PDA

نسخه کامل مشاهده نسخه کامل : ليست اسناد ومنابع اينترنتي (اسناد RFC )


alireza taravat
03-11-2004, 17:14
تقاضا براي توضيحات ليست اسناد ومنابع اينترنتي
اسناد RFC مجموعه اي از يادداشتهاي تکنيکي و سازمان يافته ميباشند که پيرامون اينترنت و مباحث جنبي آن رشد پيدا کرده اند. اين اسناد از سال 1969 ميلادي تا به امروز در حال تنظيم و توسعه ميباشند. همچنين اين اسناد حاوي بسياري از مفاهيم شبکه هاي کامپوتري مثل قراردادها ( پروتکل ها )، رويه ها، برنامه ها و مفاهيم انتزاعي ميباشند. حتي بعضي از اين اسناد جنبه تفنني و داستاني دارند. مرکز رسمي براي تبيين و نظارت بر اين قراردادها سازمان IETF ميباشد. بطور کلي RFCها به سه گروه استاندارد تقسيم بندي ميشوند :
1- استاندارها ( Standards)
2- استاندارهاي پيش نويس ( Draft Standards)
3- استاندارهاي پيشنهادي (Proposed
Standards) اصولاً روال تکاملي اين RFC از پيشنهاد (Propose) شروع ميشود. شخص يا اشخاصي سعي در ارائه يک استاندارد پيشنهاد ميکنند. سپس بعد از بررسي هاي مختلف توسط IETF به عنوان يک استاندارد پيش نويس ( و نه کاملاً استاندارد) ارائه ميگردد. پس از انجام آزمايشهاي متعدد در سازمانهاي مختلف و از آن جمله IETF، اين پيش نويس به عنوان يک استاندارد مطرح شده و در دنياي اينترنت از آن استفاده خواهد شد.
از ديدگاه ديگر ميتوان RFC ها را به يکي از چهار گروه ذيل طبقه بندي کرد :
1- آزمايشي Experimental
2- اطلاعاتي Informational
3- تاريخي Historical
4- قديمي Early's RFC
معمولاً نوع چهارم مربوط به قبل از استاندارد شدن RFC ها ميباشد. گروه RFC هاي آزمايشي جهت بررسي و آزمايش يک قرارداد با يک مفهوم مورد استفاده قرار ميگيرد . و تا حصول اطمينان از صحت کارکرد آن به عنوان يک استاندارد شناخته نميشود.
گروه RFC هاي اطلاعاتي Informational جهت تبيين يک مفهوم انتزاعي يا ارائه يک موضوع به شکل صرفاً اطلاعاتي پياده شده اند.
گروه RFC هاي تاريخي ، تاريخچه يک استاندارد يا ارائه يک نظريه يا مفهوم را در بر ميگيرد. و بالاخره گروه RFC هاي قديمي استاندارد قديمي ارائه شده قبل از بوجد آمدن استانداردها را شامل ميشوند. و اصولاً نشانه ارائه اين RFC ها به قبلاز شکل گيري IETF برميگردد.
ضمناً RFC ها داراي سه زير مجموعه مهم ميباشند :
1- مجموعه استاندارد Standard (STD)
2- مجموعه بهترين تمرين فعلي Best Current
Practice ( BCP) 3- مجموعه براي اطلاعات For Your Information (FYI)
- ردگيري استاندارد سازي RFC ها (Standard Tracie RFC's )، سازمانهاي IETF (Internet Engineering Task Farce ) و IESG ( Internet Engineering Steering Group )
RFC هاي ارائه شده را به دقت مطالعه و آزمايش ميکنند . و پس از کنترل نهايي اين اسناد ثبت و بصورت استاندارد ارائه ميشوند. چنين RFC هايي که فرايند فوق الذکر را سپري کنند به عنوان Standard Track RFC's شناخته ميشوند. و نتيجتاً بعد از طي چنين سيري ، بعنوان يک ايفاد کننده نقش در فرايند استاندارد اينترنت ثبت ميگردند. مرحله اول براي ورود به استاندارد سازي ثبت و نشر RFC بعنوان پيش نويس اينترنت (Internet Drafts) ميباشد.
- ويرايشگر (RFC Editor ) RFC
ويرايشگر RFC يک ناشر ميباشد که مسئول مرور و تست نهايي RFC است. همچنين ويرايشگر RFC يک نسخه از فايل اصلي RFC را به نام شاخص (RFC's Index) RFC نگهداري ميکند.
اين شاخص جهت جستجو RFC بسيار سودمند و مفيد واقع ميگردد. در حدود 30 سال ويرايشگر RFCها ، Join Pastel بود و هم اکنون مؤسسه اي به نام Internet Society بعنوان سرمايه گذار مشغول فعاليت ميباشد.

pedramonline
17-11-2004, 01:06
چيز مالي بود
مرسي