PDA

نسخه کامل مشاهده نسخه کامل : مطالب جالب در باره رنگ خودروamir_z81
18-04-2008, 11:43
مراحل کلی یک سالن رنگ از تحویل قطعه خام بدنه به سالن شروع می گردد . هر قطعه در معرض دو پروسه
کلی قرار می گیرد که عبارتند از:
1. آماده سازی
2. اعمال پوشش رنگ
مرحله آماده سازی شامل دو قسمت کلی عملیات فسفا ته نمودن و عملیات اعمال آستر می باشد که در شکل
زیر نشان داده شده است:
عملیات فسفات، یک فرایند کاملاً اتوماتیک غوط هوری می باشد؛ در این عملیات، حام لهای بدنه همراه با
بدنه های روی آنها، به داخل یک محلول شیمیایی فرو برده م یشوند تا اینکه برای نقاشی آماده شوند. بدنه
خودروها به وسیله حرکت دادن حام لها، کاملاً از درون محلول عبور م یکنند. بعد از مرحله فسفات، مرحله
آستر قرار دارد که به وسیله کانویری از مرحله فسفات جدا م یشود. در این مرحله نیز بدنه غوط هور می شود،
ولی با این تفاوت که برای افزایش میزان پوشش، از فرایند الکترواستاتیک استفاده م یشود. مخزن آستر در
خطوط تولید کاملاً اتوماتیک م یباشد. بعد از مرحله آستر، کوره خش ککن قرار دارد که به ازای هر بدنه
خودرو که در داخل آن قرار م یگیرد و خشک می شود، نیاز به زمان دارد.

دیگر عملیات سالن رنگ در مرحله آماده سازی عبارتند از:
عملیات سیلر کاری
به دلیل این که بدنه از قطعات منفصل تشکیل شده و ممکن است در بدنه سازی خوب بر روی هم جفت نشده
باشند عملیات سیلر کاری بر روی آن ها انجام میشود . بعد از عملیات سیلر کاری سوراخ های کف بدنه توسط
می شود. Pvc کورکن های لاستیکی و چسب کاغذی پوشانده شده و بدنه آماده پاشش
در زیر بدنه Pvc پاشش ماده
این ماده جهت محافظت از زنگ زدگی و مقاومت بیشتر کف بدنه است که پس از این مرحله بدنه از کوره
پاشیده شده کاملا خشک و بدنه برای مرحله بعد که پاشش آستر است آماده شود. Pvc گذشته تا
پاشش رنگ آستر
قبل از پاشش رنگ آستر توسط دستگاه های پاشش (ربات) رنگ هر بدنه به کامپیوتر داده شده تا بدنه رنگ
خاص خود را در قسمت آستر بگیرد. بعد از پاک شدن گرد و غبار از روی بدنه توسط باد و تمیز کردن بدنه
با دستمال مخصوص پاشش آستر توسط اسپری های دستی به نقاطی که امکان پاشش آن ها به وسیله دستگاه
نیست (نقاطی نظیر زیر در موتور زیر در صندوق و لای درها) انجام می شود .
کوره پخت
جهت پخت رنگ آستر بدنه ها وارد کوره تقریبا طولانی می شوند.
ایستگاه پولیش کاری و رفع ایرادات رنگ آستر
پس از پاشش رنگ آستر و قبل از رنگ رویه کارهایی از جمله صافکاری های کوچک زدن دستمال چسبی و
سمباده زنی و ... انجام می گیرد.
در مرحله بعدی بدنه وارد یکی از دو خط رنگ سالید یا متالیک می شود. فرآیند اعمال پوشش نیز
Clear Coat و اعمال پوشش شفاف یا Base Coat شامل دو مرحله کلی اعمال پوشش اولیه یا
می باشد.

رنگ از مشخصه های نور است و بدون تابش نور رنگ نیز معنا ندارد . برای اینکه رنگ را
تجربه کنید میبایست موارد ذیل را داشته باشید ؛ یک منبع نوری ، یک شیئ که بازتاب
نوری داشته باشد ، چشم یا دریافت کنندۀ نور . نور سفی د مخلوطی از رنگهای قرمز، آبی ،
زرد، سبز، نارنجی، بنفش می باشد . سبز دیدن یک رنگ بدین معنی است که فقط رنگ
سبز بازتاب می شود مادامی که سایر رنگها جذب می شود.
رنگ از چهار بخش کلی تشکیل شده است که وجود یا عدم وجود ذرات فلزی در ترکیب،
وابسته به نوع رنگ که در ادامه توضیح داده خواهد شد می باشد . ترکیبات اصلی رنگ در
شکل زیر نشان داده شده است.
رزین ماده ایست که رنگدانه ها را بهم اتصال داده و به لایه رنگ جلا و قوام
می بخشد . رنگدانه یا پیگمنت پودرهای رنگین قابل انحلال در آب یا حلال هستند
عاملی است که باعث حل Solvent که باعث پوشش رنگی می شوند . حلال یا
کردن رزین می شود . تینر مایعی است که برای رقیق نمودن و بدست آوردن
غلظت مناسب رنگ بکار می رود.
ذرات آلومینیوم یا مس و یا دیگر فلزات در کاربردهای رنگ متالیک بکار می روند.
در بازار کشور سه نوع رنگ به صورت کلی موجود می باشند که عبارتند از رنگهای سالید یا ساده که به آنها رنگ 21 نیز گفته
می شود، رنگهای متالیک یا 54 و رنگهای صدف یا پرل . تفاوت این ر نگ ها در افزودنیهای بکار رفته در هریک و نوع بازتاب نور
تابیده شده توسط این افزودنیها می باشد.
رنگهای سالید یا ساده شامل پیگمنتهای پراکندۀ زیبایی است که کدری
یکنواختی را ارائه میکند و در قبال ضخامت نرمالی از آن بازتاب نرمالی
از نور را انعکاس می دهد . رنگهای متالیک شامل پیگمنتها و ذرات
متالیک است که اشعه های نوری را در زوایای مختلف انعکاس می دهد.
رنگهای صدف یا پرل شامل برشهای بسیار کوچک از صفحات عنصر
میکا است که بازتابهای نوری خاصی را خلق میکند که بسته به میزان
نور تابیده شده و جهت نگاه کردن بیننده طیف آن تغییر می کند.