيد شدن مو موثر شناخته شده است.
15- روش مناسب ديگر براي داشتن موهاي سالم ماليدن عصاره برگهاي گشنيز سبز بر روي پوست سر است.
به هرحال توصيه اصلي و مهم رعايت رژيم غذايي سالم و شيوه زندگي مناسب است كه بر سلامت همه اعضاي بدن و از جمله موها تاثير مي گذارد. به ياد داشته باشيد انعكاس آنچه در بد ن اتفاق مي افتد بر روي پوست و مو نمايان مي شود. رژيم غذايي ناسالم و ناقص از نظر عناصر مهم براي سلامت ، بيماري ها و كمبود ويتامين ها و مواد معدني بر كيفيت موي سر اثر دارد و مشكلاتي مانند شوره ، نازك شدن موها ، ريزش مو و سفيد شدن زودرس به موها آسيب مي رسانند

sajadhoosein
25-12-2010, 10:38
مولوسکوم کنتاژیوزومبیماری مولوسکوم یک بیماری ویروسی است که بصورت ضایعات برجسته کوچک ویا بزرگ درروی پوست بروز می کند . این ضایعات به رنگ پوست ویا سفید مرواریدی هستند . برروی نوک ضایعات نقطه ای فرورفته و ناف مانند وجود دارد که از مشخصات ضایعات مولوسکوم است . ضایعات مولوسکوم گنبدی وگرد بوده ودرداخل آنها ماده ای ژله مانند وسفید وجود دارد که تماس این ماده با نقاط دیگر پوست باعث سرایت بیماری به دیگر نقاط بدن است . اندازه ضایعات ازنوک سوزن تا به اندازه یک نخود می تواند متفاوت باشد . گاهی این ضایعات قرمز وملتهب ودارای ظاهری چرکی می شوند که این حالت نشانه روبه بهبودی رفتن بیماری بوده ونشانه عفونت نیست . درحقیقت دراین حالت سیستم ایمنی بدن درحال ازبین بردن ضایعات می باشد که این موجب التهاب ضایعات مولوسکوم است .معمولا" این بیماری باعث خارش وناراحتی برای بیمار نمی شود . سن شیوع بیماری در کودکی است اما در بزرگسالان نیز می تواند اکثرا" درمناطق تحتانی شکم ورانها ومناطق تناسلی بروز کند واز طریق تماس جنسی نیز منتقل شود . درکودکان ضایعات به تعداد کم یا زیاد بیشتر در تنه واندامها می تواند رخ دهد . بخصوص درکودکان دچار اگزمای آتوپیک ، مولوسکوم می تواند بسیار منتشر وگسترده گردد وگاهی در اطراف ضایعات مولوسکوم هاله ای از قرمزی وپوسته ریزی که از نشانه های اگزما هستند ؛ وجود دارد .انتقال بیماری به خود فرد ودیگران از طریق تماس مستقیم میسراست . ضایعات مولوسکوم معمولا" گروه گروه بروز کرده وخود بخود نیز پس ازچند ماه بهبودی می یابند واسکار نیز بجا نمی گذارند اما سیر کلی بیماری ممکن است حتی چند سال طول بکشد . چون این بیماری باعث بجا گذاشتن اسکار پس از بهبودی نمی شود روشهای درمانی نیز باید بدون بجا گذاشتن اسکار باعث بهبودی شوند . درمواردی که نیاز به درمان احساس نمی شود می توان ضایعات را به حال خود گذاشت تا خود بخود خوب شوند . درموارد نیازمند درمان می توان از کرایوتراپی (انجماددرمانی) با نیتروژن مایع ویا کورتاژ ضایعات توسط وسیله ای بنام کورت استفاده نمود ویا می توان از داروهایی نظیر پودوفیلین ، TCA ، 5FU ، محلولهای ید با غلظتهای بالا و ترتینویین بهره برد که هرکدام از اینها نحوه مصرف خاصی داشته که باید حتما" تحت نظرمتخصص پوست استفاده شوند وگاهی حتی استفاده از برخی از این داروها باید درمطب پزشک وتوسط خود او انجام گیرد .

sajadhoosein
25-12-2010, 10:47
لكه های پررنگ صورت


لكه های پررنگ شايعتر شامل بيماری ملاسما ، ، لنتيگو، كك مك و خالهای هم سطح پوست مي باشد .


ملاسما


ازجمله شايعترين لكه های پررنگ پوست صورت می توان به ملاسما اشاره نمود كه بيشتردرخانمها رخ داده اما بروزآن درآقايان نيزغيرمعمول نيست . ملاسما درافراد با پوست سبزه وتيره بيشتررخ مي دهد .
اين لكه ها بيشتردرمركزصورت برروی بينی وگونه ها ، وسط پيشانی وبالای لب به شكل قرينه رخ داده وعلت واقعی آن مشخص نيست وبه نظرمی رسد يك بيماری مولتی فاكتوريال (چند عاملی) باشد . چون اين لكها بيشتردرحاملگی ومصرف قرصهای ضد بارداری رخ می دهد لذا تصور ميگردد كه با عدم تعادل هورمونی ارتباط داشته باشد . البته اين به آن معنا نيست كه افراد دارای ملاسما دچاركمبود يا افزايش هورمونهاي خاصی درخون خود هستند بلكه اين عدم تعادل درپوست فرد وجود دارد وبا آزمايشهای هورمونی كشف نمي شود . ازجمله داروهای ديگری كه باعث اين حالت پررنگی مي شود مي توان به فنی تويين خوراكی اشاره نمود كه دربيماری صرع مصرف مي شود .عامل ‍ژنتيك ونژاد نيز دربروز اين نوع لكها دخالت دارد . ملاسما فقط بعلت زيبايی برای فرد آزاردهنده بوده وهيچگونه خارش وناراحتی مشابه ايجاد نمی كند . نورآفتاب باعث تشديد اين نوع لكها شده وگاهی شروع اين نوع لكها بدنبال سفربه مناطق آفتاب خيز ويا درمعرض طولانی آفتاب بودن رخ مي دهد . جهت درمان اين نوع لكها استفاده ازضدآفتاب مناسب اولين قدم درمان مي باشد درغيراينصورت اثرضدلكها نيزكم خواهد شد. داروهای زيادی برای ملاسما پيشنهاد مي شود ولی بايد درنظرداشت كه ملاسما چند نوع دارد كه درمان دربرخی انواع آن موثردربرخی بطورنسبی موثرودريك نوع نيزاصلاً موثرنمي باشد. ملاسما را مي توان براساس عمق رنگدانه به سه دسته تقسيم نمود : نوع اول اپيدرمال يا سطحی می باشد كه به درمانهاي ضدلك پاسخ مناسبی می دهد. نوع دوم اپيدرمودرمال می باشدكه ازلحاظ عمق رنگدانه متوسط محسوب شده و به درمانهای ضدلك پاسخ نسبی می دهد ونوع سوم كه درمال بوده وعمق بيشتری ازدونوع قبلی داشته وپاسخی به درمانهای ضدلك نمی دهد .
درمانهای ضدلك شامل هيدروكينون، آزلاييك اسيد ، ويتامينC ، لايه بردارهای حاوی AHAوهمچنين داروهای جديدتری كه هنوزاثرآنها بامطالعات دقيق ثابت نشده مانند آربوتين ، glabridin، آلوورا و... مي باشد. گاه ازتركيب چند دارونيزاستفاده مي شود تا اثرات آنها تشديد گردد. ازپيلينگ شيميايی نيزجهت درمان استفاده مي شود كه با لايه برداری عمقی مي تواند باعث بهبودی ضايعات شود اما دركناراين اثرمفيد می تواند گاهي با تحريك پوستی باعث تشديدضايعات نيز بشود . ميكرودرمابريژن نيزهمين خاصيت را دارد. اين نكته را بايد به خاطرداشت كه درمانهای ضدلك ازهرنوع كه باشد ؛ بايد بطورطولانی مصرف شده وگاه با قطع درمان عود لكها را شاهد هستيم . البته برخی داروها را مي توان فقط برای دوره محدودی استفاده نمود لذا درمان بايد تحت نظرمتخصص پوست انجام گيرد تا ازعوارض آن كاسته گردد . برای مثال داروی هيدروكينون باغلظتهای بالارا نمي توان بيش ازشش ماه استفاده نمود زيرا احتمال عوارض آن كه خود به شكل لكه هاي خاصی مي باشد را افزايش مي دهد .

sajadhoosein
25-12-2010, 10:55
كك مك (Freckle)


اين نوع لكها بيشتردركودكی ودرروی گونه ها وبينی ودرافراد با پوست روشن وبه ويژه دركساني كه موی قرمزدارند ؛ رخ می دهد . اندازه اين نوع لكها كوچك بوده و تنها ازلحاظ زيبايی براي فرد ووالدين او اهميت دارد . كك مك جنبه ‍‍‍ژنتيكي داشته وسابقه خانوادگی آن معمولاً درفرد مبتلا وجود دارد . دربرخی كشورها مانند كشورهای شمال اروپا بعلت شيوع بالا ،اين حالت پوست كاملاً طبيعی محسوب شده وباعث مراجعه فرد به پزشك نمی گردد اما درمناطق ديگركه شيوع آن بالا نيست مي تواند باعث ناراحتی فرد گردد . اين نوع لكها درتابستان بيشترشده ودرزمستان كاهش می يابد . كك مك معمولاً درابتدای كودكي افزايش يافته ودردوران پس ازبلوغ ثابت مانده ويا حتي كمي بهبودی نشان می دهد . داشتن پوست سفيد وكك مكی يك نشانه حساس بودن به نورخورشيد بوده وباعث افزايش خطرابتلا به سرطان پوست می باشد . افراد داراي اين نوع پوست درمعرض آفتاب دچارآفتاب سوختگی شده وبايد بطورمرتب ازضدآفتابهای مناسب استفاده نمايند .
جهت درمان كك مك می توان علاوه برضد آفتاب ازكرمهای لايه برداريا كرمهای حاوی ترتينويين استفاده نمود اما بعلت تحريك پوستی ايجاد شده توسط اين نوع كرمها حتماً استفاده از آنها بايد تحت نظرمتخصص پوست باشد . درمانهای ديگرشامل پيلينگ شيميايی ، ميكرودرمابري‍ژن و ليزر مي باشد . ازكرمهای پوشاننده نيزمی توان جهت كمترنمايان شدن كك مك استفاده نمود . اما بايد توجه داشت كه كك مك يك حالت ژنتيكی پوست بوده وبا درمانهای گفته شده تنها می توان مدتی اين ضايعات پوستی را كاهش داد اما احتمال عود مجدد آنها وجود دارد ولذا به افراد دچاراين حالت پوستی توصيه مي شود با پوست خود كمی مدارا كنند وآن را بيماری ندانسته بلكه يك حالت ازپوست طبيعی به شمارآورند .

sajadhoosein
25-12-2010, 11:03
LENTIGO


لنتيگو لكه های قهوه ای رنگي است كه معمولاً درسنين ميانی به بالا درمناطقی مانند صورت وپشت دستها كه بيشتر درمعرض آفتاب هستند ايجاد مي شود . تعداد اين ضايعات معمولاً زياد بوده ومی تواند ازلحاظ زيبايی برای فرد مشكل ساز شود . اين ضايعات نتيجه افزايش سلولهای رنگدانه ای (ملانوسيت) درلايه قاعده ای اپيدرم پوست مي باشد . لنتيگوها دونوع مي باشند يكنوع كه دراثرتابش آفتاب شديد ايجاد می شود ودرسنين جوانی نيز بروزكرده وايجاد آن به شكل حاد می باشد ونوع دوم كه به آن لنتيگوی پيری مي گويند وفقط درسنين كهولت رخ داده وبعلت تابش نورخورشيد درساليان طولانی عمرفرد بوده وتدريجاً بروز مي كند . لنتيگوها به سرطان پوست منجرنمی شوند (برخلاف كراتوز آكتينيك كه می تواند به سرطان پوست ازنوع SCC تبديل شود واين ضايعه نيز دراثرنورآفتاب ايجاد می شود .)

sajadhoosein
25-12-2010, 11:11
خالهای سطحی (junctional nevus)

خالهای جانکشنال نوعی ازخالهای پوستی هستند که بیشتردرکودکی ونوجوانی واکثراً درپوست صورت وپشت دستها ایجاد می شود . این خالها مسطح وکوچک بوده ورنگ آنها نیزمعمولاً قهوه ای می باشد . بروز این نوع خالها نیزمانند خالهای ملانوسیتیک دیگربا توارث درارتباط است . بعلت خطرپایین تبدیل شدن این خالها به بدخیمی های پوستی ، معمولاً نیازی به درمان اینگونه خالها نیست . اما درصورتی که این نوع خالها باعث مشکل زیبایی برای فرد شده باشد می توان با روشهای جراحی ، استفاده ازکوترویا دستگاههای RF ویا لیزراقدام به ازبین بردن این خالها نمود . اما باید توجه داشت که با هرروشی که خالها برداشته شوند احتمال عود خال ویا بجا گذاشتن اسکاروجود دارد والبته عود خال قابل درمان ترازبجا گذاشتن اسکار می باشد . عود خال نشانه کم برداشتن بافت می باشد واسکارنشانه زیاد برداشتن بافت خال می باشد . دربین روشهای درمانی جهت برداشتن خالها استفاده از لیزرهای اربیوم یاگ ویا CO2 بشکل دقیقتروظریفتری خالها را ازبین می برد اما همین روشها نیزگاه با عود خال ویا بجاگذاشتن اسکارمی تواند همراه گردد . پس توصیه می گردد بجزدرمواردی که خال باعث مشکل زیبایی زیادی شده باشد ، بهتراست اقدام به ازبین بردن خالها نشود .

sajadhoosein
25-12-2010, 11:18
زگیلبیماری زگیل بعلت یک نوع ویروس بنام ویروس پاپیلومای انسانی ایجاد می شود . دوره نهفته بیماری متفاوت وگاه خیلی طولانی است بطوری که گاهی از یکماه تا یکسال نیزطول می کشد . نوع شایع زگیل بنام COMMON WART همان نوعی است که بیشتر دردست کودکان ونوجوانان شایع است وبه شکل ضایعات برجسته و باسطح زبر برروی دست وکف دست دیده می شود . گاهی این زگیل ها دراطراف ناخن بروز می کند که دراین مواقع معمولا" به درمان مقاوم هستند ودر این زگیلها بعلت ترکهای ایجاد شده برروی پوست احتمال ایجاد درد نیز وجود دارد . زگیلها می توانند حتی چند سال برروی دست بمانند تا آنکه سیستم ایمنی بدن آنها را ازبین ببرد . درپسربچه ها زگیلها معمولا" زودتر بهبود می یابند . درمان این نوع زگیلها شامل استفاده از کراتولیتیکهای موضعی ، منجمد کردن با نیتروژن مایع ، لیزر و.... می باشد که هیچکدام از این درمانها اثری برویروس بیماری نداشته وآن را ازبین نمی برد وتنها ضایعات ایجاد شده توسط ویروس را تخریب می کند . اما همین درمانهای تخریبی با تحریک سیستم ایمنی باعث می شوند ضایعاتی که تخریب نشده اند نیز توسط سیستم ایمنی شناسایی واز بین برده شوند . انتقال زگیل ازطریق تماس مستقیم می باشد و این انتقال در پوست مرطوب بهتر رخ می دهد . البته هر فردی درتماس با ویروس بیماری دچار آن نمی شود وتنها کسانی که نسبت به ویروس بیماری از ایمنی کمتری برخوردارند دچار بیماری زگیل می شوند . بخاطر همین هم در کودکان بیماری زگیل شایعتر است زیرا آنان سیستم ایمنی اشان تکامل نیافته تراست .


نوع دیگر زگیل ، زگیل تخت است که درکودکان در پشت دست وناحیه صورت شایعتر می باشد وگاهی به تعداد خیلی زیاد وچسبیده به هم بروز می کنند . گاهی این نوع زگیل درخانمهای جوان نیز درصورت وپشت دست وناحیه ساعد بروز می کند . این نوع زگیل سطح صافتری دارد وضخامت آن خیلی زیاد نیست . رنگ آن به رنگ پوست ویا گاهی کمی صورتی رنگ است ومشخصه آن تعداد زیاد این نوع زگیل می باشد . زگیل دیگر نوع پایه دار است که در این نوع، زگیل توسط پایه ای به پوست وصل شده که کمی باریکتر از خود زگیل است . این نوع زگیل بیشتر درصورت بخصوص درآقایان و درناحیه ریش بروز می کند که می تواند با تراشید ن ناحیه ریش تعداد آن بیشتر شود . گاهی نیز این نوع زگیل درناحیه سر بروز می کند . نوع دیگر زگیل نوع کف پایی است که این نوع زگیل درکف پا بشکل فرورفته یا همسطح با پوست همراه با زبری مخصوص زگیل بروز می کند . این نوع زگیل معمولا" به درمانها مقاومتر است ومی تواند درهنگام راه رفتن باعث درد شود .افتراق این نوع زگیل از میخچه و پینه نیز درفشاردادن به آن است که با فشارازطرفین زگیل دچار درد می شود ولی در مورد میخچه فشار مستقیم باعث درد می گردد . البته نقطه های سیاه و ریز روی زگیلها نیز می تواند آنها را از میخچه وپینه افتراق دهد . زگیل کف پایی می تواند به تعداد خیلی زیاد وچسبیده به هم درنواحی وسیعی از کف پا بخصوص درپنجه پا وبین انگشتان بروز کند . که نوع چسبیده به هم آن را موزاییک هم می گویند . درافرادی که به استخرهای عمومی می روند این نوع زگیل شایعتر است که این بعلت رطوبت پوست وسهولت انتقال ویروس دراین شرایط است . البته پوشیدن دمپایی های مشترک نیز دراین میان بی تاثیر نیست .


نوع دیگر زگیل نوع تناسلی است که شیوع آن درهمه جای دنیا درحال افزایش است . این نوع زگیل درناحیه تناسلی زنان ومردان رخ داده وبا تماس جنسی منتقل می شود . ضایعات بشکل برجستگیهای نرم وبا اندازه های مختلف درنواحی تناسلی می باشد که رنگ آنها نیز از رنگ پوست تا قهوه ای تیره وسیاه متغیراست که رنگ پوست فرد نیز تعیین کننده رنگ ضایعات می باشد . این ضایعات می توانند به هم چسبیده وحالت گل کلمی پیدا کنند و بعلت رطوبت ناحیه نیز انتقال به راحتی می تواند صورت بگیرد . به همین علت نیز مردان مبتلا حتما" درهنگام آمیزش باید از کاندوم استفاده کنند تا از ابتلای شریک جنسی آنان جلوگیری بعمل آید . چون با هرمقدارکشیدن سیگار ریسک ابتلا به زگیل تناسلی افزایش می یابد لذا لازم است که افراد سیگاری درمعرض ابتلا به ترک سیگار نیز اقدام کنند .


درمان زگیل از درمانهای خیلی ساده مانند داروهای کراتولیتیک تا لیزردرمانی را شامل می شود که بسته به نوع زگیل و محل آن وتعداد ضایعات این درمانها انتخاب می شوند .

sajadhoosein
25-12-2010, 11:29
درماتیت سبورئیک


درماتیت سبورئیک یک بیماری التهابی مزمن درسطح پوست می باشد که بیشتردرپوست سر، ابروها ، شیارهای بین دهان وبینی ، سینه ، زیربغل ، ناف ، کشاله ران وناحیه شکاف باسن رخ می دهد . دراین بیماری پوسته ریزی چرب وزردرنگ برروی سطح قرمزپوست ایجاد می شود . خارش دراین بیماری می تواند شدید باشد . شوره سردرحقیقت یکنوع خفیف همین بیماری درماتیت سبورئیک است . اگردرماتیت سبورئیک درسرایجاد شود معمولاً ازحاشیه موها فراتررفته ودرمناطق پیشانی وگوشها وپشت گوشها وگردن نیزمنتشرمی شود . درموارد شدید بیماری تمام پوست سربا پوسته قهوه ای چرک دلمه مانند بدبویی پوشیده می شود .درشیرخواران پوسته ریزی زرد یا قهوه ای رخ می دهد که یکنوع ازهمین بیماری بوده وبه آن cradle cap می گویند .


قرمزی وپوسته ریزی اغلب درابروها نیزدیده می شود . لبه پلکها نیزممکن است گرفتاربوده ودچارقرمزی والتهاب باشند که به این حالت بلفاریت حاشیه ای(marginal blepharitis ) می گویند .


درماتیت سبورئیک می تواند با یکسری ازبیماریها مانند پارکینسون ، دیابت و ایدز تشدید یافته ویا همراه آنها ایجاد شود . یکسری ازداروها مانند هالوپریدول نیزمی تواند ضایعات پوستی شبیه به این بیماری را ایجاد نماید ویا گاهی واکنش به بعضی ازفلزات مانند آرسنیک وطلا نیز می تواند شبیه به درماتیت سبورئیک شود .علت این بیماری خیلی مشخص نبوده وکمی پیچیده می باشد اما ممکن است با قارچی ازنوع مخمرها بنام pityrosporum ovale ارتباط داشته باشد . البته این مخمرتنها درافراد مستعد به این بیماری باعث ایجاد ویا تشدید آن می شود .


درمورد درمان درماتیت سبورئیک باید گفت که این بیماری را به کمک استروییدهای موضعی می توان کنترل نمود اما باید مراقب بود تا درطولانی مدت خود این داروها باعث قرمزی پوست بخصوص درصورت نشوند . ازداروهای دیگرمی توان به ضد قارچها اشاره نمود که ازآن جمله است کتوکونازول ، کلوتریمازول و میکونازول که ازاین داروها نیزمی توان بصورت موضعی در درمان بیماری درماتیت سبورئیک بهره برد . ازجمله داروهای دیگر می توان به پیمکرولیموس ویا تاکرولیموس اشاره نمود که بتازگی دردرمان این بیماری استفاده می شود . درموارد مقاوم به درمان نیز می توان ازسولفاستامید سدیم استفاده نمود . برای درمان پوست سرمی توان ازشامپوهای سلنیوم سولفاید ، کتوکونازول ، تار، زینک پیریتیون ، فلوئوسینولون ورزورسین استفاده کرد . این شامپوها را می توان هفته ای 2یا 3 باراستفاده نمود . خارش پوست سررا می توان با استروییدهای موضعی ویا ضدقارچها کنترل نمود . برخی بیماران به استروییدهای قوی تری نیازمندند که می توان این داروها را بصورت هفته ای یک یا دوبارنیزتجویزکرد .


درمورد پلک می توان ازسولفاستامید بصورت قطره ویا پماد چشمی ویا ازتتراسیکلین خوراکی استفاده نمود . ازاستروییدهای موضعی دراین ناحیه باید با احتیاط استفاده نمود زیرا ممکن است درطولانی مدت درچشم باعث گلوکوم (آب سیاه ) ویا کاتاراکت (آب مروارید ) گردد . شستشوی روزانه با شامپوبچه روش خوبی جهت کاهش شدت درماتیت سبورئیک پلک می باشد . درموارد شدید می توان ازآنتی بیوتیکهای خوراکی ویا داروهای ضدقارچ خوراکی نیزاستفاده نمود که مصرف این داروها حتماً باید تحت نظرمتخصص پوست ویا چشم باشد .


بطورخلاصه درماتیت سبورئیک بیماری مزمنی است که بیشتردرسنین جوانی ومیانسالی بخصوص درآقایان رخ داده وجهت کنترل ودرمان آن ، فرد مبتلا باید تحت نظرمتخصص پوست بوده تا با تجویزداروهایی متناسب با شدت بیماری ، درماتیت سبورئیک تحت کنترل درآمده وفرد مبتلا بتواند مانند یک فرد سالم درجامعه حضورفعال داشته باشد .

sajadhoosein
25-12-2010, 11:35
بیماریهای قارچی پوستبیماریهای قارچی شایع پوست به دودسته تقسیم می شوند که عبارتند از بیماری تینئا وبیماری کاندیدیازیس . تینئا را کچلی ترجمه کرده اند که خیلی کلمه رسایی نیست زیرا کچلی بیشتر طاسی سر را به ذهن متبادرمی سازد در صورتی که بیماری کچلی ، پوست دیگر نقاط مانند کشاله ران ، دست ، پا ، صورت و... را نیز درگیر می کند ولزوما" تنها به معنی از بین رفتن مو نیست . عامل ایجاد تینئا ها قارچی میکروسکوپی بنام درماتوفیت می باشد که سه خانواده بزرگ از این قارچ وجود دارد که عبارتند از تریکوفیتون ها ، میکروسپوروم ها و اپیدرموفیتون ها . براساس محل ایجاد بیماری ، تینئا ها پسوند می گیرند مثلا" کچلی سر را تینئا کاپیتیس می گویند که تینئا همان بیماری قارچی و کاپیتیس به معنی سر می باشد . درماتوفیتها براساس محل زندگی شان به انواع خاک دوست ، حیوان دوست وانسان دوست تقسیم می شوند که این به معنی آن است که هرگروه از این قارچها تمایل به زندگی در آن محیط بخصوص را دارند ودر صورتی که در محیطی غیر از محیط خاص مورد علاقه خود رشد کنند می توانند در میزبان خود باعث التهاب زیادی شوند که این بعلت پاسخ شدید سیستم ایمنی میزبان به قارچ است . بطورکلی هرچه محیط قارچ بیماری زا از محیط طبیعی زندگی قارچ دورتر باشد التهاب ایجاد شده نیز شدیدتر است بنابراین قارچهای خاک دوست بیش از حیوان دوست واینها بیش از انسان دوست ها باعث التهاب درپوست انسان می شوند .


کچلی سربیماری کچلی سر بیماری کودکان است که بیشتر درسنین دبستان رخ می دهد . این بیماری بعلت درماتوفیتهای حیوان دوست ویا انسان دوست ایجاد می شود . کچلی سر می تواند به شکل التهابی ویا غیر التهابی رخ دهد . درنوع التهابی که بیشتر به علت قارچهای حیوان دوست رخ می دهد ودرمناطق روستایی شایعتراست ضایعات شدیدا" التهابی به شکل کیستهای چرکی وگاه دردناک همراه با ترشح چرک و خون می باشد که پس از مدتی باعث ریختن موها درمنطقه مبتلا می گردد واین ریزش مو به صورتی است که دیگر برگشت پذیر نبوده وبرای همیشه باعث طاسی آن ناحیه می شود به همین علت تشخیص این بیماری باید خیلی سریع داده شود ودرمان شروع گردد تا از این عارضه بد شکل کننده همیشگی جلوگیری شود . طاسی بوجود آمده دراثراین بیماری معمولا" کمتر ازآن چیزی است که درابتدای بیماری انتظار می رود وغالبا" ازبین ضایعات موهایی بصورت دسته دسته دوباره رویش می کند که این بستگی به شروع سریع درمان دارد . درمان این نوع کچلی با داروی خوراکی گریزئوفولوین می باشد وطول درمان نیز حداقل 6 هفته است . این دارو را باید همراه غذا مصرف نمود تا جذب آن بهتر شود و می توان دردو نوبت آن را مصرف نمود . پایان درمان را می توان بر اساس بهبودی ضایعات تعیین نمود وبهتر است که آزمایش قارچ شناسی پس از درمان نیز انجام گیرد تا از نبود عوامل قارچی درضایعات نیز اطمینان حاصل شود .

sajadhoosein
25-12-2010, 11:42
کچلی بدناین نوع کچلی قارچی درتنه واندامها رخ می دهد و می تواند بعلت قارچهای حیوان دوست ویا انسان دوست رخ دهد . ضایعات مشخصه آن به شکل تغییر رنگ گرد وهمراه با پوسته ریزی وخشکی درحاشیه ضایعات می باشد . این ضایعات از اطراف بزرگ شده ودروسط بهبودی نشان می دهند که به این نوع ضایعات ، آنولر گفته می شود . تعداد این ها می تواند یک ویا چند عدد باشد واندازه آنها نیز از کوچک تا خیلی بزرگ متفاوت است . این ضایعات معمولا" خیلی خارش دارنیستند وتنها وجود ضایعات پوستی باعث مراجعه بیمار به پزشک می گردد. گاهی این نوع کچلی درباشگاههای ورزشی بخصوص باشگاههای کشتی شایع می شود که این بعلت تماس پوست به پوست ورزشکاران با هم است . درمان کچلی بدن نیز استفاده از داروهای موضعی ضد قارچ مانند کلوتریمازول ومیکونازول است اما بهتر است از داروهای خوراکی ضد قارچ استفاده شود تا پاسخ بهتری بگیریم .کچلی کشاله ران


این نوع بیماری قارچی در آقایان ودر ناحیه کشاله ها رخ می دهد و در ورزشکاران شایعتر است . ضایعات به شکل تغییر رنگ با حدود مشخص بصورت دو طرفه در کشاله هاست که می تواند بخصوص در مناطق گرم همراه خارش زیاد وحتی افزایش ضخامت پوست در اثر خارش گردد. این نوع کچلی از انواع شایع در تابستانها بوده و انتقال ازطریق پوست به پوست ویا استفاده از لباسها ویا حوله فرد مبتلا می باشد و در استخرها می تواند این انتقال راحتتر انجام شود . در درمان این بیماری نیز از داروهای ضد قارچ خوراکی مانند گریزئوفولوین ، تربینافین ویا ایتراکونازول می توان استفاده نمود . البته گاه این بیماری با درمانهای موضعی نیز قابل درمان است اما درمان خوراکی بهتر وسریعتر باعث بهبودی می گردد .کچلی پااین نوع کچلی نیز درتابستانها ودرکسانی که از استخرهای عمومی استفاده می کنند ویا مدت زمان زیادی از روز باید از کفشهای بسته استفاده کنند شایعتر است . ضایعات به چند شکل می تواند رخ دهد . گاهی این بیماری تنها با پوسته ریزی مرطوب بین انگشتان پاها بروز می کند و حتی بیمار نیز متوجه آن نمی شود . گاه به شکل ضایعات پوستی قرمز رنگ همراه پوسته ریزی خشک وبدون خارش درکناره وکف پاها بروز می کند . گاه نیز به شکل تاولهای بزرگ وکوچک در کف پاها بروز می کند که می تواند همراه خارش نیز باشد در این شرایط گاه بعلت کلفتی پوست کف پا تاولهای سالم بزرگی ایجاد می شود که سقف این تاولها سفت می باشد . کچلی پا را بیماری پای ورزشکاران نیز می گویند که این شیوع بیشتر درورزشکاران بعلت تعریق واستفاده از کفشهای بسته لاستیکی می باشد که درمدت طولانی می تواند باعث تسهیل ورود قارچ به پوست می گردد . درمان این نوع کچلی نیز استفاده از داروهای ضد قارچ خوراکی بوده وجهت پیشگیری نیز باید استفاده از کفشهای باز و خشک نمودن پاها پس از شستشو را مورد توجه قرارداد .انواع دیگر کچلیکچلی دست ، کچلی ناخن ، کچلی صورت از انواع دیگر کچلی می باشد که در مورد کچلی صورت و دست تقریبا" شبیه همان کچلی بدن بوده با این تفاوت که درصورت احتمال افزایش شدت بیماری با آفتاب وجود دارد ودر مورد دست نیز شباهت این بیماری با بیماری اگزمای دست ویا همان حساسیت پوست دست می تواند درتشخیص ایجاد اشکال کند . کچلی ناخن نیز با تغییر رنگ ناخن و جدایی صفحه ناخن از بستر آن خود را نشان می دهد وبا آزمایش مستقیم قارچ شناسی می توان به تشخیص این بیماری رسید و به درمان پرداخت که درمان این نوع کچلی نسبت به بقیه موارد طولانی تر است .

sajadhoosein
25-12-2010, 11:50
کاندیدیازیساین بیماری توسط یک نوع قارچ مخمر بنام کاندیدا آلبیکانس ایجاد می شود . این قارچ گاهی به شکل غیربیماریزا در دهان ، واژن ، کشاله ران وزیربغل ودیگر مناطق مرطوب پوست وجود دارد . شایعترین کاندیدیازیس همان بیماری برفک شیرخواران ونوزادان می باشد که نوزاد بعلت عبوراز کانال زایمانی وبعلت وجود کاندیدا درآنجا دچار این بیماری می شود . برفک به شکل برجستگیهای سفید خاکستری درروی مخاط دهان وزبان بروز کرده که با کندن این ضایعات مناطق خونریزی دهنده ایجاد می شود . درمان این نوع برفک استفاده از داروهای ضد کاندیدا مانند نیستاتین می باشد که به صورت قطره نیز وجود دارد . برفک دربزرگسالان معمولا" رخ نمی دهد مگر در موارد نقص ایمنی که باید علت این نقص ایمنی حتما" بررسی شود . گاهی کاندیدیازیس دهانی با کاهش پرزهای زبانی بروز می کند که به این نوع ، کاندیدیازیس آتروفیک می گوییم . گاهی نیز بصورت برجستگیهای سفت وچسبنده وشبیه سنگ در مخاط دهان رخ می دهد که به آن لوکوپلاکی کاندیدایی ویا کاندیدیازیس هیپرتروفیک می گوییم . البته علل لوکوپلاکی موارد دیگری نیز هست مانند سیفلیس ، سیگار ، سرطان مخاط دهان ، استفاده از ادویه جات و... که باید احتمال آنها رانیز در نظر داشت .
کاندیدیازیس درپوست به شکل های مختلفی بروز می کند که یکی از شایعترین آنها اینترتریگوی کاندیدایی است که بیشتر در کشاله ها ، زیربغل ها ، زیر ووسط پستانها ، باسن ، بین انگشتان دست می تواند رخ دهد . ضایعات در این موارد به شکل قرمزی براق وهمراه پوسته ریزی در حاشیه ضایعات و معمولا" مرطوب و ترشح دار می باشد . در شیرخواران در ناحیه پوشک کاندیدیازیس می تواند باعث تشدید درماتیت پوشک گردد وتشخیص آن با ضایعات اقماری قرمز رنگ در اطراف ضایعه اصلی می باشد . در این موارد معمولا" قعر شیار کشاله ران نیز دچار قرمزی والتهاب است که دردرماتیت پوشک چنین چیزی وجود ندارد واین ناحیه معمولا" مبتلا نیست . کاندیدیازیس بین انگشتان دست در زنان میانسال ومسن که به مدت طولانی دستهایشان درآب ودر حال شستشو هستند شایعتر است ودر افراد دیابتیک نیز می تواند با وفور بیشتری رخ دهد .تینئا ورسیکالر( کچلی رنگارنگ)

این بیماری بعلت یک نوع قارچ بی آزار پوست رخ می دهد که دربعضی شرایط به نوع بیماریزا تبدیل شده وایجاد لکه های پوستی می کند . نوع بیماریزای این قارچ را مالاسزیا فورفور می گویند . این بیماری درگردن ، بازوها وساعدها ، زیربغل ها وتنه به شکل لکه های کوچک یا بزرگ ، پررنگتر ویا کمرنگتر از پوست رخ می دهد که ممکن است روی آنها پوسته ریزی ظریفی بصورت آردی نیز رخ دهد .گاهی این لکه هاسطح وسیعی از پوست تنه را درگیر می کند به شکلی که نمی توان پوست سالم را از پوست مبتلا افتراق داد . این لکه ها معمولا" خارش ندارند وبا حمام رفتن رنگ آنها کمترشده وگاهی به سختی دیده می شود . اگر پوست آفتاب خورده وبرنزه باشد این لکه ها کمرنگتر از پوست بروز می کند ودر صورتی که پوست برنزه وآفتاب خورده نباشد ، لکه ها پررنگتر از پوست ایجاد می شود . علت این بیماری و تبدیل نوع غیر بیماریزای قارچ به نوع بیماریزا خیلی مشخص نیست اما عواملی می تواند باعث تسهیل آن شود که عبارتند از رطوبت وتعریق پوست ، چاقی ، استفاده از قرصهای ضد بارداری ، حاملگی ، وراثت ، سوء تغذیه و.... اما گاهی هیچکدام از این زمینه ها نیز وجود ندارد . این بیماری ( اگر بتوان نام آن را بیماری نهاد ) را می توان با شامپوها ویا لوسیونهای ضد قارچ درمان نمود . اما معمولا" عود کننده بوده و ممکن است هرسال یکی دوبار فرد را مبتلا کند . این حالت درجوانان وافراد میانسال شایعتر از کودکان وافراد مسن می باشد . در کودکان این حالت می تواند کناره های صورت رانیز گرفتار کند وبا لکه های کمرنگی که ایجاد می کند والدین را نگران سازد .

منبع : سايت اطلاع رساني پوست ، مو ، زيبايي
دکتر محسن فیاض

saeeddz
29-01-2011, 16:24
كساني كه طاس هستند يا موهاي كم‌پشتي دارند، همواره در جستجوي آن هستند كه چگونه مي‌توانند بر تعداد تارهاي موي سر خود بيفزايند يا آنچه را كه بر سر دارند حفظ كنند. شوق و اشتياق اين گروه از افراد براي درمان موهاي ضعيف موجب مي‌شود تا گاهي هر پيشنهاد درماني حتي اگر بر پايه منطق علمي، درماني و زيبايي استوار نباشد را براحتي بپذيرند و وقت و هزينه زيادي را براي آن صرف نمايند، در حالي كه سهم آنان از درمان و زيبايي بسيار اندك است.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

يكي از مهم‌ترين روش‌هاي درمان طاسي، كاشت مو است، بنابراين لازم است قبل از انجام آن از پاسخ چند سوال به طور كامل آگاه باشيم.

كاشت مو چيست؟
بايد بدانيم كه كاشت مو به 2 روش معروف FUT و FIT انجام مي‌شود. روش FIT براي مناطق محدود از پوست سر كه به تعداد موي كمتري نياز دارد، استفاده مي‌شود، اما روش FUT كه به طور گسترده‌اي انجام مي‌شود، از قسمت تحتاني پشت سر يك نوار از مو و پوست سر (در فاصله دو گوش) به اندازه حدود 2 در 10 سانتيمتر تهيه و سپس با جدا كردن تك‌تك موها (با ريشه كاملا سالم) كه تعداد آنها از 2000 تا 5000 متغير است آن را در قسمت جلوي سر (ناحيه طاسي) مي‌كارند. موهاي كاشته شده بعد از يك تا 2 ماه خواهند ريخت و بعد از يك خواب 6 ماهه مجددا شروع به رويش مي‌كنند و اين موها براي هميشه با رشد طبيعي حفظ خواهند شد. اين روش كاشت مو را مي‌توان در صورت وجود موي كافي در ناحيه پشت سر در 2 نوبت به فاصله حداقل يك سال تكرار كرد.
علت فاصله حداقل يك سال آن است كه موهاي كاشته شده در مرحله اول بايد به طور كامل رشد كنند تا مناطق فاقد مو كاملا متمايز و آشكار براي كاشت مرحله دوم باشند. حال چه كساني بهترين نتايج را از كاشت مو به دست مي‌آورند؟ واضح است كه ناحيه دهنده مو يعني پشت سر و ناحيه دريافت‌كننده مو يعني جلوي سر يا محل طاسي بايد شرايط مناسبي را دارا باشند. بنابراين هر چه تعداد موها در منطقه دهنده بيشتر، ضخيم‌تر و تيره‌تر باشد، نتيجه كاشت مو بهتر خواهد بود. بالعكس نتايج كاشت مو براي كسي كه موهاي كم‌پشت، سفيد و نازك در ناحيه دهنده دارد بسيار ضعيف خواهد بود. اما پوست ناحيه كاشت مو يا گيرنده هم بايد سالم و طبيعي باشد تا موهاي كاشته شده بخوبي در آن رشد كنند. اين در حالي است كه رشد مو در پوستي كه در اثر آفتاب سوختگي، يا ساير بيماري‌هاي پوستي (قارچي، التهابي، راديوتراپي) ضعيف شده بسيار ناچيز است. نكته ديگر اين‌كه نتايج كاشت مو در كساني كه منطقه طاسي آنها وسيع است، نيز ايده‌آل و رضايتمند نخواهد بود، زيرا تعداد موهاي محدود و مشخص تهيه شده از پشت سر نمي‌تواند به نحو مطلوب و قابل قبولي طاسي گسترده سر را بپوشاند.
اكنون بعد از ارزيابي شرايط خود براي كاشت مو و براي كسب اطلاعات بيشتر از نتايج احتمالي آن لازم است حتما فقط با متخصص پوست مشاوره كنيد تا از تمام زواياي كاشت مو مطلع شويد.

دكتر سيد ناصر عمادي
متخصص پوست و مو

saeeddz
02-03-2011, 17:58
گاهي اوقات زير پوست توده‌هايي لمس مي‌شوند كه پس از مراجعه افراد به پزشك متخصص تشخيص ليپوم مطرح مي‌شود ؛ ليپوم‌ها توده‌هاي خوش‌خيم حاصل از تجمع سلول‌هاي چربي بالغ هستند كه در بافت زير پوست و گاهي در اندام‌هاي داخلي يافت شده و بندرت بدخيم مي‌شوند.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
دكتر ركسانا يغمايي، متخصص پوست و مو در اين باره مي‌گويد: اين‌ عارضه‌ ممكن است‌ در همه جاي بدن ديده شود، اما بيشتر در ناحيه‌ شكم‌، گردن‌ به‌ پشت‌، بالاي‌ ران‌ يا بازو و به‌طور كلي بافت‌هاي نرم بدن بروز مي‌كند. ليپوم‌ها گنبدي شكل و معمولا داراي قطر بين 2 تا10 سانتي متر هستند، هرچند برخي از آنها نيز ممكن است اندازه‌اي بزرگ‌تر از اين پيدا كنند.
وي مي‌افزايد: ليپوم در هر دو جنس و از سنين نوجواني تا سالمندي (بيشتر 40 تا 60 سالگي) ديده مي‌شود.

علائم
اين گره‌هاي چربي در لمس داراي ظاهري طبيعي با قوام خميري و سطح صاف بوده و به آساني قابل حركت دادن هستند. دكتر يغمايي با بيان اين‌كه تشخيص اين بيماري براي پزشك آسان است مي‌گويد: ليپوم‌ها ممكن است به صورت تك‌تك يا متعدد و در كنار هم (در 7 درصد موارد) روي سطح بدن به‌وجود آيند. آنها فاقد علائمي نظير خارش بوده و علت دقيق بروز اين عارضه نيز نامشخص است. هرچند استعداد ابتلاي به آن احتمالا ارثي است و سابقه خانوادگي ليپوم مي‌تواند از عوامل افزايش‌دهنده خطر بروز آن باشد.

انواع ليپوم
به طور كلي ليپوم‌ها را مي‌توان در 4 نوع تقسيم‌بندي كرد. دكتر يغمايي مي‌گويد: به غير از انواع معمول و شايع ليپوم كه از تجمع سلول‌هاي چربي به‌وجود مي‌آيند يك نوع ديگر ليپوم نوع عروقي است كه 10 درصد كل ليپوم‌ها را شامل مي‌شود و متشكل از بافت چربي همراه با عروق مويرگي و عضلات صاف است؛ اين نوع ليپوم كه بيشتر در جوانان ديده مي‌شود و اندازه‌اي بين 0.5 تا 5 سانتي‌متر دارد معمولا آبي رنگ بوده و محل شايع آن روي بازو، ساق پا و شكم است. ليپوم عروقي به دليل فشار كانال‌هاي عروقي روي اعصاب دردناك است و هرچه تجمع مويرگ در اين توده‌ها بيشتر باشد درد نيز بيشتر است.
ليپوم روي پيشاني از انواع ديگر ليپوم است كه به صورت توده‌اي سفت و غيرمتحرك ديده مي‌شود.
اين پزشك متخصص مي‌افزايد: ليپوم مادرزادي همراه با ضايعات نيز از انواع ليپوم است.

درمان
عقيده غالب بر آن است كه ليپوم‌ها نياز به درمان ندارند، اما در شرايطي كه دردناك شده يا اندازه آنها بزرگ شود به طوري كه در عملكرد عضلات اختلال ايجاد كنند بايد درمان شوند.
اين استاديار دانشگاه مي‌گويد: مناسب‌ترين روش براي درمان اين توده‌ها، جراحي است كه با بي‌حسي موضعي انجام مي‌شود، البته نبايد فراموش كرد كه جراحي در موارد درد، حساسيت، التهاب، وجود ترشحات در توده، افزايش اندازه، قرار گرفتن ليپوم در مكان‌هاي حساس مثل مفاصل، بين عضلات يا در مواقعي كه تومور خوش‌خيم در پيشاني و جايي باشد كه به زيبايي و قيافه فرد لطمه بزند، انجام مي‌شود.
وي توضيح مي‌دهد: بايد در جراحي، كپسول ليپوم به طور كامل برداشته شود. همچنين نبايد از ياد برد در مواردي كه ليپوم در ناحيه كمر باشد، ممكن است با ضايعات نخاعي همراه بوده و برداشتن آن بدون انجام MRI مي‌تواند خطرناك باشد.
دكتر يغمايي توصيه مي‌كند: در صورتي كه افراد در سطح بدن خود برجستگي زير پوست لمس كردند، بخصوص اگر اين برجستگي‌ها دردناك بوده و سريع نيز رشد كنند بايد هرچه زودتر به پزشك متخصص مراجعه كنند.

Lady parisa
27-04-2011, 10:41
این نوشیدنی،جوشهای صورتتان را به طرز عجیبی از بین می برد


این نوشیدنی،جوشهای صورتتان را از بین می برد!اگر صورتتان دارای جوش میباشد،و از این موضوع ناراحت هستید،توصیه می کنیم که از این نوشیدنی میل کنید...

مصرف خاكشیر برای رفع جوش‌های صورت مفید است
یك متخصص تغذیه گفت: مصرف خاكشیر برای برطرف كردن جوش‌های صورت كه به علت مصرف چربی و شیرینی زیاد ایجاد شده است مفید است.
مرتضی صفوی افزود: خاكشیر از نظر طب قدیم ایران گرم و خنك كننده بدن است. دانه‌های خاكشیر به رنگ قرمز تیره است و مصرف آن در روز‌های گرم تابستان مفید است.

وی گفت: مصرف خاكشیر ادرار آور و تب بر است و برای دفع كرم مفید است. خاكشیر التیام دهنده زخم و جراحات است و عطش را از بین می‌برد.

این متخصص تغذیه افزود: جوشانده خاكشیر برای رفع اسهال‌های ساده می‌تواند، مفید باشد و مصرف خاكشیر صدا را باز می‌كند.

منبع : farsnews.com

Lady parisa
27-04-2011, 13:11
مهمترین علت نازک شدن تارهای موی سر چیست؟

« برای داشتن موهای سالم و زیبا داشتن تغذیه مناسب با انواع پروتئین ها و ویتامین ها اهمیت ویژه ای دارد»

دکتر محمد گلشنی در گفت و گو با خبرنگار سلامت نیوز گفت:«موی سر هر روز در حال رشد و تکثیر است و موهای سالم به صورت 1 سانتیمتر رشد دارد که این رشد موها بستگی به افراد دارد اما می توان گفت که موهای افراد سالم بسته به ارث در حالت عادی اشان باید یک سانتیمتر رشد داشته باشد.»

وی در مورد دلیل نازک شدن تارهای موی سر برخی افراد گفت:«اولین علت این مورد را می توان نداشتن تغذیه صحیح دانست، بخصوص میزان پروتئین دریافتی در افراد باید به مقدار مناسبی باشد تا این پروتئین وارد دستگاه گوارش شده و تبدیل به آنزیم و تبدیل به ترکیبات قابل جذب که همان آمینو اسیدها هستند شده و تبدیل به پروتئین شود.»

دبیر انجمن متخصصین پوست ایران در ادامه اظهار داشت:«وجود ویتامین ها برای تکثیر سلولی بسیار ضروری است و آهن و روی از دیگر عناصر ضروری برای رشد و سلامت موها محسوب می شوند، همچنین بیوتین در رشد مو بسیار موثراست البته وجود ویتامین هایی مثل ویتامین A،B،K هم برای رشد سلولی مو لازم هستند.»

وی در مورد عوامل موثر در نازک شدن تارهای مو گفت:«تغذیه نامناسب، کمبود روی و آهن بخصوص در خانم ها، بیماری هایی نظیر تب های طولانی، اعمال جراحی که با همراه با بیهوشی هستند، استرس های شدید روحی، داروهایی که از تکثیر سلولی جلوگیری می کنند مثل داروهای ضد سرطان، رادیوتراپی، بیماری های سیستمیک مثل کم کاری و پرکاری تیروئید در نازک شدن تارهای موی سر و ریزش آن نقش دارند.»

دکتر گلشنی تاکید کرد:«برای داشتن موهای سالم و زیبا داشتن تغذیه مناسب با انواع پروتئین ها و ویتامین ها اهمیت ویژه ای دارد، همچنین افراد توجه داشته باشند در صورتی که روزانه به شستشوی موهای خود می پردازند باید از شامپوهایی استفاده کنند که قدرت پاک کنندگی کمتری داشته و از صابون هایی با PH اسیدی استفاده نمایند.»

وی تصریح کرد:«تمام شامپوها و محصولاتی که تبلیغ می شود و گفته می شود که حاوی پروتئین و ویتامین ها هستند و موجب رشد مو می شوند جنبه تبلیغاتی دارد چرا که موهای خارج از بافت پوست، مرده هستند و باعث تقویت و رشد مو نمی شوند و بنابراین کار این شامپوها تنها شستشوی موها است.[COLOR="Silver"]

Lady parisa
14-05-2011, 11:03
راز شماره 1 برای داشتن پوست روشن : حواستان به چیزی که میخورید باشد.
برطبق گفته های دکتر هایدی والدورف که متخصص پوست است، بیشتر خوراکی های کاذب( مثل شکلات و سیب زمینی سرخ کرده) واقعا فقط کاذب هستند و نقشی در آکنه ندارند. با این حال، او می گوید که هورمونهای موجود در شیر می توانند به جوش های آکنه مرتبط باشند- بنابراین اگر به اکنه مبتلا هستید بستنی خوردن را ترک کنید و ببینید آیا جوش ها بهتر می شوند یا خیر.

راز شماره 2 برای داشتن پوستی روشن: برنامه مرتبی داشته باشید.
آیا بدون پاک کردن آرایش صورت به خواب می روید؟ این کار نادرستی است. برای روشن نگه داشتن پوستتان، شما احتیاج دارید که برنامه ای منظم برای محافظت از پوستتان داشته باشید. در اینجا یک برنامه ساده را به شما معرفی میکنیم که می توانید ان را به کار ببندید.

راز شماره 3 برای داشتن پوستی روشن : پاک کردن صورت را به طور صحیح انجام بدهید.
این اولین قدم در برنامه مراقبت از پوستتان است. مطمئنا دوست دارید آن را به درستی انجام بدهید. اما چگونه:
گام اول: تمیز کننده درست و مناسب را پیدا کنید. به دنبال ماده ای باشید که خیلی خشن نباشد اما حاوی مواد ضد اکنه مثل اسید سالیسیک باشد.

گام دوم: قبل از استفاده از تمیزکننده، از آب گرم( اما نه داغ) برای نمدار کردن صورتتان استفاده کنید.
گام سوم: ماده تمیز کننده را روی پوست قرار بدهید و به مدت 30 ثانیه تا 1 دقیق ماساژ بدهید سپس با آب ولرم آن را بشویید.

راز شماره 4 برای داشتن پوستی روشن: مرطوب کننده دوست شماست.
اگر پوستتان چرب است احتمالا به فکر عدم استفاده از مرطوب کننده می افتید، اما این فکر درستی نیست. اگر پوستتان را خیلی خشک کنید این کار فقط سبب می شود که پوست شما روغن بیشتری ترشح کند که این به نوبه خود جوشهای بیشتری را درست می کند. فکر می کنید این وضع به کجا ختم می شود؟
این چرخه را با استفاده از یک مرطوب کننده ملایم پس از شستشوی پوست، قطع کنید. اگر پوستتان خیلی زیاد چرب است، بر روی آن از یک ماده جذب کننده روغن استفاده کنید.

راز شماره 5 برای داشتن پوستی روشن: به خود وقت کافی بدهید.
والدورف می گوید : یک یا دو ماه طول می کشد تا نتایج واقعی برنامه مراقبت از پوست خود را ببینید، بنابراین این برنامه را باید هر چه زودتر شروع کنید. اگر در ابتدای کار پوست شما کمی بدتر به نظر آمد، ناامید و دلسرد نشوید، این وضعیت کاملا طبیعی است. فقط به این کار بچسبید و یک ماه برای آن زمان بگذارید. اگر پوستتان بهتر نشد آنگاه مواد مصرفی خودتان را عوض کنید و یا به یک متخصص پوست مراجعه کنید.

Lady parisa
17-05-2011, 13:12
شاید در اطراف شما افرادی باشند که با اینکه سن و سالی هم از آنها گذشته اما موهایشان همچنان رنگ طبیعی خود را حفظ کرده باشد.

جدای از عوامل ارثی که بیشترین تاثیر را دارد تجربه نشان داده اکثر افرادی که چند ماهی یکبار موهایشان را با حنا تقویت می کنند جزو افرادی هستند که خیلی دیر و یا اصلا موهایشان سفید نمی شود و این نشان می دهد که حنا به جز خاصیت دارویی و تقویتی که برای پوست و مو دارد باعث می شود ریشه ی مو تقویت شده و رنگدانه های ریشه تقویت شوند.

اگر از رنگ دادن حنا خوشتان نمی آيدبه خصوص برای آقایان، می توانيد از حنای بیرنگ استفاده کنید و یا پودر گل ختمی را به حنایتان اضافه كنيد كه ديگر حنايتان رنگ ندهد که با این کار از خواص خود ختمی نيز بهره خواهید برد.

نکته:
1- از رسيدن گرد وخاك و دود به موهايتان جلوگيری كنيد كه دشمن مو هستند.
2- برای تقویت و پر پشتی موها می توانید از شلتوك يا همان سبوس برنج که گياه ارزان قيمتي است و در هر عطاري يافت مي شود استفاده کنید آنرا مانند چای دم کرده و مصرف کنید.

amin666
23-05-2011, 22:48
دوستان من نتونستم تاپیک باز کنم.کسی می تونه راهنمایی کنه برای از بین بردن جای جوش روی صورت چه کار می شه کرد.پیغتام خصوصی هم جواب بدید اشکال نداره.چند وقته خیلی جوش می زنم و جاش هم نمی ره.قبلا اینجوری نبودم اصلا.ممنون

Unique 2626
31-05-2011, 22:11
دوستان من نتونستم تاپیک باز کنم.کسی می تونه راهنمایی کنه برای از بین بردن جای جوش روی صورت چه کار می شه کرد.پیغتام خصوصی هم جواب بدید اشکال نداره.چند وقته خیلی جوش می زنم و جاش هم نمی ره.قبلا اینجوری نبودم اصلا.ممنون
چند راه حل ساده :

برای از بین بردن لکه های حاصل از جوش های صورت :

محل جوش را با مخلوط عسل و " ویتامین ای " به مدت 20 دقیقه بپوشانید ،

سپس آنرا با آب ولرم بشویید و به صورت خود آب سرد بپاشید . . .

این روش را هفته ای یک بار انجام دهید تا آثار جوشها کاملا از بین برود .مخلوط آب اسفناج و سفیداب آثار جوشهای صورت را از بین میبرد .به محل جوشها مخلوط عسل و زرده ی تخم مرغ و روغن زیتون بمالید

و پس از 1 ساعت آنرا با آب ولرم بشویید . . .

این عمل را روزی یک بار انجام دهید . . .

Life24
12-06-2011, 22:59
همانگونه که می‌دانید مهمترین عامل ایجاد اکنه ، افزایش ترشح غدد چربی پوست (سباسه) است. به انضمام هر فولیکول مو در بدن ، یک غده سباسه نیز وجود دارد بدیهی است با توجه به تراکم بیشتر فولیکولهای مو در سر و صورت ، غدد سباسه بیشتری نیز در این مناطق باشد و بدین ترتیب جوش‌ها بیشتر در سر و صورت (99%) ، پشت تنه (60%) و روی سینه‌ها (15%) دیده می‌شود .
افزایش ترشح غدد سباسه مستقیما با هورمونهای اندروژن ( که با سنین بلوغ در ارتباط است ) مرتبط می‌باشد . بیش از ده فاکتور مختلف بر روی مراحل مختلف ایجاد جوش موثرند که از بین آن‌ها می‌توان به مصرف بعضی از داروها اشاره کرد .
از مهمترین داروها : استروئیدها ( کورتن ) چه به صورت موضعی و چه بصورت سیستمیک ( خوراکی یا تزریقی ) اشاره نمود . داروهای اندروژنی که بیشتر در بدنسازی و ایجاد آمادگی جسمانی استفاده می‌شوند نیز از مهمترین این داروها می‌باشند . از داروهای روانپزشکی ( لیتیوم ) ، اعصاب ( فنی توئین و فنوباربیتال ) ، ضد سل ( ایزونیازید و ریفامپین ) ، گاز‌هالوتان ( که در بیهوشی بکار می‌رود ) ، اغلب قرص‌های ضد بارداری‌ها (ocp) نیز می‌توان نام برد. در نهایت حتی داروی ویتامین B12 که گاهی مثل نقل و نبات بصورت خوراکی یا تزریقی استفاده می‌شود نیز از موارد ایجاد کننده اکنه به شمار می‌رود .

دکتر شاهمرادی-متخصص پوست و مو

DΔRK
19-06-2011, 03:24
دانشمندان به تازگي دليل سفيد شدن موها را پيدا كردند و معتقدند پتانسيل درمان اين پديده وجود دارد.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بسياري از افراد، سفيد شدن مو را شروع پيري مي‌دانند و با شروع اين پديده دچار ناراحتي و نگراني مي‌شوند. تحقيقات جديدي كه به تازگي انجام شده است دليل سفيد شدن مو را مشخص كرده و پتانسيلي براي درمان و جلوگيري تغيير رنگ موها ارائه مي‌كند.
محققان مركز پزشكي لانگون دانشگاه نيويورك معتقدند كه اختلال در ارتباط بين سلول‌هاي بنيادي فوليكول‌هاي مو با سلول‌هاي بنيادي «melanocyte» مي‌تواند دليلي براي سفيد شدن موها باشد.
«melanocyte» رنگ‌دانه‌هاي توليد كننده سلول‌هاي رنگي مو هستند و فوليكول‌ها نيز سلول‌هاي بنيادي هستند كه وظيفه رشد موهاي جديد را بر عهده دارند.
مايومي ايتو سرپرست اين تحقيقات گفت: ما هميشه اين را مي‌دانستيم كه همكاري سلول‌هاي بنيادي فوليكول‌ ها و «melanocyte» باعث رشد و رويش موهاي رنگي مي‌شده است اما دليل دقيق آن را نمي‌دانستيم.
اين پژوهشگران در اين مطالعات از مدل‌هاي موشي استفاده كردند و روي آن‌ها آزمايش‌هايي انجام داده‌اند تا متوجه چگونگي همكاري اين سلول‌هاي بنيادي در رشد نسل جديد موها و رنگ آن‌ها شوند.
اين محققان معتقدند با شناخت چگونگي همكاري اين سلول‌هاي بنيادي دليل سفيد شدن موها را پيدا كرده‌اند و مي‌توانند درماني را براي اين پديده كه در بسياري از اوقات باعث ايجاد ناراحتي و افسردگي در افراد مي‌شود، ارائه كنند.

Lady parisa
26-07-2011, 11:19
امگا 3 و امگا 6 دردسته ی اسیدهای چرب غیر اشباع چند حلقه ای قرارمی‌گیرند. این اسیدهای چرب نقش مهمی در برخی عملکردهای بدن ما بازی می‌کنند. اگر ما همان طور که ازاهمیت اسیدهای چرب می گوییم از امگا 3 هم یاد می‌کنیم، به این علت است که این اسیدها به اسیدهای چرب ضروری معروف اند: بدن ما به آنها نیاز دارد، اما خودش نمی‌تواند آنها را بسازد. بنابراین، اهمیت تغذیه در این است که خوراکی ها تنها منبع وارد کردن امگا 3 به بدن هستند.
خوردن امگا 3 به هر شکل چه از طریق مصرف مواد خوراکی ( مغز گردو، روغن گردو، روغن کلزا، ماهی های چرب، سویا، شاهدانه و جوانه ی گندم) و چه به صورت قرص برای بدن بسیار مفید است که برای خانمها می تواند در زیبایی پوست بسیار موثر باشد و از چروک شدن زود هنگام پوست جلوگیری کند .

اگر از قرصهای امگا 3 استفاده می کنید بهتر است بدانید که می توانید مثل تمام ماسکها هفته ای دو بار به فاصله ی 3 روز همزمان با خوردن آن محتویات یک قرص را نیز به آرامی با حرکت دورانی به روی پوست خود به جز زیر چشم و اطراف لبها بمالید که دقیقا امگا 3مثل یک کرم نرم کننده بر روی پوست شما عمل خواهد کرد و پس از مدتی جذب خواهد شد .

نکته 1 : همانطور که گفته شد هیچگاه امگا 3 را اطراف لبها نزنید.

نکته 2 : ترجیحا آن را شب هنگام خواب بخورید و به پوست بزنید و صبح با صابون بشویید.

Lady parisa
26-07-2011, 17:02
یزش موهای سر مشکلی شایع در بین افراد است. غیر از محصولات شیمیایی که برای رفع این مشکل وجود دارند، یک سری مواد طبیعی نیز در کاهش ریزش موها موثرند که یکی از این ها، گیاه آلوئه ورا می باشد.

بسیاری از مردم از محصولات گوناگونی که حاوی آلوئه ورا می‌باشد، برای ضخیم شدن مو و سلامت آن استفاده می‌کنند که یکی از روش ها استفاده از ژل (ماده لزج) گیاه آلوئه ورا می‌باشد.

ژل (ماده لزج) گیاه آلوئه ورا، PH سلول های موها را در حد متعادل نگه می دارد، لذا رشد موها را افزایش می دهد و باعث می شود موها سالم تر و محکم تر رشد کنند.

آلوئه ورا حاوی آنزیم هایی است که تولید و رشد موهای جدید را تحریک می کنند. این آنزیم ها سرعت جریان خون را افزایش می دهند، بنابراین پاپیلای پوستی (زائده بافتی ریشه موی سر) را فعال نموده و سبب افزایش تغذیه فولیکول های مو می‌گردد. در واقع آلوئه ورا به عنوان یک ماده جادویی در جهت افزایش و رشد موها شناخته شده است. همچنین به علت خواص ضد باکتری و قارچی که دارد مانع از ایجاد شوره سر می‌گردد. این گیاه برای کنترل عفونت های قارچی مثل بیماری کچلی نیز مفید است.

آلوئه ورا برای رشد و تقویت مو، ایجاد نرمی‌، براق شدن، کنترل ریزش مو و کنترل خشکی مو بسیار مناسب است.

از آلوئه ورا می‌توان در شامپوها و نرم کننده های موی سر استفاده کرد و تجربه نشان داده که استفاده از این گونه محصولات، سبب تسریع جریان خون و در نتیجه کاهش استرس و هیجانات روحی می‌گردد. آلوئه ورا دارای بویی مطبوع و آرامش بخش است و ژل این گیاه در بسیاری از صابون ها، شامپوها، نرم کننده های مو و انواع محصولات آرایشی - بهداشتی استفاده می شود.
ماده لزج گیاه آلوئه ورا

معمولا شامپوها و نرم کننده های حاوی آلوئه ورا حاوی مخلوطی از ویتامین های مناسب مو، عصاره های گیاهی و روغن های طبیعی می‌باشند و محصولات حاوی آلوئه ورا برای انواع مختلف موها نظیر خشک ، نازک ، چرب و معمولی مناسب است.

برای به دست آوردن ژل گیاه آلوئه ورا، یک برگ گوشتی این گیاه را از وسط به دو نیم کنید تا ژل آن خارج شود.

چگونه از آلوئه ورا برای رشد موها استفاده کنیم؟

1- ابتدا به یک پزشک متخصص پوست و مو، مراجعه کنید. علل مختلفی باعث ریزش موها می شوند مثل عفونت پوست سر، واکنش به برخی داروها، بیماری ها، کمبود ویتامین و املاح و سایر موارد پزشکی. پزشک متخصص می تواند علت ریزش مو را تشخیص دهد و راه آسانی برای درمان آن پیدا کند.

2- ژل (ماده لزج) گیاه آلوئه ورا را بر روی قسمت های کم مو یا فاقد مو بمالید. آلوئه ورا آنزیم هایی دارد که باعث رشد موهای جدید در بعضی افراد می شود. همچنین می توانید برای جلوگیری از موخوره، آن را به انتهای موهای خود بمالید.

3- شامپوی آلوئه ورا بخرید و استفاده کنید، بخصوص اگر حاوی روغن جوانه گندم و شیر نارگیل هم باشد، باعث رشد موها خواهد شد.

4- لوسیون آلوئه ورا را به تنهایی یا همراه با ژل گیاه آلوئه ورا استفاده کنید. اگر از شامپوی آلوئه ورا استفاده نمی کنید، لوسیون آن می تواند باعث تجدید حیات موها و پوست سر شود ، در نتیجه از ریزش موها جلوگیری کرده و رشد موها را افزایش می دهد.

5- در کنار استفاده از آلوئه ورا و فرآورده های آن، بایستی یک رژیم غذایی کم چرب و کم پروتئین داشته باشید. رژیم غذایی که دارای چربی و پروتئین حیوانی زیاد می باشد، باعث ایجاد یک سری مشکلات پزشکی می شود که منجر به ریزش موهای سر می گردد.

* هشدارها:

1- اگر در اثر استفاده از ژل آلوئه ورا یا فرآورده های آن دچار خارش یا ناراحتی پوستی شدید، دیگر از آن استفاده نکنید.

2- مصرف موضعی ژل آلوئه ورا (یعنی روی پوست) کمتر ایجاد مشکل می کند. ولی خوردن این گیاه باعث اسهال می شود، چون خاصیت ملین دارد. همچنین قند خون را پایین می آورد. لذا بدون نظر پزشک هیچ وقت آن را نخورید.

بخش تغذیه و سلامت تبیان

ZARABAN21
06-08-2011, 02:00
با سلام خدمت دوستان
ایا حنای بیرنگ تاثیری در جلوگیری از ریزش مو داره؟؟
در کل اگر استفاده کنم تاثیر مخربی روی موهام نمیذاره؟؟ به طور کلی چطوره؟؟
چون این حنا رو بیرنگ کردن خواص اون حنا رو داره؟؟با تشکر از دوستان

Lady parisa
15-08-2011, 10:24
استرس هاي رواني و فيزيکي، ريزش مو را تشديد مي کنند.

در بين آقايان ريزش مو از قسمت جلوي سر شروع شده و به صورت پس رفت است در حالي كه در زنان ريزش مو از قسمت فرق سر شروع مي شود.

وي به يکسان بودن عوامل ميکروبي در ريزش موي زنان و مردان اشاره کرد و همچنين گفت: قارچ‌ها مهمترين عامل عفوني هستند که با التهاب و تخريب پوست باعث ريزش مو مي شوند.

کمبود آهن و کم کاري تيروئيد در زنان عامل اصلي ريزش مو در اين قشر از افراد مي باشد. همچنين کمبود زينگ که به عنوان يکي از اجزاي مهم تغذيه است، ريزش مو را تشديد مي کند.

ريزش مو را مي توان تا حدودي با استفاده از قرص و تزريق سرم‌ کاهش داد ولي در مجموع راهکار اصلي براي درمان آن وجود ندارد.

sinohezag
26-08-2011, 15:41
محصولی را در اینترنت پیدا کردم با تاییدوزارت بهداشت و برای جلوگیری از ریزش مو مفیده و باعث تقویتش میشه
اینجا:
داروی ضد ریزش و رشد مجدد مو ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
آیا کسی ازش استفاده کرده؟

Lady parisa
05-09-2011, 10:45
گذر زمان، آلودگی هوا، آسیب‌های خورشید، لطافت و درخشندگی پوست را به تاراج می‌برند و خال‌ها و لکه‌های رنگی به ارمغان می‌آورند. برای مقابله با این آسیب‌ها و صاف و مرطوب نگه داشتن پوست، میوه‌ها بهترین گزینه محسوب می‌شوند. هر نوع پوست نیازهای مخصوص به خود را دارد و میوه و سبزیجات اگر درست انتخاب و مصرف شوند می‌توانند به این نیازها پاسخ دهند.

انگور

در طب سنتی هند به انگور «خون گیاهی» یا «مروارید حیات» گفته می‌شود و هزاران سال است که از آن برای درست کردن مواد آرایشی - زیبایی و فیتوتراپی یا همان درمان بیماری‌ها با داروهای گیاهی استفاده می‌شود.

خواص زیبایی انگور: انگور سرشار از ویتامین‌ها، اسیدهای میوه و آنتی اکسیدان‌ها بوده و قابض فوق‌العاده‌ای محسوب می‌شود. این میوه‌ی خوشمزه، همه‌ی پوست‌ها را تقویت، مرطوب و روشن می‌سازد.

انگور در خدمت سلامتی: انگور با توکسین‌ها مبارزه می‌کند و باعث پاک‌سازی عمقی بدن می‌شود. انگور دارای خواص ضدخستگی است و باعث تقویت قوای جسمی و فکری می‌شود. این «مروارید حیات» روح را از افکار تکراری و مزاحم خلاص می‌کند و بهترین میوه برای حفظ و تقویت و نشاط و شادابی بدن محسوب می‌شود.

توصیه می‌کنیم پوست‌تان هر نوعی که باشد از خوردن انگور غافل نشوید.

میوه های قرمز

میوه‌های قرمز رنگ: رنگدانه‌های جوانی

در فصل تابستان، توت فرنگی، انگور فرنگی، شاه‌توت و تمشک، زینت و شادابی را به باغ‌ها و پوست‌مان هدیه می‌دهند.

این میوه‌ها اثرات گذر عمر را به تعویق می‌اندازند. پس تا می‌توانید از این میوه‌های بخورید.

خواص زیبایی میوه‌های قرمز رنگ: میوه‌های قرمز خواص‌شان را مدیون رنگ‌شان هستند. در واقع آنتوسیانین‌های موجود در آن‌ها (پیگمان‌های طبیعی گیاهی آن‌ها) به احیای سلول‌ها و ترمیم برخی آسیب‌های پوستی کمک می‌کنند. علاوه بر این بتاکاروتن آن‌ها از پوست حفاظت کرده و باعث می‌شوند پوست بهتر نفس بکشد.

میوه‌های قرمز در خدمت سلامت: میوه‌های قرمز و به ویژه شاه توت، انگور فرنگی و تمشک با خواص تصفیه کنندگی که دارند کیفیت خون را بهتر می‌کنند و بازسازی بافت‌ها را تسهیل می‌بخشند. همچنین زمانی که دچار گرمازدگی شده باشید این میوه‌ها معجزه می‌کنند.

همه با تمام انواع پوست‌ها می‌توانند از خواص زیبایی این میوه‌های خوشمزه بهره‌مند شود.

هویج و آب آن

هویج: خواص جاودانی

هویج یکی از آن سبزیجات ضد پیری فوق‌العاده محسوب می‌شود و به تقویت کننده‌ی چشم معروف است.

خواص زیبایی هویج: هویج سرشار از ویتامین‌ها و به خصوص ویتامین A می‌باشد. هویج ضدالتهاب و احیا کننده‌ی قابلی است که نه تنها چین و چروک‌ها را کاهش می‌دهد بلکه با عفونت‌های پوستی نیز مقابله می‌کند.

هویج در خدمت سلامت: در فیتوتراپی نیز هویج به خاطر داشتن خواص زه‌کشی بافت‌ها، معروف است. این نارنجی خوش‌رنگ و مفید «ضد سم» واقعی محسوب می‌شود و در خون و طحال وارد عمل شده و سموم بدن را خنثی می‌کند.

همه‌ی انواع پوست‌ها می‌توانند از خواص زیبایی هویج بهره‌مند شوند.

میوه های آبدار زمستونی

پرتقال: لیفتینگ ویتامینه

این میوه‌ی پرطرفدار در تابستان نیز همانند زمستان باعث ایجاد آرامش می‌شود زیرا دارای خواص بی شماری است.

خواص زیبایی پرتقال: پرتقال همانند لیموترش سرشار از ویتامین‌ها و آنتی‌اکسیدان‌ها است. پرتقال هر چه شیرین‌تر باشد خواص قابضی بیشتری دارد و می‌تواند پیری سلول‌ها را به تأخیر بیندازد و از پیدایش چین و چروک جلوگیری کند. این میوه‌ی خوش طعم همچنین باعث مرطوبی پوست شده و از خشکی آن در مقابل نور خورشید جلوگیری می‌کند.

پرتقال در خدمت سلامت: پرتقال سیستم دفاعی طبیعی بدن را تقویت می‌کند و از آن (و همچنین پوست) در مقابل آسیب‌های خارجی حفاظت می‌کند. پرتقال مقوی‌تر از لیموترش است و در صورتی که بدن با استرس، خستگی یا فشارهای کاری درگیر شده باشد باعث آرامش و تسکین بافت‌های آسیب دیده می‌شود. در نهایت باید بگوییم که پرتقال در مبارزه با میگرن و کوفتگی بسیار موثر عمل می‌کند.

همه‌ی انواع پوست‌ها حتی پوست‌های حساس نیز می‌توانند از خواص زیبایی پرتقال بهره‌مند شود.

گوجه فرنگی

گوجه فرنگی: پاک‌سازی پوست

خوشبختانه امروزه گوجه فرنگی در طول سال در بازار موجود است و می‌توان به راحتی از خواص آن بهره‌مند شد. گوجه فرنگی این قابلیت را دارد که مشکلات پوستی را چه درونی و چه سطحی رفع کند.

خواص زیبایی گوجه فرنگی: گوجه فرنگی سرشار از ویتامین‌ها، مواد معدنی و آنتی‌اکسیدان‌ها است و در عین حال که پوست را پاک‌سازی می‌کند، ضدعفونی کننده و روشن کننده نیز محسوب می‌شود. گوجه فرنگی باعث رفع جوش‌های سر سیاه می‌شود و لایه‌ی سطحی پوست را پاک‌سازی می‌کند. از این گذشته گوجه فرنگی ضدالتهاب است و برای درمان زخم‌های پوستی و سوختگی‌های سطحی موثر عمل می‌کند.
هویج ضدالتهاب و احیا کننده‌ی قابلی است که نه تنها چین و چروک‌ها را کاهش می‌دهد بلکه با عفونت‌های پوستی نیز مقابله می‌کند

احتیاط: گوجه فرنگی یکی از اسیدی‌ترین میوه‌ها محسوب می‌شود که میزان اسید آن حتی از لیموترش نیز بیشتر است. بنابراین استفاده‌ی خارجی از گوجه فرنگی به عنوان ماسک برای افرادی که پوست حساسی دارند توصیه نمی‌شود. از نظر تغذیه نیز توصیه می‌شود افرادی که معده‌ی حساسی دارند در مصرف گوجه فرنگی احتیاط کنند. توجه داشته باشید که هیچ‌وقت تخم‌های گوجه فرنگی را دور نریزید زیرا این تخم‌های ریز اسیدیته‌ی گوجه فرنگی را کاهش و هضم آن‌را راحت‌تر می‌کنند.

استفاده‌ی زیبایی از گوجه فرنگی برای پوست‌های چرب و میکس مناسب است.

خیار

خیار: مرطوب کننده‌ پوست

شاید خیلی نیاز به توضیح نداشته باشد که خیار خواص مرطوب کنندگی و پاک‌سازی دارد.

خواص زیبایی خیار: خیار حاوی 95 درصد آب است و زمانی که به عنوان ماسک استفاده می‌شود به راحتی لایه سطحی پوست را مرطوب می‌کند. خیار توکسین‌های پوست را دفع کرده و پوست را صاف و شاداب می‌کند.

خیار در خدمت سلامت: یونانی‌های باستان معتقد بودند که خیار خواص آرامش بخشی دارد و آن‌را برای کاهش میل جنسی خیلی زیاد توصیه می‌کردند. امروزه از خیار به خاطر دارا بودن ویتامین B6 و خواص آرام بخشی در برخی معالجات ضد استرس استفاده می‌کنند.

همه‌ انواع پوست‌ها می‌توانند از خیار برای داشتن پوستی زیبا استفاده کنند.

گریپ‌فروت

گریپ‌فروت: دفع سموم

از 4000 سال پیش، از گریپ‌فروت به دلیل خواص درمانی‌اش استفاده می‌شود. گریپ‌فروت مؤثرترین میوه برای دفع سموم است و همچنین یکی از بهترین میوه‌ها برای پاک‌سازی پوست محسوب می‌شود.

خواص زیبایی گریپ‌فروت: گریپ‌فروت ضدعفونی کننده، قابض و تقویت کننده است. این میوه‌ی پُرخاصیت، همه‌ی انواع پوست‌ها را تقویت و بازسازی می‌کند و پوست‌های چرب را تمیز و پاک‌سازی می‌کند. همچنین از این میوه برای تقویت و شادابی پوست سر استفاده می‌شود.

گریپ‌فروت در خدمت سلامت: گریپ‌فروت مدر است و از این رو توکسین‌ها یا همان سموم بدن را دفع می‌کند و احتباس آب را کاهش می‌دهد. این میوه‌ی پرطرفدار جریان خون را افزایش می‌دهد و باعث لاغری و همچنین سلامت کلیه‌ها می‌شود. از این گذشته گریپ‌فروت درمان طبیعی افسردگی به شمار می‌رود.

افرادی که پوست‌های چرب و میکس دارند می‌توانند با خیال راحت از خواص زیبایی گریپ‌فروت استفاده کنند.منبع: تبیان

Lady parisa
10-09-2011, 09:25
● رنگ پوست تان را روشن کنید
۲ سفیده تخم مرغ را با آب یک لیموترش تازه مخلوط کنید. سپس این مخلوط را به خوبی بزنید تا کاملا حالت کرمی شکل پیدا کند. قبل از این که شب به تخت خواب بروید، این کرم را به صورت تان بمالید. زمانی که از این کرم استفاده می کنید باید حتما هنگام روز کرم ضدآفتاب بزنید.
● چگونه پوست تان را جوان کنید؟
اولین قدم در زیباسازی پوست، برداشتن سلول های سطحی مرده از روی پوست است، بنابراین شاید بتوان گفت اگر می خواهید پوست تان دوباره طراوت از دست رفته خود را بازیابد، باید از پوست لایه برداری کنید تا به رشد سلول های جوان کمک کنید و تا حدی نیز باعث کاهش چروک ها شوید. ابتدا صورت تان را با یک پاک کننده بدون چربی بشویید و سپس با ۲ انگشت لایه بردار طبیعی را روی پوست ماساژ دهید، بهتر است اطراف چشم و دهان از لایه بردار استفاده نکنید.
لایه بردار قوی: این لایه بردار را به کسانی توصیه می کنیم که می خواهند چروک های روی صورت شان را کاهش دهند، مقداری مساوی از آب لیمو را با آب جوشیده شده مخلوط کنید و روی صورت بمالید، حدود ۵ دقیقه صبر کنید سپس صورت تان را بشویید. از آن جا که این لایه بردار بسیار قوی است بهتر است بعد از آن، از یک مرطوب کننده ملایم استفاده کنید. بهتر است از این لایه بردار هفته ای ۳ بار استفاده کنید و بعد از ۲ هفته می توانید میزان آب لیمو نسبت به آب را ۲ برابر کنید.
● درخشش موها
۴ سفیده تخم مرغ را به خوبی هم بزنید تا کاملا کف کند، حالا این سفیده زده شده را روی پوست سرتان ماساژ دهید، سپس موها را آب بکشید، می توانید مقدار کمی سرکه سیب به آب اضافه کنید.
۳ قاشق غذاخوری عسل را با ۴ قاشق غذاخوری روغن و یک زرده تخم مرغ و مقداری ژل آلوورا مخلوط کنید تا کاملا یک دست شود. سپس موها را با این مخلوط آغشته کنید و بعد موها را با یک حوله، حدود یک ساعت بپوشانید، سپس مثل همیشه موهای تان را آب بکشید. می توانید برای نتیجه بهتر، موها را با مخلوط آب و رزماری آب بکشید (برای تهیه آب رزماری مقداری برگ های رزماری را درون یک ظرف آب بجوشانید سپس از این آب به عنوان آب رزماری استفاده کنید.)
در یک کاسه ۲ عدد تخم مرغ را با مقداری مایونز مخلوط سپس موها را به آن آغشته کنید و با یک کلاه پلاستیکی موها را بپوشانید، حدود ۲۰ دقیقه بعد موها را آبکشی کنید.
● کرم دست بسازید
احتمالا به خاطر خانه داری، دستان تان حسابی آسیب دیده چون مدام با آب و مواد شوینده سروکار داشته اند. پس برای آن ها یک کرم خوب بسازید تا دوباره نرم و لطیف شوند.
۱) شما می توانید از عطاری گل اسطوخودوس و بابونه بخرید. ۲ قاشق غذاخوری گل اسطوخودوس را با ۲ قاشق غذاخوری گل بابونه، ۲ قاشق غذاخوری روغن بادام شیرین و ۳۰۰ گرم وازلین مخلوط کنید. سپس این مخلوط را در یک ظرف شیشه ای دردار بریزید و به صورت وارونه در یک ظرف آب داغ بگذارید. این آب را حدود یک ساعت حرارت ملایم بدهید (مطمئن باشید آب وارد شیشه نشود) بهتر است هر ۱۰ دقیقه یک بار شیشه را بیرون بیاورید، هم بزنید یا تکان دهید. سپس شیشه را از آب بیرون بیاورید و اجازه دهید خنک شود و حالت ژل مانند پیدا کند.
۲) اگر به دلیل شست و شوی مکرر دست های تان بسیار خشک شده است، یک سیب زمینی را بپزید، پوست آن را بگیرید سپس آن را بکوبید تا پوره شود. این پوره را با یک تا ۲ قاشق غذاخوری روغن زیتون ۲ قاشق غذاخوری شیر و ۲ قاشق غذاخوری عسل مخلوط کنید تا کاملا حالت کرمی شکل پیدا کند. هفته ای ۲ تا ۳ بار از آن استفاده کنید.
● راحت بخندید
سفیدی دندان ها به شدت در زیبایی شما موثر است، بد نیست با راه حل هایی طبیعی ، دندان های تان را سفید کنید تا با خیال راحت بخندید.
۱) یک قاشق چای خوری نمک را با یک قاشق چای خوری آب لیموی تازه مخلوط کنید و روی دندان ها بمالید.
۲) سرکه سیب را در دهان، بگردانید به طوری که سرکه، کاملا به تمام قسمت های دندان ها برسد. دندان ها را آب بکشید.
۳) سه قاشق چای خوری جوش شیرین را با یک قاشق چای خوری نمک مخلوط کنید سپس دندان ها را با این پودر مسواک بزنید.
● چگونه در مسافرت مراقب پوست تان باشید؟
در سفر به راحتی به همه مواد دسترسی ندارد ما در اینجا فهرستی از مواد طبیعی مفید برای پوست را برای شما شرح می دهیم تا با توجه به آنچه در دسترس دارید در سفر هم پوست خود را تغذیه کنید.
گوجه فرنگی: اگر منافذ پوستی مسدود شوند احتمال بروز آکنه زیاد می شود. گوجه منافذ پوستی را باز می کند.
سرکه: اگر روی پوست، جوش وجود دارد و به طورکلی پوست شما ملتهب و خارش دار است این ماده پوست را نرم می کند و می تواند برای آفتاب سوختگی نیز موثر باشد.
ماست: پوست را نرم و آبرسانی می کند. می توان از آن به عنوان یک پاک کننده و روشن کننده پوست استفاده کرد.
ژل آلوورا: درمانی برای انواع سوختگی هاست.
آووکادو: منبع خوبی از ویتامین E و روغن های طبیعی است و می توان از آن به عنوان مرطوب کننده طبیعی استفاده کرد.
شیر نارگیل: برای صاف کردن پوست مفید است.
خیار: برای از بین بردن کبودی ها و چروک های زیرچشم مفید است، همچنین درمانی برای چشم هاست.
تخم مرغ: سفت کننده پوست است، بهتر است پوست های نرمال و چرب از سفیده تخم مرغ استفاده کنند و پوست های خشک از زرده تخم مرغ.
شیر: یک ماده خوب برای تغذیه پوست
آجیل: به عنوان اسکراب برای کم رنگ کردن و از بین بردن چروک ها، منافذ پوستی و جو ش های سرسیاه به کار می رود.
جو: برای نرم و صاف کردن پوست مفید است و رنگ چهره را روشن می کند.
آناناس: یک سفت کننده طبیعی پوست که رنگ چهره را روشن می کند و پوست را نرم می کند.

Lady parisa
19-09-2011, 09:37
ک کار‌شناس تغذیه گفت: رفع بی‌خوابی، خستگی و اختلالات عصبی از خواص دارویی جوانه گندم است.

یوسف نقیایی با بیان این مطلب گفت: جوانه‌ها از مواد غذایی هستند که در گروه سبزیجات محسوب می‌شوند، جوانه گندم سرشار از ویتامین‌ها و املاح معدنی است و ارزش غذایی بالایی دارد. تغییرات شیمیایی که در هنگام جوانه زدن رخ می‌دهد باعث می‌شود املاح و ویتامین‌ها و پروتئین در آن افزایش یابد.

وی با اشاره به اینکه پودر جوانه گندم غنی از ویتامین E و B است، ابراز کرد: ویتامین E به عنوان یک آنتی اکسید در پیشگیری از اکسیده شدن کلسترول مفید بوده و باعث کاهش بیماری‌های قلبی عروقی می‌شود. همچنین جوانه‌ها دارای فیبر و سلنیوم و فینریوم هستند که در پیشگیری از ابتلا به انواع سرطان به خصوص سرطان روده موثر شناخته شده‌اند و برای رفع یبوست مفید است.

این کار‌شناس در ادامه یادآور شد: جوانه گندم در درمان ریزش مو و ناراحتی‌های پوستی و شادابی پوست موثر است که می‌توان آن را به عنوان ماسک جوانه گندم استفاده کرد و از سوی دیگر در زنان باردار و شیرده که نیاز غذایی بالایی دارند حتما جوانه گندم باید در برنامه غذایشان گنجانده شود.

وی افزود: روغنی که در دانه گندم وجود دارد در حین جوانه زدن به صورت اسید چرب در آمده که قابل هضم است.

نقیایی همچنین به وجود ویتامین B به خصوص۱ B در جوانه که برای تعادل سیستم عصبی ضروری است؛ اشاره و خاطر نشان کرد: این ماده غذایی برای رفع بی‌خوابی، خستگی و اختلالات عصبی افرادی که از این موضوع رنج می‌برند، مفید است.

وی توصیه کرد: در مورد کودکانی که دچار سوء‌تغذیه هستند، این ماده غذایی باید به صورت سوپ یا همراه سالاد در برنامه غذایی اشان گنجانده شود.

منبع: سلامت نیوز

Lady parisa
02-10-2011, 11:39
اگرچه ريزش موها تا حد معيني در طي روز طبيعي است اما ريزش موي بيش از اندازه در برخي افراد مي‌تواند عاملي براي سرطان باشد.

هر رشته مو در حفره‌هاي پوستي، غده‌هاي ترشحي مو نام دارد. در طي دوره‌هاي رشد مو، غده‌هاي جديد با سرعت قابل توجهي جايگزين غده‌هاي ترشحي فرسوده مي‌شوند.

به طور تقريبي، رشد مو، هر دو ماه به اندازه يك اينچ است، مدت كوتاهي پايدار مي‌ماند و بعد از سه يا چهار هفته فرسوده مي‌شود كه اين عاملي در ريزش مو محسوب مي‌شود.

تقريبا 90 درصد از مو، در زمان معيني رشد مي‌كند؛ اگرچه ريزش موها تا حد معيني در روز طبيعي است؛ اما در برخي افراد ريزش موي بيش از اندازه مي‌تواند عاملي براي سرطان باشد. هر شخصي در طول دوره زندگي خود مي‌تواند با علل و دلايل مختلف بر ريزش موي خود اثر بگذارد. افرادي كه از طاسي و كچلي رنج مي‌برند چرخه زندگيشان مسيرهاي متفاوتي را طي مي‌كند.

بنابراعلام سايت
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید غده‌هاي ترشحي مو پس از مدتي كوچك مي‌شوند و به سايزهاي كوچك‌تر تبديل مي‌شوند؛ به طوري كه به موهاي جديد اجازه رشد نمي‌دهند. در حالت طبيعي موهاي جديد بايد رشد كنند و جايگزين موهاي فرسوده شوند، اما در مبتلايان به طاسي به موهاي جديد اجازه رشد داده نمي‌شود و در نتيجه نمي‌توانند جايگزين موهاي فرسوده شوند.

ريزش مو و علت‌هاي آن

عوامل زيادي موجود است كه مي‌تواند ريزش مو را تسريع كند.

- تغذيه نامناسب مانند مصرف نامتعادل گوشت، كمبود برخي مواد مغذي مانند پروتئين، آهن، روي، ويتامين ب كمپلكس، ‌ويتامينE و ويتامين A در مدت زمان طولاني مي‌تواند بر ريزش مو اثر بگذارد. اختلال در خوردن اين مواد باعث ريزش مو مي‌شود و استفاده از آنها مي‌تواند اثر معكوس داشته باشد.

- عمل جراحي نيز مي‌تواند عاملي براي ريزش مو محسوب شود. البته اين اثر موقتي است و پس از مدتي از بين مي‌رود.

- استفاده از داروهاي ضد فشار خون و همچنين داروهاي قلبي نيز اثر مخرب بر مو دارد. اين داروها عبارتند از: antidepressants- anticoagulants

- بيماري‌هاي هورموني، ‌اختلال در غدد، بيماري‌هاي شاخص مانند ديابت

- عفونت‌هاي پوست سر يا جمجمه (بيماري‌هاي قارچي) باعث ريزش مو مي‌شوند و درمانشان نيز اثر معكوس بر ريزش مو دارد.

- پيچ خوردگي موها، ابرو و مژگان نيز موجب ريزش مو مي‌شود

- تاثيرات روانپزشكي

- كهولت سن نيز مي‌تواند بر ريزش مو تاثيرگذار باشد. در افراد جوان نيز پريشاني و اضطراب زياد مي‌تواند عاملي براي ريزش مو باشد. اين موضوع ممكن است بر نگراني‌هاي فرد بيافزايد؛ چرا كه شخص به اين فكر مي‌كند كه طاسي جذابيت وي را از بين مي‌برد و در نتيجه باعث كاهش اعتماد به نفس در وي مي‌شود. ريزش مو و طاسي حتي ممكن است در برخي افراد افسردگي‌هاي مزمن را سبب شود.

عوامل موثر بر ريزش مو

- استفاده از داروهاي ضد ريزش مو: اين حقيقت دارد كه داروهايي از جمله minoxidil باعث افزايش گردش خون در اطراف غده‌هاي رشد مو مي‌شود؛ اما هيچ مدركي براي توضيح اين حالت وجود ندارد. در هر صورت طبق طب سنتي اين دارو در درمان ريزش مو موثر بوده و تحريك رشد موهاي جديد را سبب مي‌شود.

- ممكن است ويژگي و خصوصيات ارثي نيز باعث ريزش مو شوند. اما اين ژن‌ها تركيبي از ژن‌هاي والدين به طور مساوي است. بنابراين به طور مثال نمي‌توان فرض را بر اين گذاشت كه ريزش مو ارثي از طرف مادر و خانواده مادري باشد.

- مطالعات زيادي در مورد سطح تستسترون در بدن و ارتباط آن با ريزش مو در فرق سر انجام شده است اما ارتباط آنها هنوز مشخص نشده است.

روش‌هاي درمان ريزش مو

- يك آزمايش كامل از پوست سر براي تشخيص شدت ريزش آن، سودمند است و پزشك متخصص مي‌تواند با توجه به نوع ريزش مو، داروي مناسبي را تجويز ‌كند.

- ريزش مويي كه بر اثر كمبود مواد غذايي غني به وجود مي‌آيد را مي‌توان با استفاده از رژيم غذايي مناسب و متعادل پيشگيري كرد.

- ريزش مويي كه بر اثر عفونت‌هاي قارچي به وجود مي‌آيد نيز با استفاده از شامپوهاي دارويي و داروهاي خوراكي كه توسط پزشك تجويز مي‌شود، قابل درمان است.

- طاسي و كچلي ميان مردان مشهودتر است كه قابل درمان و بهبودي نيست؛ اگرچه داروهايي وجود دارند كه از ريزش موهاي باقي مانده جلوگيري مي‌كنند.


منبع: ایسنا

Greedy
19-10-2011, 18:16
کسی از کرم مو استفاده کرده یا نه ؟ کلا کارشون چیه و چه فرقی با ژل و واکس مو دارن؟

DΔRK
20-10-2011, 12:21
براي آن‌كه هنگام كاهش وزن دچار ريزش مو نشويد،از رژیم‌هایی كه كاهش وزن سریع می‌دهند، اجتناب كنید.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
واقعیت این است كه اكثر رژیم‌های رایجی كه با موفقیت وزن را كاهش می‌دهند، ریزش مو را هم تحریك می‌كنند البته مدل دادن مو (محكم بستن آن، فر كردن، بافتن و...) هم می‌تواند به موها آسیب بیشتری برساند.
خوشبختانه این ریزش مو می‌تواند اندك و مقطعی باشد، ولی در صورت بی‌توجهی، گسترده‌تر و شدیدتر می‌شود.
به طور كلي ریزش مو بر اثر عوامل مختلف مانند بارداری، استرس، جراحی و تغییرات هورمونی مرتبط با سن مي‌تواند ايجاد شود.
رژیم‌های كاهش وزن هم بر اثر كمبود یك یا چند نوع ماده مغذی می‌توانند باعث ریزش مو شوند؛ مثلا كمبودآهن در رژیم‌های كاهش وزن یك علت ریزش مو است.
تغییراتی كه این رژیم‌ها در سطح روی، منیزیم، پروتئین، اسیدهای چرب ضروری و ویتامین‌های D، B و A اعمال می‌كنند، می‌توانند باعث دوره‌های ریزش مو شوند البته این مشكل هم در مردان و هم در زنان ایجاد می‌شود، ولی زنان بیشتر متوجه آن شده و به دنبال درمان می‌روند.
در اين ميان، ریزش مو در رژیم‌هایی كه كاهش وزن سریع می‌دهند، بارزتر است، چرا كه این رژیم‌ها تغییراتی در متابولیسم به وجود می‌آورند كه رشد مو را تحت تاثیر قرار می‌دهند.
تغییراتی كه در رژیم غذایی به وجود می‌آید، در سیكل رشد مو اختلال ایجاد می‌كند و باعث می‌شود فولیكول‌های مو در فاز رشد، خیلی سریع وارد «فاز استراحت» شود.
این خود باعث ‌20 تا 30 درصد افزایش ریزش مو روزانه می‌شود. برای پیشگیری از این حالت، كاهش وزن باید به صورت تدریجی صورت گیرد و رژیم طوری باشد كه هیچ‌كدام از گروه‌های غذایی (نان و غلات، گوشت و حبوبات، سبزیجات، میوه‌جات و لبنیات) در آن حذف نشوند.
رژیم‌هایی كه دریافت پروتئین و آهن را محدود می‌كنند، مانند رژیم‌های گیاهخواری و رژیم‌های بسیار كم‌چرب، اغلب كمبود تغذیه‌ای دارند.
از طرف دیگر رژیم‌های پر پروتئین مانند رژیم اتكینز كه مصرف میوه و سبزی را محدود می‌كنند هم باعث ریزش مو می‌شود.
خوشبختانه در بسیاری از افراد ریزش مو با رژیم كاهش وزن، موقت بوده و دو تا شش ماه طول می‌كشد. بعد از بازگشت به رژیم متعادل غذایی، رشد مو دوباره آغاز می‌شود.
براي اين‌كه در كنار كاهش وزن دچار ريزش مو نشويد، بهتر است سعی كنید از رژیم‌هایی كه كاهش وزن سریع می‌دهد، اجتناب كنید. كاهش وزن بهتر است در هفته به میزان نيم تا يك كیلو باشد.
همچنين از محكم بستن موها خودداری كنید و در صورتی كه رژیم شما كمبود تغذیه‌ای دارد، از مكمل مولتی ‌ویتامین و آهن استفاده كنید.
در ضمن با تجویز پزشك متخصص پوست و مو می‌توانید از ماینوكسیدیل به صورت موضعی استفاده كنید، گرچه اين دارو برای همه موثر نیست.

منبع: magicslim.ir

wichidika
21-10-2011, 19:42
آرایش صورت به چه قیمت/1 برنزه کردن به هر نحو ریسک سرطان پوست را افزایش می‌دهد

متخصص پوست گفت: برنزه کردن به هر نحو ریسک سرطان پوست، لکه های پوستی و چین و چروک را افزایش می‌دهد.
۱۳۹۰ پنج شنبه ۲۸ مهر ساعت 08:46
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ولی الله خسروجردی متخصص پوست در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی برنا اظهار كرد: برنزه کردن پوست در برابر اشعه آفتاب ریسک سرطان پوست، لکه های پوستی و چین و چروک را بالا می برد.

متخصص پوست ادامه داد: همچنین برخی از افراد از طریق دستگاه اقدام به برنزه کردن پوست می‌کنند، که به دلیل اشعه‌های خاص نیز سبب سرطان پوست در فرد می‌شود.

وی اظهار داشت: برنزه کردن پوست تنها به وسیله کر‌م‌ به مدت چند ساعت یا چند روز عوارض زیادی برای فرد ایجاد نمی‌کند که تنها در برخی موارد حساسیت های موقت ایجاد می‌کند.

متخصص پوست در مورد سن مراجعان برای برنزه کردن پوست افزود: بیشترین گروه سنی که برای برنزه کردن صورت به مطب‌ها مراجعه می‌کنند، بین گروه سنی 25 تا 35سال هستند، این در حالی است که گروه سنی 18 سال نیز می‌توانند برنزه کردن را انجام دهند، اما با عوارض بیشتری روبه رو خواهند شد.

wichidika
21-10-2011, 20:00
سلامت زنان/۳۹
اثر بوتاکس تا ۶ ماه ماندگار است
خبرگزاری فارس: مدیرگروه پوست دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس همت گفت: ماده اولیه بوتاکس(بوتولونیم) پس از تزریق بیش از ۵ تا ۶ ماه بیشتر دوام ندارد و ممکن است چون عادات اخم در افراد وجود دارد پس از بین رفتن دارو دوباره با تکرار اخم چین و چروک‌ها پدیدار شوند.


میرهادی عزیز جلالی در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمانی فارس در مورد بوتاکس یا تزریق موادی که منجر به صاف شدن چین و چروک بخش‌هایی از صورت می‌شود، اظهار داشت: بوتاکس در حقیقت نام تجاری یکی از شرکت‌های تولیدکننده آمریکایی است. اما نام اصلی این ماده سم بوتولونیم A است که از میکروبی برگرفته می‌شود. از خصوصیات این سم ایجاد فلج در عضلات پوست است.

وی اضافه کرد: کسانیکه در ناحیه پیشانی اخم می‌کنند یا هنگام فکر کردن، خواندن و نگاه کردن موجب ایجاد چین و چروک‌هایی در پیشانی یا دور چشم خود می‌شوند که حتی ممکن است این امر در سنین جوانی رخ دهد اما معمولاً بعد از سن ۳۰ سالگی‌ این چروک‌ها بیشتر می‌شوند و ممکن است چهره فرد خوشایند نباشد و همه فکر کنند این شخص اخمو است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران تصریح کرد: در همین راستا پزشکان از خاصیت این دارو استفاده کرده و آن را به شکل تزریقی با یک دز استاندارد و میزان کمی از این سم که برای بدن ضرر هم نداشته باشد ولی بتواند عضله را فلج کند، انقباضات دائمی که در نواحی چشم و پیشانی رخ می‌دهد را از بین می‌‌برند.

وی با اشاره به تأثیر موقت سم بوتولونیم A گفت: این دارو پس از تزریق بیش از ۵ تا ۶ ماه بیشتر دوام ندارد و ممکن است چون عادات اخم در افراد وجود دارد پس از بین رفتن سم دوباره با تکرار اخم چین و چروک‌ها پدیدار شوند.

وی گفت:‌ باید به افرادی که برایشان بوتاکس انجام می‌دهیم بیاموزیم که عادت بد نگاه کردن و اخم کردن که سبب ایجاد چروک می‌شود را در خود از بین ببرند.

عزیز جلالی در پاسخ به اینکه استفاده زودهنگام از بوتاکس و یا به دفعات چه عوارضی برای افراد دارد گفت: یک چیزی که به غلط در ذهن افراد جا افتاده این است که اگر ۴ تا ۵ بار از بوتاکس استفاده کنند چین و چروک‌ها برگشت‌پذیر نیست در حالیکه اصلاً همچنین چیزی نیست. مضاف بر اینکه وقتی می‌خواهیم برای فردی بوتاکس تزریق کنیم باید سوابق بیماری مانند اتو ایمون،‌لوپوس یا بیماری رماتیسمی یا اختلال عضلانی را بدانیم چرا که نباید برای این دسته از افراد بوتاکس تزریق شود.

* برخی با تزریق بوتاکس دچار کهیر یا شوک می‌شوند

این متخصص پوست اذعان داشت: همچنین افراد باردار یا کسانی که حساسیت دارند از استفاده این دارو منع شده‌اند چرا که تجویز این دارو برای برخی افراد ایجاد عارضه می‌کند. مثلاً بعد از بوتاکس دچار شوک می‌شوند. یا دچار کهیر و ورم در صورت می‌شود و این دسته افراد بهتر است که از بوتاکس استفاده نکنند.

* تزیق نادرست بوتاکس منجر به افتادگی پلک می‌شود

وی در موارد عوارض و استفاده نابجا در تزریق بوتاکس گفت: اگر این ماده با مقدار بیش از حد در جای نامناسب تزریق شود ممکن است منجر به افتادگی پلک شود که البته پس از ۳ تا ۴ هفته این عارضه برگشت‌پذیر است ولی به هر حال برای فرد خوشایند نخواهد بود.

* بوتاکس را برای درمان خط خنده توصیه نمی‌کنیم

مدیرگروه پوست دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: همچنین از آنجایی که بوتاکس منجر به فلج شدن قسمتی می‌شود که تزریق صورت می‌گیرد، نباید از بوتاکس برای تمام اعضای صورت مانند لب، گونه و یا چانه استفاده کرد چرا که برخی فکر می‌کنند بوتاکس کار لیفتینگ را انجام می‌دهد و ممکن است شبیه افراد نیمه فلج شوند. حتی توصیه نمی‌کنیم برای درمان خط خنده از بوتاکس استفاده شود نه تنها تأثیری ندارد حتی ممکن است صورت فرد کج شود و کسانیکه او را می‌بینند فکر می‌کنند سکته کرده است. حمل تزریق باید بالای پیشانی - خط اخم و نهایتا کنار چشم باشد.

* سالن‌های زیبایی مجاز به تزریق بوتاکس نیستند

این متخصص پوست در پاسخ به اینکه چه مراکزی مجازند تزریق بوتاکس را انجام دهند گفت: بوتاکس یک نوع دارو است و تجویز دارو طبق قانون کشورمان باید توسط پزشک صورت بگیرد و اینکه دیده می‌شود این کار در برخی سالن‌های زیبایی و آرایشگاه‌ها انجام می‌شود کاملاً غیرقانونی است و جرم محسوب می‌شود و باید با آنها برخورد شود.
انتهای پیام/

wichidika
21-10-2011, 20:07
آرایش صورت به چه قیمت/2 بیماری‌های عفونی از جمله پیامدهای تاتو است
متخصص پوست گفت: بیماری‌های عفونی و ایجاد ضایعات گوشتی در محل تاتو از عمده پیامدهای آن است.
۱۳۹۰ جمعه ۲۹ مهر ساعت 15:47
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
سیدمسعود داودی متخصص پوست در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی برنا اظهار داشت: آلرژِی، حساسیت‌های پوستی، بیماری‌های عفونی و ایجاد ضایعات گوشتی در محل تاتو از عمده پیامدهای آن است.

این متخصص پوست با تاکید بر انجام تاتو در مراکز مجاز با رعایت اصول بهداشتی و توسط یک فرد باتجربه، گفت: عدم رعایت نکات بهداشتی در تاتو کردن و استفاده از سوزن‌های مشترک ممکن است سبب انتقال بیماری‌های عفونی شود.

داودی افزود: در واقع انجام تاتو می‌تواند بیماری‌های آزار دهنده‌ای را برای فرد به دنبال داشته و فرد را دچار مشکل کند.

این متخصص پوست تصریح کرد: همچنین اگر در تاتو اشتباهی صورت گیرد یا اگر مد تغییر کنند، فرد برای پاک کردن با مشکل مواجه می‌شود، چرا که تاتو به راحتی پاک نخواهد شد.

داودی خاطر نشان کرد: در گذشته خالکوبی میان قشر خاصی از جامعه شایع بود، این در حالی است که در حال حاضر خالکوبی های آرایشی جدید، بیشتر در میان جوانان رواج پیدا کرده است.

Lady parisa
31-10-2011, 14:22
واقعیت این است كه اكثر رژیم‌های رایجی كه با موفقیت وزن را كاهش می‌دهند، ریزش مو را هم تحریك می‌كنند البته مدل دادن مو (محكم بستن آن، فر كردن، بافتن و...) هم می‌تواند به موها آسیب بیشتری برساند.

خوشبختانه این ریزش مو می‌تواند اندك و مقطعی باشد، ولی در صورت بی‌توجهی، گسترده‌تر و شدیدتر می‌شود.

به طور كلي ریزش مو بر اثر عوامل مختلف مانند بارداری، استرس، جراحی و تغییرات هورمونی مرتبط با سن مي‌تواند ايجاد شود.

رژیم‌های كاهش وزن هم بر اثر كمبود یك یا چند نوع ماده مغذی می‌توانند باعث ریزش مو شوند؛ مثلا كمبودآهن در رژیم‌های كاهش وزن یك علت ریزش مو است.

تغییراتی كه این رژیم‌ها در سطح روی، منیزیم، پروتئین، اسیدهای چرب ضروری و ویتامین‌های D، B و A اعمال می‌كنند، می‌توانند باعث دوره‌های ریزش مو شوند البته این مشكل هم در مردان و هم در زنان ایجاد می‌شود، ولی زنان بیشتر متوجه آن شده و به دنبال درمان می‌روند.

در اين ميان، ریزش مو در رژیم‌هایی كه كاهش وزن سریع می‌دهند، بارزتر است، چرا كه این رژیم‌ها تغییراتی در متابولیسم به وجود می‌آورند كه رشد مو را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

تغییراتی كه در رژیم غذایی به وجود می‌آید، در سیكل رشد مو اختلال ایجاد می‌كند و باعث می‌شود فولیكول‌های مو در فاز رشد، خیلی سریع وارد «فاز استراحت» شود.

این خود باعث ‌20 تا 30 درصد افزایش ریزش مو روزانه می‌شود. برای پیشگیری از این حالت، كاهش وزن باید به صورت تدریجی صورت گیرد و رژیم طوری باشد كه هیچ‌كدام از گروه‌های غذایی (نان و غلات، گوشت و حبوبات، سبزیجات، میوه‌جات و لبنیات) در آن حذف نشوند.

رژیم‌هایی كه دریافت پروتئین و آهن را محدود می‌كنند، مانند رژیم‌های گیاهخواری و رژیم‌های بسیار كم‌چرب، اغلب كمبود تغذیه‌ای دارند.

از طرف دیگر رژیم‌های پر پروتئین مانند رژیم اتكینز كه مصرف میوه و سبزی را محدود می‌كنند هم باعث ریزش مو می‌شود.

خوشبختانه در بسیاری از افراد ریزش مو با رژیم كاهش وزن، موقت بوده و دو تا شش ماه طول می‌كشد. بعد از بازگشت به رژیم متعادل غذایی، رشد مو دوباره آغاز می‌شود.

براي اين‌كه در كنار كاهش وزن دچار ريزش مو نشويد، بهتر است سعی كنید از رژیم‌هایی كه كاهش وزن سریع می‌دهد، اجتناب كنید. كاهش وزن بهتر است در هفته به میزان نيم تا يك كیلو باشد.

همچنين از محكم بستن موها خودداری كنید و در صورتی كه رژیم شما كمبود تغذیه‌ای دارد، از مكمل مولتی ‌ویتامین و آهن استفاده كنید.

در ضمن با تجویز پزشك متخصص پوست و مو می‌توانید از ماینوكسیدیل به صورت موضعی استفاده كنید، گرچه اين دارو برای همه موثر نیست.

منبع: عصرایران

wichidika
06-11-2011, 15:09
پژوهشگران دریافتند
پوست بدن اشعه ماوراء بنفش را می بیند
خبرگزاری فارس: پژوهشگران دریافتند که پوست بدن قادر است اشعه ماوراء بنفش خورشید را از طریق یک ماده رنگی حس کننده نور ببیند.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی فارس به نقل از پایگاه لایف ساینس آمریکا، الینا اوانسیاT مسئول این پژوهش در دانشگاه براون گفت: وقتی در جلوی نور خورشید قرار می گیرید، پوست شما می فهمد که در معرض اشعه ماوراء بنفش است و این روندی بسیار سریع است یعنی سریعتر از هر چیزی که قبلاً شناخته شده است.

بر پایه این گزارش، تاکنون معما بود که چگونه پوست به هنگام تابیدن نور ماوراء بنفش به آن شروع به گندمگون شدن می کند اما این پژوهش جدید ثابت کرد: پوست ما قادر است این اشعه را از طریق یک ماده رنگی حس کننده نور که در چشم ها نیز موجود است، مشاهده کند.

این پژوهشگر گفت: گندمگون شدن پوست به هنگام تابش نور خورشید به آن یک واکنش پیشگیرانه است و ماده میلانین مسئول رنگ پوست، سلولهای پوستی را از زیان ناشی از اشعه ماوراء بنفس، از طریق جذب این اشعه
محافظت می کند.

اوانسیا و تیم پژوهشگرانش سلولهای پوست معروف به "سلولهای رنگی" تولید کننده میلانین را بررسی کرده و
دریافتند که این سلولها همچنین حاوی ماده ای رنگی به نام «رودوبسین» است که فقط در شبکه چشم وجود دارد و نور را جذب می کند.

پژوهشگران چگونگی سینگال رسانی ماده رودوبسین موجود در سلولهای رنگی پوست را هنگام قرار گرفتن در معرض اشعه ماوراء بنفش بررسی کردند که باعث تحریک برای تولید ملانین می شود.

آنها دریافتند: بعد از یک ساعت از قرار گرفتن بدن در معرض نور خورشید؛ به مقادیر ماده ملانین افزوده می شود به گونه ای که گندمگون شدن پوست را به همراه دارد.
انتهای پیام/

wichidika
19-11-2011, 11:12
يك متخصص پوست:
لامپ‌هاي کم مصرف مهتابي سبب بروز کک و مک مي‌شود
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
يک متخصص پوست و مو گفت: استفاده از کرم‌هاي ضد آفتاب زير نورلامپ‌هاي مهتابي، مانع ايجاد کک و مک در افراد مي‌شود.
دکتر اکبر ايلاتي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با بيان اينکه کک و مک به شکل ضايعه پوستي هم سطح و به رنگ قهوه‌اي بوده که بيشتر در ناحيه صورت نمايان مي‌شود، اظهار کرد: لامپ‌هاي کم مصرف مهتابي به علت وجود اشعه‌هاي مضر باعث ايجاد کک و مک مي‌شوند، بنابراين بايد از حضور در مقابل آنها اجتناب کرده و يا در چنين محيط‌هايي از کرم‌هاي ضد آفتاب استفاده کرد.

وي با اشاره به اينکه بي‌رنگ کننده‌ها اثرات درماني کمي در از بين بردن کک و مک دارند و تنها در پوست‌هاي روشن نتايج خوبي را ظاهر مي‌کنند، گفت: بهترين راه پيشگيري از بروز کک و مک مي‌تواند مصرف منظم کرم‌هاي ضد آفتاب و پرهيز از مواجهه طولاني مدت در معرض نور آفتاب و همچنين ليزر درماني باشد.

اين متخصص پوست و مو با تاکيد بر ژنتيکي بودن کک و مک گفت: کک و مک معمولا داراي فاکتورهاي ژنتيکي بوده و در افراد با موهاي روشن، چشم آبي و رنگ پوست روشن شيوع بيشتري دارد.
وي در مورد تاثير روغن جوانه گندم، در کاهش کک و مک گفت: روغن جوانه گندم که با چرب شدن پوست، سبب انعکاس نسبي آفتاب مي‌شود، تاثير کمي در جلوگيري از کک و مک دارد.
ايلاتي در مورد تاثير قرص‌هاي ضد بارداري در بروز کک و مک اظهار کرد: مصرف قرص‌هاي ضد بارداري در ايجاد آن تاثيري نداشته بلکه در تشديد ضايعه پوستي بنام "ملاسما" نقش دارد.
انتهاي پيام

MR.CART
20-11-2011, 16:44
سلام
ببخشید 2سوال:
1. آیا برای برنزه یا سبزه(گندمی) کردن پوست موهای بدن مانع میشن یا نه؟منظورم اینه که مثل پوشش عمل میکنه؟
2.برای برنزه یا سبزه(گندمی) کردن پوست در چند روز و روزی چه مدت زیر آفتاب باشیم؟
لطفا نگید بده و خوب نیست و... جواب رو بدید
ممنون

MR.CART
20-11-2011, 18:24
لطفا جواب بدید خواهش میکنم واجبه!

MR.CART
21-11-2011, 15:07
یعنی واقعا ممنونم که جوابمو میدید همیشه مشکلاتم با کمکای شما حل میشه!

Sayam
21-11-2011, 21:12
( پست موقت)


دوست عزیز ، MR.CART شما باید تو انجمن پرسش و پاسخ پزشکی سوالتونو بپرسید
توی این تاپیک مقالات در مورد پوست و مو قرار داده میشه ...
موفق باشید .:40:

Lady parisa
26-11-2011, 10:29
هرچند با رشد صنعت لوازم آرایشی و تولید انواع مختلفی از این لوازم افراد توانسته‌اند به سطحی از سلامت پوست برسند اما داشتن پوستی سالم با استفاده از مواد طبیعی تاثیر بهتری خواهد داشت.

داشتن پوستی سالم برای بسیاری از افراد به یك كابوس تبدیل شده است به همین دلیل كارشناسان زیبایی پوست، چندین راه را برای داشتن پوستی زیبا توصیه كرده‌اند :


1- نوشیدن مقدار زیادی آب در طول روز به سلامت و شفافیت پوست كمك می‌كند.

2- تركیب آب گرم، عسل و آبلیمو و خوردن آن به طور ناشتا نه تنها به سلامت پوست بلكه به تصفیه خون نیز كمك می‌كند.

3- اگر پوست خشكی دارید آن را با كرم حاوی ویتامین «E» نرم و لطیف سازید.

4- اگر به مدت زیاد زیر نور آفتاب هستید از یك محافظ برای جلوگیری از تابش مستقیم اشعه خورشید استفاده كنید.

5- پوست پرتغال خشك را به صورت پودر درآورید و با آب تركیب كرده و پوست را با آن ماساژ دهید.

6-‌ پس از تركیب عسل و لیمو با یكدیگر آن را بر روی پوست استفاده كنید و پس از چند دقیقه با آب شست‌وشو دهید.


با صرف زمان كوتاهی می‌توانید این كارها را انجام دهید و پوستی سالم و زیبا داشته باشید.

Lady parisa
28-11-2011, 12:18
نخستین چیزی که با شنیدن کلمه جوش شیرین به ذهن شما می‌آید ماده‌ای است که در شیرینی‌پزی از آن استفاده می‌کنند اما این ماده می‌تواند یک ماده زیبا‌کننده فوق‌العاده نیز باشد.

جوش‌شیرین از آن دسته موادی است که از روزگارهای‌ گذشته کاربرد‌های فراوانی هم در آشپزی، هم به‌عنوان یک ماده درمانی و حتی به‌عنوان یک ماده تمیز‌کننده داشته‌ و جالب است بدانید جوش شیرین می‌تواند یک زیبا‌کننده پوست و مو نیز باشد. در واقع جوش شیرین این ماده همه‌کاره و طبیعی که از کربنات سدیم ساخته شده است و استفاده‌های فراوانی دارد، از پخت نان و کیک گرفته تا خوشبوکردن فضا، تمیزکردن خانه و حتی زیبایی!

فقط کافی است کمی جوش‌شیرین در منزل داشته باشید تا بتوانید خیلی از محصولات زیبایی را به راحتی در منزل تهیه کنید.

یک حمام آرام‌بخش زیبا کننده

برای داشتن این حمام لطیف و آرام‌بخش، احتیاج به ۴ قاشق سوپ‌خوری جوش شیرین، حدود ۶ قاشق غذاخوری عسل روان، ۲ لیوان شیر، ۱۶ قاشق سوپ‌خوری نمک و ۳ قاشق غذاخوری روغن بچه دارید. در یک ظرف بزرگ جوش شیرین، عسل، شیر و نمک را مخلوط کنید و به‌خوبی هم بزنید. مخلوط را در وان آب گرم بریزید و سپس روغن بچه را اضافه کنید. برای هم زدن مخلوط در آب وان از دست‌هایتان کمک بگیرید و بعد قدم در این حمام تسکین‌دهنده و آرام‌بخش بگذارید. این حمام برای نرم و صاف کردن پوست مفید است.


پا‌هایتان را زیبا کنید

اگر روی پاشنه‌پا‌هایتان پینه بسته یا خیلی زبر و خشن شده است و این وضعیت آزارتان می‌دهد، جوش شیرین را با آب مخلوط کنید و سپس با این مخلوط چسبی شکل زبری‌های پاشنه را نرم و صاف کنید.

اگر هم پا‌هایتان خارش دارد ۴ قاشق غذاخوری جوش‌شیرین را با یک لیتر آب گرم مخلوط کنید و سپس پا‌ها را حدود ۱۰دقیقه در آن بگذارید، با این کار خارش پا‌ها آرام می‌گیرد.

علاوه بر این‌ها شما می‌توانید با جوش‌شیرین خستگی ‌پا‌ها را نیز از بین ببرید، کافی‌است ۳‌قاشق غذاخوری جوش‌شیرین را در یک لگن آب گرم حل کنید و سپس پاهای خسته‌تان را درون آن بگذارید تا حسابی خستگی از پا‌هایتان بیرون رود.

خمیر دندان سفیدکننده بسازید

شما می‌توانید با جوش‌شیرین یک خمیردندان خانگی بسازید. اول باید ۳ قسمت جوش‌شیرین را با یک قسمت نمک مخلوط کنید بعد به آن ۳ قاشق چای‌خوری گلیسیرین اضافه کنید و برای خوشبو شدن نیز ۱۰ تا ۲۰ قطره از یک اسانس مورد علاقه‌تان (نعنا، دارچین یا...) به آن بیفزایید. سپس به مقدار کافی آب به آن اضافه کنید تا کاملا حالت خمیری شکل پیدا کند. شما می‌توانید این خمیر دندان را در بطری کوچک نگهداری کنید. از آنجا که جوش شیرین یک سفید‌کننده دندان طبیعی است این خمیر دندان حسابی دندان‌ها را سفید می‌کند و از پوسیدگی آن‌ها نیز جلوگیری می‌کند، اگر هم فرصت ندارید می‌توانید برای سفید‌تر شدن دندا‌‌نهایتان، مسواک‌تر خود را درون جوش شیرین فرو برید سپس با آن دندا‌‌نهایتان را مسواک بزیند. همچنین می‌توانید روی خمیردندان اندکی جوش شیرین بپاشید و سپس دندان‌ها را مسواک بزنید. برای خوشبو کردن دهان نیز می‌توانید یک قاشق چای‌خوری جوش‌شیرین را در نصف لیوان جوش‌شیرین حل کنید و در دهان غرغره کنید، راه دیگر نیز این است که آدامس را مرطوب کرده و در جوش شیرین فرو برید و سپس آن را بجوید.برای نرم کردن آرنج

بعضی اوقات پوست آرنج یا زانو به دلایل مختلف زمخت و زبر می‌شود و این حالت به‌خصوص برای خانم‌ها بسیار آزاردهنده است اما یک راه‌حل آسان و کم خرج برای این حالت وجود دارد. شما باید اول مقداری جوش‌شیرین را با مقدار خیلی کمی آب مخلوط کنید تا مخلوط حالت چسبی شکل پیدا کند، حالا این مخلوط چسبی را به زانو یا آرنج بمالید تا پوست زبر و خشن نرم شود.برای درمان آکنه

برای درمان بیماری‌های شایع پوستی مثل آکنه، مصرف موضعی جوش‌شیرین می‌تواند موثر باشد. جوش شیرین سلول‌های مرده پوست را از بین می‌برد و اسیدمازاد در بدن را خنثی می‌کند و به‌ویژه برای درمان آکنه که اغلب به‌علت مسدود شدن منافذ پوستی به‌وجود می‌آید مفید است.

کمی جوش شیرین مخلوط شده با آب را روی آکنه بمالید تا پوست مرده از بین برود و منافذ مسدود شده آن را باز کند. جوش شیرین با خنثی کردن اسید در بدن مانع عفونت‌های باکتریایی در پیاز مو می‌شود و در نتیجه از بروز آکنه پیش‌گیری می‌کند.ژل اصلاح برای آقایان

بعضی از آقایان به دلیل پوست حساسی که دارند معمولا هنگام اصلاح دچار التهاب و سوزش‌های پوستی می‌شوند اما یک راه‌حل خوب برای این افراد این است، یک قاشق غذاخوری جوش‌شیرین را در یک فنجان آب حل کنند و از این محلول برای التیام پوست بعد از اصلاح یا حتی قبل از اصلاح استفاده کنند. اگر هم بعد از اصلاح دچار سوزش می‌شوید، می‌توانید یک پارچه مرطوب نخی را به کمی جوش‌شیرین آغشته کنید و روی محل سوزش بگذارید.:40: معجزه جوش‌شیرین برای مو‌ها:40:

اگر در تمیزی مو‌هایتان وسواس دارید: یک قاشق چای‌خوری جوش شیرین را به بطری شامپویتان اضافه کنید و طبق معمول مو‌هایتان را شامپو کنید و سپس با آب، این ترکیب جوش شیرین و شامپو را بشویید. این کار تمام آلودگی‌ها و مواد حالت‌دهنده‌ای را که روی موهای شما وجود دارد به‌خوبی پاک می‌کند و حالت‌پذیری مو‌ها را بهبود می‌بخشد.

اگر خیلی عجله دارید: اگر موهای خیلی چربی دارید و به‌دلیلی فرصت شست‌وشوی آن‌ها را ندارید و خیلی عجله دارید، می‌توانید از جوش شیرین به‌عنوان شامپوی خشک استفاده کنید به این طریق که مقداری از آن را روی مو‌ها بپاشید و سپس مو‌ها را شانه کنید و سپس با یک سشوار مو‌ها را پف دهید.

اگر عادت دارید مرتب به استخر بروید: کلر موجود در استخر‌ها معمولا رنگ مو‌ها را کدر، مات و بدرنگ می‌کند. برای شست‌وشوی کلر از روی مو‌ها، نصف قاشق غذاخوری جوش‌شیرین را در کمتر از نصف لیتر آب حل کنید و مو‌هایتان را با آن آبکشی کنید.

برای تمیزی شانه و برس‌ها: معمولا اسپری‌ها یا روغن‌های مو روی شانه و برس‌ها می‌نشینند و به مرور آن‌ها را آلوده می‌کنند، برای پاک‌کردن این مواد از روی شانه و برس‌ها در یک لگن آب گرم که به آن ۳ قاشق غذاخوری جوش شیرین و ۳ قاشق غذاخوری ماده ضدعفونی‌کننده اضافه شده خیس کنید.

Lady parisa
29-11-2011, 12:15
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشكی اهواز گفت: افرادی كه به عارضه خشكی پوست مبتلا هستند، هنگام استحمام باید از روغن ها و لوسیون های مرطوب كننده استفاده كنند.

دكتر سیما رسایی افزود: در فصل تابستان با توجه به مرطوب بودن هوا، افراد كمتر با عارضه خشكی پوست مواجه می شوند، ولی با آغاز فصل پاییز و زمستان، رطوبت هوا كاهش می یابد و به همین دلیل عارضه خشكی پوست هم شایع می شود.

وی اظهار كرد: خشكی پوست ممكن است از عوارض كم كاری غده تیروئید، سوء تغذیه و كمبود ویتامین های مختلف در بدن باشد. عوامل ارثی هم می تواند در بروز این عارضه موثر باشد.

رسایی تصریح كرد: اگزمای سرشتی عارضه ای است كه با خشكی و خارش پوست همراه است و در صورتی كه رطوبت پوست كاهش یابد، شدت اگزما هم افزایش می یابد.

این متخصص پوست و مو خاطرنشان كرد: شستشوی مداوم صورت و بدن با صابون و مواد شوینده قلیایی، خشكی پوست را افزایش می دهد. صابون های بچه كمتر موجب خشكی پوست می شوند و به افرادی كه مبتلا به این عارضه هستند، توصیه می شود از این نوع صابون ها استفاده كنند.


منبع : jamejamonline.ir

Lady parisa
29-11-2011, 12:27
اگر صبح كه از خواب بيدار می شويد متوجه شويد كه يك جوش در قسمتی از صورتتان سر برآورده و خصوصا اگر اين اتفاق قبل از يك واقعه مهم برايتان پيش بيايد، حتما خيلی غصه دار می شويد.

اكثر افراد اين حادثه غم انگيز را به نوعی تجربه كرده اند. چند روز مانده به يك مهمانی مهم، يك مراسم رسمی، جشن تولد و… انگار كه طبيعت از سرلجبازی می خواهد دستمان بيندازد. حالا اگر چنين شد چه بايد بكنيم؟

مركبات
يكی از روش های متداول، گذاشتن مركبات بر روی جوش است. اسيدسيتريك موجود در اين ميوه ها به خشك شدن جوش چركی كمك می كند، در حالي كه ويتامين های موجود در آنها التهاب باكتری های عفونت زا را كم می كند. اگر در جست و جوی درمان خانگی براي اين جوش ها هستيد استفاده از مركبات نقطه آغازين خوبی است. يك پرتقال يا ليمو را پوست كنده و از طرفی كه آب ميوه وجود دارد به پوست و روی جوش بماليد، اين كار باعث می شود تا كمی احساس سوزش كنيد. سپس اجازه دهيد تا در معرض هوا خشك شود. تكرار اين كار چندين بار در طول يك روز به شما كمك می كند تا جوش برطرف شود.


نمك دريايی
به شما كمك می كند تا باكتری های موجود در جوش هاي چركی كشته شوند و منافذ پوستی پاكيزه بمانند. به اين منظور كمی آب را بجوشانيد. مقداري نمك دريايی را برداشته و كمی آب بر روی آن بريزيد تا خميری شكل شود. پس از آنكه خمير سرد شد و دمای آن به دمای اتاق رسيد با دست و دلبازی اين خمير را بر روی جوش قرار دهيد. صبر كنيد تا كاملا خشك شود و سپس محل را با آب بشوييد. اين عمل باعث كشته شدن باكتری ها شده و اجازه نمي دهد تا جوش چركی در صورتتان اثر و لكه ای باقی گذارد.


خمير دندان
اگر براي درمان جوش صورت خود خيلی عجله داريد پس بايد روش سريع الاثرتری را انتخاب كنيد. اگر قبل از خواب كمی خميردندان بر روي جوش بماليد، احتمالا صبح جوش شما به مراحل پايانی عمر خود خواهد رسيد و شايد هم از بين رفته باشد.


سيب
سيب رنده شده را مستقيما بر روی جو ش ها بماليد و پس از خشك شدن نه تنها به از بين رفتن باكتری هاي موجود در جوش های چركی كمك می كند، بلكه جوش ها را خشك می كند.

wichidika
03-12-2011, 17:12
ريزش مو به حالتي گفته مي‌شود كه در آن موهاي سر به ميزان غيرطبيعي شروع به ريختن مي‌كنند و اين روند ادامه دارد تا جايي كه قسمتي از موهاي سر يا تمام آنها به طور كامل مي‌ريزند و منجر به تاسي مي‌شود.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، در حالت طبيعي در ازاي موهايي كه از روي سر مي‌افتند به طور مداوم تارهاي جديد مو جايگزين مي‌شوند اما اگر موهاي جديد جايگزين تار موهاي از دست رفته نشوند، ‌تاسي سر گسترش پيدا مي‌كند. بر اساس نوع و عامل ريزش مو، انواع مختلفي از تاسي بروز مي‌كند. اگر با وجود مطالعه مقالات مختلف و راه‌ حل‌هاي گوناگون هنوز نگران ريزش غيرطبيعي موهايتان هستيد اين نكات مهم و تاثيرگذار را بخوانيد و در پروسه كنترل ريزش مو مد نظر قرار دهيد.
به گزارش سايت اينترنتي هلت مي آپ، شايع ترين نوع ريزش مو حالتي است كه با عنوان «تاسي الگوي مردانه» يا «تاسي الگوي زنانه» شناخته شده است. اين نوع ريزش مو دائمي است و درماني براي آن وجود ندارد چون ژنتيك و وراثت عامل بروز آن است.
ساير انواع ريزش مو اغلب موقتي هستند و ممكن است علامت يك بيماري جدي،‌ عفونت پوستي، استرس، استفاده از داروهاي خاص يا بيماريهاي تيروئيدي باشد. در اين حالت وقتي عامل ريزش مو شناخته و درمان شود ريزش مو كاهش يافته يا حتي متوقف مي‌شود. براي كنترل ريزش مو دو روش متداول وجود دارد كه شامل درمان‌هاي غير جراحي و درمان‌هاي جراحي هستند.
امروزه داروهاي غيرنسخه‌اي گوناگوني براي جلوگيري از ريزش مو موجود هستند شامل قرص‌ها، روغن‌هاي مو و يا ساير اشكال دارويي كه توليدكنندگان آنها ادعا مي‌كنند براي درمان ريزش مو مفيد هستند اما به اين داروها اطميناني نيست چون مادامي كه از آنها استفاده كنيد، ريزش مو متوقف مي‌شود اما به محض اين كه آنها را كنار بگذاريد، دوباره مشكلتان از سر گرفته مي‌شود. بعلاوه اين داروها و مكمل‌ها عوارض جانبي جدي مي‌توانند بر جاي بگذارند. در برخي موارد به پوست سر كورتيزون تزريق مي‌شود كه ممكن است به توقف ريزش مو كمك كند اما روش بسيار كندي است و در افراد مختلف تاثير متفاوتي دارد. در تاسي الگوي زنانه همچنين از تحريك كننده‌هاي هورموني استفاده مي‌شود.
درمان‌هاي جراحي نيز در مواردي بكار گرفته مي‌شوند كه ريزش مو واقعا موجب نگراني فرد شود تا جايي كه بيمار راضي شود براي درمان زير تيغ جراحي برود. در اين حالت گزينه‌هاي درماني شامل پيوند پياز مو است. اين روشها، گران قيمت و دردناك هستند اما نتايج آن ظرف هشت تا 10 هفته پس از جراحي مشاهده مي‌شود. البته در اين روش‌ها خطر بروز زخم و عفونت نيز وجود دارد. در هر صورت اگر تصور مي‌كنيد كه مقداري زيادي از موهايتان مي‌ريزد قبل از هر اقدامي با يك پزشك متخصص مشورت كنيد.
انتهاي پيام

DΔRK
08-12-2011, 13:40
افراد مختلف در سنين و موقعيت‌هاي متفاوت دوست دارند پوستي سالم و شفاف داشته باشند؛ پوستي كه نه‌تنها از نظر سلامت بدون مشكل باشد، بلكه از نظر زيبايي و ظاهر نيز وضعيت خوب و مناسبي داشته باشد.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بنابراين بايد بتوانيم به درستي و به موقع از پوست خود محافظت كنيم؛ راه‌هاي ساده‌اي مانند استفاده از كرم ضد آفتاب، اجتناب از قرار گرفتن در معرض نور خورشيد و شستشوي مناسب پوست در اين راه موثر است.
شايد فكر كنيد مراقبت از پوست فقط مخصوص افرادي است كه وقت كافي دارند و مي‌توانند هر روز چند ساعت را به اين كار اختصاص دهند، اما اگر شما هم مثل هزاران فرد ديگر وقت كافي براي رسيدگي به پوست‌تان نداريد از همين امروز اين كار را شروع كنيد، چون شيوه‌هاي ساده و اوليه مراقبت از پوست كار چندان دشواري نيست.

مراقب نور خورشيد باشيد

يكي از موثرترين و مهم‌ترين اقدامات براي حفظ سلامت پوست، اجتناب از قرار گرفتن طولاني‌مدت در معرض نور خورشيد است؛ به طوري كه اگر روزهاي زيادي و براي مدتي طولاني در معرض نور خورشيد قرار بگيريد، بايد منتظر بروز ترك‌ها، چين و چروك‌ها، لكه‌ها و ديگر مشكلات در سطح و عمق پوست‌تان باشيد. البته در اين ميان نبايد از افزايش احتمال ابتلا به سرطان پوست نيز غافل شد.
بنابراين يكي از بهترين شيوه‌ها، مراقبت از پوست در برابر نور خورشيد است؛ استفاده از كرم‌ ضدآفتاب، قرار گرفتن در مكاني كه نور مستقيم خورشيد نمي‌تابد و پوشيدن لباس‌هاي مناسب، همگي شيوه‌هايي ساده ولي مهم براي حفظ سلامت پوست هستند.

سيگار نكشيد
سيگار كشيدن باعث ايجاد چين و چروك‌هاي بيشتر (نسبت به همسن و سال‌ها) در سطح پوست مي‌شود و در نتيجه فرد را پيرتر نشان مي‌‌دهد. علاوه بر اين، عادت‌ها و تغييراتي كه هنگام مصرف سيگار در صورت فرد ايجاد مي‌شود ـ تغييراتي مانند فشار دادن لب‌ها يا جمع كردن چشم‌ها ـ موجب ايجاد چين و چروك بيشتر مي‌شود. بنابراين اگر شما هم سيگار مي‌كشيد بايد بدانيد بهترين شيوه براي حفظ سلامت پوست‌تان، ترك سيگار است.

با پوست‌تان مهربان باشيد
شستشوي مرتب و مناسب پوست، راهي فوق‌العاده براي حفظ سلامت و شادابي آن است؛ كاهش مدت زمان حمام، استفاده نكردن از آب داغ و مواد شوينده قوي، خشك كردن آرام و ملايم پوست و استفاده از كرم مرطوب‌كننده، شيوه‌هايي ساده ولي مهم است كه به شما كمك مي‌كند پوستي شفاف‌، سالم‌ و زيبا داشته باشيد.
يكي ديگر از راه‌هاي مهرباني با پوست، دور شدن از استرس‌هاي روزمره زندگي است. همه مي‌دانيم كه زندگي بشر در اين دوران، با استرس همراه و همنشين شده، اما مي‌توان با قدري تمرين از حجم و ميزان استرس‌ها كاست. همه ما به اندازه‌اي كه استرس را از خود دور مي‌كنيم، پوستي شاداب‌تر و سلامتي بيشتر به خود هديه مي‌دهيم.

رژيم غذايي مناسب داشته باشيد
رژيم غذايي درست و مناسب، هم در زيبايي ظاهري پوست موثر است و هم در سلامت آن. بنابراين مصرف مقدار كافي ميوه و سبزيجات تازه و كاهش مصرف چربي‌ها را براي حفظ سلامت پوست در برنامه غذايي روزانه خود بگنجانيم.
مواد غذايي سرشار از آنتي‌اكسيدان نيز نقش مهمي در حفظ سلامت پوست دارد. بنابراين مصرف هويج و ديگر سبزيجات زرد و نارنجي رنگ را در نظر داشته باشيد. همچنين اسفناج و سبزيجات برگدار سبز، گوجه فرنگي و آجيل نيز در اين راه موثر است.
رژيم غذايي مناسب از آن راهكارهايي است كه علاوه بر ايجاد لذت و روحيه مناسب به دليل استفاده از مواد متنوع و خوشمزه، سلامت كلي بدن و از جمله پوست به عنوان سد بزرگ دفاعي بدن در برابر بيماري‌ها را تامين مي‌كند.

Mayoclinic.com

Lady parisa
12-12-2011, 09:36
توی این پست 5دلیل که مربوط به دخترخانمها و بانوهای عزیز فروم میشه رو قرار میدم:46:شما موهای‌تان را معمولا چگونه روی سرتان جمع می‌کنید؟ آنها را با کلیپس پشت سرتان نگه می دارید یا همیشه با یک کش، آنها را دم‌اسبی می‌بندید؟ میانه‌تان با بافتن مو چه‌طور است؟

اعتقاد دارید که موهای بافته همیشه مرتب و تمیز باقی می‌مانند؟ هیچ می‌دانستید بستن غلط موها می‌تواند در آسیب دیدن ریشه مو و ریزش آن موثر باشد؟

در این مطلب، ما 5 دلیل ریزش موی خانم ها را آورده‌ایم. نگاهی به این دلایل بیندازید. شاید علت ریزش موی شما هم، یکی از این 5 عامل باشد:

1- ریزش مو به دلیل بافتن یا دم‌اسبی کردن موها

خیلی‌ها عادت دارند موهای‌شان را در طول روز، پشت سرشان به حالت دم‌اسبی جمع کنند یا ببافند، ولی این کار می‌تواند یکی از دلایل ریزش شدید موها باشد. هر نوع کشیدن طولانی مدت مو و بافتن سفت آن، باعث ریزش موقتی مو (آلوپسیای کششی) ‌می شود.

این ریزش مو معمولا بین 3 تا 6 ماه طول می‌کشد و به تدریج متوقف می‌شود و بعد به آرامی، موها شروع به رشد مجدد می‌کنند. اما اگر این مدل بستن مو، برای سال‌های زیادی ادامه ‌یابد، ممکن است به ریزش دایمی مو منجر گردد.

در برخی موارد، مو به علت کشیده شدن، نزدیک پوست سر می‌شکند. این نوع ریزش مو اغلب در پیشانی و کناره‌های پوست سر (جایی که مو تحت بیشترین فشار است)، دیده می شود.

ریزش مو فقط پس از استفاده ی دائمی از مدل‌های فوق رخ می‌دهد و با انتخاب گاه به گاه این قبیل مدل موها، این عارضه اتفاق نمی افتد.

2- ریزش مو به دلیل بارداری

بعضی از خانم‌ها پس از زایمان، دچار ریزش موی شدید می‌شوند. این نوع ریزش مو، به "آلوپسیای بعد از زایمان" معروف است و عادی و گذرا است و حدود 2 تا 3 ماه پس از زایمان اتفاق می‌افتد.

این ریزش مو، حدود 1 تا 6 ماه ادامه می‌یابد، سپس رشد طبیعی مو از سر گرفته می‌شود. این نوع ریزش مو ممکن است پس از سقط جنین هم دیده شود.

البته همه مادران دچار این عارضه نمی‌شوند. راه‌حل‌اش هم این است که با موهای‌تان با ملایمت برخورد کنید. آنها را کمتر دستکاری کنید. از برس‌های نرم برای شانه کردن موهایتان استفاده کنید. موهای‌تان را به آرامی بشویید و خشک کنید. این نوع ریزش مو به ندرت بیش از 4 ماه طول می‌کشد.

3- ریزش مو به دلیل مصرف قرص‌های ضدبارداری

قرص های ضدبارداری را خیلی از خانم ها مصرف می‌کنند، ولی تعداد کمی از آنها با خوردن این قرص‌ها دچار ریزش موقتی مو می‌شوند. بیشتر اوقات پس از قطع دارو، ریزش مو رخ می‌دهد. خانم‌هایی که موقع استفاده از این قرص‌ها دچار ریزش مو می‌گردند، ممکن است زمینه ارثی هم داشته باشند و ریزش موهای شان با مصرف قرص‌ تشدید گردد.

وقتی خانمی مصرف این قر‌ص‌ها را قطع می‌کند، دو یا سه ماه بعد متوجه ریزش موهای سرش می‌شود. این ریزش ممکن است 6 ماه طول بکشد و سپس متوقف شود. 6 تا 12 ماه پس از آنکه ریزش مو قطع شد، موی سر مجددا شروع به رشد می‌کند.

4- ریزش مو به دلیل رژیم‌های لاغری عجیب و غریب

اگر رژیم‌های لاغری عجیب و غریب می‌گیرید، بدانید که ممکن است دچار ریزش مو شوید. رژیم لاغری که شدیدا کمبود پروتئین داشته باشد، در رشد مو تاثیر خواهد گذاشت، زیرا مو اساسا از پروتئین تشکیل شده است. افراد باید در هر سنی، به مقدار کافی پروتئین مصرف کنند تا رشد طبیعی مو حفظ گردد. غنی ترین منابع پروتئین به ترتیب شامل تخم مرغ، شیر و لبنیات، انواع گوشت (ماهی، مرغ و گوشت قرمز) و حبوبات است.

افراد گیاهخوار و کسانی که از رژیم های غذایی بدون پروتئین استفاده می‌کنند و مبتلایان به بی‌اشتهایی عصبی (که در میان مانکن‌ها و طرفداران لاغری مفرط، زیاد است)، به سوءتغذیه پروتئینی دچار می‌شوند. در چنین مواردی مو باریک‌ می‌گردد و 2 یا 3 ماه بعد، ریزش شدید مو آغاز می‌شود. این ریزش مو با مصرف کافی و مناسب غذاهای حاوی پروتئین، قابل پیشگیری و جبران است.

برخی رژیم‌های لاغری به کم‌خونی فقرآهن منجر می‌گردند که می‌تواند باعث ریزش مو شود.

اما این باور که ریزش مو مربوط به کمبود ویتامین است، نتایج ضد و نقیضی را در تحقیقات نشان داده است. تا کنون هیچ ویتامین جداگانه‌ای یافت نشده است که اثر قابل‌توجهی در رشد مو داشته باشد.

مصرف زیاد ویتامین، به خصوص ویتامین A ممکن است باعث بروز مسمومیت در بدن شود.

اگر فکر می‌کنید که کمبود تغذیه‌ای دارید، باید با پزشک مشورت کنید. هر گونه تغییر ناگهانی در برنامه غذایی (مثل رژیم های لاغری بسیار کم کالری)، به ریزش مو منجر می‌گردد.

5- ریزش موی طبیعی، نوع زنانه

موهای سر اکثر خانم‌ها با افزایش سن، به‌طور پراکنده کم‌پشت می‌شود که به آن "ریزش موی زنانه" می گویند و مشابه طاسی مردانه است، ولی خانم‌ها هرگز کاملا طاس نمی‌شوند.

این ریزش مو ممکن است مثل طاسی مردانه با عقب رفتگی خط مو همراه باشد. اما اکثرا کم‌پشتی پراکنده ی مو در تمام سر دیده می‌شود و خیلی آهسته‌تر از طاسی مردانه پیشروی می‌کند.

این نوع ریزش مو ممکن است اولین بار پس از یائسگی ایجاد گردد. مردان و زنان هر چه سن‌شان بگذرد، موی کمتری خواهند داشت. وراثت در ریزش موی هر دو گروه نقش دارد. آقایان بیشتر از مادر و خانم ها بیشتر از پدر، ریزش مو را به ارث می‌برند.

عملی‌ترین راه رفع این حالت، مدل دادن مناسب به مو است. گاهی درمان‌های جدید مثل پیوند مو نیز به خانم ها توصیه می‌شود.

Lady parisa
19-12-2011, 11:48
آگاهي از نوع پوست امري حياتي است چون فقط در اين صورت است كه مي‌توانيد كاري كنيد تا پوستتان بهترين وضعيت را داشته باشند و چهره‌تان به بهترين شكل به نظر برسد.

بيشتر ما زماني كه وارد يك فروشگاه لوازم آرايشي و بهداشتي مي‌شويم با ديدن قفسه‌هاي پر از محصولات بهداشتي و آرايشي مختلف گيج و بلاتكليف مي‌شويم و نمي‌دانيم كدام يك از آنها برايمان مناسب هستند.

در اين مقاله كه در سايت اينترنتي هلت جاك ارائه شده،‌ متخصصان، خصوصيات و ويژگي‌هاي انواع مختلف پوست را به طور مختصر تشريح كرده‌اند تا شما بتوانيد نوع پوست را شناسايي كرده و در تهيه محصولات مناسب بهتر و دقيق‌تر اقدام نماييد. انواع مختلف پوست عبارتند از:

- پوست چرب:
اگر دائما با جمع شدن چربي زياد روي پوست صورت خود درگير هستيد، حتما پوست چرب داريد. يكي ديگر از نشانه‌هاي پوست چرب باقي ماندن روغني است كه در طول روز روي سطح پوست توليد مي‌شود و اگر هر چيزي را روي پوست صورتتان فشار دهيد اين چربي به راحتي منتقل مي‌شود.

- پوست خشك:
اگر احساس مي‌كنيد پوسستان كشيده مي‌شود پس داراي پوست خشك هستيد. براي اينكه خشك بودن پوست خود را بهتر تشخيص دهيد در طول يك روز كامل از مرطوب كننده استفاده نكنيد، اگر در اين صورت حس كرديد كه پوستتان خشك و سفت شده، پس مطمئن شويد كه نوع پوست شما خشك است.

- پوست حساس:
پوست‌هاي حساس در معرض قرمزي و التهاب هستند. هرچه مقدار هيستامين‌ در بدن بيشتر باشد پوست حساس‌تر مي‌شود و بيشتر مستعد ابتلا به مشكلات التهابي مثل پسوريازيس و اگزما است.

-پوست مستعد آكنه:
به دلايل ژنتيكي پوست ممكن است مستعد ابتلا به آكنه باشد. بر اساس سن تعيين مي‌شود كه عامل آكنه باكتري، هورمون يا وراثت است و بر اساس ميزان شدت آن درمانهاي معمول و مداوم براي پاك كردن پوست از آكنه استفاده مي‌شوند. به دلايل پزشكي بهتر است براي پاكسازي آكنه‌ها به يك متخصص پوست مراجعه كنيد.

- پوست كدر و پير:
بسته به سن و عوامل محيطي، پوست شروع به پير شدن مي‌كند. تماس زياد با نور خورشيد و استرس شايع‌ترين عوامل محيطي هستند. رنگ، حالت خاكستري كدر، لكه دار شدن،‌ بروز خطوط و چروك‌هاي واضح و شل شدن كه حاصل كاهش كلاژن است از شايع‌ترين نشانه‌هاي پيري پوست هستند.

DΔRK
19-12-2011, 14:20
آگاهي از نوع پوست امري حياتي است، چون فقط در اين صورت است كه مي‌توانيد كاري كنيد تا پوستتان بهترين وضعيت را داشته باشند و چهره‌تان به بهترين شكل به نظر برسد.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بيشتر ما زماني كه وارد يك فروشگاه لوازم آرايشي و بهداشتي مي‌شويم با ديدن قفسه‌هاي پر از محصولات بهداشتي و آرايشي مختلف گيج و بلاتكليف مي‌شويم و نمي‌دانيم كدام يك از آنها برايمان مناسب هستند.متخصصان، خصوصيات و ويژگي‌هاي انواع مختلف پوست را به طور مختصر تشريح كرده‌اند تا شما بتوانيد نوع پوست را شناسايي كرده و در تهيه محصولات مناسب بهتر و دقيق‌تر اقدام كنيد. انواع مختلف پوست عبارتند از:
پوست چرب:

اگر دائما با جمع شدن چربي زياد روي پوست صورت خود درگير هستيد، حتما پوست چرب داريد. يكي ديگر از نشانه‌هاي پوست چرب باقي ماندن روغني است كه در طول روز روي سطح پوست توليد مي‌شود و اگر هر چيزي را روي پوست صورت‌تان فشار دهيد اين چربي به راحتي منتقل مي‌شود.
پوست خشك:

اگر احساس مي‌كنيد پوست‌تان كشيده مي‌شود، پس داراي پوست خشك هستيد. براي اين‌كه خشك بودن پوست خود را بهتر تشخيص دهيد در طول يك روز كامل از مرطوب‌كننده استفاده نكنيد، اگر در اين صورت حس كرديد كه پوستتان خشك و سفت شده، پس مطمئن شويد كه نوع پوست شما خشك است.
پوست حساس:

پوست‌هاي حساس در معرض قرمزي و التهاب هستند. هر چه مقدار هيستامين‌ در بدن بيشتر باشد، پوست حساس‌تر مي‌شود و بيشتر مستعد ابتلا به مشكلات التهابي مثل پسوريازيس و اگزماست.
پوست كدر و پير:

بسته به سن و عوامل محيطي، پوست شروع به پير شدن مي‌كند. تماس زياد با نور خورشيد و استرس شايع‌ترين عوامل محيطي هستند. رنگ، حالت خاكستري كدر، لكه‌دار شدن،‌ بروز خطوط و چروك‌هاي واضح و شل شدن كه حاصل كاهش كلاژن است از شايع‌ترين نشانه‌هاي پيري پوست هستند.

Lady parisa
25-12-2011, 09:24
اينكه مصرف ميوه‌ به سلامت پوست افراد كمك مي‌كنند و بهترين دارو‌ها هستند واقعيتي است كه همه بدان آگاه هستند. ميوه‌ها برخلاف مواد آرايشي بهداشتي قيمت كمتري دارند، طبيعي هستند و نتايج اثربخش‌تري بر پوست خواهند گذاشت.

مصرف اين پنج ميوه مي‌تواند فرد را در داشتن پوستي سالم كمك كند.

1- انبه:
كه شاه ميوه‌ها خوانده مي‌شود نه تنها به دليل طعم خوش بلكه به دليل فوايدش توصيه مي‌شود. اين ميوه تاثير چشمگيري بر پوست دارد و به دليل داشتن ويتامين A و آنتي‌اكسيدان با پير شدن زودهنگام پوست مبارزه مي‌كند.

2- موز:
موز يكي از ميوه‌هايي است كه با خوردن آن مي‌توانيد پوستي شفاف داشته باشيد. موز سرشار از آهن، منيزيم، پتاسيم و سرشار از ويتامين A، B، E است و كمك مي‌كند كه پوست ديرتر چروك شود.


3- ليمو:
اين ميوه به دليل داشتن ويتامين C به زيبايي پوست كمك مي‌كند. مصرف اين ميوه همراه با آب ‌گرم پيش از خوردن صبحانه يك پاك كننده پوست محسوب مي‌شود.

4- سيب:
اين ميوه به دليل داشتن آنتي‌اكسيدان از خرابي بافت و سلولهاي پوستي جلوگيري مي‌كند و به دليل داشتن فيبر غذايي «الاستين» در جوان ماندن پوست موثر است.

5- پرتغال:
اين ميوه نيز همانند سيب روند پيرشدن پوست را كندتر مي‌كند و استفاده آن بر روي پوست به شما كمك مي‌كند تا پوستي سالم‌تر داشته باشيد.


"ایسنا"

Lady parisa
27-12-2011, 08:58
هنگامی که زنان یا مردان شروع به از دست دادن موهای خود می‌کنند ممکن است به انواع داروهای شیمیایی رجوع کرده و درمان خود در آن‌ها جستو کنند. بهتر است قبل از مصرف این نوع دارو‌ها خوردن تخم کدو را هم امتحان کنید.

تخم کدو حاوی روغن چرب با اسید لینولئیک و اسید اولئیک است که هر دوی آن‌ها برای جلوگیری از ابتلا به سرطان بسیار مفید می‌باشد.

علاوه بر این تخم کدو منبع بسیار غنی از ویتامین ب ۶، ویتامین آ و سی است. این دانه، غنی از مواد مفید دیگری همانند کلسیم، آهن، روی و منیزیم است.

برای افرادیکه دارای ریزش مو هستند اسیدهای آمینه منحصر به فردی دارد که جلوی ریزش مو را می‌گیرد.

اثر بر روی رشد مو

از علل ریزش مو، می‌توان بهداشت ضعیف و یا بیماری طولانی مدت، ژنتیک، استرس و عدم تعادل هورمونی را نام برد. همچنین کمبود مواد غذایی مهم در رژیم غذایی نیز می‌تواند ریزش مو را تسریع بخشد.

روغنی که در دانه‌های تخم کدو تنبل وجود دارد می‌تواند کمبود این مواد در برنامه غذاییتان را جبران کرده و در مبارزه برای جلوگیری از ریزش مو کمک شایانی داشته باشد.

از کجا آن را باید خرید؟

تخم کدو به آسانی در بسیاری از سوپرهای مواد غذایی، مواد غذایی بهداشتی و فروشگاه در دسترس است

شما می‌توانید تخم کدو خام، خشک، شور و یا بو داده را از این مکان‌ها تهیه کنید.

می‌توانید از روغن آن هم به آسانی استفاده کنید اما از آنجایی که طعم بسیار قوی دارد باید آن را با یک روغن دیگر هم مخلوط کنید تا طعم آن بهبود یابد.

راهی برای افزودن به رژیم غذایی خود

خوردن یک تعداد انگشت شماری از تخم کدو در طول روز کافی است، اما اگر شما به دنبال تنوع بیشتری هستید می‌توانید روغن آن را به سالاد خود اضافه کنید یا کمی از آن را به سوپ مورد علاقه خو بیفزایید.

چه زمانی به نتیجه می‌رسم؟

اگر انتظار دارید بلافاصله مو‌هایتان رشد کند باید بگویم که در اشتباه هستید.

صبر کلید حل این مشکل است. در فاصلا زمانی بین سه ماه تا یک سال به نتیجه مورد نظر خود می‌توانید برسید.

wichidika
04-01-2012, 18:57
یک متخصص پوست و مو عنوان کرد
استرس، روند سفید شدن مو را تشدید می‌کند
خبرگزاری فارس: یک متخصص پوست و مو گفت: استرس سفید شدن مو را تشدید می‌کند اما رنگ مو تأثیری در افزایش سفیدی مو ندارد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
حبیب انصارین در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان فارس در مورد سفید شدن مو اظهار داشت: علت اصلی سفید شدن مو ژنتیکی است. برخی این باور غلط را دارند که آنهایی که مویشان زود سفید می‌شود دیگر نمی‌ریزید در صورتی که این گونه نیست.

وی افزود: برخی افراد موهای ضخیم و پرپشتی دارند که به صورت ژنتیکی نمی‌ریزد اما اینکه هر کس موی پرپشت دارد حتماً مویش زودتر سفید می‌شود یا اگر سفید شد نمی‌ریزد باور غلطی است.

این متخصص پوست و مو افزود: در مواردی که فرد سوء تغذیه داشته باشد نیز ممکن است مانند دیگر اندام‌های بدن او که زودتر تحلیل می‌شود، موی او نیز زودتر سفید شود ولی قطعی نمی‌توان گفت که افراد عادی با کوچکترین کمبود موهایشان سفید می‌شود.

انصارین استرس را از عوامل مهم سفید شدن مو دانست و گفت: اتفاقاتی که انسان را تحت فشار شدید روحی قرار می‌دهد مانند از دست رفتن عزیزان روند سفید شدن را تسریع می‌کند به شرطی که فرد از لحاظ ژنتیکی هم زمینه آن را داشته باشد.

وی در پاسخ به اینکه برخی رنگ مو را در افزایش سفیدی مو مؤثر می‌دانند، گفت: رنگ مؤ تأثیری بر سفید شدن مو ندارد چرا که بر روی ساقه قرار می‌گیرد و فولیکول مو که سلول‌های رنگساز دارند به مروز زمان رنگدانه‌ها را از دست می‌دهد و مو سفید می‌شود و ربطی به رنگ مو ندارد.
انتهای پیام/

wichidika
07-01-2012, 16:54
در گفت‌وگو با فارس مطرح شد
پوست برنزه را به بهای سرطان می‌خرند:21:
خبرگزاری فارس: استفاده از سولاریوم برای برنزه کردن پوست خطر سرطان پوست را افزایش می‌دهد. این هشدار رئیس مرکز تحقیقات پوست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به آنهایی است که سلامتی‌شان را حراج می‌کنند.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
محمدرضا برزگر در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان فارس در خصوص اثرات مخرب استفاده از دستگاه سولاریوم برای برنزه کردن بدن اظهار داشت: اشعه (UVA) که از دستگاه سولاریم ساطع می‌شود اثرش مانند اشعه‌ای است که از خورشید ساطع می‌شود چرا که این اشعه سبب برنزه شدن بدن می‌شود.

وی افزود: ما تومورهایی در پوست داریم که در پی پرتوهای فرابنفش (UV) از نوع Aو B احتمال ایجاد سرطان‌های پوستی از نوع ملانوم را در بدن بالا می‌برد و با درصدی پائین‌تر احتمال ایجاد تومورهای دیگر می‌شود.

برزگر تصریح کرد: امروزه به دلیل خوابیدن در معرض آفتاب یا استفاده از دستگاه‌های سولاریوم آمار سرطان‌ها یا بیماری‌های پوستی افزایش یافته است چرا که طیفی از اشعه‌های خورشیدی سبب ایجاد تومور می‌شود.

وی اذعان داشت: تابش اشعه ماوراءبنفش نوع B روی تومورهای پوستی موجب ایجاد بیماری اس‌سی‌سی یا بی‌سی‌سی می‌شود و پرتوهای فرابنفش A ایجاد سرطان ملانوم (نوع خطرناک سرطان پوست) می‌شود و برنزه کردن ریسک ابتلا به این سرطان‌ها را افزایش می‌دهد.

رئیس مرکز تحقیقات پوست علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: برخی فکر می‌کنند اگر گاهی برنزه کنند خطرش کمتر است مثلاً می‌گویند ما سالی یکبار آفتاب می‌گیریم یا 2 بار از سولاریوم استفاده می‌کنیم.

وی در مورد دلایل تغییر رنگ پوست که در معرض اشعه آفتاب یا سولاریوم رخ می‌دهد توضیح داد: سلول‌هایی که رنگندانه را در پوست توزیع می‌کنند با تابش آفتاب میزان توزیعشان تغییر می‌کند به زبان ساده تر ما یک سلول رنگ‌ساز به نام ملانوسیت داریم که هر یک دانه سلول به تعدادی از سلول‌های غیر رنگ ساز رنگ می‌دهد بنابراین اگر فردی در برابر اشعه آفتاب قرار گیرد توزیع این مقدار تغییر می‌کند و بیشتر می‌شود.

برزگر گفت: هنگامی که فرد مدام در معرض آفتاب قرار می‌گیرد تغییراتی در خود این ملانوسیت‌ها به وجود می‌آید در واقع آسیب‌هایی روی DNA سلول گذاشته می‌شود.
انتهای پیام/

wichidika
07-01-2012, 20:23
يک متخصص پوست و مو:
کم خوابي موجب افزايش چروک‌هاي پوستي مي‌شود
کرم‌هاي دورچشم در رفع چروک‌هاي پوستي تاثير کمي دارند
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
يک متخصص پوست و مو با بيان اين که کم خوابي موجب افزايش چروک‌هاي پوستي مي‌شود، عنوان کرد: متاسفانه امروزه، مصرف سيگار و عدم استفاده مناسب از کرم‌هاي ضد آفتاب در رديف عوامل اصلي ايجاد چروک‌هاي پوستي در ميان زنان جوان قرار مي‌گيرند.
دکتر اميرهوشنگ احساني در گفت وگو با خبرنگار بهداشت و درمان ايسنا، با بيان اينکه پوست دور چشم، نازک‌ترين بخش پوست و داراي کمترين چربي بافت پوستي است، اظهار کرد: به همين خاطر پوست دور چشم بيش از بخش‌هاي ديگر پوست در بدن مستعد چروک شدن است.
وي در ادامه به تبيين دلايل چروک شدن پوست اطراف چشم پرداخت و عنوان کرد: افزايش سن که يک امر همگاني و اجتناب ناپذير است، استفاده بيش از حد از عضلات دور چشم در برخي افراد بويژه در اشخاصي که به عنوان مثال زياد مي‌خندند و هنگام خنديدن اطراف چشمشان چروک مي‌افتد، قرار گرفتن در معرض آفتاب و همچنين استعمال دخانيات از جمله موارد قابل ذکر در ايجاد چروک دور چشم هستند.
اين متخصص پوست و مو اضافه کرد: کاهش شديد وزن، الگوهاي تغذيه غلط و استراحت ناکافي، اولين اثر را بر روي بافت دور چشم مي گذارند. به عنوان مثال اغلب مشاهده مي شود افرادي که دچار اختلالات خواب بوده و يا خوابشان کافي نيست، دور چشمشان گود شده و بافت دور چشمشان تيره مي‌شود و در بسياري موارد پوست دور چشمشان چروک مي‌شود که تمامي اين موارد به علت بافت نازک و نرم دور چشم بروز مي‌يابد.
احساني ضمن اشاره به اين که اصلي‌ترين عامل چروک شدن پوست بويژه در زنان افزايش سن است، اظهار کرد: متاسفانه امروزه، مصرف سيگار و عدم استفاده مناسب از کرم‌هاي ضدآفتاب در رديف عوامل اصلي ايجاد چروک‌هاي پوستي در ميان زنان جوان قرار مي‌گيرند.
وي در پاسخ به اين پرسش که آيا استفاده از کرم‌هاي ضدآفتاب براي دور چشم موجب ايجاد حساسيت و التهاب در چشم نمي‌شود، عنوان کرد: ممکن است از ترکيباتي در توليد کرم‌هاي ضد آفتاب استفاده شود که التهاب بافت پوستي دورچشم را براي برخي افراد به دنبال داشته باشد. به منظور رفع اين مشکل کرم‌هاي ضد آفتاب ويژه دور چشم طراحي و توليد شده‌اند که درصد کمتري از آن ترکيبات را دارا بوده و ضرري براي چشم ندارند. اين کرم‌ها براي افرادي که دچار التهاب و حساسيت پوستي در نواحي دور چشم مي‌شوند مناسب است.
اين متخصص پوست و مو در خصوص راه هاي درمان چروک دور چشم توضيح داد: انتخاب يک راهکار درماني مناسب تا حدود زيادي به علت بروز عارضه بستگي پيدا مي‌کند. به عنوان مثال اگر چروک دور چشم به علت فعاليت بيش از حد عضلات دور چشم اتفاق افتاده باشد، تنها راه درمان آن استفاده از آمپول‌هاي بوتاکس است. اما اگر دليل چروک شدن پوست افزايش سن باشد، پيلينگ، ميکرودرم، ليزرهاي جوان سازي پوست، تزريق ژل و در انتها ليفتينگ پوست مي‌تواند راهگشا باشد.

وي با بيان اين که ميزان اثرگذاري کرم‌هاي دور چشم در رفع چروک‌هاي پوستي پايين است، اظهار کرد: کرم‌هاي دور چشم بيشتر نقش پيشگيرانه داشته و کمک مي‌کنند تا عارضه شدت نيابد در واقع مي‌توان گفت از جنبه درماني بالايي برخوردار نيستند.
انتهاي پيام

Lady parisa
08-01-2012, 11:00
یک متخصص پوست گفت: خوابیدن در ساعت 11شب تا 6 یا 7 صبح، بهترین زمان برای حفظ شادابی پوست است.

دكتر ریحانه مهرگان با اشاره به این كه زمان خواب شبانه تاثیر زیادی در حفظ سلامتی و شادابی پوست دارد، اظهار داشت: در مواردی كه زمان شروع خواب شبانه 2 یا 3 ساعت تغییر كند حتی اگر مدت زمان خواب كافی باشد ولی سلامت پوست تضمین نمی‌شود.

این متخصص پوست تصریح كرد: افرادی كه از ساعت 3 نیمه شب تا 11 صبح یا 8 شب تا 4 صبح می‌خوابند یعنی شب‌ها دیرتر یا زودتر از 11 شب خوابیده و صبح‌ها نیز ساعت 7 صبح بیدار نمی‌شوند، دچار افتادگی و پیری زودرس پوست می‌شوند.

دكتر مهرگان یادآور شد: مصرف مواد غذایی حاوی تركیبات ویتامین ب همچون جوانه گندم، شیر، انواع غلات تاثیر بسزایی در حفظ شادابی و جوانی پوست دارد.این متخصص پوست در پایان با تاكید بر اینكه افرادی كه دارای پوست خشكی هستند باید از كرم مرطوب كننده استفاده نمایند، گفت: عدم استفاده از این كرم ها قطعا موجب ایجاد پیری زودرس خواهد شد.

mefmef
08-01-2012, 13:17
شوره سر رو چطوری میشه برطرف کرد من تا بحال ده نوع شامپو ضد شوره مصرف کردم ولی فایده نداشته ؟!!!!!!

Lady parisa
10-01-2012, 13:52
شوره سر رو چطوری میشه برطرف کرد من تا بحال ده نوع شامپو ضد شوره مصرف کردم ولی فایده نداشته ؟!!!!!!

به نظرم بهتره به شامپوی قبلی خودتون برگردین!
نگاه به قیمت شامپو نکنین اینکه مارکش چیه؟اصلا مهم نیست مهم شامپوی سری هست که سازگار قطعا شوره سر برطرف میشه

teshneh
10-01-2012, 20:46
سلام
من برای تقویت ابرو هام لوسیون گیاهی ایروکس رو خریدم اما نمیدونم سر آن را چطور باز کنم،یه جوری هست،اگر کسی استفاده کرده،ممنون میشم راهنمایی کند.
به نظر شما ،آیا تاثیرگذار خواهد بود؟
متشکرم

Greedy
10-01-2012, 20:55
به نظرم بهتره به شامپوی قبلی خودتون برگردین!
نگاه به قیمت شامپو نکنین اینکه مارکش چیه؟اصلا مهم نیست مهم شامپوی سری هست که سازگار قطعا شوره سر برطرف میشه

واقعا مرض بدیه این شوره من خودم چند سال دارم یک ساله دیگه شوره و پوسته های درشت شده متخصصم رفت کچل هم کردم فایده نداشت

wichidika
15-01-2012, 19:05
یک جراح پوست در گفت‌و‌گو با فارس:
افزایش هورمون‌های جنسی باعث ایجاد "جوش" می‌شود
خبرگزاری فارس: یک جراح پوست گفت: فولیکول‌های پیلو سباسه در سطح پوست سر و صورت فراوان هستند و حوالی سن بلوغ تحت تأثیر هورمون‌های جنسی با بالا رفتن هورمون‌های آندروژنیک در مردان و زنان غده چربی در این فولیکول بزرگ شده که منجر به ایجاد جوش می‌شود.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
کامران بلیغی در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان فارس در مورد علت اینکه برخی در دوران نوجوانی جوش نمی‌زنند اما در سنین بعد از 20 سال تا 30 سالگی جوش‌های چرکی و عمیقی در سطح پوستشان ایجاد می‌شود، اظهار داشت: جوش دوران جوانی که به آن آکنه بولگاریس می‌گویند پدیده‌ای طبیعی و فیزیولوژیک است چرا که در پوست ساختمانی وجود دارد به نام پیلو سباسه یعنی فولیکولی که از آن مو می‌روید و در کنار آن غده چربی وجود دارد.

وی در ادامه تصریح کرد: چربی این فولیکول از راه منفذ مو به سطح پوست می‌رسد. فولیکول‌های پیلو سباسه در سطح پوست سر و صورت فراوان هستند و حوالی سن بلوغ تحت تأثیر هورمون‌های جنسی با بالا رفتن هورمون‌های آندروژنیک در مردان و زنان این غده چربی بزرگ می‌شود که امری طبیعی است.

*جوش‌های سرسیاه زمینه ساز جوش‌های چرکی

دانشیار گروه پوست دانشگاه علوم پزشکی تهران اظهار داشت: این منافذ گاهی به دلیل چربی زیاد یا عوامل دیگر محیطی بسته می‌شود که منجر به ایجاد یکسری جوش‌های سرسیاه و یا سرسفید به نام کمدون (COMEDON) می‌شود.

*میکروب‌های سطح پوست در ایجاد جوش موثرند

بلیغی خاطرنشان کرد: میکروب‌هایی که در سطح پوست هم وجود دارند در ایجاد جوش بی‌تأثیر نیستند و در نتیجه کمدون‌‌ها زمینه‌ساز جوش‌های چرکی و عمیق‌ترند. این پدیده معمولا برای همه جوان‌ها رخ می‌دهد و فردی نیست که حداقل یکی دو تا جوش روی صورتش پدیدار نشده باشد.

*ژنتیک عاملی در بروز جوش‌های دوران جوانی

این جراح پوست، ژنتیک را در میزان کم یا زیاد بودن جوش صورت مؤثر دانست و گفت: اگر پدر یا مادر در جوانی جوش زیادی در سطح پوستشان داشته باشند حتما این امر بر روی فرزندانشان هم تأثیرگذار است.

انتهای پیام/

wichidika
22-01-2012, 15:31
وزارت بهداشت:
اسکناس ها موجب انتقال بیماری کچلی می‌شوند
خبرگزاری فارس: متخصص قارچ شناسی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: اسکناس‌های کثیف می‌توانند موجب انتقال بیماری کچلی شوند.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت بهداشت، علی میکائیلی با بیان این مطلب اظهار داشت: عوامل میکروبی اعم از ویروس‌ها، قارچ‌ها و باکتری‌ها با چسپیدن به جرم‌های غیرقابل پاک شدن، بر روی اسکناس قرار می‌گیرند و با توجه به اینکه طول عمر این جرم های میکروبی متغیر است ممکن است عمرشان از چند ساعت تا چندماه و سال طول بکشد.

وی افزود : قارچ‌ها معمولاً دارای طول عمر بیشتری نسبت به سایر عوامل میکروبی هستند به خصوص اگر اسپور قارچ بر روی وسایل و اجسام قابل رد و بدل کردن و عمومی همچون دسته کلید، دستگیره‌ها، نرده ها و سایر اسناد همچون پول قرار گرفته باشد تا سالها بر روی آنها باقیمانده و در مورد قارچ‌های پوستی یا درماتوفیت‌‌ها درصورت تماس با پوست افراد دیگر، ایجاد بیماری پوستی به خصوص بیماری پوستی کچلی می‌کنند.

این متخصص قارچ شناسی تصریح کرد: این دسته از بیماری‌ها مسری بوده و با قرارگرفتن بر سطوح مختلف همچون اسکناس به پوست افراد سالم منتقل می‌شود که این مشکل در اماکن عمومی همچون آرایشگاه‌ها، هتل‌ها و استخرها نیز وجود دارد اما پول به دلیل رد و بدل شدن زیاد احتمال گرفتاری بیشتری را ایجاد می‌کند.

وی تاکید کرد: قارچ‌های مسری در خط اول انتقال توسط پول هستند که در این میان احتمال انتقال قارچ‌های کچلی که دارای اشکال مختلف است، به مراتب بیشتر است که به شکل غیر مستقیم و با انتقال از طریق انواع اجسام به ویژه اسکناس شیوع می‌یابند.

استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت : با توجه به اینکه ده ها گونه عامل بیماری پوستی وجود دارد علائم بیماری قارچ‌های پوستی از اشکال خفیف به شکل شوره مختصر تا قرمزی، تورم و التهابات چرکی و بسته به اینکه کدام قسمت بدن را مبتلا می کند، متغیر است.

میکائیلی تاکید کرد: که 65 تا 70 درصد عفونت های قارچی را در کشورهایی غیر از کشورهای توسعه یافته کچلی تشکیل می‌دهند که علت اصلی آن توجه نکردن به موارد بهداشتی است.

وی با اشاره به نامناسب بودن نگهداری اسکناس ها که باعث آلودگی می شود، طریقه صحیح نگهداری اسکناس به صورت تا نخورده و در کیف، قرار ندادن اسکناس‌ها بر روی میز ، عدم تماس دست مرطوب با اسکناس به دلیل سهولت بیشتر انتقال را از راه‌های جلوگیری از ابتل به این بیماری برشمرد.

میکاییلی گفت: درصورت شست و شوی دست‌ها چندساعت پس از آلودگی‌‌های قارچی می توان از تشکیل جرم های قارچی و کلنی سازی قارچ‌ها جلوگیری کرد.
انتهای پیام/

wichidika
22-01-2012, 16:21
دانشیار گروه پوست علوم پزشکی تهران
ازدواج تاثیری در کاهش میزان جوش‌ ندارد
خبرگزاری فارس: دانشیار گروه پوست علوم پزشکی تهران گفت: ازدواج تاثیری از نظر تنظیم هورمون بدن و کاهش جوش ندارد بلکه جوش‌ها به مرور زمان کاهش می‌یابد و ممکن است دوره‌شان طی شده باشد و این باوری است که در مردم جا افتاده است.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
کامران بلیغی در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان فارس در مورد دلایل میزن شدت جوش توضیح داد: برخی بیماری‌های غددی منجر به افزایش میزان جوش می‌شود همچون خانم‌های که اختلالات هورمونی، کیست تخمدان و یا بیماری پلی‌کستیک pcos دارند که هم جوش زیاد و هم موهای زائدی دارند.

وی در پاسخ به اینکه آیا ازدواج تاثیری بر اختلافات هورمونی و کاهش میزن جوش دارد گفت: جوش زدن ربطی به ازدواج کردن یا مجرد بودن ندارد و فرد در یک برهه زمانی با این مسئله مواجه است که به مرور زمان حل خواهد شد و این روایتی است که در مردم جاافتاده است و گذر از آن سن که جوش ایجاد می‌شود عامل اصلی است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران جوش دیررس را علامتی برای وجود برخی بیمار‌های غددی یا بیماری‌های روماتولوژی در بدن عنوان کرد و گفت: این جوش‌‌ها معمولا تا چند سال پایدارند و در خانم‌ها بیشتر دیده می‌شود.

این متخصص پوست و مو در مورد راهکار درمان جوش گفت: جوش‌های خفیف را می‌توان به صورت موضعی درمان کرد. ولی از جوش متوسط تا شدید را از درمان‌های عمومی استفاده کرد چون در صورت درمان نشدن جای جوش باقی می‌ماند.

بلیغی خاطرنشان کرد: باید جوش را قوی درمان کرد که اولین درمان با مصرب آنتی بیوتیک روی میکروب‌های سطح پوست اثر می‌گذارند و هم اینکه آنتی بیوتیک‌ها ضدالتهابند. هورمون درمانی و استفاده از داروی آکوتان در موارد خاص با تجویز دقیق هم می‌تواند موثر باشد.
انتهای پیام/

wichidika
26-01-2012, 12:18
در گفت‌وگو با فارس اعلام شد:
مشاهده "شپش سر" در تعداد کمی از دانش‌آموزان دختر/آموزش 90 درصد معلمان ابتدایی
خبرگزاری فارس: رئیس گروه سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان البرز گفت: هیچ موردی از "شپش سر" در دانش‌آموزان پسر استان البرز مشاهده نشده است و تنها تعداد کمی از دانش‌آموزان دختر به این آلودگی مبتلا هستند.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
وصی‌الله شاهمرادی، رئیس گروه سلامت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبری فارس «توانا» اظهار داشت: 90 درصد از آموزگاران مقطع ابتدایی استان البرز با همکاری دانشگاه علوم پزشکی البرز در خصوص چگونگی معاینه و تشخیص آلودگی پدیکلوز "شپش سر" در دانش‌آموزان آموزش دیده‌اند.

وی گفت: دانش‌آموزان مقطع ابتدایی استان البرز توسط آموزگاران خود در خصوص بیماری پدیکلوز معاینه شده‌اند که تعداد بسیار اندکی از دانش‌آموزان دختر به این آلودگی مبتلا بودند؛ این دسته از دانش‌آموزان به نزدیکترین مرکز درمانی ارجاع و آموزش‌های لازم نیز به خانواده‌های آنها داده شده است.

رئیس گروه سلامت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی اداره کل آموزش و پرورش استان البرز اضافه کرد: خوشبختانه هیچ موردی از آلودگی پدیکلوز در دانش‌آموزان پسر مشاهده نشده است.

شاهمرادی در خصوص وضعیت توزیع شیر در مدارس استان البرز اظهار داشت: تقریباً تمام دانش‌آموزان مقطع ابتدایی و راهنمایی آموزش و پرورش استان البرز شیر دریافت می‌کنند و موظف هستیم 70 نوبت شیر بین دانش‌آموزان توزیع کنیم.
انتهای پیام/

wichidika
10-02-2012, 16:29
رئیس مرکز تحقیقات پوست دانشگاه علوم پزشکی در گفت‌وگو با فارس:
کفش پاشنه بلند و نوک تیز ناخن‌ها را گاز انبری می‌کند
خبرگزاری فارس: رئیس مرکز تحقیقات پوست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: استفاده از کفش‌های پاشنه بلند نوک باریک در دراز مدت باعث انحراف انگشتان شست به طرف خارج شده و در نهایت موجب شکل گیری ناخن‌های گاز انبری می‌شود.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
غلامحسین غفار‌پور در گفت و گو با خبرنگار بهداشت درمان فارس تهران در خصوص مشخصات کفش‌های نامناسب و عوارض آن بر روی ناخن پاها اظهار داشت: کفش مناسب باید مارک دار باشد چون این‌گون کفش‌ها امتحان خود را پس داده است، همچنین پاشنه آن 2.5 تا 3 سانتی متر و پاشنه باریک و جلو پهن باشد به طوری که ناخن ها تحت فشار نباشد.
وی افزود: معمولاً خانم‌ها از کفش‌های پاشنه بلند نوک باریک استفاده می‌کنند که بهره گیری از این نوع کفش‌ها در دراز مدت باعث انحراف انگشتان شست به طرف خارج شده و این فشار‌ها به روی ریشه و بستر ناخن وارد می‌شود.

وی گفت: البته چون بستر ناخن بافت نرمی‌ دارد این فشارها به سطح پشتی آخرین استخوان که سطح سفتی است، منتقل شده و این بافت نرم بین دو فشار قرار می‌گیرد و باعث فیبروزه شدن و کوچک شدن صفحه ناخن می‌شود.
این متخصص پوست و مو تصریح کرد: چون همیشه صفحه ناخن تابع بستر آن است و مجبور است شکل بستر خود را بگیرد، وقتی بستر ناخن کوچک می‌شد، ناخن فرو رفته در گوشت پدید می‌آید و منجر به عفونت‌های خاص خود می‌شود که حاصل آن ناخن گاز انبری شده که این حالت فوق العاده دردناک است به صورتی که فرد حاضر است انگشت پایش قطع شود. اما جدیداً با روش مداخله‌ای درمان می‌شود.
انتهای پیام/

wichidika
04-03-2012, 12:08
/خانه‌تكاني و مراقبت‌هاي آن/
يك متخصص پوست:
تماس طولاني ‌مدت با مواد شوينده موجب بروز اگزماي پوستي مي‌شود
هنگام خانه‌ تكاني از دستكش استفاده كنيد

عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي جندي‌ شاپور اهواز گفت: تماس طولاني مدت دست‌ها با مواد شوينده موجب بروز اگزماي پوستي مي‌شود و به همين دليل بايد از دستكش استفاده شود.
دكتر محمدعلي ماپار در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان ايسنا منطقه خوزستان، اظهار كرد: مواد شوينده، قليايي و يا اسيدي هستند و تماس طولاني‌مدت با اين مواد شيميايي مي‌تواند موجب تحريك پوست و بروز اگزما شود به همين دليل به زنان خانه‌دار توصيه مي‌شود تا حد امكان از تماس مستقيم دست‌ها با اين مواد پيشگيري كنند.
وي افزود: براي پيشگيري از تماس مستقيم پوست دست با مواد شوينده استفاده از دستكش‌ توصيه مي‌شود. البته برخي خانم‌ها به جنس دستكش‌ هم حساسيت دارند و در صورت استفاده به اگزما مبتلا مي‌شوند. براي پيشگيري از اين مشكل مي‌توان همراه دستكش پلاستيكي از دستكش نخي هم استفاده كرد.
ماپار تصريح كرد: اگزماي پوستي معمولا به صورت التهاب، سوختگي، قرمزي، خشكي، پوسته‌ پوسته شدن، تاول‌هاي پوستي و خارش ظاهر مي‌شود. در چنين شرايطي استفاده از كرم‌هاي مرطوب‌كننده و پماد بتامتازون مي‌تواند موثر باشد.
عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي جندي‌ شاپور اهواز با بيان اين ‌كه برخي مواقع هنگام حمل وسايل ممكن است پوست آسيب ببيند، خاطرنشان كرد: استفاده از دستكش‌هاي ضخيم هنگام حمل وسايل سنگين و تيز مي‌تواند مانع بروز آسيب پوستي شود. همچنين برخي مواقع به دليل تماس بيش از حد با آب، پوست دست خشك مي‌شود. در چنين شرايطي استفاده از دستكش و كرم‌هاي مرطوب‌ كننده مفيد است.
اين متخصص پوست اظهار كرد: زنان خانه‌دار هنگام خانه ‌تكاني بايد توجه داشته باشند كه برخي مواقع حشراتي در انباري‌ها رشد مي‌كنند و هنگام جابه‌جايي وسايل اين حشرات به پوست دست آسيب مي‌رسانند. براي پيشگيري از اين آسيب هم استفاده از پوشش كامل هنگام خانه‌تكاني توصيه مي‌شود.
انتهاي پيام

sajjad1973
25-03-2012, 09:39
سلام

من یه سوال دارم که فکرکنم به این بخش مربوط میشه -

میخواستم ببینم برای جلو گیری از ریزش مو چکار باید کنیم.

Sayam
25-03-2012, 16:18
سلام

من یه سوال دارم که فکرکنم به این بخش مربوط میشه -

میخواستم ببینم برای جلو گیری از ریزش مو چکار باید کنیم.

► هـر گـونــه ســوال راجــع به مــــ ـو در ایـنجــا مطــرح شــود ◄ ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 1 ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) 2 ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) 3 ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) 4 ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) 5 ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) ... آخرين صفحه ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]))

:46:

همساده
17-04-2012, 15:43
در سراسر جهان، زنان شيوه‌هاي مختلفي براي زيباترشدن دارند. اين شيوه‌ها برحسب سنن و آيين ملي از كشوري تا كشور ديگر متفاوت است....


در اينجا به روش‌هاي زيباسازي و جوانسازي پوست صورت در 6 كشور دنيا نگاهي مي‌اندازيم.برزيل

زنان برزيلي براي جوانسازي پوست صورت از ماسكي كمك مي‌گيرند كه در واقع مخلوطي از شير و جوي دوسر است. اين ماسك را يك ساعت روي پوست مي‌گذارند و بعد آن را با آب ولرم مي‌شويند. اين ماسك به روشن شدن پوستشان كمك مي‌كند. زنان اين كشور براي پيشگيري از احتباس آب در بدنشان 2 بار در هفته قبل از خواب آرتيشو مي‌خورند. اين گياه ادرارآور تا حدي به رفع احساس گرسنگي هم كمك مي‌كند. زنان برزيلي به داشتن موهاي براق مشهورند. دليل اين موضوع استفاده از پودر تالك روي پوست سر است. پودر تالك باعث مي‌شود موها چرب نشوند و براق و جوان به نظر برسند. يكي ديگر از اسرار خانم‌هاي برزيلي‌، استفاده از ماسك ذرت و آب است. اين ماسك چربي را از روي پوست مي‌زدايد و درنتيجه فرد كمتر جوش مي‌زند. براي پيشگيري از پف‌آلود به‌نظر رسيدن چشم‌ها نيز از كمپرس دم‌كرده بابونه استفاده مي‌كنند و آن را روزانه به مدت 20 دقيقه روي چشمانشان قرار مي‌دهند. براي نرم شدن پوست لب‌هايشان نيز از مخلوط شكر و عسل استفاده مي‌كنند و 3 دقيقه بعد از ماليدن اين مخلوط روي لب آن را مي‌شويند.هند

در اين كشور گرم، زنان ماسك‌هاي ضدچروك و لايه‌بردار را از گياهان خوراكي و ادويه‌‌ها درست مي‌كنند و ترکيبي از آنها را با آب مخلوط مي‌كنند و روي صورت مي‌گذارند يا آنها را درون آب وان مي‌ريزند و داخل وان دراز مي‌كشند. آنها معتقدند مخلوطي از كمي ماست با يك قاشق چايخوري زعفران كه به صورت ماسك استفاده شود، اثر ضدچروك دارد. رشته‌اي در طب سنتي هندي به نام «آيوروديك» وجود دارد كه دستورهاي به كار رفته در آن، از كتاب‌هاي مقدس هندي‌ها ريشه گرفته و در آن طبيب سعي مي‌كند به كمك گياهان دارويي جواني را به فرد بازگرداند. زنان هندي حتي از صابون و شامپوهاي شيميايي هم استفاده نمي‌كنند و با تركيب برگ‌هاي تازه مخصوص با آب، شامپو درست مي‌كنند. شايد به همين دليل موهاي آنها بسيار پرپشت و براق است.جمهوري چك

زنان اين كشور از نوعي پنير سفيد تازه براي تهيه ماسك‌هاي ضدچروك استفاده مي‌كنند. براي رفع تيرگي اطراف چشم نيز روغن كرچك را بهترين درمان مي‌دانند.لهستان

زنان لهستاني از زرده تخم‌مرغ، روغن كرچك و آب ليموترش ماسك مو درست مي‌كنند و بعد از 10 تا 15 دقيقه كه اين مخلوط روي سر ماند، آن را مي‌شويند. آنها معتقدند اين ماسك باعث تقويت ريشه مو مي‌شود. براي با طراوت نگه‌داشتن پوستشان نيز از ماسك عسل استفاده مي‌كنند و آن را 10 تا 15 دقيقه روي پوست صورت، گردن و دست‌هايشان مي‌مالند.

فنلاند

سونا، رمز زيبايي زنان فنلاندي است. آنها از سونا براي آرامش يافتن و دوركردن استرس از خود كمك مي‌گيرند. سونا به بازشدن منافذ پوستي و پاكسازي پوست هم كمك مي‌كند و در ضمن عرق كردن ناشي از نشستن طولاني مدت در سونا باعث زدوده شدن سموم از درون بدن مي‌شود. بخار و گرماي درون سونا همچنين تاثير برخي مواد طبيعي و موثر بر پوست را افزايش مي‌دهد. مثلا فنلاندي‌ها در سونا از ماسك عسل استفاده مي‌كنند. عسل نه‌تنها تغذيه‌كننده و محافظت‌كننده پوست است، بلكه لايه‌بردار خوبي هم است و استفاده از آن قبل يا حين سونا تاثير دارد. در ضمن عسل مانع انقباض عضلات مي‌شود.استراليا

سرطان پوست و سوختگي‌هاي ناشي از آفتاب از ناراحتي‌هاي رايج در استرالياست. براي پيشگيري از اين مشكل، بيشتر استراليايي‌ها هر ساعت كرم ضدآفتاب روي سينه، كمر، دست، پا، گوش، صورت و تمام اعضايي كه مرتب با آفتاب در تماس هستند، مي‌زنند. استراليايي‌ها تمايلي به
برنزه شدن زير آفتاب ندارند و طرفدار پر و پا قرص اتوبرنزه‌ها هستند. آنها صبح‌ها يك ساعت قبل از پوشيدن لباس، از اتوبرنزه‌ها استفاده مي‌كنند.منبع: salamat.ir

djbandora
21-04-2012, 14:37
سلام دوستان عزیز مرسی از اطلاعاتی که ارائه کردین :5:

wichidika
22-04-2012, 23:58
ایروبیک موثر در کاهش سیاهی دور چشم!
یک متخصص پوست: بیماری‌های گوارشی،سیاهی دور چشم را بیشتر می‌کند[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
به گفته یک متخصص پوست، محلول زیر چشم 15 تا 30 درصد می‌تواند در برطرف کردن سیاهی دور چشم موثر باشد و سیاهی دور چشم را از بین ببرد.
دکتر داوود بکتاش در گفت وگو با خبرنگار «سلامت» ایسنا منطقه دانشگاه علوم پزشکی تهران، گفت: برای جلوگیری از تشدید سیاهی دور چشم می‌توان از کرم ضدآفتاب نیز استفاده کرد، اما باید توجه داشت که این کرم‌ها سیاهی را از بین نمی‌برند اما به پوست زیر چشم نیز آسیبی نمی‌رسانند.
وی در خصوص راه‌های درمانی دیگر اظهار داشت: عمل جراحی و تغذیه نیز می‌تواند در از بین بردن سیاهی دور چشم موثر باشد. در عمل جراحی که یک عمل زیبایی محسوب می‌شود از طریق تزریق چربی این سیاهی کاهش می‌یابد.
وی افزود: در عمل جراحی که از طریق تزریق چربی صورت می‌گیرد فاصله پوست را پر می‌کنیم و چربی که این قسمت پوست به آن نیاز دارد به پوست اضافه می‌کنیم.
این متخصص پوست با اشاره به رژیم‌های غذایی که در این مورد استفاده می‌شود، گفت: افرادی که دور چشمشان سیاه است بهتر است روزانه میوه و سبزیجات بيشتري استفاده کنند و موادی که حاوی آنتی اکسیدان و ویتامین است می‌تواند به این افراد کمک کند.
وی در مورد دلایل ایجاد سیاهی دور چشم گفت: شایع‌ترین عامل، دلیل ارثی است و کبودی دور چشم به دلیل جریان وریدی (خونی) که در زیر چشم وجود دارد و به علت نازک بودن پوست زیر چشم در بعضی از افراد این سیاهی مشخص و نمایان‌تر می‌شود. از دلایل دیگر می‌توان به شبکه عروقی زیر چشم اشاره کرد که مشکلاتی را برای افراد ایجاد می‌کند همچنین ضایعات پوستی که در این ناحیه دیده می‌شود.
وی با اشاره به وجود خال و کبودی‌های دور چشم، گفت: زمانی که تیرگی تنها در یک طرف صورت دیده شود در آن زمان تیرگی مربوط به وجود خال است که می‌تواند متمرکز باشد و یا به صورت نقطه نقطه در اطراف چشم پراکنده شود.
این متخصص پوست در ادامه تصریح کرد: کبودی و ضایعات پوستی می‌تواند به صورت لک و یا کک و مک دیده شود که به درمان طولانی مدت نیاز دارد.
استرس و بی‌خوابی سیاهی دور چشم را افزایش می‌دهد

دکتربکتاش در مورد عواملی که موجب عود سیاهی دور چشم می‌شود، گفت: استرس، بی‌خوابی، گریه کردن، فقر آهن و کم خونی و همچنین کمبود ویتامین‌ها باعث تشدید سیاهی دور چشم می‌شود.
وی در مورد بیماری‌های سیستماتیک (گوارشی) و ارتباط آن با سیاهی دور چشم اظهار کرد: هر بیمار گوارشی می‌تواند شدت این سیاهی را افزایش دهد و استرسی که به همراه بیماری‌های مختلف در افراد ایجاد می‌شود این سیاهی را بیشتر می‌کند.
با افزایش سن، سیاهی دور چشم نیز افزایش می‌یابد

متخصص پوست در ادامه افزود: در افرادی که زمینه ارثی سیاهی دور چشم وجود داشته باشد، این ضایعه از دوران کودکی در این افراد وجود دارد و با افزایش سن این سیاهی نیز پر رنگ‌تر و مشخص‌تر می‌شود.
وی در مورد تاثیر داروهای گیاهی بر پوست، گفت: با داروهای گیاهی یا مصرف بعضی میوه ها در اطراف چشم، این سیاهی کاهش نمی یابد و استفاده از این داروها که زمینه پزشکی ندارد توصیه نمی شود.
دکتر بکتاش درخصوص آلرژیهایی که باعث سیاهی دور چشم می شود، گفت: از طریق التهاب هایی که در اطراف چشم ایجاد می شود می توان متوجه شد که این سیاهی به دلیل التهاب ایجاد شده و سابقه بیماری در تشدید سیاهی نقش دارد.
این متخصص پوست در پایان اظهار کرد: افرادی که این مشکل را دارند بهتر است استرس نداشته باشند و از کرم‌های دور چشم استفاده کنند همچنین ورزشهایی مانند ایروبیک این سیاهی را 10 تا 15 درصد کاهش می دهد.
انتهاي پیام

wichidika
30-04-2012, 14:26
استرس، 60 درصد فروشندگان مرد را طاس مي‌كند[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
در يك مطالعه جديد معلوم شد بيش از نيمي از مرداني كه در مشاغل فروشندگي و بازاريابي كار مي‌كنند دچار ريزش مو يا كم مويي مي‌شوند.
به گزارش سرويس «سلامت» ايسنا، نتايج يك نظرسنجي نشان داد شغل فروشندگي در انگليس از مهمترين عوامل طاسي در مردان است به طوري كه تقريبا 60 درصد از مردان در اين گروه شغلي با مشكل ريزش مو مواجه مي‌شوند.
به نوشته روزنامه ديلي اكسپرس، نيمي از اين مردان معتقد هستند كه كار كردن در ساعات طولاني و فشار شغل فروشندگي در فضاهاي اقتصادي مختلف از عوامل اصلي ريزش موهاي آنها است. اكثر آنها مي‌گويند وقتي كار خود را در حرفه فروشندگي آغاز كردند، سرشان كاملا مو داشته اما تقريبا 4،5 سال پس از مداومت در اين حرفه به تدريج گرفتار ريزش مو شدند.
در اين نظرسنجي كه روي 1903 مرد انگليسي انجام گرفته هم چنين معلوم شد كه طراحان وب و مهندسان نرم افزاري دومين گروهي هستند كه پس از فروشنده‌ها، موهايشان را از دست مي‌دهند. از بين تمام شركت كنندگان در اين مطالعه كه قبول كرده‌اند با مشكل كم مويي و نازك شدن تار موهايشان مواجه هستند، يك چهارم ادعا كرده‌اند كه استرس شغلي عامل اصلي اين مشكل است.
انتهاي پيا

wichidika
30-04-2012, 15:38
چرا با بالا رفتن سن، پوست خشك مي‌شود؟


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
از دست رفتن آب بدن را به اصطلاح دي هيدراته مي‌گويند كه از دلايل مهم خشكي پوست است.
به گزارش سرويس «سلامت» ايسنا، چندين عامل در خشك شدن پوست موثر هستند كه از جمله آنها مي‌توان به محيط زندگي، آب و هوا، وضعيت سلامتي و الگوي زندگي اشاره كرد.
بنا بر گزارش سايت اينترنتي هلت ديلي، همزمان با بالا رفتن سن، پوست بدن به تدريج طراوت و نرمي خود را از دست مي‌دهد و معمولا اين سوال براي افراد پيش مي‌آيد كه چرا با افزايش سن، وضعيت پوست تا اين حد تغيير مي‌كند.
متخصصان كلينيك كليولند در اين مقاله چند فاكتور مهم و بالقوه را معرفي كرده‌اند كه مي‌تواند تا حد زيادي علت خشكي پوست همزمان با افزايش سن را توضيح دهد. اين متخصصان معتقدند كه عواملي چون عدم نوشيدن آب كافي، قرار گرفتن طولاني مدت در معرض نور آفتاب، زندگي كردن در هواي خشك، استعمال سيگار، افزايش استرس، كاهش فعاليت غدد چربي و تعرق و مصرف داروهاي خاص از شايع‌ترين دلايل خشك شدن پوست در سنين بالاتر هستند. از آنجا كه با افزايش سن اين فاكتورها نيز مدت طولاني‌تري روي پوست تاثير مي‌گذارند در نتيجه شدت خشكي پوست بيشتر مي‌شود.
با توجه به اين نكات تغيير فاكتورهاي مذكور از جمله تغيير محيط زندگي در صورت امكان، مصرف مايعات بيشتر، استفاده از روغن‌هاي ماهي حاوي اسيدهاي چرب ضروري براي نرم نگه داشتن پوست، مصرف ميوه‌ها و سبزيجات تازه و مرطوب نگه داشتن پوست با تركيبات و ماسك‌هاي طبيعي و گياهي و ترك سيگار و كاهش عوامل استرس زا تا حد امكان در پيشگيري يا به تعويق انداختن خشكي پوست در سنين بالاتر بسيار موثر است. تميز و مرطوب نگه داشتن پوست به شيوه مناسب و متعادل در طول روز نيز در كنار راه كارهاي بالا توصيه مي‌شود.
انتهاي پيام

wichidika
17-05-2012, 16:14
حدود اختیارات متخصصین پوست و مو اعلام شد


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
وظایف متخصصین پوست و مو در مورد مراجعات نیاز به جراحی‌های سطحی در دوران رزیدنتی (دستیاری تخصص پوست) از سوی انجمن متخصصین پوست ابلاغ و اعلام شده است.
به گزارش سرويس «سلامت» ايسنا، دکتر حبیب انصارین عضو هیئت مدیره انجمن متخصصین پوست ایران با اعلام این خبر گفت: متاسفانه برخی از افراد غیر متخصص با مداخله در امور پوست و زیبایی هموطنان، مشکلات فراوانی ایجاد کرده‌اند که در بسیاری از موارد غیر قابل جبران است.
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: کشیدن پوست به منظور رفع چین و چروک و انجام برخی از جراحی‌های ترمیمی و زیبایی توسط افراد غیرحرفه‌ای و غیرمتخصص، مهمترین نگرانی در مداخلات پزشکی تخصص پوست است.
به گفته دكتر انصارین، نمونه‌برداری بیوپسی جهت تشخیص بیماری، برداشتن خال و یا ضایعات رشد کرده غیر عادی پوست و یا تغییرات رنگی، برداشتن بخش کوچکی از ضایعات تومورال یا سرطانی پوست به منظور بررسی خوش‌خیمی یا بدخیمی برای ارجاع بیمار به متخصصان مربوطه، پیوند مو از ناحیه‌های مختلف بدن به نواحی فاقد مو (ابرو و کف سر...)، خارج کردن کیست های زیر پوستی از جمله نسوج چربی موسوم به لیپوم، درمان ضایعات ناخن و رفع آسیب‌های ناخن به بافت‌های اطراف، جزء مهمترین اقدامات جراحی توسط متخصصین پوست محسوب می‌شود.
استاد پوست و مو دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: بسیاری از درمان‌های پوستی نیازی به جراحی نداشته و با ابزارهایی چون لیزر، رادیو فرکوئنسی، میکرودرم ابریژن، محلولهای شیمیایی، کرایو (فریز کردن) قابل انجام است.
انصارین تاکید کرد: در صورت مشاهده هرگونه ضایعه غیر طبیعی رنگی و یا بی‌رنگ سطح پوست که پیوسته در حال بزرگ شدن است همچنین ضایعات خونریزی دهنده و سفت شده پوستی باید بلافاصله به پزشک متخصص پوست مراجعه کرده و اقدامات پیگیرانه را انجام داد.
انتهاي پيام

drjavili
21-10-2012, 11:56
با سلام
در حال حاضر بهترین راه جلوگیری از ریزش مو مزوتراپی و PRP می باشد برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید به سایت من مراجعه کنید [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

drjavili
21-10-2012, 12:08
PRP چیست؟ ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
نویسنده: دکتر افشین جویلی - ۱۳٩۱/٥/٤
PRP مخفف Platelet-rich plasma به معنی پلاسمای غنی از پلاکت است در این روش مقداری از خون فرد گرفته شده پلاسمای آن همراه پلاکت ها جدا میشود و به بافت هدف تزریق میگردد.
ثابت شده است که پلاکت ها علاوه بر نقش مهمی که در سیستم انعقادی دارند نقش موثری در ترمیم بافتی و فراخوانی سلولهای بنیادی به منطقه دارند بنابر این دو اثر از حضور پلاکت ها در بافت دیده میشود یکی اثر زودرس در اثر تخلیه فوری مواد داخل پلاکت ها و دیگری دیر رس در اثر فراخوانی سلولهای بنیادی بطور مثال در ریزش مو مواد پلاکتی باعث تقویت فوری فولیکول مو شده و از ریزش مو ها جلوگیری میکند این اثر سریع است اما رشد فولیکول جدید نیازمند حضور سلولهای بنیادی و تبدیل آنها به فولیکول مو است که احتیاج به زمان ذارذ.
برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید به سایت من مراجعه کنید [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

drjavili
21-10-2012, 12:10
کاربردهای PRP کدامند؟ ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
نویسنده: دکتر افشین جویلی - ۱۳٩۱/٥/٧
تقریبا در تمامی رشته های پزشکی میتوان از PRP کمک گرفت زیرا در همهء آنها حد اقل بحث ترمیم وجود دارد ولی آنچه بیشتر در حال حاضر استفاده میشود در طب ورزشی , ارتوپدی ,جراحی پلاستیک و ترمیمی و خصوصا پوست , مو و زیبایی است که نتایج درخشان و بی نظیری داشته است.
کاربردهای PRP در پوست , مو و زیبایی :
1.درمان ریزش مو و طاسی سر
PRP در ناحیه سر باعث تحریک , ترمیم و فعال شدن فولیکول مو و در نتیجه بطور شگفت انگیزی موجب رشد مجدد موی سر می گردد.
مزایای فراوانی بر کاشت مو دارد از جمله اینکه فرد نیازی به کوتاه کردن موی سر ندارد هیچگونه آثار جراحی و خونریزی و زخم نخواهد داشت بطوریکه بلافاصله بیمار به کارهای روزمرهء خود می رسد و از همه جالب تر اینکه فردی که مو می کارد باز باید PRP کند! بدلیل اینکه مو های کاشته شده هم می ریزند و تراکم خوبی هم ندارند پس برای تقویت آنها و افزایش تراکم باید انجام شود پس چه بهتر که از اول PRP کرد.
در خانم ها بسیار سریع از ریزش مو جلوگیری میکند و به علت نبودن هورمون مردانه و ژن طاسی بهتر جواب می دهد مگر بعد از سنین یایسگی که تا حدودی شبیه آقایان است .
مو های ایجاد شده کرک نیستند بلکه موی طبیعی میباشند .
2. درمان چروکهای صورت, گردن,پشت دست و جوانسازی پوست
حضور پلاکتها در پوست باعث فعال شدن کلاژن سازی و بافت سازی و در نتیجه جوان سازی آن میگردد به گفته بیماران پوست در این روش سالها به عقب بر میگردد.
3. درمان تیرگی, پف و چروکای زیر و دور چشم
PRP با مکانیزم بافت سازی و ترمیم سلولی اثر فوقالعاده ای در پر شدن گودی چشم و از بین رفتن تیرگی و چروکهای دور چشم دارد.
برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید به سایت من مراجعه کنید [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

fati ghasemi
05-11-2012, 16:16
لکه های سیاه در هر سنی ممکن است روی پوست ظاهر شود.

پوست بدن با قرارگرفتن در معرض تابش نور خورشید رنگ دانه قهوه ای به نام ملانین تولید می کند و باعث ایجاد لکه های قهوه ای روی پوست می شود.

اگر چه داروهای متعددی برای از بین بردن این لکه ها وجود دارد اما اگر شما دنبال درمان بدون عارضه هستید درمان های طبیعی بهترین انتخاب است که در این مطلب به نقل از ehealth آمده است.

مخلوطی از سرکه سیب و آب پیاز را به طور مستقیم روی لکه ها بمالید و تا مدت زمانی که می توانید آن را روی صورت و دست نگه دارید. این عمل را روزی یک بار به مدت ۶هفته تکرار کنید تا نتیجه بگیرید.

*برای سرعت بخشیدن به این روند، ۳قاشق غذاخوری سرکه سیب را با یک لیوان آب سرد یا گرم مخلوط کنید و به مدت یک ماه روزی ۲بار مصرف کنید، این کار نه تنها لکه ها را از بین می برد بلکه باعث درخشندگی پوست می شود.

برای کاهش طعم ترشی این نوشیدنی می توانید کمی عسل به آن اضافه کنید.

*ژل آلوئه ورا را روزی ۲بار به پوست بمالید و هر بار برای ۴۵دقیقه روی پوست بگذارید تا در عرض یک ماه نتیجه بگیرید.

*آب لیمو را روی لکه ها بمالید و تا زمانی که برایتان ممکن است بگذارید بماند از آنجا که آب لیمو حساسیت پوست را به نور خورشید زیاد می کند، تا خشک نشدن آب لیمو در معرض نور خورشید قرار نگیرید.

*روغن کرچک را روزی یک بار صبح و یک بار عصر روی لکه ها بمالید تا طی یک ماه کم رنگ شود.

*۲عدد بادام را بجوشانید و سپس پودر کنید.

پودر به دست آمده را با سفیده تخم مرغ و نصف قاشق مرباخوری آب لیمو مخلوط کنید و روی صورت بمالید تا خشک شود. سپس با آب ولرم و بعد با آب سرد بشویید. *آب سیر را روزی ۲بار به مدت ۶هفته روی لکه ها بمالید تا از بین برود. *شیر بریده به علت دارابودن اسید لاکتیک برای از بین بردن یا کم رنگ کردن لکه ها بسیار موثر است.

fati ghasemi
05-11-2012, 16:17
اکثر مردها و بسیاری از زنان با بالا رفتن سن دچار ریزش مو می‌شوند.

به گزارش صدف نیوز به نقل از ایسنا، کارشناسان کتابخانه‌ ملی پزشکی آمریکا می‌گویند: علل ریزش مو می‌تواند به افزایش سن، عوامل وراثتی و یا تغییرات هورمونی مربوط باشد. البته ریزش‌ ناگهانی موها اغلب ناشی از عوامل مختلفی شامل استرس جسمی یا احساسی است.

بر اساس گزارش سایت اینترنتی هلت دی‌نیوز، این کارشناسان فهرستی از فاکتور‌هایی را منتشر کرده‌اند که عوامل موثر در ریزش مو هستند. این عوامل عبارتند از:

ـ ابتلا به یک عفونت جدی یا تب شدید

ـ زایمان

ـ تجربه یک جراحی مهم و یا ابتلا به بیماری‌های جدی یا ناگهانی که موجب از دست رفتن خون زیاد می‌شود .

ـ قرار گرفتن در معرض استرس شدید احساسی

ـ یک رژیم غذایی نامناسب بویژه اگر حاوی پروتئین اندک باشد

ـ مصرف داروهای خاص مانند داروهای ضد افسردگی یا برخی از داروهای قلب و قرص‌های ضد بارداری و یا مسکن‌های گروه NSAIDS

بنابراین گزارش، برخی از مواد غذایی تأثیر مهم و بیشتری در سلامت موها دارند. برای مثال پروتئین، اساس و پایه نیاز بافت‌های بدن مانند مو، ناخن و پوست است و در مواد غذایی مثل مرغ و ماهی و گوشت قرمز، تخم‌مرغ، لبنیات و حبوبات به وفور یافت می‌شود. این ماده حیاتی در مواد نشاسته‌ای مثل نان، برنج، ماکارونی و حتی سبزی‌ها نیز به میزان کمی موجود است.

شیر و لبنیات هم منابع غنی از کلسیم، منیزیم و پروتئین هستند. همچنین مصرف ویتامین‌های گروه B یکی از راه‌های درمان ریزش مو است. منابع غذایی غنی از این ویتامین شامل جگر، موز، مغز آفتابگردان، ماهی‌، مرغ، جوانه گندم، آلوی خشک و غلات سبوس‌دار هستند.

آنتی‌ اکسیدان‌ها نیز در حفظ سلامت‌ موها بسیار موثر هستند که بیشتر در سیب‌زمینی شیرین، هویج، اسفناج پخته، کدو، روی و سلنیوم یافت می‌شوند. بیشتر میوه‌ها و سبزی‌ها منابع غنی از آنتی‌اکسیدان‌ها هستند. آنتی‌اکسیدان‌ها مولکول‌هایی هستند که اثر مخرب رادیکال‌های آزاد را در بدن خنثی می‌کنند و همچنین موجب ساخته شدن تارهای جدید مو و استحکام آن‌ها می‌شوند.

علاوه بر این‌ها، اسید‌های چرب امگا ـ 3 و امگا ـ 6 نقش مهمی در حفظ سلامت مو و جلوگیری از خشکی، شکستگی، خارش و شوره سر و در نهایت پیشگیری از ریزش مو دارند.

fati ghasemi
05-11-2012, 16:18
کدو حلوایی گیاهی بومی شمال آمریکاست که سرشار از مواد مغذی است؛ در این مطلب به نقل از «ehow» به بخشی از خواص این گیاه اشاره می شود.

* کاروتینوئیدز موجود در کدو با رادیکال های آزاد مقابله می کند و در نتیجه مانع از پیری زودرس، بیماری های قلبی عروقی و عفونت های دیگر می شود.

* لوتین و زیزانتین موجود در آن از چشم در مقابل آسیب های آزاد محافظت می کند و مانع از بروز آب مروارید و استحاله بافت های چشم می شود.

* پروتئین موجود در تخمه کدو، میزان کلسترول بد خون را کاهش می دهد.

*از آن جا که منبع عالی ویتامین A است، مصرف منظم آن برای سلامت چشم مفید است و به طور چشمگیری، سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند.

* ویتامین C کدو با رادیکال های آزاد مقابله و سیستم دفاعی بدن را تقویت می کند و باعث تولید کلاژن می شود.

* منیزیم موجود در این گیاه برای حفظ استخوان و دندان مفید است.

* روی موجوددر کدو برای تراکم استخوان لازم است تا مانع از بروز پوکی استخوان شود.

* فیبر در کدو، علاوه بر کاهش دادن میزان کلسترول مضر در خون، میزان قند خون را نیز تنظیم می کند.

* مصرف روزی ۵ تا ۱۰ گرم دانه کدو کلیه ها را تقویت می کندو مانع از به وجود آمدن سنگ کلیه می شود.

* ترکیب شیمیایی به نام ال- تریپتوفن در کدو احساس شادابی در فرد ایجاد می کند و مانع از بروز افسردگی می شود.

* خاصیت مدر دارد و سموم بدن را دفع می کند.

* میزان بالای ویتامین های ECA و روی در آن در حفظ سلامت و شادابی پوست موثر است.

* فیبر بالای موجود در آن برای حفظ سلامت روده مفید است.

fati ghasemi
05-11-2012, 16:19
دکتر محمد گلشنی در گفت و گو با خبرنگار سلامت نیوز گفت:«منافذ صورت معمولا در جوانی و افرادی که دارای پوست چرب تری هستند و ترشح غدد چربی آنها بالاست بیشتر بوده و منافذ بازتر است که با افزایش سن این منافذ بازتر می شوند.»

وی ادامه داد:« مجموعه عوامل افزایش حجم ترشح چربی از غدد سباسه و برجسته بودن غدد سباسه و یا به دلیل اینکه بافت نگهدارنده مجرای ترشحی قدرت بسته بودن را از دست داده است در باز شدن منافد پوست تاثیر دارد ضمن اینکه اشعه UV آفتاب نیز تاثیر منفی بر روی این مجاری دارد و بینی و گونه و پیشانی به دلیل اینکه غدد چربی در این نواحی فعال تر است منافذ بیشتری دارند.»

این متخصص پوست و مو گفت:«استفاده از روش پیلینگ شیمیایی یا لیزرهای جوانسازی پوست که از جمله لیزر فرکشنال و یا استفاده از کرم های لایه برداری که حاوی آلفا هیدروکسی اسید هستند تا حدودی در از بین بردن منافذ باز پوست موثرند.»

وی افزود:«استفاده از کرم های ضد آفتاب از دوران کودکی نیز تا حدودی از باز شدن منافذ پوست جلوگیری می کند و در مورد افرادی که به همراه منافذ باز پوست دچار آکنه هستند باید گفت درمان آکنه در بسته شدن منافذ باز پوست آنها تاثیر دارد.»

fati ghasemi
05-11-2012, 16:19
یک متخصص پوست و مو با تاکید بر شستن موها با آب ولرم، گفت: شستن موها با آب سرد سبب براق‌تر شدن موها و در عین حال کاهش فعالیت غده چربی سطح سر می‌شود در حالی که شستن موها با آب گرم باعث آسیب به ریشه مو و از بین رفتن لایه چربی محافظ مو و کدری تار مو می‌شود.

دکتر اکبر ایلاتی در گفت وگو با ایسنا، با بیان این مطلب افزود: در گذشته مردم تغذیه مناسب‌تری داشتند و از داروها و مواد شیمیایی استفاده کمتری می‌کردند ولی هم اکنون مردم در معرض انواع آلودگی‌های محیطی و استرس و اضطراب قرار دارند به همین علت ریزش موها بیشتر شده است.

ایلاتی با بیان اینکه شوره سر یک نوع بیماری پوستی است، تصریح کرد: شوره سر در واقع سلولهای مرده پوست است که به رنگ سفید بوده و علت اصلی آن می‌تواند یک نوع اگزما یا سایر بیماریهای پوستی باشد.

این متخصص پوست و مو به برخی از باورهای اشتباه مردم در مورد رشد موها اشاره و خاطرنشان کرد: عده‌ای معتقدند که با تیغ انداختن موها می‌توان حجم موها را افزایش داد در حالی که تا به حال از نظر علمی ثابت نشده است.

به گفته این متخصص اگر چه برخی از افراد معتقدند که با کندن تارهای سفید مو، تعداد آنها افزایش پیدا می‌کند در حالی که از دست رفتن قدرت رنگیزه سازی سلولهای مو سبب سفیدی آنها می شود.

این متخصص پوست و مو در پاسخ به این سوال که آیا شامپو زدن موها به دفعات زیاد باعث صدمه به موها می شود، ابراز داشت: مهمترین عامل انتخاب در شامپو، شامپوی متناسب با نوع مو (خشک،چرب،طبیعی) است که در این صورت نیازی به افزایش تعداد دفعات شستشوی موها نیست.

وی همچنین افزایش دفعات شستشو و ماساژ و شانه زدن موهای خیس را از دیگر عوامل ریزش موها در افراد دانست.

ایلاتی مهمترین و موثرترین اقدام برای درمان موخوره را کوتاه کردن قسمتهای شاخه شاخه شده از چند سانتیمتر بالاتر موها دانست و اذعان داشت: علاوه بر آن استفاده از شامپوهای نرم کننده و روغنهای چرب و نرم کننده و جلوگیری از سشوار کشیدن موها، خصوصا موهای خشک نیز توصیه می‌شود.

این متخصص پوست و مو به فواید کوتاهی موها اشاره کرد و گفت: کوتاه کردن موها با جلوگیری از پیدایش مو خوره از ریزش آن جلوگیری می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه شانه کردن و برس زدن موها به دفعات زیاد باعث آسیب دیدن موها می‌شود، اظهار کرد: برس زدن و شانه کردن موها خصوصا موهای خیس، سبب آسیب رسانیدن، کدر شدن و وز شدن موها می‌شود که بهترین راهکار استفاده از انگشتان دست برای حالت دادن موها است.

ایلاتی ادامه داد: برس زدن اگر در حد طبیعی باشد سبب افزایش خون رسانی به ریشه مو و همچنین براق و چرب شدن آنها می‌شود که روزی 2الی3 بار توصیه می‌شود.

این متخصص پوست و مو با بیان اینکه آیا با ماساژ موها و ایجاد جریان خون در پوست می‌توان به سلامت موها کمک کرد، گفت: ماساژ موهای خشک شده بعد از هر حمام سبب افزایش خونرسانی به ریشه مو، افزایش رشد آن و تحریک غدد چربی پوست سر شده و ریزش موها را کاهش می‌دهد بنابراین کسانی که موهای خشک و شکننده دارند می‌توانند حداقل روزی یکبار و به مدت حداقل پنج دقیقه کف سر را به آرامی ماساژ دهند.

fati ghasemi
05-11-2012, 16:20
متخصص پوست و مو و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله درباره برخی تبلیغات ماهواره ای مبنی بر استفاده از شامپوهایی برای بازگشت مجدد رنگ طبیعی مو گفت: هیچ شامپویی نمی تواند موی سفید را سیاه کند.

مسعود داوودی روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: در برخی تبلیغات ماهواه ای ادعا می شود ظرف دو تا سه هفته رنگدانه های موهایی که سفید شده اند به حالت اولیه باز می گردند که این تبلیغات دروغ محض است.

این متخصص پوست و مو گفت: رنگدانه سازی مو به ریشه مرتبط است و این محلول ها هیچ گونه دسترسی به ریشه مو ندارند و به فرض اینکه این مواد در رنگدانه سازی ریشه های مو تاثیر گذار باشند، چندین سال طول می کشد تا رنگدانه سازی به نتیجه برسد.

وی ادامه داد: شامپو یا محلول هایی که در ماهواره یا مراکز فروش مواد بهداشتی و آرایشی تبلیغ می شوند، عموما رنگ هایی هستند که به شکل شامپو عرضه می شوند.

داوودی با بیان اینکه مردم نباید فریب این نوع تبلیغات را بخورند، گفت: در صورتی که افراد بخواهند از این محلول ها یا شامپوها به عنوان رنگ مو استفاده کنند، مانعی ندارد اما باید توجه داشته باشند که استفاده از این مواد، تغییر دایمی در رنگ موهای آنها ایجاد نمی کند.

fati ghasemi
05-11-2012, 16:21
هرکسی باتوجه به شکل سطح مقطع موهایش، موهای صاف یا مجعدی ‌دارد. اگر سطح مقطع موها گردتر باشد، موها صاف‌به نظر می‌رسد و هر چه سطح مقطع بیضوی‌تر باشد موها فرتر هستند. از آنجا که شکل و حالت موها نقش اساسی در زیبایی چهره دارند، کسانی که موهای صافی دارند آن را با شیوه‌هایی فر می‌کنند و آنهایی که موهایشان فر است، سعی می‌کنند آن را صاف کنند تا چهره متفاوتی پیدا کنند. قبل از فرکردن موها، لازم است این واقعیت ها را بدانید.

از آنجا که موی فر شده دچار تغییرات ساختمانی می‌شود، شفافیت اولیه را نخواهد داشت و قابلیت حالت‌دادن آن کمتر می‌شود. برای شستن این موها باید از شامپوهای اسیدی ضعیف استفاده کرد. این نوع شامپوها نسبت به انواع قلیایی، هنگام خیس‌بودن کمتر باعث بادکردن موها و جدایی سلول‌های لایه خارجی آن می‌شوند. بعد از شامپوکردن موها حتما باید از نرم‌کننده استفاده کرد تا سطح آسیب‌دیده را به‌طور موقت ‌ترمیم کند و درخشندگی را به مو برگرداند.

گاهی نتیجه مطلوبی از فر دایم نمی‌گیریم که این مساله چند علت دارد: 1) بافت موها در مطلوب بودن نتیجه فر، خیلی مهم است. موهای ظریف و نازک نسبت به دیگر موها به سختی فر می‌شوند و آسیب‌دیدگی آنها محتمل‌تر است. 2) اگر مواد فر زودتر از زمان لازم شسته شوند (به‌طور معمول 10 تا 20 دقیقه زمان روی بروشور نوشته شده است)، موها خوب‌فر نمی‌شوند. 3) اگر ماده خنثی‌کننده خوب عمل نکند، پیوندهای شیمیایی شکسته، دوباره به حالت اول برمی‌گردند و مو فر نمی‌خورد. 4) آبکشی مو پیش از مصرف خنثی‌کننده، بسیار موثر است.

بعضی افراد معتقدند فر کردن مو در دوره بارداری یا عادت ماهیانه موفقیت‌آمیز نیست ولی این نظریه هیچ پایه علمی‌‌ای ندارد. بافت قابل‌رویت موها مرده است و هر تغییری در آن، عامل خارجی محسوب می‌شود (رنگ‌کردن، فرکردن و...). البته گاهی شدت چربی موها در بارداری تغییراتی دارد که اگر موها را پیش از فر به خوبی با شامپو بشویید، تاثیری در نتیجه کار نخواهد داشت.

fati ghasemi
05-11-2012, 16:23
آكنه اغلب به صورت نقاط سرسياه، نقاط سرسفيد و جوش‌هاي چركي بروز مي‌كند.
جوش صورت يا آكنه يكي از بزرگترين مشكلاتي است كه نوجوانان را گرفتار مي‌كند و متاسفانه درست زماني به سراغ آنها مي‌آيد كه بيش از هر وقت ديگر نگران زيبايي وضع ظاهر خود هستند. آكنه يك بيماري التهابي مزمن پوست است كه اكثرا در دوران نوجواني مزاحمت ايجاد مي‌كند اما گاهي به طور متناوب در سراسر زندگي بارها و بارها فرد را گرفتار مي‌كند. آكنه در دختران در سنين پايين‌تري نسبت به پسران بروز مي‌كند ولي در پسران معمولا تظاهرات بسيار شديدتري دارد. به‌طور كلي علائم و نشانه‌هاي آكنه در افراد مختلف متفاوت است و مي‌تواند از خفيف تا بسيار شديد متغير باشد. اگر والدين يا اقوام نزديك شما در دوره‌اي از زندگي خود دچار نوع شديد آكنه شده باشند به شما توصيه مي‌كنيم كه بيشتر مراقب پوست خود باشيد چون در آن صورت احتمال درگيري شديد پوستي در شما از بقيه بيشتر خواهد بود. نقطه‌هاي سرسفيد، نقطه‌هاي سرسياه آكنه اغلب به صورت نقاط سرسياه، نقاط سرسفيد و جوش‌هاي چركي بروز مي‌كند. غدد چربي در تمام سطوح پوست شما به غير از كف‌پا و دست وجود دارد. اما بيشترين تراكم آنها در صورت، سينه، پشت و شانه‌ها است. كار اين غدد،‌‌ترشح چربي است. چربي توليد شده توسط مجاري چربي به سطح پوست راه يافته و به طور طبيعي روي پوست را مي‌پوشاند.در دوران نوجواني به علت تغييرات ناگهاني كه در سطح هورمو‌ن‌هاي جنسي رخ مي‌دهد، غدد سباسه، تحريك مي‌شوند و چربي بيش از حد توليد مي‌كنند. اين چربي زيادي مجاري انتقال چربي را مسدود مي‌كند و به اين ترتيب جوش‌هاي سرسياه توليد مي‌شوند. وقتي كه چربي باقيمانده و لايه‌هاي مرده پوست نتوانند به بيرون پوست راه يابند، توسط باكتري‌هايش كه به طور طبيعي در غده وجود دارند، عفوني مي‌شوند و جوش‌هاي سرسفيد را ايجاد مي‌كنند. گاهي نيز چربي ترشح شده فضاي اطراف فوليكول مو را اشغال مي‌كند در نتيجه مو نمي‌تواند از پوست خارج شود و باكتري‌هاي موجود در پوست داخل منافذ مسدود شده و آنجا ايجاد عفونت و التهاب و جوش‌هاي چركي مي‌كند.در آكنه شديد ممكن است كيست و آبسه هم ديده شود. كيست توري بزرگ‌تر، سفت‌تر و عميق‌تر از جوش‌ معمولي است و در اغلب موارد خطرناك است. بعضي از كيست‌ها تا زير سطح پوست انتشار مي‌يابند و پاره مي‌شوند و به اين طريق عفونت را در زير پوست منتشر مي‌كنند. جاي اين جوش‌ها معمولا روي پوست باقي مي‌ماند.آبسه يك ناحيه عفوني متورم و ملتهب وبسيار دردناك است كه حاوي چرك فراوان است. خوردني‌ها و نخوردني‌هاي آكنه <آيا تغذيه در ايجاد آكنه تاثيري دارد؟> شايد اين شايع‌ترين سوِالي باشد كه يك متخصص پوست از بيمار خود مي‌شنود. « با اين همه جوش چرا شكلات مي‌خوري؟» و شايد اين شايع‌ترين گوشزدي باشد كه افراد مبتلا به آكنه از ديگران مي‌‌شنوند.واقعيت اين است كه نقش رژيم غذايي در ايجاد يا تشديد آكنه هنوز به اثبات نرسيده است‌. گرچه گزارشاتي نيز موجود است كه خوردن مداوم غذاهاي خيلي چرب، شيريني زياد، سس مايونز، خامه، شكلات، گردو، بادام، فندق، خرمالو، موز، پسته، تخمه، چيپس، پفك، نوشابه، نارگيل، تخم‌مرغ و به تعبيري، همه آنچه كه در قنادي و بقالي يافت مي‌شود، را در بروز و تشديد آكنه موِثر دانسته است. اگر از دست اين جوش‌هاي لعنتي به ستوه آمده‌ايد،براي احتياط به‌جاي خوردن اينها از‌ سبزيجات و ميوه‌هاي تازه استفاده كنيد. استفاده از اسفناج، هويج، شاهي و گوجه‌فرنگي را به شما توصيه مي‌كنيم. سعي كنيد خوردن چاي و ادويه‌جات را بسيار محدود كنيد. عامل مهم ديگري كه اثر آن در تشديد آكنه به اثبات رسيده، تماس‌هاي شغلي است.آكنه در كساني كه به علت شغلشان با روغن‌هاي حيواني و يا معدني تماس دارند و يا در معرض هواي بسيار گرم و يا بسيار سرد هستند با شدت بيشتري بروز مي‌كند.افرادي كه شغل‌هاي پر استرس دارند يا اينكه اصولا از نظر تيپ شخصيتي مضطرب محسوب مي‌شوند معمولا دچار آكنه‌هاي شديد مي‌شوند. اگر خود استرس عامل اين تشديد نباشد، حداقل اين است كه افراد مضطرب معمولا بيش از حد صورت خود را دستكاري مي‌كنند و اين امر خود باعث تشديد بيماري مي‌شود.از ديگر عوامل موثر، لوازم آرايشي، اختلال غدد درون ريز، تعريق زياد، برخي داروها مانند كورتيزول، هورمون‌هاي مردانه، قرص‌هاي ضدبارداري، ليتيوم و باربيتورات‌ها را مي‌توان نام برد. خلاصه اينكه شايد بتوان گفت كه قسمت خيلي‌ها اين‌طور مقرر شده كه در سنين نوجواني گرفتار اين معضل پوستي شوند.


روش خلا‌ص شدن از شر آكنه ‌‌اگر پوستتان چرب است روزي 1 بار به آرامي پوست خود را با صابون غيرمعطر‌(ترجيحا صابون‌هاي‌ آنتي ‌باكتريال) بشوئيد . به اين ترتيب كه صورت خود را از كف بپوشانيد و ماساژ دهيد تا صابون در منافذ پوست نفوذ كند و چربي‌هاي تجمع يافته و آلودگي‌ها را از بين ببرد. پوست خود را ماساژ دهيد. ماساژ باعث تخليه چربي‌ پوست مي‌شود و از تجمع آن جلوگيري مي‌كند.علاوه بر اين ماساژ جريان خون پوست را بهبود مي‌بخشد. بعد از ماساژ صورت خود را با آب گرم بشوييد تا چربي آن گرفته شود و بعد بلافاصله مقداري آب سرد به پوست خود بپاشيد تا منافذ آن بسته شود. پس از اين كار پنبه‌اي را به گلاب يا آبليمو آغشته كنيد و سطح پوستتان را با آن پاك كنيد. گلاب و آبليمو اثر قابض دارند و باعث افزايش گردش خون مي‌شوند.اگر پوستتان خيلي چرب است هفته‌اي يك بار از ماساژ با سركه سيب استفاده كنيد تا چربي پوست كاهش يابد. براي اين كار سركه سيب را با همان مقدار آب مخلوط كنيد و روي پوست خود بماليد و ماساژ دهيد و بعد از چند دقيقه پوستتان را بشوئيد. آسودگي رواني داشته باشيد. خواب خوب و مرتب داشته باشيد، به ميزان لازم استراحت كنيد و از عصبانيت بپرهيزيد. از ماليدن يا تركاندن جوش‌ها و آكنه‌ها خودداري كنيد. جوش‌هاي چركي را نبايد با فشار خالي كرد. براي خالي كردن آنها دستگاه‌هاي مكنده‌اي وجود دارد كه جوش‌ها را در شرايط كاملاً استريل تخليه مي‌كند. موهايتان را حداقل 2 بار در هفته با شامپو بشوئيد. اجازه ندهيد كه موهايتان روي صورت بيايد. حتي در شب و به هنگام خواب موي كثيف و چرب باعث پخش چربي و باكتري‌ها مي‌شود. تعريق در 15درصد افراد باعث تشديد آكنه مي‌شود. پس از كار كردن در هواي گرم و مرطوب و پختن غذا و ورزش، عرقتان را بشوئيد و در اسرع وقت چربي را از بدن و صورتتان پاك كنيد. براي آرايش كردن از مواد آرايشي روغني و چرب استفاده نكنيد. زيرا اين مواد مي‌توانند فوليكول‌هاي مو را مسدود كنند و باعث ايجاد و يا تشديد آكنه شوند. خصوصاً‌ افرادي كه پوست چربي دارند ‌بايد ‌از‌ كرم‌هاي مرطوب ‌كننده و حتي ضدآفتابي استفاده كنند كه فاقدچربي باشد.آرايش را روزي 2 بار از صورت خود با آب و شيرپاك‌كن‌هاي فاقد چربي و سازگار با پوست پاك كنيد. قبل از استفاده از مارك جديد لوازم حتما آن را روي بازوي خود تست كنيد تا مطمئن شويد كه پوستتان به آن حساسيت ندارد. اشعه ماوراء بنفش خورشيد، باعث بهبود ضايعات مي‌شود اما در 10 درصد افراد باعث تشديد علائم مي‌شود. در زمان قاعدگي حساسيت غدد چربي دختران نسبت به هورمون‌هاي جنسي مردانه افزايش مي‌يابد و اين باعث افزايش چربي پوست در آنها مي‌شود. براي جلوگيري از بروز يا تشديد آكنه در اين زمان بايد پوست خود را با صابون بشوئيد و پس از شستشو پوستتان را با پنبه آغشته به محلول‌هاي الكلي موجود در بازار كه حاوي آنتي‌بيوتيك هستند پاك كنيد. حوله صورتتان را هر روز عوض كنيد و هميشه از حوله تميز و خشك استفاده كنيد زيرا باكتري‌ها اين توانائي را دارند كه به سرعت در حوله‌هاي مرطوب رشد كنيد. از ورزش و پياده‌روي غفلت نكنيد. اگر هر روز صبح 3 كيلومتر پياده‌روي كنيد و بعد از آن دوش بگيريد متوجه مي‌شويد كه پس از مدت كوتاهي بسياري از جوش‌ها برطرف شده و پوستتان بسيار شاداب‌تر مي‌شود.
حرف آخر آكنه را نبايد يك عارضه جزئي و كم‌اهميت تلقي كنيد زيرا مي‌تواند فشارهاي عصبي فراواني را براي فرد ايجاد كند. حتي ملايم‌ترين انواع آكنه دست كم يك‌سال باقي مي‌ماند. مدت بيماري در برخي افراد به 15 سال و حتي تا آخر عمر نيز رسيده است. در صورت طولاني شدن مدت آكنه فرد اعتماد به نفس خود را از دست مي‌دهد و تصور بدي از ظاهر خود پيدا مي‌كند. درمان در اغلب موارد موثر است اما نياز به حوصله و صرف وقت فراوان دارد. در بسياري از افراد بيماري پس از دوران بلوغ و نوجواني خودبه‌خود برطرف مي‌شود .
آكنه اغلب به صورت نقاط سرسياه، نقاط سرسفيد و جوش‌هاي چركي بروز مي‌كند. از ماليدن يا تركاندن جوش‌ها و آكنه‌ها خودداري كنيد. جوش‌هاي چركي را نبايد با فشار خالي كرد. براي خالي كردن آنها دستگاه‌هاي مكنده‌اي وجود دارد كه جوش‌ها را در شرايط كاملاً استريل تخليه مي‌كند.

fati ghasemi
22-11-2012, 08:54
قدیم ها دستشوئی ما ایرانی ها یک گوشه در دورترین نقطه حیاط بود که بابابزرگ و مامان بزرگای ما وقتی میخواستند بروند داخل مستراح یک دستار به سرشون میبستند. آن موقع دلیل این کار این بود که بخارات ناشی از ادرار(شامل اسید اوریک و فسفریک و..) روی پوست سر و موهای سر و بالطبع سلامتی تاثیر فزاینده ائی داشت و یکی از عوامل ریزش مو بود...در ضمن مثل الان اینطوری نبود که بروند مستراح و 6 ساعت بنشینند راجع به مسائل روزمره تفکر کنند.چون حتی در شریعت ما مسلمانها ذکر شده که ماندن زیاد در مستراح و حرف زدن در آن مکروه است.

الان مستراح ما ایرانی ها صاف اومده وسط هال و اتاق پذیرائی و تازه بین سنگ توالت و محل شستن دست هیچ دری هم وجود نداره ..به دلیل مشکلات تغذیه ما ایرانی ها مجبوریم حداقل 10 دقیقه اونجا بساط پهن کنیم و خانم خونه هم یک حوله انداخته روی جا حوله ائی در دستشوئی و خبر نداره این حوله چه نقشی در جذب بخارات سمی ادرار و مدفوع دارد و آقای بیچاره هم بعد از وضو و شستن صورت اون حوله را میماله توی صورتش.

این موضوع را من با محلول تنتورید و.. امتحان کردم و حوله حاوی این بخارات را داخل آن قرار دادم و دیدم ظرف چند دقیقه این محلول حاوی انواع اسیدهای باز شده است.

خلاصه اینکه یکی از عوامل ریزش مو و بیماری های ما ایرانی ها همین بخارات ناشی از ادرار در توالت های ماست.

برای حل این موضوع: اول حوله را خارج از توالت و روی جای مخصوص قرار دهید. دوم: روی سنگ پا کمی سرکه ریخته و هفته ائی یک دفعه این سنگ پا را به مدت 4 ساعت در کنار سنگ توالت قرار بدهید.در ضمن قرار دادن سنگ نمک هم عامل جذب این بخارات سمی خواهد بود.
راستی حالا که صحبت از توالت شد بد نیست بدونید: قدیم ندیما وقتی توی جنگ کسی جراحت میدید و بدنش زخم برمیداشت فورا" روی زخم خود ادرار میکرد و یک موم عسل روی آن قرار میداد و با پارچه روی زخم را میبست.

دلیلش هم اینه که ادرار استرلیزه ترین و پاکیزه ترین محصول تولیدی از کلیه و بدن است و دلیل اینکه دین اسلام آن را نجس شمرده این است که تا در محیط آزاد و خارج از بدن قرار گیرد به علت این استرلیزه بودن فورا" باکتری و آلودگی محیط را به خود جذب میکند و نجس میشود.


بگذریم: بریم سراغ چیزای خوب تر:


شما وقتی سیب زمینی را بصورت پخته از آتیش بیرون می آورید ظرف یک ساعت در معده هضم خواهد شد. سیب زمینی آب پز ظرف 4 ساعت هضم میشود و سیب زمینی سرخ کرده ظرف 12 ساعت نصفش هضم و نصفش از طریق معده اخراج خواهد شد.

این رو گفتم برای پدر مادرهایی که به بچه بیچاره چیپس میدهند و شب طفل بیچاره موقع خواب باید صد دفعه این پهلو و آن پهلو شود تا در آخر سم حاصل از این چیپس جذب بدنش شود.


کسانی هم که سراغ من می آیند و اعلام میکنند: چرا میگید پفک سمی است؟ جهت اطلاع کافی است پفک را با آب خیس کنید و با شصت دستتان آن را به سرامیک آشپزخانه بچسبانید. بعد از 8 ساعت عمرا" بتونید این پفک خشک شده را از دیوار بکنید. باید کلی کاردک و چاقو بزنید تا کنده شود. حالا حساب کنید این پفک با بزاق چسبنده خیس میشود و وارد دیواره معده میشود....


یک روش هم برای کسانی که مدعی هستند سیستم گوارش و جذب آنها هیچ مشکلی ندارد:

يك حبه سير را بطور كامل بدون جويدن و خورد شدن قورت داده اگر قبل از 24 ساعت از بدن خارج شد بدن سالم است زيرا در اين مدت هيچ ميكروبي در بدن نمي تواند رشد كند.و اگر طولاني تر شد دچار يبوست (محل رشد ميكروب )بوده و بيماريد


بعد از تمام این حرفها میخواهم یک نسخه سحر آمیز به کسانی بدهم که از ضعف اعصاب و سوزش و تپش قلب رنج میبرند...تا یک موضوعی پیش میاد زود قاطی میکنند و عصبانی میشوند:

یک سیب خنک (یخچالی) را رنده کنید
+ داخل این پالودهء سیب یک قاشق چایخوری تخم بادرنجبویه (فرنجمشک) اضافه کنید
+ یک استکان عرق بهار نارنج
+ یک استکان عرق بیدمشک اضافه کنید.

یک قاشق قبل از خواب صبح یا ظهر و شب میل کنید.
این مجموعه سحرآمیز اعصاب را آرام میکند و قلب را از سوزش و تشنج باز میدارد و خواب آرامی در پی خواهد داشت.

V E S T A
19-01-2013, 15:43
ریزش مو یکی از مشکلاتی است که به جرات می توان گفت اکثر مردم دنیا با آن مواجه هستند. عوامل زیادی مانند عوامل محیطی، ژنتیکی، هورمونی ، برخی بیماری ها مانند اختلالات تیروئید ، آنمی ( کم خونی ) و

نوع تغذیه در ریزش مو دخیل است.اهمیت رژیم غذایی را در حفظ سلامتی بدن به خصوص مو ، نمی توان نادیده گرفت. تحقیقات اخیر ژاپنی ها بعد از جنگ جهانی دوم این امر را تایید می کند؛ چرا که استفاده از رژیم

غذایی غربی ها به وسیله ی ژاپنی ها باعث اضافه وزن توام با ریزش مو در اکثر مردم شد.


شایع ترین دلیل ریزش مو در زنان کمبودهای غذایی است، زیرا معمولاً برای کاهش وزن خود رژیم های غیر اصولی را به کار می برند که نتیجه ی آن بروز این مشکل است. همچنین کسانی که مواد غذایی حیوانی

مصرف نمی کنند و به اصطلاح گیاهخوار هستند، به دلیل عدم اطلاع کافی در زمینه چگونگی مصرف غذاهای گیاهی، دچار کمبود پروتئین ، روی ، آهن ، اسیدهای آمینه ی ضروری ، ویتامین های گروه B و ... می

گردند.


در زیر منابع برخی از عناصر مهم و موثر در سلامت مو ذکر شده است :

پروتئین :
اساس و پایه ی نیاز بافت های بدن مانند مو، ناخن ، پوست و ... می باشد و در موادی مانند انواع گوشت ( مرغ ، ماهی و گوشت قرمز ) ، تخم مرغ ، لبنیات و حبوبات به میزان فراوان وجود دارد. در مواد نشاسته ای مثل نان ، برنج ، ماکارونی و سبزی ها نیز به مقدار کمی وجود دارد.اسیدهای آمینه اجزای تشکیل دهنده پروتئین ها هستند که در مواد ذکر شده در بالا وجود دارند.

کلسیم و منیزیم :
گروه شیر و لبنیات منابع غنی کلسیم و منیزیم و نیز پروتئین هستند.اگر فردی دچار عدم تحمل لاکتوز ( قند موجود در شیر ) باشد و از سایر مشتقات لبنیاتی نیز برای تامین نیازهای بدن خود استفاده نکند، باید به طور روزانه مکمل کلسیم مصرف کند و مصرف سایر غذاهای غنی از پروتئین را نیز افزایش دهد.

ویتامین های گروه B:
یکی از راههای درمان ریزش مو مصرف مواد مغذی حاوی ویتامین B زیاد است که در گروه ویتامین های B ، ویتامین B6 و بیوتین اهمیت خاصی دارند. بیوتین ویتامینی است که دربسیاری از محصولات آرایشی به عنوان مکمل بهبود دهنده وضعیت مو اضافه می شود، زیرا عارضه مشخص کمبود بیوتین، ریزش مو است. منابع غذایی غنی از ویتامین B6 و بیوتین را برایتان ذکرمی کنم. منابع غنی از B6 : جگر، موز ، دانه آفتابگردان، ماهی ، مرغ، جوانه گندم ، آلوی خشک ، گوشت ، غلات سبوس دار ، مخمر و زرده تخم مرغ ( به ترتیب) و منابع غنی بیوتین : جگر و گوشت مرغ، جوانه گندم، سبوس گندم، تخم مرغ و بادام زمینی است .

آنتی اکسیدان ها:
شامل ویتامین E ، ویتامین C ، بتاکاروتن ( پیش ساز ویتامین A که در سیب زمینی شیرین، هویج ، اسفناج پخته، کدو حلوایی ، طالبی ، زرد آلو ، کلم بروکلی ، گریپ فروت قرمز وجود دارد ) ، روی و سلنیوم می باشد. رژیم های غذایی نامناسب توام با سیگار کشیدن و آلودگی هوا باعث فعال شدن رادیکال های آزاد و به خطر افتادن سلامت فرد می شود. آنتی اکسیدان ها مولکول هایی هستند که می توانند اثر رادیکال های آزاد را خنثی کنند. همچنین باعث ساخته شدن موی جدید و استحکام آن می شوند.


به هر حال رفتار تغذیه ای صحیح که همیشه مورد تاکید می باشد، میزان رشد و استحکام فولیکول مو را بهبود می بخشد.طبق نظر کارشناسان تغذیه می توان گفت ویتامین ها به خصوص ویتامین های گروه B مانند

بیوتین، اسید فولیک ، پانتوتنیک اسید و برخی املاح مانند روی، آهن، گوگرد، سیلیس و مس اثرات مثبت زیادی بر روی مو دارند. آزمایش ها حاکی از آن است که مصرف بیوتین به صورت مکمل باعث تقویت و بهبود

پوست به خصوص فولیکول های مو می شود.


در ضمن در مورد کاهش مصرف نمک و اثر آن در توقف ریزش مو نظریه هایی ارائه شده است، اما در صحت این نظریه ها تردید وجود دارد . ولی در هر حال کاهش مصرف نمک برای سلامت عمومی بدن مفید

است.دانشمندان ژاپنی بر اساس تحقیقات خود معتقدند که وجود چربی زیاد در رژیم غذایی مردان، مکانیسم طاسی را سرعت می بخشد.


به این ترتیب که قسمتی از پوست سر آنزیمی به نام گاما- آلفا- رداکتاز تولید می کند. این آنزیم باعث تبدیل هورمون تستوسترون به دی هیدروتستوسترون (DHT) می شود که این ترکیب باعث ریزش مو می شود. غدد

چربی مجاور هر فولیکول مو نیز این آنزیم را تولید می کنند. وجود چربی زیاد در غذا باعث تحریک غدد چربی و افزایش فعالیت این غدد برای تولید آنزیم نام برده می شود.


بهترین توصیه این است که غذاهای مفید و خوشمزه اما کم چرب مصرف نمایید. البته این عمل باعث رویش موی جدید نمی شود، اما می تواند از ریزش سایر موها جلوگیری کند. به طور کلی باعث سلامت جسم نیز

می شود.همچنین مصرف مقداری مخمر همراه یک لیوان آب پرتقال در صبح بسیار سودمند می باشد؛ زیرا مخمر منبع مناسبی از ویتامین های گروه B و املاح کمیاب ( املاحی که بدن به میزان خیلی کم به آن ها نیاز

دارد) و اسیدهای آمینه است. به علاوه مصرف روغن ماهی و گردو که دارای اسیدهای چرب اُمگا- 3 و تخمه آفتابگردان که دارای اسیدهای چرب اُمگا-6 است ، مفید می باشد.


برخی از مردم برای تامین مواد مغذی مورد نیاز خود تمایل دارند از قرص و دارو استفاده کنند و کمتر سراغ مواد غذایی مفید می روند. متخصصان تغذیه معتقدند که تنها 10 تا 20 درصد از مواد مغذی این قرص ها جذب

می شوند و هنوز عوامل ناشناخته ی زیادی در غذاها وجود دارد که هنوز به شکل شیمیایی در داروها ساخته نشده اند، در نتیجه قرص و دارو هرگز نمی تواند جانشین غذا شود و فقط در مواقع ضروری از مکمل های

غذایی می توان استفاده کرد.


بررسی ها نشان می دهند که اسیدهای چرب اُمگا- 3 و اُمگا-6 با سلامت مو در ارتباط هستند؛ زیرا اغلب مردم وقتی منابع این نوع اسیدهای چرب را کمتر مصرف می کنند و یا اصلاً مصرف نمی کنند، دچار خشکی و

شکنندگی مو ، خارش و شوره پوست سر و در نهایت ریزش مو می شوند.


منابع اسیدهای چرب اُمگا-3 و اُمگا-6:

اسیدهای چرب اُمگا-3 شامل آلفا- لینولنیک اسید و ایکوزا پنتانوئیک اسید (EPA) است در ماهی های آب سرد مانند ماهی سالمون و ساردین، روغن سویا و کانولا، جوانه گندم ، روغن گردو ، روغن تخم کتان یا پنبه و روغن ماهی یافت می شود.

اسیدهای چرب اُمگا-6 شامل اسید لینولئیک و اُمگا- لینولئیک اسید می باشد و در روغن های غیر اشباع گیاهی مانند روغن ذرت، روغن کانولا، روغن سویا، روغن بادام زمینی و روغن آفتابگردان یافت می شوند.

بهره گیری از سایت تبیان

منبع : تغذیه و سلامتی

منبع :پزشک آنلاین

V E S T A
26-01-2013, 02:50
آکنه وولگاریس یا جوش جوانی بیماری شایع دوران جوانی (بلوغ)شایعترین بیماری واحد پیلوسباسه ویک بیماری مزمن التهابی فولیکول سباسه می باشد.این بیماری مناطقی مانند صورت،پشت وسینه که دارای غدد سبابه فراوانی هستند را درگیر می کند.آکنه در 98 درصد موارد در صورت دیده می شود.

بندرت آکنه شدید در تنه ،با درگیری اندک یا حتی بدون درگیری صورت دیده می شود.در کمتر از یک درصد موارد تظاهرات آکنه بسیار وسیع بوده و علاوه بر مناطق معمول ،اندامها و مناطق گلوتئال را نیز گرفتار می نماید.آکنه معملاً در دوران جوانی شروع شده و در اکثر موارد از حدود 25سالگی خودبخود بهبود می یابد.علت بهبودی در سنین بالا کاملاً مشخص نیست.

این بیماری در آقایان شیوع کمتر و از نظر بالینی شدت بیشتری دارد.از آنجا که اغلب بیماران مبتلا به آکنه پوست چرب دارند، به نظر می رسد رابطه ای میان شدت آکنه و میزان تولید سبوم(چربی ) وجود داشته باشد.آکنه در 40 درصد دختران 17 ساله و 25 درصد پسران 18 ساله دید ه می شود.پس از این سن ،درصد شیوع آن کاهش یافته و بیماری بطرف بهبودی پیش می رود ،ولی معمولاًتا 25 سالگی ادامه دارد.10 درصد مردان و 5 درصد زنان تا سن 40 سالگی مبتلا به آکنه هستند . بنا بر دلایل نامشخص ،آکنه در خانمها مقاومتر است.

این بیماری در تمامی نژادها دیده می شود و طبق بررسی های انجام شده ،در ژاپنی ها کمتراز سفید پوستان آمریکایی بروز می کند. شدت تظاهرات بالینی در میان سیاه پوستان آمریکایی،کمتر از سفید پوستان است و فرمهای ندولر و کیستیک،در جوانان سفید پوست بیش از جوانان سیاه پوست دیده می شود.به نظر می رسد که بیماری دارای عامل ارثی باشد،اما اثبات این مسئله به دلیل شیوع زیاد بیماری چندان امکان پذیر نیست.

اتیولوژی و پاتوژنز:
اتیولوژی آکنه نامعلوم بوده و عوامل زیر نقش مهمی در ایجاد آکنه ایفا می کنند.
1-افزایش فعالیت غدد سباسه (ازدیا تولید سبوم)
2-افزایش شاخی شدن مجرای پیلو سباسه
3-فلور میکروبی غیر طبیعی (کلونیزاسیون باکتریایی)
4-التهاب

1-افزایش فعالیت غدد سباسه :
سبوم عامل پاتوژنیک موثری در بروز آکنه می باشد .این ماده تحریک کننده وکومدوژنیک است .در اکثر افراد مبتلا به آکنه سطح تولید سبوم بیش از افراد طبیعی می باشد.غدد سباسه در سراسر بدن بجز کف دست وپا ،پشت پا لب پایین وجود دارد.این غدد در صورت ،سینه ،پشت و قسمت فوقانی خارجی بازو از تراکم بیشتری برخوردارند و از نظر اندازه بزرگترند.تستوسترون در پوست به دی هیدرو تستوسترون تبدیل شده و با تاثیرمستقیم بر غدد سباسه با افزایش اندازه ومیزان متابولیسم آنها می گردد.

استروژنها از طریق مکانیسمی که هنوز به طور کامل مشخص نشده ،از ترشح غدد سباسه می کاهند.فعالیت غدد سباسه در افراد با ترشح هورمونهای آندروژنی(در مردان با منشا بیضه ها و غدد آدرنال و در زنان با منشا تخمدانها و غدد آدرنال) در ارتباط می باشد.سطح غیرطبیعی سبوم رابطه مستقیم با ازدیاد هورمونهای آندروژنی ،ازدیاد مقدار تستوسترون آزاد ،وکم شدن میزان گلوبولین اتصال یابنده به هورمون جنسی دارد.

2-افزایش شاخی شدن مجرای پیلو سباسه:
اولین و بارزترین اختلال پاتولوژیک در افراد مبتلا به آکنه ،هیپرکراتوز سلولهای اپی تلیان و مجرای غدد سباسه و به دنبال آن مسدود شدن کانال فولیکولی می باشد،که مهمترین عامل ایجاد کننده کومدون های سر بسته (سرسفید) و سر باز (سر سیاه) است .افزایش بیش از اندازه یک کومدون سر سیاه باعث تداوم اشباع منفذ می شود اما معمولاً منجر به التهاب نمی گردد. کومدون بسته بامنفذ کوچک ،پیش ساز پاپولها ،پوسچولها ،ندولها و کیستهای التهابی آکنه می باشد.

3-فلور میکروبی غیر طبیعی (کلونیزاسیون باکتریایی):
به طور طبیعی سه میکرو ارگانیسم در سطح پوست و مجرای غدد سباسه افراد مبتلا به آکنه یافت شده است:
1- پروپیونی باکتریوم اکنس propioni bacterian acnes
2- استاف اپیدرمیدس Staphylococcus epidermidis
3- مالاسزیافورفور malasseziafurfur
4-التهاب (رها شدن میانجی های التهابی به درون فولیکون)هنوز علت ایجاد این التهاب در آکنه مشخص نشده است.

در اپی تلیوم نازک فولیکولها منتشرمی شوند و باعث حرکت p.acnes آنزیمها و مواد ترشح شده از نوتروفیلها به داخل مجرای کومدونها و در نتیجه رها شدن آنزیمهای هیدرولیک می گردند.بدین معنی که نوتروفیلها از خود هیدرولازهایی آزاد می سازند که جدار فولیکولها را تضعیف نموده ودچار التهاب و پارگی می شوند ،بطوری که بخشی از کومدون را به داخل درم آزاد می سازند

سایر عوامل موثر در آکنه:
الف) رژیم غذایی:
نقش رژیم غذایی در ایجاد یا تشدید آکنه هنوز به اثبات نرسیده است .البته رژیمهای غذایی کم کالری که در ترشح سبوم نقشی ندارند،موقتاًاز بروز آکنه جلوگیری می کنند و احتمالاًمصرف زیاده از حد کربوهیدراتها و تماس با مواد آرایشی حاوی چربی می توانند باعث تشدید آکنه شوند.

ب) تشدید آکنه قبل از قاعدگی:
در اغلب خانمهای مبتلا(حدود 70 در صد)قبل از پریود آکنه تشدید می شود که مربوط به ازدیاد تولید سبوم و هیدراسیون اپیدرمی است و با مصرفذ استروژن و پروژسترون بهبود می یابند.

ج )تعریق:
در 15 درصد افراد باعث تشدید آکنه می گردد.کار کردن در هوای گرم و مرطوب و پختن غذا در تشدید آکنه موثر است.

د)اشعه فرابنفش:
معمولاًاشعه طبیعی آفتاب به بهبود ضایعات کمک میکند.اشعه مصنوعی فرابنفش اثر کمتری در بهبود آکنه دارد.ولی گاهی اشعه فرابنفش باعث تشدیدآکنه (احتمالاً به واسطه هیپرگراتوز فولیکولر وتشدید اثر کمدوژنیک سبوم) می شود.

ه)استرسهای روحی:
باعث تشدید آکنه مخصوص در خانمها می شود.

و) شغل:
در بعضی از شغلها آکنه ایجاد یا تشدید می شود مثل کارکردن با مواد روغنی ،نفت و هیدروکربنهای هالوژنه و تماس مواد شیمیایی با پوست .افرادیکه در محیط های گرم کار می کنند بدلیل تعریق زیاد دچارتشدید آکنه می شوند.

ز) داروها:
،املاح طلا و b12 آندروژنها (هورمون مردانه )،کورتیکواستروئیدها ،آزایتوپرین،لیتوم،هیدانتو ئین،ویتامین بسیاری داروهای دیگر می توانند در ایجاد وتشدید آکنه موثر باشند.

درمان:
در حال حاضر مهمترین درمان برای آکنه ،درمانی است که تظاهرات بالینی را به حداقل برساند و عوارض جانبی داروهای مصرفی در آن ،کمتر باشد. با توجه به سن شیوع بیماری(13 تا 19 سالگی)باید در درمان بیماران بسیار محتاط عمل نمود .درمانهای خودسرانه و نابجا توسط افرراد غیرمتخصص اغلب باعث تشدید آکنه و ایجاد اسکارهای شدید در معرض دید می شوند وبه علت اینکه به ظاهر وزیبایی فرد مبتلا لطمه وارد می کنند،عموماًبا عواقب شدید روانی همراهند.اگرچه آکنه یک بیماری تهدید کننده حیات نیست ولی عواقب قابل توجه فیزیکی و روانی مانند جوشگاه دائمی ،می توانند تصور ناخوشایند از خود،انزاوی اجتماعی ،افسردگی واضطراب ایجاد می کنند.

V E S T A
31-01-2013, 00:47
جلوگيري ازريزش،تقويت كننده و تسريع رويش مو و ابرو:

علل ريزش مو و ابرو عبارتنداز:
بيماريهاي غدد درون ريز يا تغييرات هورمون:عواملي كه بر تعادل هورموني فرد تاثير ميگذارد مي تواند باعث ريزش ابرو شود. اين تغييرات هورموني شامل حاملگي و بيماريهاي تيروييدي است كه خوشبختانه پس از اتمام و رفع آن ، رويش مجدد مو رخ خواهد داد. مصرف داروهاي هورموني مثل دانازول، داروهاي بيشگيري از بارداري، پروزسترون، دي اتيل استيل بسترول(DES) و ......... نيز مي تواند در برخي موارد در ريزش ابرو موثر باشد.

شيمي درماني: اثر شيمي درماني كاملا مشخص نيست. شيمي درماني بر فعاليت بسياري از سلولها تاثير مي گذاردو موجب ريزش مو مي شود. شايع ترين داروهاي شيمي درماني كه باعث ريزش مو مي گردد عبارتند از: سيكلوفسفامايد، بليومايسين، دونوريسين، متوتوكسات ، تاموكسي فن، تاكسول، وينبلاستين، كلشي سين، ملفالان، 5 فلورويوراسيل، اتوبوسايد، اتامبوتول، اينترفرون آلفا، اينترلوكين.

عفونت ها:عفونتهايي كه مستقيما بر فوليكول يا ساقه مو اثر مي كنند. ريزش موي تكه اي از مشكلاتي است كه در بيماري سيفليس ديده مي شود.
بيماريهاي خود ايمني :از مهمترين آنها مي توان به آلوپسي آره آتا و DLEاشاره كرد.
التهاب ناشي از بيماريهاي معمول پوستي : التهاب ناشي از بيماري هاي معمول پوستي از جمله سبوره، پسوريازيس، اگزما و درماتيت تماسي مي تواند در اثر خارش و خراشيدن، منجر به ريزش موي ابرو شود.

داروها:موي ابرو نيز مانند ساير موها تحت تاثير بعضي داروها ريزش بيدا مي كنند از جمله آن ها:
داروهاي ضد فشار خون مانند: پروپرانول، اتنولول، كاپتوبريل ، كلونيدين
داروهاي روانپزشكي مانند: فلوكسيتين، ليتيوم، هالدول، آمي تريپتلين، دوكسپين، ايمي پرامين
داروهاي ضد تشنج مانند: فني تويين، فنوباربيتال و اسيد والپروييك
فلزات سنگين و مواد سمي: از جمله نقره ، آرسنيك ، تاليوم ، يد

مصرف بيش از حد ويتامين و مواد معدني: مشتقات ويتامينA كه از جمله عوارض داروهاي آكوتان و اترتينات است .
ضربه هاي فيزيكي مانند: تصادف، سوختگي، حرارتي، شيميايي يا الكتريكي و عوامل متفرقه ديگر: گازهاي بيهوشي عمومي، افزايش چربي خون، مصرف موضعي قطره هاي بتابلوكر چشمي موجب ريزش ابرو و مژه مي گردد.
ضربه هاي فيزيكي مانند: تريكوتيلومانيا كه يك مشكل رواني است كه با كندن مو همراه است. انجام مكرر آن باعث ريزش دايمي مو مي گردد و كندن بيش از حد مو مي تواند باعث ريزش دايمي مو شود.


درمان:
براي درمان بايستي اقدام به تحريك متابوليسم در فوليكول هاي ابرو و افزايش جريان خون نمود با مراجعه به پزشك متخصص فرآورده لازم تجويز مي شود. همچنين مي توان با ليزر محرك رويش مو ابروها را بيشتر تقويت نمود. تغذيه فوليكول هاي ابرو از طريق جريان خون مي باشد و در نتيجه كمپرس با چاي ولرم در وضعيت خوابيده به پشت با افزايش دادن جريان خون باعث بهبودي وقطع ريزش ابرو و رويش مجدد آن مي گردد.

پزشک آنلاین

wichidika
15-02-2013, 13:44
گزارش فارس از آرایشگاه‌های تهران (۱)
آمد مژه‌اش را درست کند،‌ زد چشمش را هم کور کرد

خبرگزاری فارس: حتماً این مثل را شنیده‌اید «آمد ابرویش را درست کند زد چشمش را هم کور کرد»،‌ حالا این مثل در گذر زمان و با رایج شدن کاشت مژه تغییر کرده و اینجاست که باید گفت: «آمد مژه‌اش را درست کند، زد چشمش را هم کور کرد».

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]Tweet ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
به گزارش خبرنگار جامعه فارس، توجه بیش از حد به زیبایی چهره و در عین حال بی‌توجهی به معیارهای سلامتی مسئله‌ای است که مورد غفلت واقع شده است. اینکه مشاهده می‌شود بعضی از افراد به خصوص زن‌ها برای زیبا کردن چهره ظاهری خود به آرایشگاه‌ها مراجعه می‌کنند و صورت خود را از حالت طبیعی خارج می‌کنند واقعاً جای تعجب دارد.
نمی‌توان گفت که تمامی کسانی که اقدام به بوتاکس، کاشت مو و ناخن، برداشتن مو با لیزر،‌ سفید کردن پوست،‌ کاشت مژه و از این قبیل کارها انجام می‌دهند، در نهایت صاحب چهره‌ای زشت و غیر قابل تحمل می‌شوند،‌ اما باید توجه کرد که حتی در صورت زیبا شدن چهره،‌ این زیبایی مدت زمان کمی پایدار خواهد بود،‌ ضمن آنکه اثرات سوء موادی که برای انجام موارد فوق مورد استفاده قرار می‌گیرد پس از گذشت مدت زمان خیلی کوتاه بروز می‌کند.
میزان تقاضای کاشت مو، مژه و ناخن در سال‌های اخیر روندی صعودی داشته است که در بر اثر چشم و هم چشمی،‌ الگو برداشتن از هنرپیشه‌های داخلی و خارجی بوده است.
اینکه کاشت مژه با ورود آسیب‌های فراوان به چشم همراه است، امری بدیهی است و برای همه افراد حتی خود آرایشگران هم ثابت شده است، اما در این میان بد نیست که به مسائل شرعی و فقهی کاشت مژه نیز توجه شود.
آیا با کاشت مژه وضو، غسل و به جا آوردن فریضه‌هایی مانند نماز بدون اشکال خواهد بود؟ آیا صدمه زدن بر جسم مورد منع خداوند نیست؟
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
طبیعی است از انسان عاقل انتظار نمی‌رود که علیه سلامتی‌اش اقدام کند و به بدنش آسیب وارد کند چه آسیب به شکلی باشد که بدن مجروح شود و یا به شکلی باشد که منجر به مرگ شود. در قانون اسلامی نیز مسلمانان از آسیب رساندن به خود و دیگران منع شده اند.
علت حرمت بسیاری از امور در شرع مقدس اسلام، آسیب آن‌ها بر بدن است، این از پذیرفته شده‌های فقهی و اصل کلی، در نزد فقها بوده که هر چیزی زیانش برای جسم انسان آشکار شود، قطعا حرمت دارد، اگرچه، هیچ دلیلی از قرآن و سنت در مورد آن وجود نداشته باشد. حال اگر زیانش آن اندازه کم باشد که بدان اعتنا نشود، از آن مکروه یاد می شود و می گویند ترک آن مستحب است، اما اگر چیزی زیانش قطعی بود، از دیدگاه اسلام قطعا حرام است. اصولاً در بسیاری از احکام اسلامی رعایت نکته های مهم بهداشتی نهفته است.
با توجه به نکوهش خداوند درباره آسیب رساندن به سلامت بدن،‌ تبلیغات ماهواره‌ای و پخش فیلم‌ها و سریال‌هایی که در آن‌ها بازیگران مشهور سینما با مژه هایی بسیار پرپشت و زیبا دیده می شوند افراد و به خصوص جوانان را وسوسه می‌کند اما باید یادتان باشد که برای گروهی از زنان و دختران این محصولات می‌تواند چشم ها را به جای زیباتر شدن، زشت‌تر و حتی بیمارتر کند. در میان محصولات پرپشت کننده مژه‌ها «لاتیز»، که بیش از هر محصول دیگری روی آن تبلیغ شده است عوارض جانبی زیاد دارد. در برخی افراد، تیره شدن چشم ها، ایجاد لکه های قهوه ای روی چشم ها، ایجاد مشکل در پوست پلک‌ها و افزایش میزان موها در پوست اطراف چشم از عوارض این محصول است.
کاشت مژه طبیعی که در واقع نوعی جراحی ترمیمی و زیبائی محسوب می شود، در افرادی که به علل زیر مژه های خود را از دست داده اند، امکان پذیر است.
تصادفات و ضربات، سوختگی حرارتی یا شیمیائی، جراحی های گوناگون بر لبه پلک (ترمیمی، برداشتن خال یا برداشتن تومورهای خوش خیم یا بدخیم)، بیماری های از قبیل ریزش مو یا طاسی منطقه ای، لوپوس، لیکن پلان و برخی بیماری های داخلی، نوعی بیماری روان-تنی موسوم به وسواس کندن مو یا تریکوتیلومانی و بالاخره در اثر کاشت مژه مصنوعی!
بهترین ناحیه برای کاشت مو ناحیه ابرو است ولی در صورت نیاز می توان از موهای ظریف پشت گردن یا پشت گوشها نیز استفاده کرد. این روش باید با دقت بسیار و طی زمانی طولانی (در حد دو تا سه ساعت) و در اتاق عمل و با بی حسی موضعی صورت پذیرد و اکثر متخصصین با انجام آن به منظور زیبائی صرف و بالا بردن تراکم مژه ها یا پرپشت نشان دادن مژه ها موافق نبوده و فقط در شرایط از بین رفتن کامل یا نسبتاً کامل مژه ها به این روش متوسل می شوند. این جراحی نیز همچون جراحی های دیگر عوارضی ممکن است داشته باشد که شاید مهم ترین آنها احتمال آسیب به چشم و از دست دادن بینائی باشد.
اما موضوعی که اخیراً شیوع زیادی پیدا کرده است، همان کاشت مژه های مصنوعی است که با استفاده از چسب های مخصوص کاشت مژه و مژه های ساخته شده از الیاف مصنوعی انجام می شود و عوارض جدی و خطیری از قبیل ایجاد عفونت های مختلف باکتریائی، ویروسی و قارچی است که گاهی این عوارض آنچنان شدید می باشند در نهایت ممکن است برای حفظ جان بیمار، جراح مجبور به تخلیه کامل چشم شود.
حساسیت پوست لبه پلک ها که ممکن است نسبت به چسب کاشت مژه، وازلین و یا الیاف موجود در مژه های مصنوعی ایجاد گردد از دیگر عوارض جانبی کاشت مژه است. این حساسیت (اکزما) ممکن است به شکل خارش، تورم یا پوسته پوسته شدن لبه پلک خود را بروز کند.
تیره شدن لبه پلک ها، ریزش مژه های طبیعی در اثر فشار و کشش یا در اثر املاح موجود در ترکیب چسب ها یا خود الیاف مصنوعی نیز در آسیب های وارده بر اثر کاشت مژه جای می‌گیرد.
با توجه به شیوع، شدت و خطرناک بودن عوارض کاشت مژه های مصنوعی انجام این روش به منظور زیبائی بیشتر و داشتن ظاهری جذاب به هیچ وجه توصیه نمی‌شود.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
برای اینکه به واقعیت این امر پی ببریم به سراغ مسئول یکی از آرایشگاه‌های تقریبا معروف وسط شهر رفتیم.
تینا،‌ مسئول و متخصص کاشت مژه در مورد اینکه آیا مراجعه کنندگان درمورد اثرات منفی و سوء کاشت مژه آگاهی دارند یا خیر، می گوید: برخی از زنان بدون توجه به اثرات منفی کاشت مژه به آرایشگاه‌هایی مراجعه می‌کنند که مسئولان این آرایشگاه‌ها هیچگونه تخصصی برای کاشت مژه ندارند ضمن آنکه برخی از آرایشگاه‌ها از مواد درجه 3 برای انجام این امر استفاده می‌کنند که این مسئله باعث می‌شود آسیب‌های ناشی از کاشت مژه دوچندان شود.
برایم جالب بود که مژه‌های تینا طبیعی است.
او در پاسخ به این سؤال که آیا قصد کاشت مژه ندارید،‌ می‌گوید: اگر این کار به درستی انجام نشود،‌ می تواند بسیار خطرناک باشد،‌ بنابراین ترجیح می‌دهم که این کار را انجام ندهم.
تینا اضافه می کند: در حال حاضر چسب‌های مرغوب که برای کاشت مژه مورد نیاز آرایشگران است بسیار کم یاب شده و جای آنها را چسب‌های چینی و کره‌ای گرفته است. این چسب‌ها بسیار قوی هستند و ممکن است که در اثر استفاده آنها پلک‌های چشم به هم بچسبند و باعث بسته شدن چشم شود.
او ادامه می‌دهد: برخی از آرایشگران برای اینکه بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند اقدام به خرید و استفاده از چسب‌های نامرغوب چینی می‌کنند.
تینا می‌گوید: مژه باعث تغییر چهره می‌شود و با کاشت مژه چهره جذاب تر و زیباتر می شود در ضمن، این کار باعث صرفه جویی در لوازم آرایشی می شود.
او اضافه می‌کند: بسیاری از مشتریانش برای صرفه‌جویی در مصرف لوازم آرایش اقدام به کاشت مژه می کنند.
از او می‌پرسم که هزینه کاشت مژه چقدر است،‌ می‌گوید: هزینه این کار ما بین 130 تا 150 هزار تومان است. بستگی دارد که کاشت مژه را در کدام آرایشگاه انجام دهید. البته هر فرد موظف است برای ترمیم مژه‌هایش ماهی یک بار به آرایشگاه مراجعه کند و بابت هر بار مراجعه مبلغی برابر 25 تا 30 هزار تومان پرداخت کند.
این متخصص کاشت مژه از فعالیت آرایشگاه‌هایی که به صورت زیرپله‌ای فعالیت می‌کنند انتقاد می‌کند.
او با بیان اینکه میزان مراجعات مشتریان برای کاشت مژه در فصل های مختلف سال متفاوت است،‌ ادامه‌ می‌دهد: تعداد مشتریان در فصل تابستان افزایش می‌یابد به طوریکه در این فصل هفته‌ای 30 نفر فقط برای کاشت مژه به آرایشگاه مراجعه می‌کنند و این در حالی است که آرایشگاه گنجایش پذیرش مشتری زیاد را ندارد.
تینا در پاسخ به این سوال که مشتریان کاشت مژه را کدام دسته از زنان(کارمند،‌ خانه‌دار و دانشجو)تشکیل می‌دهند،‌ می‌گوید: نمی‌شود تفکیکی در این خصوص قائل شد چراکه مشتریان ما را زنان کارمند،‌ خانه دار و البته دانشجویان تشکیل می‌دهند.
وی در تکمیل گفته‌های خود ادامه می دهد: ‌البته مشتری دانشجو نسبت به سایر دسته از افراد بیشتر است چراکه دانشگاه‌ها با آرایش کردن دانشجویان برخورد می‌کنند و دانشجویان به همین دلیل به کاشت مژه مصنوعی رو می آورند.
تینا در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چنانچه شخصی بعد از کاشت مژه پشیمان شود،‌ چه باید کند،‌ می افزاید: با توجه به اینکه فقط 20درصد آرایشگران از چسب‌های قابل اطمینان برای کاشت مژه استفاده می کنند و به دلیل گرانی مواد پاک کننده و کم بود آن در بازار،‌ اگر چسب به کار برده شده برای این کار نامناسب باشد و مواد پاک کننده نیز در اختیار نباشد،‌ باید مژه‌های طبیعی فرد به همراه مژه‌های مصنوعی او کنده شوند.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

حالاکه با عوارض جانبی کاشت مژه کمی آشنا شدیم به سراغ سید سعید آقائیان، مدرس حوزه علمیه می‌رویم تا این موضوع را از جنبه دینی و فقهی بررسی کنیم.
سید سعید آقائیان می گوید: با توجه به گفته‌های علمای شیعه و آنچه که در رساله‌ها است هر عملی که موجب ورود آسیب به بدن شود،‌ بدون شک حرمت شرعی خواهد داشت.
این مدرس حوزه ادامه می دهد: اگر این موضوع را از عقلا هم سوال کنیم و حکم آنها را راجع به شخصی که به بدن و جسمش ضرر و آسیب وارد می‌کنند، جویا شویم خواهیم دید عقلا نیز اینگونه اعمال را نهی می کنند.
وی بیان می دارد: اعمالی که باعث تغییر خلقت اصلی افراد می شود علاوه بر اینکه حرام است، موجب می‌شود اعمالی مانند وضو و غسل افراد با اشکال روبرو شود چراکه یکی از شروط صحیح بودن غسل و وضو رسیدن آب به محل مورد نظر است.
او می‌گوید: کسانی که علاقه‌مند به بجا آوردن صحیح فریضه های دینی هستند باید به اینگونه موارد توجه ویژه‌ای داشته باشند.
وی اضافه می‌کند: الگو قرار دادن کشورهای غربی باعث شده تا افرادی که انتخابی کورکورانه دارند و بدون توجه به عوارض و نتایج امر، تصمیم گیری می‌کنند،‌ رغبت قابل توجهی به انجام اینگونه کارها داشته باشند.
این استاد حوزه علمیه در ادامه یادآور می‌شود: بسیاری از محصولات کشورهای غربی فقط برای کشورهای جهان سوم تبلیغ می‌شود و مورد استفاده مردم اروپا قرار نمی‌گیرند.
آقائیان ادامه می‌دهد: غربی‌ها برای آزمایش بسیاری از محصولات تولیدی خود،‌ مردم کشورهای جهان سوم را طعمه قرار می‌دهند و از آنها به عنوان موش آزمایشگاهی استفاده می‌کنند و چنانچه محصول آنها نتیجه بخش بود به مردم خود توصیه می‌کنند و اگر هم با نتایج منفی همراه بود این محصول را فقط برای مردم کشورهای عقب مانده و در حال توسعه تولید می کنند.
وی با انتقاد از معیارهای انتخاب محصولات توسط افراد کشور، می‌گوید: در حال حاضر معیار انتخاب بسیاری از افراد در کشور این است که محصول تولید سایر کشورها باشد و حتی در مواقعی نوشته‌های روی جعبه محصول به لاتین می تواند افراد را به خرید محصول و کالا ترغیب کند.
آقائیان خاطرنشان می‌کند: مژه‌های مصنوعی ممکن است که از کاربرد بالایی در کشو‌رهای اروپایی برخوردار نباشند اما استفاده از آنها در کشور ما رایج شده است.
با همه این تفاسیر می‌توان گفت که کاشت مژه نوعی تبلیغ بوده که از سوی کشورهای غربی به ما تحمیل شده است. اما چرا نگران سلامتی خودمان نیستیم؟ آیا کمی زیبایی، ارزش نابینا شدن را دارد؟
انتهای پیام/

wichidika
15-02-2013, 13:44
گزارش فارس از آرایشگاه‌های تهران (2)
طاسی در کمین برخی زنان در آرایشگاه‌ها

خبرگزاری فارس: مو همواره یکی از زیبایی‌های زنان و مردان به شمار می‌رود اما وای به روزی که زلف دروغین باشد و طاسی عاقبت آن شود.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]Tweet ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
به گزارش خبرنگار جامعه فارس ، کسانیکه از داشتن مو این زیبایی خدادادی به هر نحوی بی بهره اند سعی می کنند تا با استفاده از روش های ممکن موهای خود را زیباتر جلوه دهند،پرپشت کردن و بلند کردن مو در آرایشگاههای زنانه موضوعی است که در ده سال اخیر رشد زیادی داشته است و قیمت گزاف و مضرات و کوتاه مدت بودن مدت عمر این موها هم نتوانسته است جذابیت آن را در نزد خانم ها کاهش دهد و همچنان شاهد خانم هایی هستیم که حاضرند با پرداخت هزینه های گزافی این کار را انجام دهند.
اکستنشن روشی است که در آن تکه موهای مصنوعی بنابه درخواست هر فرد در بین موها گذاشته می شود تا موها پرپشت تر و بلند تر شوند در بسیاری از آرایشگاهها جنس این موها را طبیعی و موی زنان هندی و یا تارهای یال اسب عنوان می کنند در حالیکه حقیقت چیزی جز این است و اکثر این تارها از نوع خاصی پلاستیک ساخته شده است.
در یکی از روش ها ،یک دسته باریک از موها جدا شده و کمی بالاتر از ریشه موها محلول چسبناک خاصی به نام کراتین زده می شود و موهای مصنوعی به موهای طبیعی فرد چسبانده می شود ،در روش دیگر از کلیپس های خاصی استفاده می شود و موها بوسیله کلیپس به موهای طبیعی متصل می شود که هر کدام عوارض خاص خود را دارد.
در مرحله دیگر که عوارض کمتری دارد موهای مصنوعی به موهای طبیعی بافته می شود.
به گزارش فارس معمولا این روش ها در مورد خانم هایی استفاده می شود که با کم پشتی مو دست و پنجه نرم می کنند غافل از اینکه چسب به کار برده شده در این روش ها و کششی که در موهای ثابت فرد ایجاد می شود برای تحمل موهای مصنوعی ریزش موی فرد را بیشتر می کند و باعث ریزش موی سکه ای در افراد می شود.
با توجه به سابقه 35 ساله کاشت مو در جهان حدود 10 سال است که اضافه کردن مو در ایران و بالاخص در پایتخت کشورمان رواج زیادی پیدا کرده است به گونه ای که با یک حساب سرانگشتی به این نتیجه می رسیم که ماهیانه حدود 4 هزار نفر و در سال تقریباً 48 هزار نفر در تهران اقدام به این کار می کنند و شاید یکی از دلایل این شیوع این کار بی اطلاعی جامعه بانوان کشور از مضرات و عواقب این کار است نگهداری از موهای اضافه شده به موهای طبیعی با مشکلات زیادی همراه است عدم شستشوی مناسب یکی از مواردی است که پس از مدتی باعث گره خوردن موها می شود که باز کردن این گره ها باعث کنده شدن حجمی از موها می شود و در روزهای ابتدایی نیز در موقع خوابیدن مشکلات زیادی را برای خانم ها ایجاد می کند و سردرد ابتدایی ترین عارضه ای است که در روزهای اول گریبان خانم های طرفدار زیبایی را می گیرد.
از طرف دیگر در فصل گرما و تابستان به دلیل تمایل خانم ها به ابراز این زیبایی در استخرها درخواست ها برای اکستنشن افزایش پیدا می کند درصورتیکه نمک و کلر موجود در آب استخر علاوه بر اینکه باعث کمرنگ شدن موهای مصنوعی می شود باعث گره خوردن تارهای مو نیز می شود که به مرور زمان پشیمانی را برای خانم ها به همراه دارد.
الهه صادقی یکی از متخصصین انجام اکستنشن با اشاره به اینکه این کار صرفاً جنبه تبلیغاتی برای شرکت های تولیدکننده موهای مصنوعی است و برای آرایشگران نیز صرفاً سود مالی را در پی دارد گفت: اضافه کردن مو به موهای طبیعی اگر توسط متخصصین این امر انجام شود عوارض کمتری را درپی خواهد داشت اما انجام این کار حتماً با عوارض خواهد بود که ابتدایی ترین آن افزایش ریزش مو مخصوصاً در خانم هایی است که تارهای موی ضعیف و حجم موی کمی دارند اما متاسفانه میزان درخواست خانم ها هر روز بیشتر می شود وبسیاری از خانم های جوان زیبایی چند روزه را به طاسی دائم ترجیح می دهند.
وی ادامه داد: علاوه بر کراتین و بافت دوخت کردن نیز یکی از راههای اضافه کردن مو است که تمام این کارها برای آرایشگران صرفاً جنبه تبلیغاتی دارد اگر اکستنشن فقط به صورت موقت باشد یک ربع تا 20 دقیقه بر روی هر دسته از مو کار می شود و به عنوان مثال 10 دسته مو اضافه می شود که اگر به صورتی باشد که دو هفته یا سه هفته بعد فرد بخواهد آن موها را جدا کند آسیبی نمی زند اما اگر بیشتر طول بکشد مو قطعاً آسیب می بیند مخصوصاً در مواردی که مو دوخت می شود و چسب می شود.
صادقی افزود: رینگ یکی از وسایلی است که یک دسته از موی طبیعی را به یک دسته دیگر متصل می کند و چون نمی شود دانه دانه تارهای مو داخل این رینگ برود و از سوی دیگر تارهای دیگر هم ناخواسته وارد این رینگ می شود موقع درآوردن مو کنده می شود.
کراتین هم نوعی چسب است که وقتی فرد زیر دوش آب گرم میرود نرم می شود موهای اطراف به آن چسب می چسبد و بعد از چند روز موها گلوله گلوله می شود.
سومین کار دوخت است که اگر دوخت را انجام دهیم بعد از دو سه هفته چون شستشو خوب انجام نمی شود بوضوح کپک در بین موها دیده می شود و بوی بسیار بدی را ایجاد می کند،بافت خطری ندارد اما ماندگاری ندارد چون با رشد موها موهای بافته شده ریزش پیدا می کند بازهم در موقع شستشو با مشکل مواجه می شوند چون دست بین تارهای مو نمی تواند حرکت کند و برس خورده نمی شود بنابراین شوره و موخوره در موهای طبیعی ایجاد می شود.
کسانیکه دچار کم پشتی مو هستند اغلب از این روش استفاده می کند اما از آنجا که مشتری برای آرایشگر مانند یک بیمار است باید به مردم آگاهی داده شود چراکه در سالهای بالا دیگر مویی ندارند که از زیبایی آن استفاده کنند.
در فصل های متفاوت درخواست برای این کار متفاوت است اما تابستان و خرداد تا اوایل آبان اوج درخواست ها است هم اکنون در ماه 10 تا 15 نفر این کار را انجام می دهند.
وی با اشاره به هزینه های بالای این کار گفت: در مناطق مختلف هزینه ها متفاوت است در شمال تهران شاخه ای 100 هزار تومان،در غرب تهران از شاخه ای 45 هزار تومان آغاز می شود و اگر برای هر فرد حداقل 10 شاخه استفاده شود حداقل 450 هزار تومان هزینه در بردارد و بسته به جنس و مدل مو قیمت ها متفاوت است.
بنابراین، افزایش ریزش مو و طاسی، شوره، کپک،گره شدن موها و سردرد از عوارض انجام اکستنشن است.
اما از عوارض بهداشتی این مورد که بگذریم در پاسخ به این سؤال که آیا این کار از نظر شرعی نیز مشکلی را ایجاد می کند یا خیر،سید سعید آقائیان مدرس حوزه و دانشگاه گفت : از آنجا که اگر در غسل به اندازه سر مویی از بدن نشسته بماند غسل باطل می شود اضافه کردن مو درصورتیکه مانع از رسیدن آب غسل به قسمتی از بدن شود مانند مواردی که از چسب استفاده می شود ، غسل باطل می گردد.
امیدواریم با افزایش آگاهی ها، دختران و زنان زیبایی های زودگذر را با زیبایی های ذاتی خود تعویض نکنند و دل به زیبایی های فریبنده نسپرند.
انتهای پیام/

Atghia
15-02-2013, 23:54
هنگام ورزش بدن عرق می کند. اما سوالی که پیش می آید این است که، آیا عرق به موها ضرر می رساند؟ همه ما می دانیم که اتخاذ شیوه زندگی مناسب در حفظ سلامت ما نقش دارد و یکی از معیارهای این شیوه زندگی انجام ورزش های منظم است. با این حال باید دانست که عرق کردن هنگام ورزش به موها ضرر می رساند. بنابراین لازم است هنگام ورزش کردن از موهای خود مراقبت کنید.

عرق چگونه به مو ضرر می رساند و چگونه می توان از آن پیش گیری کرد؟
هنگام عرق کردن تراکم نمک در مو و پوست بیشتر می شود و این امر به خشکی و در نتیجه شکنندگی مو منجر می شود. روی پوست سر، منافذ متعددی وجود دارد که نفس می کشد و مواد روی پوست سر را به خود جذب می کند. تراکم نمک و مواد زاید نه تنها منافذ را مسدود می کند بلکه گاهی این مواد از طریق منافذ جذب می شود. برای پیش گیری از این امر، پس از ورزش کردن عرق را از مو و پوست پاک کنید.


حفظ موهای سالم و براق پس از ورزش
عرق سموم را از بدن دفع می کند و این امر باعث شادابی پوست می شود. اما برای این که عرق به موها آسیب نرساند باید چند نکته را در نظر داشته باشید.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

1 - هنگام ورزش کردن، موهای خود را با کش ببندید.


2 - موها را از صورت و گردن جمع کنید تا کمتر عرق کنید و خنک تر بمانید.


3 - برای پیش گیری از عرق روی پیشانی روسری و یا هد از جنس کتان ببندید.


4 - دستمال حوله ای همراه داشته باشید تا پس از ورزش یا هنگام استراحت بتوانید عرق خود را خشک کنید.


5 - روزهایی که ورزش هوازی انجام می دهید، سر خود را بشویید.


6 - از شامپوهای با PH متعادل استفاده کنید. این نوع شامپو بدون داشتن ضرر شیمیایی مو و پوست سر را تمیز می کند.


7 - پس از حمام، موهای خود را خشک کنید.


8 - برای مراقبت از پوست سر و مو، به طور هفتگی پوست سر را با روغن زیتون، بادام یا نارگیل گرم ماساژ دهید و پس از نیم ساعت با شامپوی گیاهی بشویید.


9 - استفاده از ماسک های طبیعی مانند مورد، آواکادو یا تخم مرغ برای مو مفید است.


10 - با نوشیدن آب کافی، میزان آب بدن خود را کنترل کنید.

HoseinKing
21-02-2013, 21:21
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


شستشوی موها :
خیلی از افراد نژاد آسیایی و قفقازی، مکرر و روزی یک بار برای پاک کردن چربی اضافی، موها را می‌شویند ولی موهای فردار و خشن روغن اضافی ندارند و شستشوی بیش از حد آنها باعث از دست دادن چربی طبیعی پوست‌سر می‌شود و موها را خشک، شکننده و وز می‌کند. شستشوی موها یک بار در هفته، با یک شامپو بچه ملایم بسیار مفیدتر است.
شانه‌کردن موها :
از آنجا که این‌ موها فر و درهم پیچیده است، به راحتی در هم گره می‌خورد و شانه ‌کردن آنها باید با دقت انجام شود تا موها نشكند. برای شانه کردن موها بهتر است از شانه دانه درشت یا برس‌های نرم استفاده کنید. هرگز موهای فر کاملا خشک را شانه نكنید و قبل از شانه زدن مقداری کرم مرطوب‌کننده یا روغنی مثل روغن زیتون برای جلوگیری از گره خوردن به موها بزنید.
نرم‌کننده مو :
حتما بعد از شستشو برای موهایتان از نرم کننده استفاده کنید تا موها نرمتر و بهتر شوند.بعضی از محصولات به طورطبیعی نرم کننده به شمار می آیند مثلا:روغن جوجابا,بادام,نارگیل و زیتون هم هستند.می توانید با قاطی کردن نرم کننده ها با روغن زیتون یا بادام از این ترکیب برای نرمی موهایتان استفاده کنید.مقداری نرم‌کننده را به نوک انگشت بزنید و آن را روی مو و پوست‌سر بزنید. البته ممکن است برخی کودکان به ترکیب‌های محصولات نرم‌کننده یا حتی روغن‌های طبیعی حساس باشند بنابراین مراقب هر گونه واکنش غیرطبیعی باشید و از به کار بردن روغن‌های معدنی و ژل‌ وازلین به دلیل اینكه ممكن است منافذ پوست‌سر را ببندند، خودداری کنید. مواد حالت‌دهنده موها از جمله ژل، اسپری یا سایر محصولات به دلیل ترکیب‌های شیمیایی موجود می‌توانند برای موی کودکان مضر باشند. مخصوصا در صورت مصرف مکرر، ساقه موها دچار آسیب می‌شوند.

HoseinKing
22-02-2013, 00:53
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


پوست صاف و درخشانی داشته باشید
لایه برداری در واقع از بین بردن سلول های مرده پوست می باشد , که پوست شما را درخشان و صاف می کند. چه فصل شنا باشد و یا فقط بخواهید پوستتان تمیز و نرم باشد ,با لایه برداری از سر تا پا پوستتان درخشان خواهد شد .و همیشه زیبایی برای افراد مهم است لایه برداری این کمک را به شما می کند که پوستی شفاف و شاداب داشته باشید.

بسیاری از خانمها صورت خود را لایه برداری می کنند اما قسمت های دیگر بدنشان را فراموش می کنند . قبل از استفاده از محصولاتی برای برنزه کردن پوست و یا برای جوان سازی پوست خسته در زمستان , لایه برداری بسیار مهم است .
لوازمی که برای لایه برداری نیاز دارید :
پاک کننده لایه بردار
لیف , برس بدن یا دستکش های لایه برداری
سنگ پا
لوسیون بدن
روش لایه برداری :
1 – قبل از ورود به حمام پوست خشکتان را با لیف , برس بدن یا دستکش های لایه برداری
پاک کنید .این کار کمک خواهد کرد که پوسته های سطحی از بین برود و پوستتان برای فرایند لایه برداری آماده شود .این کار را از کف پای خود آغاز کنید و روی تمام بدنتان ادامه دهید .
2 – دوش بگیرید و از سر تا پای خود را مرطوب کنید ,اگر شما دچار آفتاب سوختگی شدید و یا هرگونه بریدگی و یا زخم بازی در بدنتان وجود دارد، پوست خود را لایه برداری نکنید .
3 – از یک سنگ پا بر روی پای خود استفاده کنید تا ذرات و لکه های زبر و پینه را از بین ببرید .اگر پای شما بسیار زبر می باشد قبل از اینکه وارد حمام شوید ,آن را به مدت 30 دقیقه در تشتکی از آب گرم و شیر خیس دهید .
4 – از پاک کننده لایه بردار خود به همراه لیف و یا دستکش هایتان استفاده کنید . شستشوی بدنتان را با یک حرکت چرخشی از کف پایتان شروع کنید و این روش را تا بالا ادامه دهید . در نواحی حساس ، پوستتان را به سختی تمیز نکنید و نخراشید ,زیرا در این ناحیه پوست بسیار آسیب پذیر است .
5 – از یک برس یا لیف برای لایه برداری پشت و جاهایی که به سختی قابل دسترس است استفاده کنید.
6 – روی صورتتان به خصوص اطراف چشم و دهانتان لایه برداری را به آرامی انجام دهید .
برای صورت از یک محصول لایه بردار ویژه استفاده کنید که ملایم تر از محصولات طراحی شده برای لایه برداری بدن می باشد .
7 – دست هایتان را فراموش نکنید ,شما می خواهید آنها هم صاف و نرم به نظر برسند .
8 – بدنتان را با آب ولرم بشویید ،سعی کنید تا جای ممکن از آب سردتر استفاده کنید.
9 – بعد از انجام دادن مراحل حمام از یک لوسیون مرطوب کننده بدن برای همه قسمت های بدنتان استفاده کنید .لوسیون بدن و مرطوب کننده های صورت که حاوی ا سید هیدروکسی آلفا و یا بتا می باشند انتخابی ایده آل هستند , زیرا این اسیدها سلول های مرده پوست را از بین میبرند .
10 – از مرطوب کننده بدن یک بار در روز استفاده کنید .لایه برداری پوست را خشک می کند بنابراین شما باید پوستتان را هیدراته نگه دارید .
محصولات لایه بردار :
پاک کننده های لایه بردار که حاوی نمک دریایی, بادام زمینی ,گردو و دانه ها هستند را انتخاب کنید .

برای رسیدن به پوستی نرم و ابریشمی معمولا یک بار یا دوبار لایه برداری در هفته کافی می باشد .اما خانم ها با پوست های چرب باید بیشتر از افراد با پوست های خشک لایه برداری انجام دهند .
اگر پوستتان بعد از لایه برداری به شدت خشک و یا حساس شد , آن را با شدت و سختی تمیز نکنید , باید روش لایه برداریتان را تغییر دهید با در نظر گرفتن احتمال اینکه شما ممکن است به محصولاتی که استفاده می کنید آلرژی داشته باشید .

HoseinKing
22-02-2013, 16:15
هفت تکنيک جوان‌سازي پوست صورت


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

قصد نداريم در صفحه «زيبايي» اين هفته براي شما روش‌هايي را معرفي کنيم که مي‌توانند بدون عمل جراحي جواني را به شما برگردانند، حتي نمي‌خواهيم بگوييم مي‌شود جلوي پير شدن پوست يا بدن را گرفت چون ژنتيک افراد و شيوه زندگي آنها نقش اول را در پير به نظر رسيدنشان بازي مي‌کند اما مي‌خواهيم به اين موضوع بپردازيم که اگر با نشانه‌هاي پيري مواجه شديم و چروک‌هاي ريز اطراف چشم و لب‌ها و لک‌هاي پيري يا افتادگي پوست به سراغمان آمد، چه كنيم. در گذشته تنها راه فرار از پيري، تيغ جراحي بود ولي امروزه اعمال غيرجراحي متعددي براي بهتر به نظر رسيدن پوست وجود دارد. شايع‌ترين آنها هم تزريق بوتاکس و ليزر است اگرچه روش‌هاي غيرجراحي هم ممکن است عوارضي مانند واکنش آلرژيک به بي‌حسي موضعي يا ماده پرکننده تزريقي در پي داشته باشند و اگر پيلينگ و ميکرودرم با احتياط انجام نشوند، باعث تغييرات رنگ و بدتر شدن پوست مي‌شوند، ولي عوارض و ريسک اين اعمال کمتر از روش‌هاي جراحي است.

1.تزريق بوتاکس
براي چروک‌هاي پيشاني که باعث پير شدن صورت يا افتادگي ابروها مي?شوند و يا چروک‌هاي اطراف چشم مثل خطوط پنجه کلاغي تزريق بوتاکس گزينه مناسبي است. البته بهبود موقت است. بوتاکس سم خالص باکتري بوتوليسم است و تزريق آن فقط چند دقيقه طول مي‌کشد اما هرچند ماه يک‌بار به تجديد آن نياز است تا اثرش حفظ شود. معمولا 7 – 3 روز تا رسيدن به حداکثر تاثير بوتاكس زمان لازم است و وقتي ماهيچه‌ها به تدريج توانايي انقباض خود را به دست مي‌آورند، چروک‌ها و خطوط دوباره ظاهر مي‌شوند به همين دليل تزريق هر 6 – 4 ماه يک‌بار آن لازم است.
2. پيلينگ شيمياييپيلينگ شيميايي نوعي محلول اسيدي براي لايه‌برداري لايه‌هاي خارجي پوست است. محلول‌هاي پيلينگ معمولا شامل اسيدهاي متنوع هستند که متخصص آنها را 15 دقيقه روي پوست مي‌گذارد. ممکن است تماس پوست با اين محلول‌هاي اسيدي باعث سوزش و تحريک شود. طي چند روز بعد، لايه‌هاي خارجي پوست برداشته خواهد شد و پوست جديد و نرم‌تري به‌وجود مي‌آيد. با چند جلسه درمان، لک‌هاي پيري، چروک‌هاي ظريف اطراف دهان و چشم، جاي آکنه و چروک‌هاي ناشي از آفتاب يا پيري کاهش پيدا خواهد کرد. پيلينگ‌هاي سطحي اثر خفيف‌تري دارند و پيلينگ‌هاي عمقي‌ باعث تورم و عوارضي مي‌شوند که به مراقبت کافي نياز دارند.
3. ميکرودرم ابريژنممکن است اسم درم ابريژن را شنيده باشيد، طي اين کار لايه خارجي پوست تراشيده مي‌شود. اين روش در درمان آسيب‌هاي شديد ناشي از نور خورشيد موثر است ولي امروزه به دليل ايجاد خونريزي و زمان زياد براي بهبود از آن استفاده نمي‌شود. به هر حال ميکرودرم ابريژن يک جايگزين غيرجراحي محسوب مي‌شود که با لايه‌برداري پوست با کريستال‌هاي ظريف باعث کاهش چروک‌هاي ظريف، لک‌هاي قهوه‌اي پوست و جوشگاه‌هاي آکنه خفيف مي‌شود. بلافاصله پس از کار ميکرودرم ابريژن پوست جديد صورتي و سفت‌تر به نظر مي‌رسد. اين تغيير رنگ و تحريک، ظرف مدت 24 ساعت برطرف مي‌شود.
4. راديوفرکوئنسييکي از بهترين راهکارها براي پوست‌هاي افتاده، گرماي حاصل از انرژي راديوفرکوئنسي به پوست است. گرما باعث تحريک توليد کلاژن و سفت‌ترشدن پوست مي‌‌شود. معمولا اين روش دردناک است ولي با نتايج خوبي همراه است.
5. ليزرهاي غيرلايه‌برداري‌کنندهاين ليزرهاي غيرتهاجمي، بدون آسيب به لايه خارجي به سطح پوست نفوذ مي‌کند که باعث تحريک کلاژن، کاهش خطوط ظريف و بهبود تون پوستي مي‌شود. اين عمل مي‌تواند دردناک باشد ولي با کمک بي‌حسي موضعي درد کمتر خواهد شد به دليل اينکه اين نوع ليزرها به سطح پوست آسيب نمي‌رساند زمان استراحت بسيار کوتاهي دارد. درمان ليزر در بهبود تون، ظاهر و قوام پوست موثر است. هر جلسه با قرمزي مختصري همراه است که به سرعت بهبود پيدا مي‌کند. براي نتيجه بهتر 4 تا 6 جلسه درماني با چند هفته فاصله لازم است.6.آي.پي.الIPL مثل ليزرهاي ديگر وارد لايه‌هاي عمقي پوست (درم) مي‌‌شود. پالس‌هاي کوتاه نور با ايجاد گرما و تخريب سلول‌هاي هدف، باعث تحريک جوان‌سازي پوست مي‌شود. اما بر خلاف ليزر، IPL طيف وسيعي از نور را انتقال مي‌دهد که انواع مختلفي از تغييرهاي پوستي را در يک زمان با احساس درد متوسطي درمان مي‌کند. IPL مي‌تواند در بهبود قرمزي ايجادشده در بيماري روزاسه يا روشن‌ترکردن تيرگي دور چشم که ناشي از تجمع عروق خوني پوست است، موثر باشد. IPL مي‌تواند رنگدانه ناخواسته مثل ملاسما و لک‌هاي پيري پوست را با تخريب سلول‌هاي رنگدانه بهبود ببخشد همچنين باعث تحريک کلاژن شود که باعث کاهش خطوط ظريف و چروک‌ها مي‌شود.
7. تزريق فيلر يا پرکننده‌هامکانيسم آنها پرکردن بافت زيرجلدي است. فيلرها مستقيم به نواحي دچار مشکل تزريق مي‌شود و باعث کاهش چروک و خطوط پوستي مي‌شود. کلاژن يک فيبر طبيعي است كه مسوول سفتي پوست و از قديمي‌ترين و بهترين فيلرهاي شناخته شده است. جايگزين‌هاي جديد آن عبارتند از هيالورونيک‌اسيد، کلسيم هيدروکسي آپاتيت، پلي?ال لاکتيک اسيد، پلي متاکريلات يا چربي گرفته شده از خود شخص است. تاثير ناشي از پرکردن چروک‌ها با فيلر معمولا براي 9 ماه يا بيشتر باقي مي‌ماند. نتايج تزريق کلاژن متفاوت است و هر 3 تا 6 ماه تکرار مي‌شود. اثر تزريق چربي معمولا ماندگاري بيشتري دارد. پرکننده ديگري که اثر تقريبا دائمي دارد، پلي‌متيل متاکريلات (PMMA) است که در جراحي مفاصل به عنوان سيمان استخوان استفاده مي‌شده است و اخيرا در مصارف زيبايي کاربرد دارد. البته موارد کاربرد آن طبق نظر پزشک تعيين مي‌شود. پرکننده‌ها همچنين مي‌توانند پف و تيرگي زير چشم را بپوشانند زيرا با پرکردن فضاي اطراف چشم، سايه زير چشم را كم و حالت پف و تيرگي را محو مي‌کنند. بسياري از پرکننده‌ها در پرکردن و حجيم به نظر رسيدن لب‌ها به کار مي‌روند.سلامت

هم سفر
22-02-2013, 16:51
7 - پس از حمام، موهای خود را خشک کنید.ولی تجربه به من ثابت کرده اگر اجازه بدهم موهام به صورت طبیعی خشک بشه خیلی بهتره

قبل از حمام موهایم را شانه میزنم
بعد از حمام فقط با حوله و به صورت مهربان آب اضافه مو را خشک می کنم
البته چتری هایم را سشوار می کشم
موهایم را دورم میریم و اجازه می دهم خودش خشک بشه
البته خیلی طول می کشه
در ضمن این مال زمانی است که تا چند ساعت بعد از حمام بیرون نرم وگرنه مجبور میشم موها را با کلبیبس ببندم و روسری تمیز سر کنم
توجه تا زمان خشک شدن کامل موها را شانه نکنید
این روش برای من خیلی موثر بوده و موهام خوش حالت می شود

HoseinKing
22-02-2013, 23:52
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

آفتاب : فعالیت بیش از حد غدد سبابه در پوست و ترشح بیش از حد " سبوم " باعث چرب شدن پوست می شود . عوامل متعددی از جمله تغییر سطح هورمونها ، رطوبت ، رژیم غذایی و لوازم آرایشی منجر به چرب شدن پوست ما می شوند. اگرچه پوست انسانها معمولا" در دوران بلوغ چرب می شود اما ممکن است این مشکل برای هر کسی در هرسنی پیش بیاید. با اینکه هیچ چیزی نمی تواند فرایند چرب شدن پوست را کاملا" متوقف کند اما چند راهکار و داروی خانگی برای کمتر شدن آن وجود دارد.

هر روز سه بار با صابون و آب گرم صورت خود را بشوئید.

بطور منظم ورزش کنید زیرا ورزش کردن گردش خون را افزایش می دهد و باعث تعریق و باز شدن منافذ پوست می شود. برخلاف باور بسیاری از مردم ، عرق کردن برای سلامت پوست بسیار مفید است و به جلوگیری از چرب شدن پوست و جوش زدن کمک می کند.

هر هفته چند بار از ماسک گل یا خاک رس استفاده کنید، معمولا" ماسکهای تیره تر جذب بالاتری دارند اما ماسک خاک رس سرخ کمتر تحریک کننده است و برای پوستهای حساس مناسب تر است.

اگر از قرصهای ضد بارداری استفاده می کنید ، قطع کردن و یا تعویض این قرصها ممکن است به جلوگیری از چرب شدن پوستتان کمک کند .هورمونها نقش بسیار زیادی در چرب شدن پوست ما ایفا می کنند و به همین دلیل است که در دوران بلوغ و دوران حاملگی ، معمولا" پوست چرب می شود و جوشها بیشتر می شوند.

از لایه برداری بیش از حد پوستتان پرهیز کنید.لایه برداری بیش از حد پوست اغلب باعث تشدید چربی پوست می شود.

برای کنترل چربی پوست ، از محصولات حاوی رتینول هم می توانید استفاده کنید اما توجه داشته باشید که از این محصولات نباید زیاد استفاده کنید زیرا ممکن است باعث تحریک شدن و قرمزی پوست شما و همچنین پوسته پوسته شدن آن شوند.

HoseinKing
23-02-2013, 13:58
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


بسیاری تصور می‌کنند، تنها با صرف هزینه‌های کلان است که می‌توان پوست سالم و با طراوت داشت، در حالی‌که بسیاری از میوه‌ها و سبزیجات از جمله سیب‌زمینی، گوجه‌فرنگی و توت‌فرنگی‌ می‌تواند، به زیبایی پوست ما کمک بسیار کند.


در طبیعت میوه‌ها و سبزیجاتی وجود دارند که می‌توانند سهم بسزایی در زیبایی شما نقش داشته باشند، بی‌آنکه در این ارتباط نیاز به صرف هزینه‌های کلان برای حفظ زیبایی خود باشید.
در این مطلب به خواص «سیب‌زمینی»، «گوجه‌فرنگی» و « توت‌فرنگی» می‌پردازیم:
سیب‌زمینی:

همچنین سیب‌زمینی از جمله بهترین پاک‌کننده‌ها و مرطوب‌ کننده‌ها برای پوست‌های حساس به شمار می‌آید و می‌توان از آن برای درمان برخی حساسیت‌های پوستی نیز استفاده کرد. در این شیوه باید آب سیب‌زمینی را گرفته و بر روی پوست مالید. از این شیوه برای درمان آفتاب سوختگی نیز می‌توان استفاده کرد.
توت فرنگی:

توت فرنگی تاثیر بسیار زیادی برای درمان آفتاب سوختگی‌ها در فصل تابستان به ویژه در قسمت صورت و شانه‌ها دارد. در این موارد کافی است مقداری از این میوه را به قسمت‌های آفتاب سوخته بمالید.

از این میوه همچنین برای تهیه بسیاری از ماسک‌های پوست و زیبایی نیز استفاده می‌شود و بهترین درمان برای پوست‌های چرب است.
گوجه‌فرنگی:

گوجه‌فرنگی از جمله میوه‌هایی است که به بسته شدن منافذ باز پوست کمک بسیاری می‌کند و به این منظور باید گوچه‌فرنگی را به صورت حلقه حلقه بریده و بر روی پوست گذاشت یا آب آن را روی پوست مالید.
از جمله مهمترین ویژگی‌های بسیار شگفت‌انگیز گوجه‌فرنگی همساز بودن آن پوست‌های بسیار چرب و در عین حال پوست‌های بسیار خشک است، بگونه‌ای که برای تهیه ماسک برای هر دو نوع پوست از این میوه استفاده می‌شود.


منبع: فارس

HoseinKing
25-02-2013, 19:21
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
پوست، علاوه بر زیبایی از ورود هرگونه آسیبی به اعضای داخلی و خارجی بدن محافظت می کند. حدود 90درصد از وزن خیار را آب تشکیل می دهد و به این خاطر به عنوان یک خنک کننده به کار می رود.
خیار برای چشم
خیار به کاهش تورم دور چشم و نیز حلقه های تیره زیر چشم کمک می کند و در اکثر نقاط دنیا مردم از این نوع درمان به صورت وسیعی استفاده می کنند.
شما می توانید از خیار به عنوان یک دستمال بسیار شگفت انگیز و طبیعی برای رفع پف کردگی دور چشم ها و خستگی آنها همراه با آرامش کامل استفاده کنید.
این دستمال های طبیعی پس از یک روز سخت کاری واقعا معجزه می کنند.
خیار برای پوست
اگر پوستی شاداب می خواهید، خیار راه حل شماست. چون خیار و پوست سطح یکسانی از هیدروژن را تقسیم می کنند، پوشش کل نواحی تحت درمان برای خیار راحت تر است و به این ترتیب پوست شما نرم و لطیف تر از هر زمانی می شود و به آرامش می رسید.
از آب خیار نیز می توانید برای بهبود پوستتان استفاده کنید.
به خاطر اثرات خنک کننده خیار، می توان از آن به عنوان عصای جادویی برای درمان تمام مشکلات پوستی استفاده کرد و به خاطرخاصیت پاک کننده اش پوست را بسیار نرم و لطیف می کند.
برای داشتن پوستی شاداب، نرم و شفاف می توانید از دستورالعمل زیر استفاده کنید:
5-4 عدد برگ نعنا را خرد کنید.
خیار را پوست کنده و تخم های آنرا خارج کنید.
برگ های نعنا را به خیار اضافه کنید.
سفیده یک تخم مرغ را جداگانه هم بزنید و بعد به مخلوط خیار و نعنا اضافه کنید.
این ترکیب را به مدت 20 دقیقه روی صورت خود بگذارید سپس با آب بشویید و با دستمال خشک کنید.

منبع : jamejamonline.ir

V E S T A
05-03-2013, 12:44
علل تیرگی دور چشم چیست؟

تیرگی دور چشم یکی از مشکلات شایع در بین مراجعین پوست می باشد که علل متعددی دارد و گاه در بچه ها نیز دیده می شود.

پوست پلک یک پوست بسیار نازک و حاوی چربی بسیار اندک است .تیرگی دور چشم می تواند جنبه ژنتیک و سرشتی داشته باشد.

در برخی افراد خونی که در عروق نزدیک سطح پلک جریان دارد از بیرون پیدا بوده و به رنگ تیره متمایل به آبی دیده می شود.در برخی

افراد مبتلا به آسم ،آلرژی و آتوپی تیرگی چشم دیده می شود. در این موارد پرهیز از مواد آلرژی زا و درمان آلرژی به رفع تیرگی دور

چشم کمک می کند.

برخی افراد که مدام دچار خارش و احساس خشکی پوست پلک هستند به مرور زمان دراثر التهاب های مکرر دچار تغییر رنگ پلک می گردند.

در این موارد بهترین درمان پرهیز از مالش مداوم پلک،استفاده از آنتی هیستامین خوارکی و پرهیز از شستشوی مکرر پلک بویژه با شوینده های

صابونی ،استفاده از مرطوب کننده مناسب یا کرم دور چشم آبرسان می باشد.کسانیکه آرایش چشم می کنند و به خارش و تیرگی دور چشم

مبتلا هستند ،بهتر است یا آرایش نکنند و یا از مواد آرایشی غیر حساسیت زا و عاری از مواد فتوتوکسیک استفاده کنند و حتماًهنگام شب با

پاک کننده مخصوص دور چشم ،کلیه مواد آرایشی دور چشم را به آرامی و به طور کامل پاک کنند.

برخی افراد مبتلا به آنمی فقر آهن ، مشکلات تیروئید،خستگی و کم خوابی دچار تیرگی چشم می شوند.حلقه های تیره زیر چشم ربطی به میزان

خواب ندارد وبیشتر در رنگ پریدگی ،قاعدگی،اواخر بارداری و زمان خستگی دیده می شود.

تیرگی دور چشم در افراد با پوست تیره ،در بیماریهای از جمله لیکن پلان ،کاهش وزن ناگهانی بعلت رژیمهای غیر اصولی ،مصرف زیاد نمک و کشیدن

سیگار بیشتر دیده می شود.

برای درمان تیرگی دور چشم چه کنیم؟

1. از استرس دوری کنید .خواب کافی 8-9 ساعت داشته باشید.

2. حتماًمواد آرایشی دور چشم را با پاک کننده مخصوص دور چشم شبها تمیز کنید

3. به میزان کافی (8 لیوان)طی روز آب بنوشید

4. از میوه و سیزیجاتی مانند اسفناج ،گوجه فرنگی خام ،هویج،انار و ترکیباتی مانند روغن هسته انگور ،جوانه گندم و بادام استفاده کنید

5. در صورت ابتلا به آلرژی ،آنمی فقر آهن ،مشکلات تیروئید ،خارش و خشکی پوست حتماًاین موارد را درمان کنید.

6. از غذاهای پر نمک دوری کنید

7. از عینک آفتابی و ضد آفتاب دور چشم استفاده کنید.برخی افراد به بنزوفنون ضدآفتابها حساسیت دارند.در این موارد بهتر است از ضد آفتابهای

فاقد بنزوفنون استفاده کنید

8. در صورتیکه سیگار می کشید آن را قطع و یا کم کنید

9. آخر شب صورت را با آب سرد بشویید

از روشها و ماسکهای زیر می توانید برای تیرگی دور چشم استفاده کنید:

• شبها یک قطعه پارچه تمیز نمناک سرد روی چشم بگذارید

• شبها قطعات خیار بریده شده روی چشم بگذاید

• گذاشتن چای کیسه ای سرد روی چشم بعلت دارا بودن تانن مفید است

• ماسک عسل مفید است

روشهای پزشکی کاهش تیرگی دور چشم:

1) استفاده از کرمهای ضد تیرگی دور چشم که اغلب حاوی ویتامین k یا رتینول بعنوان یک لایه بردار ضعیف می باشند

2) مزوتراپی برای درمان تیرگی و پف زیر چشم که با داروهای ویتامین K،ویتامینC ،رتینول و باز کننده های عروقی مانند آرتی شوک و اسیدهای میوه

مثل اسید گلیکولیک صورت می گیرد و پس از چند نوبت می تواند تیرگی زیر چشم را کاهش دهد.

3) جدیدترین روش درمان تیرگی دور چشم prp است که تزریق پلاسمای غنی از پلاکت به دور چشم می باشد.این تزریق طی چند جلسه به فواصل

معمولاًسه ماهه صورت می گیرد و در کاهش تیرگی و چروک و پف دور چشم جواب دهی خوبی داشته است.


منبع : پزشک آنلاین

Atghia
06-03-2013, 11:07
اگر احساس می کنید که موهایتان آسیب دیده است ، اما دلیل آن را نمی دانید ، رژیم غذایی خود را بررسی کنید زیرا ممکن است آسیب دیدگی موهای شما بخاطر رژیم غذایی نامناسب شما باشد.


اسیدهای چرب
برای داشتن موهای سالم و قوی باید یک رژیم غذایی سرشار از اسید چرب داشته باشیم . تقریبا" ۳ درصد از ساقه موی شما از اسید آمینه تشکیل شده است بنابراین وقتی شما در رژیم غذایی خود به اندازه کافی اسید آمینه مصرف نمی کنید ، موهایتان ضعیف می شود.ماهی و گردو سرشار از اسید های چرب هستند . برای اینکه موهای قویتر و درخشانتری داشته باشید از مکمل های امگا ۳ نیز استفاده کنید.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

بیوتین
اگر احساس می کنید که موهای شما خیلی بیشتر از حد طبیعی می ریزد و به آسانی می شکند ، ممکن است کمبود بیوتین داشته باشید. بیوتین ترکیبی است که در ویتامین B یافت می شود و برای مو ، پوست و ناخنها بسیار مهم است . برگ چغندر ، تخم مرغ پخته ، غلات سبوس دار و قارچ سرشار از بیوتین هستند.


ویتامین E
ویتامین E باعث می شود که خون خیلی راحت تر در بدن ما جریان یابد و در نتیجه رشد موها بهتر شود. ویتامین E با رادیکالهای آزاد که باعث کاهش رشد می شوند نیز مقابله می کند. آجیلها ، دانه ها و روغن های گیاهی سرشاز از ویتامین E هستند.


ویتامین C
وقتی بدنتان به اندازه کافی ویتامین C دریافت نکند موهایتان خشک می شود و انتهای ساقه موهایتان دوشاخه می شود و به اصطلاح دچار "موخوره "می شود.


زینک
اگر به اندازه کافی زینک مصرف نکنید ممکن است موهایتان بریزد و پوست سرتان خشک و پوسته پوسته شود. برای تامین این ماده معدنی مفید دانه های گیاهی ، اسفناج و گوشت گوساله مصرف کنید.


ویتامین A
مصرف ویتامین A برای موهای شما ضروری است .وقتی به اندازه کافی ویتامین A مصرف نکنید پوست سرتان نمی تواند روغن تولید کند و پوست و موی شما را نرم و مرطوب کند. کدو ، سیب زمینی و اسفناج سرشار از ویتامین A هستند.
همراه تغذیه مناسب شما باید از یک روش درمانی مناسب نیز استفاده کنید تا موهای سالمی داشته باشید.


منبع : aftabir.com

wichidika
07-03-2013, 13:53
دشمنان قسم خورده موها کدامند!کارهایی مانند خشک کردن موها با سشوار، رنگ کردن و حتی زیاد برس کشیدن موها باعث تخریب مایه بیرونی مو و یا کوتیکول می شود.


هنگامی که هسته داخلی در معرض این عوامل باشد موها خشک و کم پشت می شوند و این عوامل به صورت جزئی باعث از دست دادن سلامتی مو می شوند.
بنابراین گزارش کشیدن موها و یا سفت بستن موها با کش یا گیره باعث تخریب فولیکول های مو در نتیجه شکستن و ریزش آن ها می شود.
موهای مصنوعی و چیزهایی که به موها می زنید نیز باعث آلوپسی می شوند زیرا فشار زیادی بر موها وارد می کند و معمولا کوتاه کردن موها باعث رشد مجدد مومی شوند.
اگر زیاد در معرض نور خورشید قرار بگیرید موها خشک و شکننده می شوند اگر دارای موهای نازک باشید خطر آفتاب سوختگی در پوست سرتان افزایش می یابد بنابر این بهتر است روزهای آفتابی کلاه بگذارید.
منبع:باشگاه خبرنگاران
179/

Atghia
21-03-2013, 13:22
نگران ریزش مویمان در حمام باشیم یا نه؟
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
افرادی که موهای بلندی دارند وقتی موهایشان را شامپو می کنند بیشتر از سایرین ریزش مو را تجربه می کنند .همه ما وقتی موهایمان را شامپو می کنیم مقداری از موهای خود را از دست می دهیم یا حداقل اینطور به نظر می رسد. اما در واقع بیشتر این موها قبلا" ریخته اند ولی به بقیه موها گره خورده و یا چسبیده اند و هنگام شامپو کردن از آنها جدا می شوند و می ریزند.


ریزش طبیعی مو
در کل ریزش مو امری طبیعی است. هر تار مویی که روی سر ما می روید حدود دو سال عمر می کند و بعد می ریزد و تار موهای جدید جایگزین آن می شوند . اغلب آدمها بطور طبیعی درهر روز بین ۵۰ تا ۶۰ تار موی خود را از دست می دهند.


موهای کوتاه
افرادی که موهای کوتاهی دارند کمتر ریزش مو را تجربه می کنند زیرا موها برای مدت زیادی روی سر آنها نمی مانند و قبل از اینکه بریزند کوتاه می شوند. البته ریزش مو مسلما" در این افراد نیز رخ می دهد اما آنها به اندازه کسانی که موهای بلند دارند ، متوجه این ریزش مو نمی شوند.


موهای بلند
افرادی که موهای بلندی دارند وقتی موهایشان را شامپو می کنند بیشتر از سایرین ریزش مو را تجربه می کنند . اگر به هنگام شامپو کردن بین ۳۰ تا ۵۰ تار موی شما بریزد ، کاملا" طبیعی است و جای نگرانی وجود ندارد .


ریزش موی غیر طبیعی
اگر موهای شما بطور قابل ملاحظه ای نازک و کم حجم شده است و یا روی سر شما لکه های طاسی دیده می شود ، احتمالا" ریزش موی شما غیر طبیعی و بیش از حد نرمال است که در این صورت باید به پزشک مراجعه کنید و تحت درمان قرار بگیرید
منبع:aftabi.ir

V E S T A
25-03-2013, 01:58
علل تیرگی و روشهای رفع آن:

بدلیل تابش آفتاب تقریبا همه دچار لکه های پوستی ویا تیرگی کل پوست می شوند اما بعضی از افراد ممکن است بدلیل داشتن پوست حساس تر وتماس بیشتر با آفتاب ،

دچار تیرگی های شدید درانواحی باز مثل صورت ، پشت دستها و.... میشوند .

تیرگی در اثر تشکیل مقدار زیادی از ملانین در پوست است که پوست را تیره نشان می دهد وخبر خوب درمورد تیرگی پوست این است که افرادی که به دنبال درمان تیرگـی

هستند ،پوستشان هم جوانتر می شود وترس از مصرف دارو نداشته باشند (البته زیر نظر پزشک متخصص )

علل تیرگی پوست :ژنتیک : بعضی افراد مستـعد به کک مـک هستند وبعضـی دیگر پوستـشان مستـعد به تیر شدن سـریع در برابر آفـتاب است .همچنین بعـضی از افـراد استعـداد


ژنتیکی برای ایجاد لک صورت (ملاسما )دارند.که ممکن است برای اولین بار در حاملگی ایجاد شود .
آسیب ناشی از آفتاب :اشعه ماورا بنفش آفتاب پوست را به ساختن ببشتر ملانین تحریک می کند .بنابراین ممکن است لکه های کوچک تیره روی پوست ایجاد


شود، داروهای ضد لک ولایه برداری میتواند پوست شما را نسبت به آفتناب حساس تر از قبل کند .

تغییرات هورمونی درزنان :در حاملگی بدلیل تغییرات هورمونی لک صورت (ملاسما ) ایجاد می شود .قرصهای ضد بارداری وهورمون درمانی نیز می تواند پوست


را تیره تر کندتحریک پوست :افرادی که پوست تیره تر دارند ممکن است بعد از جوش زدن ویا پسوریازیس ودیگر التهاب پوستی مثل خراشیدگی ها ، سریعـا درچار تیـرگی درآن


ناحیه شوند ممکن است ماهها ویا حتی سالها باقی بماند.


روشهای درمانی تیرگی پوست:

اگر تیره شدن پوست بدنبال حاملگی ویا مصرف قرصهای ضد بارداری وهورمونی باشد بعد از حاملگی ویا قطع قرص امکان بازگشت به حالت نرمال خودبخود وجود دارد.در موارد

دیگر درمانهای زیبائی توسط متخصص پوست با تجربه از کرمها گرفته تالیزر می تواند مواثر باشد .

کرمهای روشن کننده :

کرمهای روشن کننده حاوی هیدروکینیون می تواند به روشن شدن پوست کمک کند .(اگرچه ممکن است حدود سه ماه طول بکشد تا اثر کند ) مصـرف نادرست وطولانی ایــن

دارو می تواند تغییر رنگ غیریکنواخت در پوست ایجاد کند بعضی از پزشکان این دارو را با دیگر داروها مانند ترتـینوئین ، اسید آزالالیک ویا اسید کوژیک ترکیـب می کـنند تا نتـایج

بهتری ایجاد کند .

میکرودرمابرژن و پیلینگ پوست :

میکرودرمابرژن که یک پیلینگ فیزیکی است وپیلینگهای شیمیائی با TCAویا اسید گیلیکولیک به روشن تر شدن پوست وهمچنین سبب افزایش جذب و نفـوذ داروهای روشـن

کننده می شود.

:Micro poration

روشی است که در آن داردهای ضد لک از طریق کانالهای الکتریکی که با دستگاه میکروپوریشن ایجاد می شود وارد عمق پوست می شوند واثر خود را اعمال می کنند .

لیزر :

استفاده از لیزر درمان تیرگی پوست باید بسیار با احتیاط انجام شود و تنها لیزری که بدون عارضه می تواند پوست را روشن کند لیزرکیوسـویچ N-dyag است ipl نیز در رفـع کـک

مک و تیرگی موثر است ولی باید حتما توسط متخصص پوست با تجربه انجام شود که حداقل عوارض راداشته باشد.

لازم به ذکراست که پرهیز از آفتاب ومصرف با spfبالاتر از 30 ازمهمترین نکات در درمان تیرگی است .


پزشک آنلاین

Atghia
27-03-2013, 13:23
10نکته جالب درباره مو
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در اینجا مطالبی را می خوانید که تاکنون آنها را نشنیده اید.اگرچه به نظر می‌رسد شانه كردن موهای صاف بسیار راحت‌تر از شانه كردن موهای مجعد یا فر است اما جالب است بدانید كه امكان گره خوردن و درهم پیچیدن موهای صاف در مقایسه بسیار بیشتر است.از آنجا كه موهای صاف سبك‌تر هستند،هنگام تحرك،هر یك از تارهای مو به‌صورت مجزا حركت می‌كنند كه در این صورت احتمال گره خوردن و درهم پیچیده شدن تارهای مو افزایش خواهد یافت. این در حالی است كه موهای مجعد سنگین‌تر هستند و هنگام حركت،معمولا یك دسته تار مو با هم به حركت درمی‌آیند بنابراین به هم پیچیده نشده و درهم گیر نمی‌كنند.این نتایج، برگرفته از یافته‌های یك محقق فرانسوی است كه بر اساس یك مدلسازی ریاضی دراین‌باره به مطالعه و تحقیق پرداخت.


1 - در حیوانات موهای مختلف،کارایی متفاوتی دارند.مثلا سبیل برخی حیوانات بسیار بلند است و نقش اندام حسی را دارد.

2 - تعداد فولیکول‌های مو در یک فرد،بیش از پنج میلیون است که در سراسر بدن پخش هستند و قابل توجه اینکه این تعداد فولیکول مو در زن و مرد و تمامی نژادها یکسان است.تعداد فولیکول‌های مو در واحد سطح بدن انسان بیشتر از سایر پستانداران است ولی علت آنکه کم موتر به نظر می‌رسد،آن است که اغلب موها، زیاد بلند و ضخیم نمی‌شوند.


3 - در هر روز حدود 100 عدد تار مو می‌ریزد و موی دیگری جای آنها در می‌آید بنابراین ریزش مو پس از بلوغ اگر کمتر از صد تار در روز باشد،می‌توان آن را طبیعی محسوب کرد و جای نگرانی نیست.


4 - در نژاد مغولی مثل ژاپنی‌ها موی سر زبر و سیخ مانند است.در سیاه پوستان موهای سر فرفری است و در نژاد قفقازی نظیر ما ایرانی‌ها موها انواع مختلفی شامل صاف و فر دارند.


5 - قبل از بلوغ،سرعت رشد موی سر در پسرها بیشتر از دخترهاست اما پس از بلوغ،سرعت رشد موی سر در خانم‌ها بیشتر از آقایان می‌شود.


6 - برخلاف باور عمومی،تراشیدن مو باعث افزایش سرعت رشد آن نمی‌شود.


7 - علت اصلی تنوع رنگ در موی انسان‌ها به ساختمان «ملانین» تولید شده بستگی دارد.دو نوع ملانین وجود دارد که یکی مسئول تولید رنگ سیاه و قهوه‌ای (یوملانین) و دیگری مسئول تولید رنگی ما بین زرد و قرمز (فیوملانین) است.


8 - معمولا «مژه‌ها» در بین موهای بدن تیره‌تر از بقیه هستند.


9 - عامل اصلی در تعیین رنگ موهای یک فرد،ژنتیک است اما عوامل دیگری نیز می‌توانند بر رنگ موها تاثیر بگذارند.


10 - بیشترین رنگ مو در جهان،رنگ سیاه است.در میان نژادهای مختلف،نژاد قفقازی بیشترین تنوع رنگ را دارد که بیشتر بستگی به موقعیت جغرافیایی محل زندگی آنها دارد.
منبع:salamat.ir

Atghia
30-03-2013, 12:17
امروزه یکی از دلایل مراجعه مکرر خانم‌ها و در مواردی آقایان به کلینیک پوست، شکایت از چند شاخه شدن انتهای موها (موخوره) است و آنها موخوره را دلیلی مهم برای عدم رشد موهای خود می‌دانند. قبل از این ‌که دلایل چند شاخه شدن مو و درمان آن را بدانیم، لازم است ساقه مو را بشناسیم.هر تار مو، به نام ساقه یا شفت مو شناخته می‌شود.اگرچه هر تار مو از سلول‌های مرده تشکیل شده و فاقد حیات است، اما در سطح خود لایه بسیار ظریف محافظی از رطوبت و چربی دارد که از یک ‌سو آن را در مقابل عوامل فیزیکی و شیمیایی محیط یا صدمات وارده حفظ می‌کند و از طرفی دیگر موجب لطافت و انعطاف آن می‌شوداین رطوبت و چربی معمولا از غدد چربی موجود در پوست سر به نام غدد سباسه تامین می‌شود.بنابراین میزان این ماده ی محافظت کننده در بخش انتهایی مو کمتر از بخش ابتدایی آن خواهد بود و یا به عبارتی موهای بلند، خشک، تحت فشار و کشش بیشتر در معرض آسیب چند شاخه شدن (موخوره) هستند.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
عوامل ایجاد کننده ی خشکی موها

خشکی موها ناشی از عواملی نظیر سشوار و اتو کشیدن موها یا خشک کردن آن با حرارت بخاری و شانه کردن موها با برس فلزی است.
برس فلزی با ایجاد جریان الکتریسیته موجب وارد آمدن صدمات فیزیکی به موها می‌شود، برای درک این موضوع کافی است به هنگام تاریکی شب در مقابل آینه، موهای خشک خود را شانه کنید تا شاهد جرقه‌های الکتریسیته باشید.تل، سنجاق سر، گیره‌های فلزی، رنگ مو ، مواد شیمیایی پاک‌کننده رنگ مو ، گرما و سرمای شدید، نور مداوم خورشید (کوهنوردان، کارگران کارخانه و نانوایی)، شستشوی مو با صابون یا مواد بسیار خشک کننده، کشش زیاد و مستمر موها نیز در بروز بیماری موخوره تاثیر دارند.

راه‌های جلوگیری و درمان موخوره
بعد از استحمام اجازه دهید موها بدون استفاده از وسایل گرمایی مثل سشوار، به مرور زمان یا با حوله خشک شوند.از شانه کردن موها در حالی که کاملا خیس هستند، خودداری کنید، زیرا شانه کردن موهای خیس مانند نوشتن با خودکار بر کاغذ خیسی است که آن را پاره می‌کند.

با شانه‌های دنده چوبی موها را شانه کنید.

از شانه کردن مستمر و مداوم و با فشار و کشش موها خودداری کنید.

آب داغ و شانه کردن موها در حمام موجب آسیب جدی به موهاست.

بهتر است در هنگام شانه کردن، موهایتان کمی ‌نرم و مرطوب باشند.

همان‌گونه که پوست ما در مقابل نور خورشید نیازمند ضدآفتاب است، موهای ما هم نیازمند پوشش مناسب در مقابل نور شدید خورشید یا گرما و سرمای زیاد هستند.
مصرف مایعات فراوان و آبمیوه را که موجب تامین رطوبت پوست سر می شوند، فراموش نکنید.
موهای چند شاخه را از محل چند شاخه شدن، قیچی کنید.
اگر موها بسیار خشک است، آنها (به خصوص انتهای موها) را با روغن بادام، زیتون یا لعاب کتیرا چرب و نرم کنید.گردآوری: مجله اینترنتی هفته پارسی

memariha
31-03-2013, 16:34
عامل اصلی چین ‌و چروک پوست صورت و ایجاد کک و مک چیست ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])عامل اصلی چین ‌و چروک پوست ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) و ایجاد کک ‌ومک برروی آن نور آفتاب و به ویژه اشعه ماوراءبنفش است. هیچ‌وقت فکر کرده‌اید که چرا بعضی‌ها با اینکه سنشان بالاست،

ولی روی صورتشان چین‌وچروک زیادی دیده نمی‌شود و اصطلا‌حا جوان مانده‌اند؟ بعضی از آنها ۶۰ ساله هستند ولی مثل یک فرد ۳۰ ساله به نظر می رسند و اگر کسی نداند واقعا فکر می‌کند که حالا اگر ۳۰ ساله نباشند، حداکثر ۳۵ سالشان‌است. اما چرا؟!شاید بگویید که آنها هزار جور گریم و آرایش و عمل جراحی می‌کنند، ولی چنین نیست. شاید هم بگویید که جنس پوستشان خوب است و جوان ماندن ارثی است. این هم تا حدی درست است، ولی در کنار همه اینها یک وزنه بسیار سنگین هم برای جوان ماندن و شادابی پوست وجود دارد و آن نحوه مراقبت از آن است.

عامل اصلی چین ‌وچروک پوست و ایجاد کک و مک برروی آن نور آفتاب و به ویژه اشعه ماوراءبنفش است. هر فردی با هر نوع پوستی و با هر نوع ژنتیکی اگر بلد باشد که در برابر آفتاب چطور از پوستش مراقبت کند، پوست سالم تر و شفاف تری خواهد داشت و مسلما آثار پیری هم دیرتر روی پوستش ظاهر خواهد شد. با وجود تاثیر ثابت شده آفتاب در ایجاد سرطان پوست، حتی اگر به فکر جوان ماندن هم نیستیم. باید مراقب پوستمان باشیم.

دسته: پوست و مو ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

V E S T A
01-04-2013, 12:45
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

عسل خاصیت ضدباکتریایی دارد که پوست سر را سالم نگه می‌دارد

و شوره سر و در نتیجه ریزش مو را کاهش می‌دهد.جام علمی؛ کسانی که از ریزش مو یا کچلی رنج می برند می توانند با روغن زیتون گرم (روی بخار آب در حال جوش گرم شود)، یک قاشق سوپخوری عسل و یک قاشق چایخوری

.دارچین محلولی درست کرده و قبل از استحمام بر سر خود بمالند و پس از 15 دقیقه سرشان را بشویند دلیل ریزش مو متفاوت است از جمله نبود تعادل هورمونی، مراقبت نکردن

از مو، سوء تغذیه، مصرف بعضی از داروها از جمله داروهای غنی از ویتامین A یا داروهایی که برای درمان بیماری‌های مختلف مانند نقرس، فشار خون، اختلال تیروئید و افسردگی

تجویز می شود.


چگونه عسل موجب تقويت مو مي شود:

۱ -بالا بودن میزان قند عسل، باعث حفظ آب و در نتیجه حفظ رطوبت مو می شود. این رطوبت باعث نرم ماندن پوست دور ناخن نیز می شود.

۲ -عسل خاصیت ضدباکتریایی دارد که پوست سر را سالم نگه می دارد و شوره سر و در نتیجه ریزش مو را کاهش می دهد.

نکات مراقبتی هنگام استفاده از عسل برای تقویت مو:

برای پیشگیری از عوارض جانبی مانند ایجاد چسبندگی لازم است به این نکات توجه کنید:

از عسل به میزان بسیار کمی استفاده کنید.

برای نرم کردن مو، عسل را با روغن مخلوط کنید.

هرگز عسل را گرم نکنید.

نکته: 2 یا 3 بار در هفته، یک لیوان کوچک آب اسفناج میل کنید؛ مصرف آب زیاد نیز مانع از ریزش مو می‌شود.

Atghia
16-05-2013, 11:58
مراقبت های تابستانی موها

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

در فصل تابستان بیش از زمان های دیگر موهای شما در معرض آسیب قرار می گیرند. آفتاب شدید، کلر موجود در آب استخرها و آلودگی های آب دریا موجب صدمه به موها و شکنندگی آنها می شود.

خانم ها به دلیل پوشش روسری کمتر در معرض آسیب های ناشی از نور آفتاب هستند. به آقایان نیز توصیه می شود برای محافظت از موها در برابر آفتاب به ویژه در مناطق ساحلی، از کلاه استفاده کنند.

برخی محصولات ضد آفتاب برای موها نیز وجود دارند که موجب مقاوم شدن مو در برابر اشعه فرابنفش خورشید می شوند.

اگر قصد دارید در دریا شنا کنید، از کلاه شنا استفاده کنید تا از نمک و آلودگی های آب دریا در امان بمانید. در غیر این صورت بلافاصله بعد از شنا موهای خود را با شامپوی مناسب شستشو دهید.

اگر در استخر شنا می کنید، باز هم توصیه می کنیم که حتما از کلاه شنا استفاده نمایید، زیرا کلر موجود در آب استخرها آسیب زیادی به موهای شما وارد می کنند و موجب خشکی، شکنندگی و کدر شدن مو می گردند. این نکته به ویژه در استخرهای روباز حائز اهمیت است، چون موها هم در معرض کلر هستند و هم اشعه فرابنفش خورشید.

این نکته را نیز باید بدانید که موهای رنگ شده، فر شده و یا صاف شده با محصولات شیمیایی ضعیف تر و آسیب پذیرتر هستند، بنابراین مراقبت از آنها ضروری است.اختصاصی سیمرغ

khelane
20-05-2013, 22:02
سلام خدمت دوستان
بنده ریشم خیلی زحمت هست و خیلی بد رشد میکنه یعنی هر تارش به یه جا میره .... مثل سبیل گربه شده:n02:
الان دوستام گفتن یه کرم ی هست که بعد از یک تا دو ماه استفاده کنی رویش مو تمیزو یک دست میشه و نرم هم میشه
یکی گفت باید با ژلت ریشتو نزنی یا ..... همه کارکردم نمیشه...ب
برای نرم کردن و یک دست شدن چیکار کنم
با سپاس

Rhodes
20-05-2013, 22:18
سلام خدمت دوستان
بنده ریشم خیلی زحمت هست و خیلی بد رشد میکنه یعنی هر تارش به یه جا میره .... مثل سبیل گربه شده:n02:
الان دوستام گفتن یه کرم ی هست که بعد از یک تا دو ماه استفاده کنی رویش مو تمیزو یک دست میشه و نرم هم میشه
یکی گفت باید با ژلت ریشتو نزنی یا ..... همه کارکردم نمیشه...ب
برای نرم کردن و یک دست شدن چیکار کنم
با سپاس

آی گفتی...
منم همین سوال و مشکل رو دارم..

Sent from my Nexus 7 using Tapatalk 2

VAHID
20-05-2013, 23:06
سلام خدمت دوستان
بنده ریشم خیلی زحمت هست و خیلی بد رشد میکنه یعنی هر تارش به یه جا میره .... مثل سبیل گربه شده:n02:
الان دوستام گفتن یه کرم ی هست که بعد از یک تا دو ماه استفاده کنی رویش مو تمیزو یک دست میشه و نرم هم میشه
یکی گفت باید با ژلت ریشتو نزنی یا ..... همه کارکردم نمیشه...ب
برای نرم کردن و یک دست شدن چیکار کنم
با سپاس


سلام

دوست عزیز برای سوالتون یه تاپیک بزنید ,چون سوالتون ربطی به موضوع تاپیک نداره....

V E S T A
30-05-2013, 18:43
برای شناخت حالات مختلف مو فقط در میزان چربی و خشکی درآن است و ازاین نظر موها را به سه دسته ی کلی تقسیم می باشند.

مثلا:

موهای چرب : چرب ، چرب شدید ، چرب معمولی

موهای عادی : چرب عادی ، خشک عادی

موهای خشک :خشک معمولی ، خشک و خشک شدید

تقسیماتی که برای حالات مو در نظر گرفته شده مولود پوست می باشد که خود ناشی ازفعالیت غدد چربی زیر پوست است که نوع و حالت موها را مشخص می سازد .

حالت مو که مدیون پوست سر می باشد چربی و خشکی پوست نیز بستگی مستقیم به ترشح غدد چربی در پوست دارد . به همین جهـت لازم اسـت که درباره غـدد چربی

به توضیح بیشتری داده شود.

درهر سانتی متر مربع پوست سر در حدود ۵عدد غدد چربی وجود دارد . کاراین غده ها ترشح چربی می باشد . این ضمایم پوستی از جایی چربی نمی گیرندبلکه خود عامل

مستقیم تولید آن هستند . وقتی غده ها چربی را می سازند ازطریق لوله ی مجاری آن را به خارج پوسـت بدن که احتـیاج به این چربـی دارد هدایت می کنند. زیرا در نبود آن

پوست ترکیده و قابلیت ارتجاعی خود را از دست میدهد و کمبودش را به هر طریق که شده باید جبران کرد ، در غیر اینصورت خطراتی در بر خواهد داشت.

موی سر حالات مختلفی دارد به شرح آن خواهیم پرداخت . مو از نظر ارگانیسم ساختمانی درهمه یکسان اسـت و فرقـی با همدیـگر ندارد . آن تـفاوت ظاهـری که درمـوهای

آدمیان می بینیم فقط حالت موها است که با یکدیگر متفاوت می باشد.

زیادی چربی نیز باعث مزاحمت می گردد بطوریکه روی پوست سر جاری شده واین عمل موجـب می شـود که روی روزنـه های پوستـی را بپوشـاند و عـمل تنفـس پوستـی

اکسیژن گیری را مختل می سازد و محیط نامناسبی را برای موها فراهم کند وسرانجام ریزش شدید موها را سبب میگردد.

اگر چربی پوست سر زیاد باشـد می گویند پوسـت سر چـرب است و چنـانچه غـدد درکار خود کم کاری کننـد می گوینـد پوسـت سر خشک اسـت واگر غـده ها فعالیـت عـادی

وطبیعی داشته باشند می گویند پوست سر معمولی است و این حالت ایده آل برای پوست و مو می باشد.

شستشوی موی سر:

به هنگام نظافت موها باید نوع آنرا در نظر داشت و همینطور مواد پاک کننده ی آنرا و مهمتر اینکه روش شستشو باید بر مبنای اصولی و صحیح انجام شود تا علاوه بر شستشو

باید بر مبنای اصولی و صحیح انجام شود تا علاوه برشستشو و بهداشت بتوانیم پوست سر و موها را به حالت دلخواه کنترل کرده چربی وخشـکی موها را به سوی نرمال سـوق

دهیم و همینطور برای شستشوی موهای سر باید جدول زمانی دقیق تنظیم نماییم . اغلب مشاهده شده که بعضی ها به هر شکلی که دوست دارند سرشـان را می شوینـد

نه مراعات زمان را می کنند و نه به مواد شستشو اهمیت می دهند و نه روش صحیح شستن را به کارمی گیرند .

اینان موهایشان بیشتر در معرض خطر ریزش قرار دارد. سر را حتما یک روز درمیان بدون خشونت ، بدون چنگ زدن و بدون برس کشیدن ، بدون ماساژ دادن شستشو داد، درموقع

شستشو باید موها را در کف دستها قرار داد ، و بطور دورانی آنها را شست. این طرز شستشو یک قانون کلی است و کسانیکه از این روش پیروی کنند حداقل از نظر شستـشو

ریزش غیر طبیعی نخواهند داشت.

الف ـ طریقه شستشوی موهای چرب:

این نوع موها را فقط یک روز در میان بدون چنگ زدن ، ماساژ دادن ، برس کشیدن باید شتشو داد بدین ترتیب که موهـا را در کـف دسـت ها قرار داده و بطور دورانی پوسـت سـر را

می شویم بی آنکه ناخنها و یا نوک انگشتان پوست سر تماس حاصل کند دودست شستشو در هر بار استحمام کافی می باشد.

ب ـ طریقه شستشوی موهای خشک:

این فراد از خشکی بیش از اندازه موها رنج می برندبرای رفع این مشکل از نظر شستشو به ترتیب زیر عمل می کنیم. برای نظافت و شستـشوی این موهـا می تـوان دو روز در

میان موها را شست ولی بهتر آن است از قاعده کلی استفاده کرده و همان یک روز درمیان بدون خشونت وبه آرامی سر را شستشو داد ، البته با ماساژ بسیار آرام و بدون چنگ

زدن وبرس کشیدن موها پوست سر را باید شست دو بار شستشو در هر وهله استحمام کافی می باشد.

ج ـ طریقه شستشوی موهای عادی:

موهای معمولی را که پوست سر نه چرب و نه خشک است بین روش شستشوی موهای چرب و خشک عمل می شود. مطلبی که باید تذکـر داد اینست که کسانیکـه به عللـی

موهایشان را از دست دادهاند و یا طاس شده اند و یا موها را که از ته ماشین کرده انده اند می توانندبا کف دستها به آرامی و بدون خشونـت و تاکـید پوسـت سـر را کاملا بشـویند.

روشهایی که گفته شد برای شستشوی انواع موهای سر می باشد و هر کس به علم به اینکه دارای چند نوع مویی می باشند می توانـند از روشهای ذکر شده استفاده نمایند
.
آب مفید برای مو:

آبی که برای شستشوی موها بکار می بریم باید دارای حرارت معین باشد وهم چنین نباید به یکباره آب سرد و یا آب گرم را روی سر ، باز کرد و یا درجه آب را بطور ناگهانی تغییر داد

زیرا که با چنین کاری ریشه ی موها شوکه میشوند که واکنش آن تضعیف و ریزش مو خواهد بود.

آزمایش ریزش مو:

سلولهای بدن آدمی همواره درمعرض تغییر و تحول هستند پس از چندی عمر سلولی به پابان میرسد و از بین میرودسلولی نورستهای جانشین سلول مرده میشود وظیفه آن را به

عهده می گیرد .سلول جدید نیز پس از سپری کردن دوران خود جایش را به سلول دیگـری می سـپارد . این قانـون تغـییر ناپذیر روی موهـا نیز صـادق است . موئـی که پس از چنـدی

عمرش به پایان رسیده رفته رفته پیرو فرسوده شده می افتد و وظایف آن را موی جدیدی عهده دار می شود وهمان عملی را انجـام می دهـد که موی قبـلی انجـام می داده است.

تغییر و تحول در این زمینه را ریزش مو می گویند
.
ریزش مو بر دو نوع صورت می گیرد : ریزش طبیعی و ریزش غیر طبیعی هنگامیکه موها طبق قانون عمومی دارای ریزش طبیعی است انسان هرکز به عارضه کم موئی و یا طاسـی

دچار نخواهد شد و به تعداد موهای ریخته شده موهای جدیدی به وجودخواهد آمد . ریزش طبیعی اندازه و میزان و شاخص معینی ندارد و مقدار ریزش و رویش آن بستگی هماهنگ

با طبیعت هر شخص دارد .

ممکن است ریزش طبیعی موهای یک شخص روزانه ده تار مو باشد و برای شخص دیگر ۵۰تار مو یا بیشتر . برای اینکه هر کس بداند ریزش موهایش طبیعی است یا غیر طبیعی باید

اندکی به عقب برگشته و زمانی را در نظر مجسم سازد که با وجود ریزش کم موئی را بدنبال بیاورد آنگاه ریزش غیر طبیعی نامیده می شود که در چنین حالتی حتما باید به مداوای آن

پرداخت ، ولی اگر ریزش کم شدن موها را در پیش نداشته باشد ریزش طبیعی به شما می آید و هیچگونه تشویش ونگرانی را نباید داشت.

گاهی دیده می شود که برای تعداد طبیعی ریزش مو رقم ثابتی تعیین می کنندمثال روزانه فلان رقم نشانه ریزش طبیعی مو و زائد برآن دلیل عارضه ریـزش غیرطبیـعی است چنیـن

استدلالی هرگز درست نیست و بعنوان یک فرمول ثابت نمی تواندبر همه کس صادق باشد همچنانکه گفته شد ریزش مو بستگی و ارتباط ویژه ای باطبیعت افراد دارد.

طریقه آزمایش ریزش مو فقط تجربی میباشد یعنی اینکه در گذشته هر کس بهرمیزان که از سرش مو می ریخته است اگر با وجـود ریزش تغـییری در کمیت مـوها پدیدار نگـردد ریـزش

طبیعی است چنانچه همراه با ریزش موها رویش آنها به نسبت کمتر شود این ریزش غیرطبیعی است . اگر در فکر درمان و چـاره جوئی برنیایـند موهای از دسـت رفته دیگر باز نخواهـد

گشت . ولی اگر در آغاز ریزش شخص متوجه عارضه شده و به متخصص مو مراجعه کند.

از آن گذشته شانه کردن نیز راه دیگر تشخـیص ریـزش مو می باشد. اگر مقدارریزش مو که بر روی دندانه های شانه می پیچد به همان نسبت های روزهای پیشـین باشـد که ریـزش

حالت طبیعی دارد چنانچه بیشتر شود و این عمل تکرار گرددد ریزش موها غیر طبیعی است معمولا هر شخصی به تعداد ریزش طبیعی موهای سر خود آشناست اگر نشانه های غیر

طبیعی در ریزش مو پدیدار گردد خود اولین کسی است که متوجه آن خواهد شد مگر اینکه در این باره آدمی کاملا بی توجـه باشـد . یکی دیگر از راه های تعییـن و تشخـیص ریزش غـیر

طبیعی موها کشیدن دستهای خیس به لابلای موها می باشد .

اگر موها از میزان طبیعی خود بیشتر ریزش داشته باشدتعدادی مو به دست می چسبد که در زمانهای گذشته چنین حالتی برای شخص سابقه نداشـته است. زمانـی که شـخص در

تشخیص ریزش غیر طبیعی موهای خود دچار شک وتردید گردد لازم است که در پی درمان آن بر آید. تذکر این نکته بجا و ضروری است که هر کس که تکنیک نگهداری از مو را بداند و به

شیوه ی سنتی درمان گیاهی به مداوای بیماریهای مو به پردازد به عارضه کم موئی و طاسی دچارنخواهد شد .

شمارش موهای در آب نیز راه دیگر تشخیص ریزش موها می باشد برای اینکار هر شخص میتواند بطور متوسط ماهیانه یکبار سر خود را درتشتی که پر از آب است بشوید و پس از اتمام

شستشو موهای باقی ماند در ظرف را شمارش نماید و این عمل را ماهیانه یکبار انجـام دهد تا پی به ریزش طبیـعی یا غیرطبیعـی موهایـش ببرد و با مقایـسه تعداد ریـزش چند ماهه

می توان هم مقدار ریزش را تعیین کرد.


پزشک آنلاین

Atghia
05-07-2013, 21:24
درمان‌ خانگی
برای حذف این دانه‌ها از روی پوست، نوارهای دارویی در برخی داروخانه‌ها فروخته می‌شوند كه با چسباندن و سپس كندن آنها از روی پوست تا حدی از شر این دانه‌ها خلاص می‌شوید، ولی در صورت تمایل به استفاده از روش‌های خانگی و طبیعی شیوه‌های متفاوتی نیز وجود دارند. میزان اثربخشی این روش‌ها در افراد مختلف متفاوت بوده و برای افرادی‌كه پوست حساس و آسیب‌پذیر دارند توصیه نمی‌گردد.

_ مقدار كمی عسل گرم شده را روی پوست خود قرار دهید و پس از اینكه دانه‌های سرسیاه كمی شل شدند، با كمی فشار آنها را به بیرون برانید.

_ دو قاشق غذاخوری بلغور جوی دوسر، سه قاشق غذاخوری ماست و یك قاشق غذاخوری آب‌لیمو و یك قاشق چایخوری روغن زیتون را با یكدیگر مخلوط كنید و آن را روی ناحیه مورد نظر قرار دهید و پس از 7 تا5 دقیقه بشویید.

_ مخلوط آبلیمو، روغن بادام و گلیسیرین و قرار دادن آن به مدت 5 دقیقه بر روی پوست، از روش‌های خلاصی از شر دانه‌های سرسیاه است.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


_ قرار دادن پوست خیار به مدت 25 دقیقه بر روی پوست نه تنها دانه‌های سرسیاه را می‌تواند پاك ‌كند، بلكه لکه های پوستی ناشی از آكنه را نیز كمرنگ می‌كند.

_ یك خمیر از دانه‌های آسیاب شده شنبلیله و آب تهیه كنید و آن را هر شب به مدت5 الی 10 دقیقه روی پوست خود قرار دهید و سپس با آب گرم بشویید.


_ دو قاشق چایخوری بی‌كربنات سدیم را در سه تا چهار فنجان آب‌جوش بجوشانید و یك حوله تمیز را با آن مرطوب كنید و روی پوست خود قرار دهید. این عمل را پنج تا شش بار در روز تكرار كنید.

_ بادام پودر شده را با كمی آب و گلاب مخلوط كرده و روی لكه‌ها قرار دهید و پس از چند دقیقه با آب ولرم بشویید. 3 قاشق غذاخوری عسل را با یك قاشق مرباخوری دارچین مخلوط كرده و روی پوست قرار دهید.


روش‌های پیشگیری
قبل از اشاره به روش‌های پیشگیری ، باید گفت كه علت اصلی ایجاد این لكه‌ها تجمع سلول‌های مرده در سطح پوست ،مسدود شدن روزنه‌ها، همراه بازیادی تولید چربی در پوست است. بنابراین تمیز كردن صحیح پوست در پیشگیری از ایجاد آنها موثر است.

_ هیچ‌گاه شب با آرایش نخوابید و حتماً قبل از خوابیدن پوست خود را تمیز كنید. البته توجه داشته باشید كه تمیز كردن بیش از حد پوست ( بیشتر از روزی دوبار ) نیز موجب تحریك و ترشح بیش از حد چربی و تشدید دانه‌های سرسیاه می‌شود.

_ استفاده از یك صابون و پاك كننده ملایم نیز بسیار مهم است؛ به خصوص در افراد مستعد آكنه، زیرا موجب حذف سلول‌های مرده از روی پوست می‌شود.

_ همیشه آب زیادی بنوشید و پوست خود را هیدراته نگه دارید.

_ خوردن غذاهای چرب و استفاده از كرم‌ها با پایه چرب را به‌طور كلی فراموش كنید.

_ دوش آب گرم و بخار موجب شل شدن چربی محل و باز شدن روزنه‌های مسدود پوست می‌شود.

_ لایه‌برداری نیز روش خوبی برای كاهش تشكیل سلول‌های مرده پوست است. فقط توجه داشته باشید كه لایه‌برداری باید ملایم باشد و حتماً زیرنظر افراد حرفه‌ای انجام شود و پس از انجام آن نیز به مراقبت‌های خاص پوستی نیاز خواهید داشت. دانه‌های سرسیاه و همچنین سرسفید پایه اصلی تشكیل آكنه و جوش هستند؛ بنابراین با خلاص شدن از آنها می‌توان از ابتلا به آكنه و جوش پیشگیری كرد.
منبع : دنیای سلامت

HoseinKing
28-07-2013, 03:00
مراقبت های تابستانی از موها

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


اگر قصد دارید در دریا شنا کنید، از کلاه شنا استفاده کنید...

در فصل تابستان بیش از زمان های دیگر موهای شما در معرض آسیب قرار می گیرند. آفتاب شدید، کلر موجود در آب استخرها و آلودگی های آب دریا موجب صدمه به موها و شکنندگی آنها می شود.

خانم ها به دلیل پوشش روسری کمتر در معرض آسیب های ناشی از نور آفتاب هستند. به آقایان نیز توصیه می شود برای محافظت از موها در برابر آفتاب به ویژه در مناطق ساحلی، از کلاه استفاده کنند.

برخی محصولات ضد آفتاب برای موها نیز وجود دارند که موجب مقاوم شدن مو در برابر اشعه فرابنفش خورشید می شوند.

اگر قصد دارید در دریا شنا کنید، از کلاه شنا استفاده کنید تا از نمک و آلودگی های آب دریا در امان بمانید. در غیر این صورت بلافاصله بعد از شنا موهای خود را با شامپوی مناسب شستشو دهید.

اگر در استخر شنا می کنید، باز هم توصیه می کنیم که حتما از کلاه شنا استفاده نمایید، زیرا کلر موجود در آب استخرها آسیب زیادی به موهای شما وارد می کنند و موجب خشکی، شکنندگی و کدر شدن مو می گردند. این نکته به ویژه در استخرهای روباز حائز اهمیت است، چون موها هم در معرض کلر هستند و هم اشعه فرابنفش خورشید.

این نکته را نیز باید بدانید که موهای رنگ شده، فر شده و یا صاف شده با محصولات شیمیایی ضعیف تر و آسیب پذیرتر هستند، بنابراین مراقبت از آنها ضروری است.

M o h a m m @ d
14-08-2013, 18:08
برس‌ از آن دسته محصولاتی است که انتخاب درست آن، هم در حالت گرفتن موها تاثیر دارد و هم در کاهش آسیب‌های وارد شده به موها؛ زیرا انتخاب نادرست می‌تواند هم باعث آسیب حرارتی به موها شود و هم شکنندگی‌ موها را افزایش دهد و در موها ایجاد وز کند.

برس زدن مو یكی از معمولی‌ترین و ابتدایی‌ترین كارهایی است كه افراد انجام می‌دهند، اما آیا تا به حال به این مسئله فكر كرده‌اید كه ممكن است انتخاب نامناسب برسی كه به كار می‌برید، موجب ایجاد موخوره، ریزش مو و مشكلات دیگر شود.
اینکه بدانید چه برسی برای موهایتان مناسب است، اهمیت زیادی دارد. چنین انتخابی به عوامل زیادی بستگی دارد، از جمله نوع و جنس موها، اندازه موها، نوع کوپ و حالتی که می‌خواهید به آنها بدهید و البته راحتی شما.

برس‌ از آن دسته محصولاتی است که انتخاب درست آن، هم در حالت گرفتن موها تاثیر دارد و هم در کاهش آسیب‌های وارد شده به موها؛ زیرا انتخاب نادرست می‌تواند هم باعث آسیب حرارتی به موها شود و هم شکنندگی‌ موها را افزایش دهد و در موها ایجاد وز کند.

1 - برس پهن چهارگوش، برای صاف کردن موهای بلند
این برس برای صاف کردن موهای بلند و خشک کردن سریع آنها ایده‌آل است. هرقدر پهن‌تر و صاف‌تر باشد، بیشتر می‌تواند موها را صاف و ابریشمی حالت دهد.
از طرف دیگر اگر موهایی بلند دارید، اندازه بزرگ این نوع برس‌ به دردتان می‌خورد، به خصوص هنگامی که می‌خواهید موها را خیلی سریع سشوار کنید، زیرا موهای زیادی را در خود جا می‌دهد و در نتیجه زمان را کوتاه‌تر می‌کند.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
2- برس حالت‌دهنده، برای حجم دادن به ریشه موها
این برس بیشتر به خاطر انحنای خاصش و دندانه‌هایی که تنها در یک جهت قرار دارند، به این نام معروف شده‌ است. برسی نرم که در پشت آن کوسن قرار دارد و هیچ سوراخی در آن وجود ندارد.
چنین برسی می‌تواند به ریشه موها تا حد زیادی حجم دهد و برای پوش دادن موها به سمت بالا یا ایجاد فر در آنها حسابی به کار می‌آید، البته ناگفته نماند که هرچقدر موها ضخیم‌تر باشند بهتر می‌توان چنین حالت‌هایی را در آنها ایجاد کرد.
این برس در دو نوع مصنوعی و دندانه‌های طبیعی وجود دارد و اگر می‌خواهید به موهایتان آسیب کمتری برسد، سراغ نوع طبیعی بروید.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
3 - برس بالش‌دار، برای موهای بلند و ظریف
این نوع برس برای موهای متوسط تا بلند مناسب است. چینش گرد دندانه‌های برس باعث می‌شود که موها کمتر وز شوند.
البته در این نوع برس دو مدل متفاوت وجود دارد؛ یکی با دندانه‌هایی از جنس طبیعی و دیگری با دندانه‌های مصنوعی که هر دو برای باز کردن گره موها ایده‌آل است.
اگر می‌خواهید موهایتان بعد از برس کشیدن نرم‌تر و حالت‌پذیرتر شود فقط سراغ این مدل بروید، زیرا از یک طرف بالش پلاستیکی مانع ایجاد الکتریسیته ساکن هنگام شانه کردن می‌شود و از طرف دیگر حالت گرد برس با پوست کف سر هماهنگی بیشتری دارد و به آن آسیب نمی‌زند.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
همچنین اگر پوست کف‌سرتان حساس است، حتما این برس را انتخاب کنید چرا که کمتر از دیگر برس‌ها موها را می‌کشد.

4 - برس بیضی، برای موهای پرپشت و ضخیم و زبر
اگر موهای پرپشت و زبر دارید که گاهی گره خوردن‌های آن حسابی کلافه‌تان می‌کند، این برس برایتان ایده‌آل است، زیرا ساختار برس به شکلی است که دندانه‌های آن به راحتی در عمق موها نفوذ می‌کند، بدون اینکه موها را خیلی بکشد و به موها فشار زیادی بیاورد.
در ضمن اگر موهای شما فر است یا کمی اکستنشن به آنها وصل کرده‌اید نیز سراغ این برس بروید، چرا که می‌تواند به ملایمت و خیلی خوب موها را حالت دهد.
اگر می‌خواهید در خانه تنها یک برس داشته ‌باشید که همه اعضای خانواده از آن استفاده کنند، این نوع برس بهترین است.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

5 - برس گرد بزرگ، برای صاف کردن موها
اگر دوست دارید موهایتان حالت‌دار شود یا به دنبال ایجاد موهای موج‌دار هستید، این برس برایتان مناسب است، البته چنین برسی برای صاف کردن موهای خیلی فر یا موهای کوتاه هم خیلی به کار می‌آید.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
6 - برس دندانه چوبی، برای موهای فر
اگر موهایی فر دارید توصیه می‌کنیم برسی با دندانه‌های چوبی تهیه کنید، زیرا چنین برسی از طرفی فشار کمتری به موهای ظریف شما می‌آورد و از طرف دیگر فر موها را باز نمی‌کند و در نتیجه باعث ایجاد وز نمی‌شود.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

7 - برس گرد کوچک، برای موهای نازک و شکننده‌
اگر موهایتان خیلی نازک و شکننده‌ است؛ سراغ یک برس گرد کوچک بروید. همچنین بهتر است برس شما چوبی باشد، چرا که برس فلزی به راحتی موهای شما را می‌سوزاند و به آنها آسیب می‌رساند.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
8 - برس جدا کننده، برای موهای لایه لایه
اگر مدل موهایتان را لایه لایه‌ (لیر) کوتاه کرده‌اید، یعنی آرایشگر آنها را خرد کرده‌ است، به چنین برسی نیاز دارید، زیرا آنقدر باریک است که می‌توان با آن موها را بخش، بخش و حالتشان را آشکار کرد؛ اگر هم موهای خیلی نازکی داشته‌ باشید، این برس به دردتان می‌خورد، زیرا می‌توانید با آن حسابی به موها حجم دهید.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
9 - برس‌های حرارتی، برای راحت کردن سشوار
چنین برس‌هایی برای سشوار کشیدن ایده‌آل است، چرا که گرم شدن سطح برس می‌تواند تکمیل‌کننده گرمای سشوار باشد. حالت گرد برس نیز باعث می‌شود موها بهتر حالت بگیرد.
با برس گرد حرارتی کوچک می‌توانید فرهایی را در موها ایجاد کنید. هرقدر برس حرارتی شما بزرگ‌تر باشد، بهتر می‌توانید با آن موها را صاف کنید.

10 - برس تونل دار، برای پرپشت کردن موها
برس‌های مربعی شکل که در آنها سوراخی وجود دارد و وقتی برای خشک کردن به کار روند می‌توانند حسابی به موها حجم دهند، زیرا هوا می‌تواند به‌راحتی زیر موها به چرخش دربیاید و [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

10 - برس تونل دار، برای پرپشت کردن موها
برس‌های مربعی شکل که در آنها سوراخی وجود دارد و وقتی برای خشک کردن به کار روند می‌توانند حسابی به موها حجم دهند، زیرا هوا می‌تواند به‌راحتی زیر موها به چرخش دربیاید و تماس بیشتری با موها داشته ‌باشد و آنها را هم زودتر خشک کند و هم پف دهد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
نکته پایانی
در آخر هم باید گفت شانه دندانه پهن، برای موهای خیس و نم دار مناسب است.
وقتی مو خیس است، هم ضعیف‌تر است و هم راحت‌تر می‌شکند، به همین دلیل باید کمترین فشار را به آنها بیاورید.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
توصیه ما این است که بعد از حمام، وقتی موها خیس است، یا آنها را شانه نکنید یا با استفاده از یک شانه دندانه پهن آنها را مرتب کنید.
منبع ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

M o h a m m @ d
20-08-2013, 10:00
هیچ شامپویی مو را تقویت نمی‌کند

دانشیاردانشگاه علوم‌پزشکی مشهد با اشاره به برخی تصورات غلط مبنی بر تغییر نوع شامپو، تصریح کرد: شامپو مانند خمیردندان نیست و چنانچه موی سر با شامپویی سازگار و مناسب بود، نیازی به تعویض مکرر نوع شامپو نیست و این تصور غلطی است که برخی افراد با وجود این که از شامپوی مورد استفاده‌شان رضایت دارند اما هر از گاهی اقدام به تعویض نوع شامپو می‌کنند.

دکتر مهناز بنی‌هاشمی در پاسخ به پرسش آن دسته از افرادی که عنوان می‌کنند موی سرشان به شامپوی خاصی عادت کرده که اکنون در بازار نیست و یا کمیاب است، گفت: این تصور غلطی است که فکر کنیم موی سر به شامپو عادت می‌کنیم، چراکه در شامپوها اغلب خاصیت پاک‌کنندگی‌شان متناسب با نوع مو اعم از چرب،خشک و معمولی مطرح و فقط میزان چربی‌زدایی شامپوها برای انواع موها متفاوت است.

میزان مصرف شامپو به میزان چربی، بلندی مو و نوع پوست سر بستگی دارد

این متخصص پوست و مو با بیان این که « تفاوت بین شامپوها برای مصرف‌کننده‌ها خیلی قابل لمس نیست»، اظهار کرد: میزان مصرف شامپو به میزان چربی، بلندی مو و نوع پوست سر بستگی دارد و باید به اندازه‌ای باشد که کف شامپو کل سطح مو را بپوشاند و سپس بخوبی آبکشی شود، بطوری‌که آلودگی‌های سر و پوست بطور کامل پاک شود.

دکتر بنی‌هاشمی درباره شامپوهای تقویتی و ویتامینه عنوان کرد: این قبیل شامپوها بیشتر جنبه تبلیغ بازار را دارند و تنها برخی تولید‌کننده‌ها با افزودن مواد غلیظ یا رقیق کننده به شامپوی تولیدی سعی در فروش بیشتر محصول خود می‌کنند.

هیچ شامپوی به ظاهر گیاهی، خواص گیاه مورد نظر را روی مو ندارند

وی تأکید کرد: هیچ ادعای علمی مبنی بر این که خواص تبلیغی در شامپوها از طریق ساقه مو جذب شود، وجود ندارد و حتی شامپوهایی که به ظاهر گیاهی هستند، خواص گیاه مورد نظر را روی مو ندارند و بیشتر جنبه تبلیغی و بازار را دنبال می‌کنند.

دکتر بنی‌هاشمی افزود: متخصصان در مواردی شامپو را به عنوان نسخه طبی تجویز می‌کنند که فرد مبتلا به اختلال پوست سر مانند شوره و شپش باشد و به این ترتیب استفاده از شامپوهای دارویی می‌تواند در درمان مؤثر باشد.

دانشیاردانشگاه علوم‌پزشکی مشهد با بیان این که «یکسری شامپوهای نرم‌کننده و ویتامینه وجود دارند که وقتی موها بر اثر رنگ و مش کردن آسیب می‌بینند، توصیه می‌شوند»، گفت: ممکن است در برخی موارد که آسیب‌دیدگی مو جزئی باشد، استفاده از این شامپوها بدلیل رطوبتی که به ساقه مو می‌رسانند، تا حدی ناهمواری سطح پوست را رفع کند، اما در اغلب موارد ، تنها راه خلاص شدن از موهای آسیب‌دیده، کوتاه کردن آنهاست.

نرم‌کننده‌ها را نباید به کف سر زد

این متخصص پوست و مو درباره استفاده از نرم‌کننده‌های مو نیز به این نکته اشاره کرد که نرم‌کننده‌ها را نباید به کف سر زد بلکه از دو سانتی‌متری ساقه مو باید استفاده شوند و در رابطه با موهای خشک توصیه به استفاده آنها می‌شوند، چراکه موها را درخشنده‌تر و حالت آن را بهتر می‌کنند.

گفتنی است: بر این اساس چیزی به عنوان بهترین شامپو وجود ندارد و مهم آن است که یک شامپو اثر پاک‌کنندگی رضایت‌بخشی داشته باشد و متناسب با جنس مو انتخاب شود.


با مشکل موخوره خود چه کنیم؟


جذاب: یک متخصص پوست و مو درباره موخوره گفت : ایجاد «مو خوره» به جنس مو و استحکام آن بستگی دارد. هرچه ضخامت تار مو نازک‌تر باشد، موها بیشتر در معرض موخوره قرار دارند، همچنین عامل دیگر در ایجاد موخوره‌، نحوه شستشو و برخورد با مو است.دکتر سیما رسایی اظهار کرد: هرچه شستشوی مو با خشونت بیشتری انجام شود امکان ایجاد موخوره بالاتر می‌رود. شانه کردن، خشک کردن خشن مو، سشوار کشیدن یا اتو کردن موی خیس نیز می‌تواند در بروز موخوره موثر باشد.


افرادی که به طور مکرر از رنگ‌های مو به صورت دکلره استفاده می‌کنند در معرض موخوره بیشتری نسبت به دیگران قرار می‌گیرند. قسمتی از مو که دچار موخوره شده است تنها با کوتاه کردن درمان می‌شود.


رسایی درباره اقدامات لازم جهت جلوگیری از ایجاد موخوره گفت: استفاده از شانه‌هایی با دنده‌های درشت، استفاده از شامپوهای ترمیمی برای موهای خشک و آسیب‌دیده و روغن زدن به مو بعد از شستشو می‌تواند در جلوگیری از ایجاد موخوره به فرد کمک کند.


همچنین می‌توان برای نرم شدن و جلوگیری از خشکی مو از شامپوهای نرم‌کننده استفاده کرد به این ترتیب که چند دقیقه نرم کننده را بر روی مو قرار دهند، سپس مو را آب‌کشی کنند. استفاده از درمان‌های سنتی مانند قرار دادن حنا و تخم‌مرغ بر روی مو تاثیری در درمان موخوره ندارد و در صورت آسیب‌دیدگی شدید مو باید از قرص‌های مکمل خوراکی برای درمان استفاده شود.گرما بدترين دشمن موهاي شماست

قرضي گفت: موخوره يا دوشاخه شدن مو به اين معناست که موهاي شما تغذيه کافي ندارد و يا دچار کمبود رطوبت شده است.

وي افزود: سشوار کشيدن، حالت دهنده هاي مو، شامپوهاي ناملايم و در معرض نور خورشيد بودن همگي باعث خشک شدن موها و تخريب آمينواسيدهاي مو خواهد شد.

وي گفت: موهاي خشک و ضعيف در حين مدل دادن و يا برس کشيدن به راحتي خرد مي شوند رشد خيلي کند موها ممکن است هيچ علتي جز موخوره نداشته باشد.

وي افزود: گرما بدترين دشمن موها است و در کنار گذاشتن اتو مو و سشوار به طور کامل هم مشکل است و توصيه مي‌شود قبل از گرما دادن به مو از يک سرم مقاوم کننده در برابر گرما به موها بزنيد و نبايد موهايتان را بيشتر از ۳ بار در هفته بشويد و بهترين راه چيدن انتهاي موهاست.

M o h a m m @ d
29-08-2013, 15:02
روزنامه قانون: یافته‌های جدید دانشمندان نشان می‌دهد بلند شدن موها باعث دفع سموم از بدن می‌شوند.

همچنين زنانی که موهاي بلند دارند و به نظافت موهاي خود رسيدگي مي‌کنند از ميزان سلامتي بيشتري برخوردار هستند. اگر مو بیش از حد بلند شود بايد آن را چند سانتی‌متر کوتاه کرد، اما حتما باید اجازه داد که به حد معینی رسیده باشد.

با بیرون آمدن موها از منافذ پوست تمام سموم موجود در خون و مغز نیز از سر خارج می‌شوند.

M o h a m m @ d
31-08-2013, 19:55
هندی‌ها از آن قوم‌هایی هستند که همیشه گیسوان بلند و پرپشت و درخشان‌ آنها زبانزد خاص و عام بوده است. کافی است فقط یکبار در زندگی خود فیلم هندی دیده‌باشید تا برای همیشه یادتان بماند که هندی‌ها چه موهای خارق‌العاده‌ای دارند تا جایی که می‌توانند نظر هر بیننده‌ای را به خود جلب کنند اما واقعا چه رازی پشت این موهای زیبا و درخشنده وجود دارد، چرا همه آنها بدون استثنا موهایی پرپشت دارند؟
برای جواب دادن به این سؤال اولین چیزی که به ذهن‌مان رسید، این بود که سراغ طب سنتی هندی‌ها برویم تا ببینیم در این طب برای سلامت موها چه توصیه‌هایی شده است.

پیش از حمام موها را شانه کنید نه بعد از آن!
هندی‌ها به شانه‌ کردن موها اهمیت زیادی می‌دهند، سرخط همه توصیه‌های آنها سفارش به شانه کردن موهاست، آنها می‌گویند وقتی موها به طور مرتب شانه شوند، احتمال شکننده شدن آنها کاهش می‌یابد. اما شانه کردن هم از نظر آنها اصول خاص خود را دارد؛ اول از همه می‌گویند که موهای خیس را نباید شانه کرد، زیرا وقتی مو خیس است بیش از هر زمانی ضعیف و شکننده می‌شود و به همین دلیل نباید به هیچ‌وجه موهای خیس را شانه کرد. البته حواستان باشد بهتر است موها به‌طورطبیعی خشک شوند تا آسیب کمتری ببینند. از سشوار و خشک‌کننده‌ها تنها زمانی استفاده کنید که مجبورید در زمانی کوتاه موها را خشک کنید یا بخواهید آنها را برای مراسمی خاص حالت دهید. البته باید گفت بهتر است موها را قبل از شستن، شانه کرده و گره‌های آن را باز کنید.

قدیمی‌ترین روغن‌های هندی‌ها
طب سنتی هندی اعتقاد فراوانی به قدرت روغن نارگیل در احیای مو دارد و در واقع این روغن، یکی از رایج‌ترین مواد طب آیورودا یا همان طب هندی است و چون مغذی است و خاصیت مرطوب‌کنندگی فراوان دارد، از آن اغلب به عنوان یک درمان برای کمک به رشد مو استفاده می‌کنند. برای مصرف روغن نارگیل باید آن را با روغن کرچک و عطر مخلوط كرده و به طور مرتب در ماساژ پوست سر به کار برد. قابل ذکر است که ماساژ دادن موها توسط روغن نارگیل می‌تواند شما را از شر شوره سر، موخوره و ریزش مو نیز نجات دهد. بیشتر محصولات تجاری مخصوص رشد موی آیورودا حاوی روغن نارگیل هستند. علاوه بر این هندی‌ها چند قرن است که از روغن نارگیل به عنوان ماده‌ای برای جلوگیری از پیری و رهایی از استرس استفاده می‌کنند. همچنین عطر نارگیل حس تازه‌ای را در شما متولد می‌کند.

اهمیتی که هندی‌ها به روغن می‌دهند
یکی از تکنیک‌هایی که هند‌ی‌ها به آن اهمیت زیادی می‌دهند، روغن زدن به موهاست، آنها می‌گویند باید حداقل هفته‌ای 2بار موها را روغن زد، البته بهترین حالت این است که قبل از شست‌وشو این كار را انجام دهیم. روغن به راستی می‌تواند روی موهای شما معجزه کند زیرا همچون لایه‌ای روی هر کدام از تارهای مو می‌نشیند و درخشندگی خاصی به موها می‌دهد. ماساژ با روغن نیز می‌تواند جریان خون پوست سر را تسهیل کند و در نتیجه رشد موها را افزایش دهد. البته در کنار استفاده از روغن حواستان باشد که نباید از کاندیشنر‌های آسیب‌زننده و شامپوهای قوی استفاده کنید چون آنها به موها آسیب می‌رسانند و آنها را خشک می‌کنند. البته اگر موها شوره داشته ‌باشند باید با یک شامپوی ضدشوره خوب آنها را از بین برد. در کل باید سعی کنید موها را همیشه تمیز نگه دارید و آنها را در معرض بادهای خیلی قوی، گرد و خاک و آلودگی‌های دیگر قرار ندهید.

هندی‌ها موها را روغن داغ می‌کنند
ماساژ با روغن داغ می‌تواند تا حد زیادی رطوبت موها و پوست سر را تامین کند. برای این کار از روغن‌های باکیفیت استفاده کنید، روغن‌هایی مانند روغن نارگیل، بادام یا زیتون می‌تواند بسیار مناسب باشد. اما تکنیک روغن داغ چگونه است؟ شما باید مقداری روغن را در یک ظرف ایمن در ماکروویو گرم کنید، گرمای آن نباید در حدی باشد كه دستتان را بسوزاند. بعد این روغن گرم را روی پوست كف سر ماساژ دهید تا رطوبت لازم به این قسمت برسد.

شیرین‌بیانی که رشد موها را تسهیل می‌کند
به گفته دکتر ورت، یکی از متخصصان طب سنتی هند، شیرین بیان از گیاهان دارویی است که در طب آیورودا استفاده می‌شود و برای درمان ریزش مو اثر فوق‌العاده‌ای دارد. دکتر ورت می‌گویند: ریشه شیرین‌بیان برای تحریک رشد مو مناسب است، هرچند تا به حال شواهد علمی زیادی برای تایید این ادعا وجود ندارد. هندی‌ها ریشه شیرین‌بیان را با روغن کرچک مخلوط می‌کنند و به عنوان یک دارو برای رشد مو و درمان ریزش مو روی پوست سر ماساژ می‌دهند. روش دیگر این است که می‌توانید شیرین‌بیان را با شیر مخلوط کنید و پوست سر را به همان شیوه‌ قبلی ماساژ دهید. اگر هم استفاده طبیعی از آن برایتان سخت است، می‌توانید از محصولات مراقبتی مو که حاوی ریشه شیرین بیان هستند، استفاده کنید.

از نظر هندی‌ها چرا موها می‌ریزد
متخصصان طب سنتی هندی می‌گویند میزان ریزش موها با مزاج بدن و از طرف دیگر با ساختار ذهنی بسیار مرتبط است و با توجه به این موارد می‌توان ریزش موها را کنترل کرد. از جهت دیگر در طب هندی (آیوردیک) موها را به عنوان محصول جانبی شکل گرفتن استخوان‌ها به حساب می‌آورند، یعنی می‌گویند همان بافت‌هایی که استخوان‌ها را شکل می‌دهند، مسئول رشد موها نیز هستند. اما روش آنها برای درمان ریزش موها ترکیبی از گیاهان دارویی، رژیم غذایی خاص، تکنیک‌های مدیتیشن، یوگا، عطردرمانی، ماساژ با روغن و... است. آنها می‌گویند برای درمان ریزش موها باید روزانه یك‌سوم فنجان آب آلوورا بنوشید یا اینکه یک قاشق غذاخوری ژل آلوورا به همراه کمی زیره 2 تا 3 ماه هر روز بخورید.

هندی‌ها چه می‌خورند که موهایشان نمی‌ریزد؟
هر صبح یک مشت کنجد سفید بخورید چون این دانه‌ حاوی مقدار کافی منیزیم و کلسیم برای رشد مناسب موهاست.

حتما هر روز ماست مصرف كنند.
تا جایی که می‌توانید در رژیم غذایی خود سبزیجات با برگ سبز، سالاد، شیر، انواع غلات، میوه‌ها وجوانه‌ها را بگنجانید به طور کلی مصرف پروتئین کافی، مخمر، جوانه گندم، دوغ، غلات سبوس‌دار، آجیل، لوبیا، سویا و... نیز می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد.

مطمئن شوید که بدنتان به طور متوسط ویتامین دریافت می‌کند.
مصرف غذاهای حاوی گوگرد، روی، ویتامین ب کمپلکس، ویتامین C و اسیدهای چرب ضروری را فراموش نکنید.

گیاهانی که مانع ریزش موها می‌شوند
در مکتب هند اعتقاد دارند که برخی از گیاهان به بهبود گردش خون کمک كرده، پوست سر را ضدعفونی و فرایند رشد موها را تسهیل می‌کنند، برخی از این گیاهان و طریقه مصرف آنها عبارت است از:

می‌توانید موهایتان را با سرکه سیب و چای مریم‌گلی بشویید، زیرا این مواد رشد مو را تحریک می‌کنند.

عصاره شیرین‌بیان نیز در جلوگیری از ریزش مو کمک‌کننده است.

گیاه دم‌اسب بهترین منبع سیلیس است و به همین دلیل کمک می‌کند تا هم موها تقویت شوند و هم درخشندگی خاصی پیدا کنند.

اگر می‌توانید پوست سر را با اسانس گزنه، رزماری و گیاه دم‌اسب به‌طور منظم ماساژ دهید، چنین ماساژ منظمی می‌تواند باعث تحریک رشد موها شود.

ماساژ کف سر با روغن‌های حاوی ویتامین E
با ماساژ پوست سر می‌توانید جریان گردش خون را بهبود دهید و در نتیجه سلامت موها و پوست سر را تامین کنید. روزانه 5 تا 10 دقیقه خیلی ملایم پوست سر را ماساژ دهید، این کار برای درمان ریزش موها خیلی مفید است، البته توصیه می‌کنیم برای این ماساژ از روغن نارگیل یا بادام استفاده کنید چون این روغن‌ها حاوی ویتامین E هستند و این ویتامین می‌تواند از ریزش موها جلوگیری کند. از طرف دیگر روغن ویتامین E (روغن درون كپسول‌های ویتامین E) نیز می‌تواند به موهای ضعیف قدرت خاصی ببخشد و علاوه بر اینها مانع خشکی یا پوسته پوسته شدن پوست سر شود.
منبع: سلامت نیوز

GTB 599
02-09-2013, 17:56
سلام

این تجربه ی من هست از این بیماری بسیار شایع که بسیاری از آقایون رو درگیر خودش کرده و واقعا یکی از زجرآور ترین بیماری هایی هستش که من دیدم.

مقاومت این بیماری طوری هست که تا مدت های زیادی باهاتون میمونه مثلا سالها!!! و از بین رفتنشم کار حضرت فیله...البته خانمها هم مبتلا میشن.
فکرشو بکنید وقتی میرید آرایشگاه(البته اگه روتون بشه!) و شونه آرایشگره میگیره به جوشها و اشک تو چشماتون جمع میشه آخ آخ....خدا نصیب نکنه...
.
.
.
علائم و نشانه ها: جوش های درد ناک و مزمن که نوک آنها چرکی و چرک آن سفید رنگ متمایل به رنگ زرد و دارای بوی خاص که علاوه بر درد گاهی با خارش هم همراه هستند.البته بسته به مقاومت بدن فرد نشانه ها میتونن کمتر یا بیشتر باشن.این جوشها در تمام نقاطی از بدن که دارای مو یا فولیکول مو هستند میتونن خودشون رو نشون بدن . در ضمن به شدت واگیر دار هستند و مثلا اگه سرتون رو خاروندین و چرک جوش زیر ناخنتون رفت و بعدش صورت یا بدنتون رو خاروندین (که در آقایون معمولا این نقاط مو دارند) اون نقاط هم به جوش ها مبتلا میشن.


عامل بیماری: این عفونت یک عفونت کلامیدیایی هستش که عامل اون یک باکتری هست که به صورت طبیعی تو بدن انسان و به خصوص در بینی زندگی میکنه و علت فعال شدنش به این صورت هنوز کشف نشده.(توصیه میشه هر وقت دست تو دماغتون کردید بعدش سر یا ریشتون رو نخارونید:n02:)شروع بیماری و دوره های آن: اولش باتعداد کمی جوش شروع میشه مثلا یکی یا دو تا که اصلا به نظر مهم نمیان...اما بعد از چند ماه کم کم زیاد و چرکی و درد ناک میشن.این بیماری دوره ای هستش یعنی یه روز صبح میبینی 20 ، 30 تا جوش رو سرته و بعد از 3،4 روز همشون خشک میشن.دوباره بعد از 4،5 روز ظاهر میشن و کم کم بیشتر میشن.


درمان: بعد از مراجعه به چندین پزشک متخصص و آزمایش چندین دارو و چندین روش بالاخره درمان به من نتیجه داد.
اولین درمانم با کپسولهای ریفامپین400 و چند داروی موضعی غیر کورتونی و غیر آنتی بیوتیکی بودش که در دوره طولانی حدودا 2 یا 3 ماهه مصرف کردم .که در طول درمان یه بهبودی کامل یعنی بدون حتی یه جوش داشتم اما بعد از دوره درمان بازم جوشها برگشتن و اینبار با شدت بیشتر به خاطر این که مقاوم تر شده بودن.

در مرحله دوم درمان رو با دو تا آنتی بیوتیک ادامه دادم.که یکیش سیپروفلوکساسین 500 بود و یه آنتی بیوتیک دیگه هراهش که اسمشو متاسفانه یادم نیست.این دوره هم نیمه طولانی بود و تقریبا 2 یا 3 ماه طول کشید.اما بازم بعد از دوره درمان (که تو مدت مصرف دارو ها اصلا جوش نمیزدم) جوش ها برگشتن این بار هم مقاوم تر و شدید تر!!!

دیگه دکتر که دید فایده نداره واسم سم تجویز کرد! داروی ایزوترتینوئین که با نامهای تجاری زیادی تو کشورمون وجود دارن مثل روآکوتان و دکوتان و آکنوتون و هکسال و....که بعضی از دوستان به خاطر جوش صورت باهاش آشنایی دارن.
ان درمان رو چند ماه ادامه دادم و بیشتر از 260 تا از این کپسول رو خوردم(قیمت هر یه دونه از این کپسول البته روآکوتان 1300 تومن بود الان نمیدونم چقد شده!)
حالا خدا رو شکر جوشها کاملا ناپدید شدن و اثری ازشون نمونده. البته ناگفته نمونه که این دارو شدیدا سمی هستش و قبل از مصرفش من چن تا آزمایش خون و ... دادم که مطمئن بشن که واسه من خطری ایجاد نمیکنه.این دارو خانم ها رو به احتمال زیاد نابارور میکنه و تا زمانی که مجبو نباشن نباید ازش استفاده کنن.خوشبختانه آقایون رو از مردی نمیندازه:n02: ولی عوارض دیگه ای داره...


امیدوارم مفید باشه،با آرزوی تندرستی برای همه بچه های p30world:n16:

V E S T A
16-10-2013, 03:13
كاربردهاي ميكرودرم عوارض و مراقبتهاي لازم بعد از انجام ميكرودرم:

دستگاه ميكرودرم چند سالي است كه وارد حيطه ي پوست وزيبايي شده و به دليل كاربردهاي فراوان و موثري كه اين دستـگاه در درمان وبهبود مشكـلات مختلف پوست دار د بسيار مورد استـقبال

پزشكان ومتخصيصن پوست و زيبايي قرار گرفته است.اساس كار اين دستگاه به اين صورت است كه يك لوله ي پلاستيكي پودر الومينيوم اكسيد را به روي پوست ميپاشد و لوله اي ديگر با استفاده

از مكش پودر را از روي صورت جمع ميكند بدين ترتيب يك لايه برداري فيزيكي يكدست بر روي پوست انجام ميشود .

كار بردهاي مختلف ميكرودرم:

1- درمان لك صورت وكك و مك
2- درمان جوش وجاي جوش(بهتر است بر روي اكنه فعال استفاده نشود)
3- درمان اسكار جوش زخم سالك وبخيه
4- درمان لك هاي ناشي ازجوش بدن وصورت
5- جرم گيري
6- جوانسازي صورت

عوارض احتمالي ومراقبتهاي لازم بعد از ميكرودرم:

ميكرودرم همانند كليه ي كارهايزيبايي اگر درست وبا دقت انجام شود ميتواند بسيار مفيد باشد وچنانچه توسط فرد بي تجربه و بي دقت انجام شود ميتواند عوارض بدي ايجاد نمايد.پزشك بايد ميزان

حساسيت پوست بيمار را تشخيص دهد ومتناسب با ان درجه ي ميكرودرم را تنظيم نمايد بلافاصله بعداز ميكرودرم در مطب از ماسكهاي ريلاكـس كننده ي پوسـت وضد التهاب هاي غير استروييدي

متناسب با پوست استفاده شود.به بيمار حتما بايد توصيه شود تا سه روز بعد از ميكرودرم در معرض افتاب شديد ويا گرماي شديد نباشد . وبه طور مرتب از كرم مرطوب كننده وضد افتاب استفاده كند.

فواصل بين ميكرودرمها :

فواصل بين ميكرودرم به تشخيص پزشك و بنا به حساسيت و تحمل پوست بيمار بستگي دارد.البته بهتر است فواصل بين دو ميكرودرم كمتر از يك هفته نباشد.چنانچه سوالاتي در زمينۀ ميكرودرم

داريد ميتوانيد از طريق همين وبسايت بپرسيد تا در اسرع وقت جواب داده شود.


پزشک آنلاین

V E S T A
18-10-2013, 10:30
اکنون ثابت شده برای درمان نواحی وسيع پوشیده از مو هیچ روشی بهتر از لیزر نیست و روشهای دیگر به اندازه لیزر نمی توان موثر واثر ماندگاری داشته باشد.
. لیزر چیست؟

لیزرنوری تك رنگ و تك طول موج است. در لیزر موهای زائد عمدتا نور لیزر دررنگدانه ملانینی كه در موها به وفور یافت می شود، جذب شده و سبب تخریبسلولهای سازنده مو میشود و به همین دلیل است كه هرقدر مو ضخیمتر و مشكی ترباشد ،ملانین بیشتری دارد که نور لیزر را بهتر جذب كرده و راحتتر از بینمی رود. در عین حال چون ملانین در خود پوست هم وجود دارد هرچه مقدار آنكمتر باشد، یعنی بیمار سفیدتر باشد، انرژی كمتری در پوست جذب شده و احتمالسوختگی ناشی از لیزر مو كمتر می شود.

کدام بیماران برای لیزر موهای زائد مناسب تر هستند؟

بیمارایده آل، بیماری است كه پوستی روشن اما مویی مشكی و ضخیم داشته باشد. انتظاراتش واقع گرایانه بوده و اختلال هورمونی نداشته باشد. هرچند كه باپیشرفت هایی كه در زمینه لیزر و روشهای سرد كردن پوست به وجود آمده استبیمارانی كه پوستهای تیره تر دارند را هم می توان به شكل موثری درمان كرد. در مورد موهای بلوند، سفید یا قرمز كاهش دائمی موهای زائد غیرممكن است.

اگرچهرشد این موها را می توان با انجام لیزر گاه تا2- 3 ماه هم به تاخیر انداختاما معمولا با همان تعداد و ضخامت و رنگ قبل مجددا رشد می كنند،برای کاهش دائمی باید به محض رشد موها دوباره لیزرتکرار کرد که به مرور تکرار لیزر تعداد موها کمتر ونازکتر شوند .

چه مراحل و بررسی هایی قبل از انجام لیزر باید صورت بپذیرد؟

ابتدا در مورد انجام لیزرهای قبلی، دفعات آنها و نتایج آنها صحبت می شود:
وجوداختلالات هورمونی و علائمی كه به نفع آنها وجود دارد (مثل نامنظمی سيكل قاعدگي، ریزش موی سر، جوشهای مكرر صورت و سابقه نازایی): از آنجا كه اختلالات هورمونی در بسیاری از بیماران پرمو دیده می شود حتما بیمار باید از این جهت بررسی شود و گرنه درمان با لیزر تاثیر نداشته و به درازا خواهد كشید.

مصرف بعضی داروها كه میتوانند منجر به رویش موهای زائد شوند. مثل كورتونها، هورمونها و مینوكسیدیل: این داروها حتی در سر باعث رشد موهای زائد می شوند. در این بیماران لیزر اثر مناسب را نخواهد داشت.
وجود بعضی بیماریها مثل پسوریازیس، لیكن پلان، ویتلیگو (برص): در این بیماران احتمال پیدایش ضایعات در محل لیزر وجود دارد.
سابقه اسكار هیپرتروفیك یا كلوئید (گوشت اضافه محل عمل): انجام لیزر در این بیماران احتمال دارد ،سبب ایجاد اسكار هیپرتروفیك شود و بهتر است انجام نگیرد.

سابقه تبخال مكرر: در این بیماران از 24 ساعت قبل تا یك هفته بعد از لیزر باید داروهای ضدتبخال مثل آسایكلوویر استفاده شود.
سابقه عفونت فعال مثل جوشهای چركی: در صورتی كه بیمار جوش چركی یا هر كانون عفونی دیگری در محل لیزر مو داشته باشد باید تا زمان درمان آن عفونت لیزر به تعویق بيفتد.
برنزه بودن(tanning): بههر روشی كه فرد باعث برنزه شدن پوست خود شده باشد، اعم از آفتاب گرفتن یا سولاریم، احتمال سوختگی پوست و ایجاد لك به دنبال ليزر بسیار زیاد است. در این بیماران بهتر است درمان تا زمان از بین رفتن رنگ به تعویق بیفتد ودر این مدت بیمار از تركیبات ضدلك و ضدآفتاب استفاده كند.

وجود تاتو یا خال یا كك و مك در محل لیزر: از آنجا كه انجام لیزر مو می تواند باعث كمرنگ شدن این ضایعات شود باید از قبل به بیمار در مورد این مسئله تذكر داد.
مصرف ایزوترتینویین (نوعی تركیب vita مثل راكوتان كه برای درمان جوشهای مقاوم به كار میرود): اگر بیمار از این دارو استفاده می كند چون باعث حساس شدن شدید پوست به نورلیزر و افزایش احتمال سوختگی و اسكار و لك میشود حداقل 6 ماه باید لیزر مو را به تعویق انداخت.

چه تعداد جلسه برای درمان موهای زائد نیاز است؟

پاسخيقطعی به این سؤال نمی توان داد چون بسته به فرد و محل مورد درمان تعداد جلسات متفاوت است. مثلا لیزر موهای صورت بیشتر از ناحیه زیر بغل طول می كشد و در كل به طور متوسط 7-3 جلسه درمان لازم است ولی ممكن است بیشتر یا كمتر طول بكشد و درصورت وجود زمینه اختلالات هورمونی به درازا می كشد.

اثرات لیزر بر روی موهای زائد چیست؟كاهش تعداد موها
كاهش سرعت رشد
نازك شدن موها
كمرنگ تر شدن موها كه همه اینها منجر به طبیعی تر شدن منظره محل درمان می شوددکتر مریم ملکی(متخصص پوست و مو)
پزشک آنلاین

V E S T A
21-10-2013, 15:17
ریزش مو سر مشکل شایع در مردان وزنان میباشد .ریزش مو دارای عوامل مختلفی می باشد.مو دارای دوبخش است .ریشه موکه 2تا4 میلی متر زیر سطح پوست است.که نقش ان تولید بدنه مو میباشد.بدنه مو که همان

قسمتی که ما می بینیم دارای هیچ بافت زنده ای نیست.بدنه مو شامل موادپروتئینی میباشد.

تعداد ریشه ها از موقع تولد تا پایان عمر در حدود 100000است که ثابت است.رشد مو در حدود 3سانتی متر درماه میباشد.بطور معمول در شبانه روز بین 70تا 150 تار مومیریزد.که این مقدار نرمال است.واین مقدار با رشد

مجدد جبران می شود .موقعی که تحت یکسری از عوامل این بالانس به هم بخورد وریزش بیشتر شود کم موئی وخالی شدن مو عارض می شود.اگر موها تمیز باشد وانگشتان دست را از جلو به عقب بکشیم وبیش از

5عدد مو در بین انگشتا ن باشد این غیر طبیعی است..


علل ریزش مو:

از علل شایع :

1- ارثی در بعضی از افراد استعداد ژنتیکی در رابطه با ریزش مو وجود دارد.ریزش موی اندروژنیک طرح مردانه: شایعترین نوع ربزش مو است. در مردان 20الی 30 ساله ریزش مو تحت تاثیر هورمونهای آندروژنیک از ناحیه

پیشانی وگیجگاهی ووسط سر شروع میشود.


ریزش مو آندروژنیک طرح زنانه : درزنان پس از سن20الی 30 سالگی شروع میشود .دراین گروه معمولا دوره قاعدگی نرمال است ودرمعاینه معمولا یافته غیر طبیعی یافت نمی شود .درآزمایش در بعضی سطح سرمی

هورمون دهیدرو-اپی آندروسترون سولفات بالا است.اغلب تیپ ریزش در زنان بشکل حفظ خط رویش وکاهش تدریجی مو در ناحیه وسط سر میباشد.(درزنان نوع دیگری ریزش مو ناشی ازسندرم تخمدان پلی کستیک وجود

دارد که ازحدود سن 11سالگی شروع می شود.تخمدانها هورمون مردانه زیادی ترشح می کنند.رشد مو در ناحیه صورت،عادت ماهیانه نامنظم،جوش واضافه وزن دیده میشود.)


درمان: دراین نوع نمیتوان بطور کلی جلوی ریزش مو را گرفت ولی با رعایت نکات بهداشتی مو ،جلوگیری از چرب شدن مو،شستشوی صحیح و تغذیه درست تا حدودی از پیشرفت ریزش را گرفت.درمان کلاسیک استفاده از

محلول مینوکسیدیل و قرص فیناستراید می باشد


مزوتراپی وسلول درمانی اگر کاهش موی سر زیاد نباشد در رشد مجدد ،ضخیم شدن ساقه موو حفظ موهای مفید می باشد . در افرادی که کاهش مو خیلی محسوس میباشد به شرط داشتن بانک مو خوب،کاشت مو یکی

از روشهای جایگزین مو های از دست رفته می باشد.دکتر شهریار پیرانی [ پوست ، مو و زیبایی ]
پزشک آنلاین

Atghia
30-10-2013, 12:11
دستورالعمل های خانگی زیبایی همچنان پرطرفدار هستند ، چرا که علاوه بر هزینه پایین و آسان بودنشان ، کارایی و مفید بودنشان به اثبات رسیده است ، این دستورالعمل برای تقویت و درمان موها توسط یکی از متخصصین زیبایی توصیه شده است .خواص و کاربردهای روغن نارگیل بیشمار است ، کاربردهای موضعی آن برای تسکین ، مرطوب کردن و متعادل نگه داشتن همه نوع پوست است ، برطبق نظرات رزماری سوئیفت- بنیانگذار موسسه زیبایی RMS – روغن نارگیل بهترین شوینده مواد آرایشی است. جای تعجب نیست که روغن نارگیل برای مو هم بسیار مفید باشد. یک مرطوب کننده فوق العاده و بر طبق مطالعات انجام گرفته در هند، به خاطر ساختار مولکولی آن به خوبی در مو نفوذ می کند. لازم به ذکر نیست که بوی خوبی هم دارد.

این روش درمانی که در ادامه می خوانید ، برای انواع موها چه ضخیم و چه نازک مناسب می باشد.


مواد لازم:
1 تا 2 قاشق روغن نارگیل خالص ( برای موهای خیلی کوتاه به اندازه 1 قاشق استفاده کنید)
یک قاشق عسل طبیعی[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

مواد اختیاری: بر حسب جنس مو می توانید چند قطره از هر کدام از مواد زیر را اضافه نمایید:

موهای نازک : روغن دانه انار
موی مواج: روغن بادام شیرین
موهای زبر : روغن آووکادو
موهای ضخیم : روغن زیتون


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


مواد فوق را در یک کاسه ریخته و خوب مخلوط کنید تا یکدست شود. خوب روی مو بمالید ، سعی کنید مواد را بیشتر در انتهای مو بمالید. 30 دقیقه صبر کرده سپس با شامپو خوب بشویید. برای موهای زبر می توانید این مخلوط را شب هنگام خواب روی مو بمالید و روی آن پلاستیک کشیده و یا حوله بگذارید و صبح با شامپو بشویید. همین!

توجه: بعضی افراد شستن روغن نارگیل را کار سختی می دانند اما بستگی به جنس موی افراد دارد. اگر حس می کنید که در مصرف آن افراط کرده اید، می توانید موها را دو بار بشویید و یا مقداری جوش شیرین را در شامپوی معمولی ریخته و استفاده نمایید.
می دانیم که روشهای متعددی برای گنجاندن روغن نارگیل در نظافت روزانه وجود دارد. شما هم می توانید دستورالعمل مربوط به استفاده خودتان را به ما بگویید.

منبع:آی بانو

Ro mina
16-12-2013, 09:41
نکاتی در مورد اتوی مو برای دخترها و پسرهای جوان

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

اتو ی مو یکی از وسایل آرایشی پرکاربرد در بین دختران و پسران جوان برای درست کردن موهایشان می باشد. همانطور که می دانید در بحث لوازم آرایشی و ابزارهای آرایشی رعایت اصول بهداشتی از مهم ترین مسائل می باشد زیرا هرگونه کوتاهی در رعایت کردن بهداشت ، موجب وارد شدن آسیب های جدی به پوست و مو می شود .برای پیشگیری از آسیبهایی که ممکن است در اثر رعایت نشدن یکسری مراقبت ها به مو وارد می شود، هنگام خرید و استفاده از اتوی مو به موارد زیر دقت داشته باشید.


از آنجایی که چند صباحی است برای صاف کردن مو ، اتو بیش از سشوار استفاده می شود و به نوعی برای لخت و صاف شدن موها ، اتوی مو کار را چه برای دختر خانمها و چه پسران جوان راحت تر کرده، بهتر است برای جلوگیری از وارد آمدن آسیب که ممکن است در اثر رعایت نکردن یکسری مراقبتها به مو وارد شود، هنگام خرید در انتخاب این وسیله دقت کافی داشته باشید.

بهتر است کفه یا صفحه ی اتوی مو سرامیکی باشد چرا که اتوهای مو با صفحه ی فلزی و آهنی باعث سوختن مو و همچنین موخوره و آسیب های دیگر خواهند شد.
اگر موهای کوتاهی دارید ، هرچه اتوی مویی که انتخاب می کنید باریکتر باشد کار برایتان آسانتر خواهد بود و به نتیجه ی بهتری خواهید رسید.
قبل از استفاده از اتو ی مو چیزی مثل واکس، کرم، ژل ، چسب مو یا تافت به موها نزنید.

هنگام اتو کشیدن، حتما موهایتان را خشک کنید.

اتو را کاملا عمود به ریشه ی مو و البته با یکی دوسانت فاصله از آن به موها بکشید.

استفاده از اتو مو و حتی سشوار به دلیل وارد کردن حرارت زیاد و مستقیم به موها ، اگر در فواصل زمانی کوتاه یا بهتر بگوئیم هرروز مورد استفاده قرار بگیرد موجب مریض شدن مو و در نهایت ریزش آنها می شود بنابراین حتی الامکان از این وسیله در مواقع ضروری و با فاصله زمانی استفاده کنید.

wichidika
11-09-2014, 10:52
هیولاهایی که روی صورت ما زندگی می‌کنند!

([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] B%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%A7-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF)
از شنیدن این واقعیت که انگل‌های ذره‌بینی موسوم به «مایت‌ها» روی صورت ما زندگی می‌کنند تعجب نکنید چون این موجودات ساکنان دائمی پوست صورت انسان‌ها هستند.

به گزارش سرویس «سلامت» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، «مایت‌ها»، موجودات میکروسکوپی هستند که به گروه کنه‌ها تعلق دارند. آنها ساکنان دائمی پوست صورت شما هستند و فرقی نمی‌کند که روزانه چند بار و چگونه صورت خود را بشوئید. ضمن اینکه استفاده از لایه‌بردارها و ضدعفونی‌کننده‌های پوست نیز در از بین بردن آنها تأثیری ندارد چرا که بنابر اعلام متخصصان پوست، روزنه‌های پوست در واقع لانه‌ موجودات ریز و میکروسکوپی هستند که برای زندگی کردن در این محل تکامل یافته‌ و سازگار شده‌اند.


بنابراین گزارش که جزئیات آن در مجله «پلاس وان» منتشر شده در نمونه‌های آزمایش شده مشخص شد 100 درصد افراد بالای 18 سال روی پوست صورت خود میزبان دست‌کم یکی از انواع «مایت‌های دمودکس» (تیره‌ای از عنکبوتیان ریز انگلی که در فولیکول‌های موی میزبان قرار می‌گیرند) هستند. این یافته‌ها نشان می‌دهد که دمودکس‌ها مهمان همیشگی پوست صورت انسان‌ها در سراسر جهان هستند.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اینترنتی تک تایمز، نتایج این مطالعه نشان می‌دهد از مجموع 48 هزار گونه مایت شناخته شده، دو گونه روی پوست صورت انسان زندگی می‌کنند که در فولیکول‌های موی صورت فرو رفته‌اند. حیات این جانوران به چربی‌های نهفته در پوست صورت انسان وابسته است.

بنابر اعلام متخصصان پوست، دو گونه مایت با نام‌های «دمودکس فولیکوروم» و «دمودکس برویس» در پوست تمام گروه‌های انسانی و از هر نژادی مشاهده می‌شوند.متخصصان با انجام آزمایش‌های DNA روی پوست صورت دریافته‌اند 100 درصد افراد بالغ در شرایط برابر روی پوست خود شاهد وجود این جانوران میکروسکوپی هستند.

«مگان تومس»، از مؤلفان این مطالعه می‌گوید: وقتی برای نخستین بار متوجه حضور این جانوران روی پوست خود شدم نمی‌توانستم چهار شبانه روز بخوابم! این جانوران واقعاً زیبا هستند. آن‌ها هشت پا دارند که در حال شنا کردن داخل روغن پوست هستند. درست مانند این است که این دوستان همیشه همراه شما هستند و وقتی می‌فهمید همه انسان‌ها روی صورت خود میزبان این مایت‌ها هستند خیالتان آسوده می‌شود که آن‌ها مشکلی برای انسان ایجاد نمی‌کنند.

انتهای پیام

wichidika
11-09-2014, 10:53
کرم‌های میکروسکوپی که در صورت انسان زندگی می‌کنند

([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 9%BE%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C)
بر اساس ادعای دانشمندان دانشگاه کارولینای شمالی، هشت کرم‌ پنیر ریز که دارای پاهایی در یک انتهایشان هستند، از صورت انسان تغذیه می‌کنند.

به گزارش سرویس پژوهشی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در مطالعه جدید، کرم‌های پنیری که برای چشم غیرمسلح نامرئی هستند، در 100 درصد اشخاص مورد آزمایش وجود داشتند.

این کرم‌ها که Demodex نام دارند، در فولیکول‌های موی صورت زندگی می‌کنند و از چربی‌های ترشح‌شده تغذیه می‌کنند. صورت انسان میزبان دو گونه از این موجودات به نام‌های Demodex folliculorum و Demodex brevis است.

به نظر می‌رسد کرم‌های مزبور با هشت‌پای ریزشان در استخری از چربی غوطه می‌خورند و بعید است برای انسان مشکلی ایجاد کنند.

در آزمایش‌های دی‌ان‌ای روی 29 شرکت‌کننده، تمامی سوژه‌های بالای 18 سال حامل دی‌ان‌ای کرم‌های پنیر بودند. دانشمندان هنوز درباره چگونگی گسترش این کرم‌ها اطلاعی ندارند و بر اساس یک نظریه موجود، این موجودات هنگام شیردهی از مادر به فرزند منتقل می‌شوند.

کرم‌های مزبور احتمالا شب‌هنگام و در تاریکی روی صورت می‌خزند.

جزئیات این مطالعه در مجله PLOS One منتشر شد.


انتهای پیام

Atghia
14-03-2015, 22:50
روش هایی طبیعی برای خوشبو کردن موهای تان

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
راه های طبیعی برای خوش بو کردن مو بی ضرر و همیشه موثر است. پس باید از این چند راه ساده و طبیعی استفاده کنیم.
تنها مناسب بودن ظاهر مو کافی نیست، بلکه مو باید خوش بو نیز باشد. اما حفظ ظاهر مو و خوش بو بودن آن آسان نیست. برای این که مو خوش بو شود لازم است علت بدبو بودن آن را بفهمید.

به طور معمول مو بوی خاص خود را دارد و در صورت شسته نشدن به مدت چندین روز، بوی چربی پیدا می کند.یکی از بهترین روش ها شست و شوی منظم مو است. تعریق مکرر نیز موها را بدبو می کند. گاهی ماسک های مو مانند ماسک تخم مرغ که مو را نرم و سبک می سازد می تواند بوی بد هم داشته باشد.
به همین دلیل باید راهی برای از بین بردن این بوی نامطبوع پیدا کنید. راه های طبیعی برای خوش بو کردن مو بی ضرر و همیشه موثر است. پس باید از این چند راه ساده و طبیعی استفاده کنیم.

1 - حداقل هر ۲ روز یک بار موها را بشویید.


2 - کمی آب لیمو به موهای خود بمالید سپس با شامپو بشویید. بوی طبیعی مرکبات مو را خوش بو می سازد.


3 - گلاب یکی از بهترین منقبض کننده هاست که برای پوست مفید است، اما تنها کاری که برای مو می کند این است که آن راخوش بو می کند.


4 - روغن طبیعی یاس یکی از خوش بوترین روغن هاست و ماساژ دادن مو با این روغن، آن را خوش بو می کند.


5 - تزیین کردن مو با گل، آن را خوش بو خواهد کرد.


6 - روغن گل بامیه یکی از سالم ترین روغن ها برای مو است و باعث تیرگی مو و تقویت ریشه آن می شود. این روغن خوش بو موها را نیز معطر می کند.


7 - حنا بویی دارد که برخی افراد آن را دوست دارند.


8 - شست و شوی مو با دمنوش برگ چای موها را تیره و خوش بو می کند.