PDA

نسخه کامل مشاهده نسخه کامل : اشنايي با فرمت تصويري Gifmpsjavad
15-09-2005, 02:18
با ســــلام ..فرمت تصويرى Gif

پسوند فايلهاى تصويرى (GIF) استانداردى است معين شده و كلى براى تصاوير گرافيكي.عبارت كلمه GIF تشكيل شده از كلماتى ( GRAPHICS INTERCHENG FORMAT) است. اين نوع فايل از بهترين وضوح تصوير گرافيكى براى نمايش متنوع تصاوير و همچنين از حجم بسيار كمى برخوردار است. در ضمن فايلهاى تصويرى كه با اين پسوند باشند به راحتى با هر نوع سخت افزارى قابل كار كردن مى باشند و مى توان آنها را تغير داد و مجددا بر روى رسانه ذخيره و بازيابى ، ذخيره نمود. يكى از دلايلى كه سخت افزار گرافيكى مى تواند با اين فايل به راحتى كار كند نوع قالب آن است.


همانگونه كه مشخص شده است ، يك ساختار فايل گرافيكى با پسوند GIF از هفت لا يه تشكيل يافته ، كه به تر تيب هر كدام از لا يه ها را خواهيم گفت.

1. توضيح تصوير ( GIF SIGNATURE) :

اطلا عاتى بسيار محدود در اين قسمت درج مى شوند كه مشخص سازند اين فايل از چه نوع ساختارى است.
شش كاراكتر مركب به اين ترتيب در اين قسمت مى باشند: G I F 8 7 a سه كاراكتر آخرى " 8 7 a " نمايايى را مى سازند كه مخصوص اين نوع فايل تعريف شده است و هنگام استفاده از فايل بااين كاراكتر مشخص شده مى شود و ضمن استفاده از اين كاراكترها معلوم ميگردد كه اين فايل از نوع "GIF" مى باشد.

2. توصيف گر نمايش ( SCREEN DESCRIPTOR) :

در اين محل شرح كل فايل درج شده است كه سراسر آن را پارامترهاى تصوير پركرده اند و كل فايل از اين قسمت استفاده مى كند و با آن مداوم در تماس قرار دارد.
اطلاعاتى كه در اين ناحيه قرار دارند شامل : تعريف كردن فضاى عكس و يا اطلاعاتى درباره نقشه رنگ زمينه و همچنين داده هايى كه عمق تصوير را مشخص مى سازند.
اين قسمت شامل 6 لا يه مى باشد :
پهناى نمايش، عمق نمايش، توصيف گر رنگهاى منطقى، وضوح رنگ تصاوير، رنگهاى زمينه، موجوديت هاى رنگ

زمانى كه يك تصوير با ساختار GIF بصورت فيزيكى به نمايش در مى آيد ، بلطبع از اندازه اصلى خودش كه بر روى رسانه ذخيره و بازيابى مى باشد بزرگتر است. به عنوان مثال در محيطى همچون ويندوز مى توان اين تصاوير را بزگتر نمود و يا امكان دارد قسمتى از يك تصوير را برش و يا اندكى از رنگ تصوير را كاهش داد.
هر پيكسل را با يك عدد كه نمايانگر آن است مى تواند بر روى صفحه و بصورت تو در تو ارزش گذارى گردد. در ضمن براى رنگ زمينه و در حالى كه در مد DOS باشيم مى توانيم از اعداد 0 تا 7 استفاده كنيم .

3. نقشه رنگ سرا سرى ( GLOBAL COLOR MAP) :

يك نقشه رنگ سراسرى در فايلهايى با پسوند GIF بصورت اختيارى است ، اما در صورتى كه از رنگهاى مختلفى مانند تر كيبى استفاده نموده ايم بايد وجود داشته باشد. هر تصوير به همراه خود نقشه رنگ مربوط به خودش را دارد و با استفاده از آن قسمت و رجوع به داده هاى موجود قسمت رنگها را مشخص مى سازد. امروزه اين نقشه رنگ بصورت نرمال بر روى سخت افزارها كار مى كند ، زيرا كه ساختار اين نوع نقشه رنگ به گونه اى است كه با سخت افزارهاى گرافيكى همخوانى دارد. با وجود توصيف گر فايل ، پس از خواندن اطلاعات مر بوطه هويدا مى گردد كه چه رنگهايى بايد از نقشه رنگ استخراج شوند و نقشه رنگ نيز در هنگام خواندن فايل دائم با توصيف گر در تماس است و از داده هايى كه مر بوط به رنگ مى شود بهره مى برد تا رنگها بر روى تصوير مشخص گر دند . يك نقشه رنگ بصورت كلى از شش لايه تشكيل شده است ، كه سه لا يه آن تكرار رنگهاى بالايى مى باشد ، رنگها به ترتيب از قرمز ، سبز و آبى مى باشد كه اين سه رنگ مجددا در سه لايه با قيمانده تكرار مى گردند تا ارزش رنگهاى يك تصوير را مشخص سازند.


براى نمايش دادن هر رنگ از فرمول2**( # BIT PER PIXEL) استفاده مى شود.

شاخص برى ارزش رنگ قرمز
شاخص براى ارزش رنگ سبز
شاخص براى ارزش رنگ آبى
تکرار رنگ -شاخص براى ارزش رنگ قرمز
شاخص براى ارزش رنگ سبز
شاخص براى ارزش رنگ آبى

با تر كيب رنگهاى اين لايه ها رنگ مورد نظر بوجود مى آيد و نمايش داده مى شود.
هر يك از پيكسلهاى موجود در يك تصوير با وجود داشتن يك نقشه رنگ محلى كه توضيح آن در بالا گفته شد ارزش گذارى مى شوند ، تمام اين رنگها با توجه به نقشه رنگ بوجود مى آيند.
نمايش رنگهاى تركيب شده با استفاده از محدوده اعداد 0 تا 255 صورت مى پذيرد . با تركيب سه رنگ بصورت (255،255،255) رنگ مشكى بدست مى آيد ، رنگ زرد كم رنگ از تركيب اعداد (180،180،0) مى باشد. نا گفته نماند براى مشخص نمودن رنگ عمق يك تصوير مى توان از يك نقشه رنگ استفاده كرد.
در صورتى كه توصيف گر ساختار فايل GIF بتواند به خوبى از عهده ترجمه كدها برآيد تمام اين رنگها به نوبه خودشان در كل تصوير استفاده مى شوند.

4.توصيف گرتصوير( IMAGE DESCRIPTOR) :

وظيفه يك توصيف گر تصوير معين كردن و تهيه نمودن قسمت كار و همچنين معلوم كردن فضاى داخلى يك عكس است.
مى توان گفت يك توصيف گر در هنگام انجام عمليات مربوط به خودش تمام يك تصوير را تجزيه و تحليل مى كند، بصورت كاراكتر و هماهنگ كننده بين لايه هاى ديگر فايل است و در كل ارتباط بين لايه هاى يك تصوير را مطرح مى كند. لايحه هاى مربوط به توصيف گر:

جدا كننده كاراكترهاى تصوير
مشخص نمودن پيكسلهاى سمت چپ تصوير
مشخص نمودن پيكسلهاى بالاى تصوير
مشخص نمودن پكسلهاى پهناى تصوير
مشخص نمودن تعداد پكسلهاى ارتفاع تصوير
قسمت مربوط به رنگهاى محلى
خصوصيات يك تصوير گر عالى بايد به گونهاى باشد كه بتواند اندازه يك تصوير را دقيق تشخيص داده و پس از رمز گشايى نمايش تصوير را انجام دهد.

5.نقشه رنگ محلى ( LOCAL COLOR MAP) :

يك نقشه رنگ محلى مى تواند تنظيمات را براى استفاده هاى بعدى از رنگها معين كند.
در صورتى كه يك قسمت از يك تصوير توسط توصيف گر فايل خوانده شد ، پس از معين نمودن تركيب رنگها و نمايش آن نقشه رنگ مجددا به توصيف گر اشاره مى كند تا از دستورات بعدى آن پيروى نموده و ادامه تصوير را نمايش دهد و رنگها معلوم شوند.
در كل مى توان گفت تمامى اين لايحه ها در هر لحظه با يكديگر ارتباط دارند تا يك تصوير به نمايش در آيد.

6.محل تصوير ( RASTER DATA) :

پيكسل ها بصورت سرى و با يك شاخص ارزش گذارى مى شوند.
هر پيكسل از سمت چپ به راست و به صورت پى در پى و رديفى ذخيره مى شود ، همچنين از بالا به پا يين يك تصوير اين حالت صدق مى كند.
يك تصوير تا زمانى كه به نمايش در مى آيد چهار مرحله را در اين لايه طى مى كند ، در مرحله اول از سمت چپ به راست و از بالا تا پايين خوانده مى شود ، پس از پايان رديف اول نوبت رديف دوم مى رسد و در آخر پس از عبور از چهار مر حله نقاطى كه در آنها تصوير قرار گرفته و حاوى داده بوده در خروجى نمايش داده مى شوند.
اين حالت تا زمانى ادامه پيدا مى كند كه تمام داده ها پو يش گردند و پس از ارزش گذارى به نمايش كلى در آيند.

نكته:

سا ختار فايل GIF بدليل فشردگى و حجم بسيار كم آن مورد استفاده هاى زيادى هستند.
اين نوع فايل با كمك گرفتن از الگوريتم فشرده سازى كه به ( L Z W ) معرف است مى توان حجم آن را تا حدود نصف تقليل داد. به همين دليل از اين نوع پسوند در تصاوير اينترنتى زياد استفاده مى شود. در صفحات وب هر چه تصاوير حجم كمترى را بخود اختصاص دهند سريعتر صفحه به نمايش در مى آيد و كاربر زمان زيادى را منتظر نمى ماند. در حال حاضر تمام نرم افزارهاى گرافيكى ، شامل ويرايش كردن تصاوير از اين پسوند فايل پشتيبانى مى كنند. اين ساختار فايل متعلق به يكى از شركتهاى نرم افزارى در آمريكا مى باشد كه با پرداخت هزينه سالانه مى توان از نوع پسوند در تصاوير اينترنتى و يا در نرم افزارى استفاده كرد.


منبع : بخش مقاله ITiran

--------
.....
....
...
..
.

Amir_P30
15-09-2005, 03:16
ممنون محمد جان لطف كردي

ممنون از اين كه با من همكاري ميكني :blink: :blink: :blink:

Erfaan
15-09-2005, 03:28
mpsjavad جان جال بود ممنون

mpsjavad
15-09-2005, 04:07
با ســـلام ..

اقا امير همكاري با شما باعث افتخار من هست ... ;)


اميدوارم اين همكاري موجب افزايش سطح علمي دوستان ديگه هم باشه ....

........

'POP'
30-09-2005, 18:38
جواد جون آموزنده بود :happy: .خوبه شما كه اطلاعات داري راجع بقيه ي فرمتها هم اينكار رو ادامه بدي. ;)

mpsjavad
30-09-2005, 20:10
جواد جون آموزنده بود :happy: .خوبه شما كه اطلاعات داري راجع بقيه ي فرمتها هم اينكار رو ادامه بدي. ;)

با سلام ..

چشم .. منتظر بودم شما هم به من تذكر بديد ... ;) شما هم اگر در زمينه خاصي تخصص داريد مطرح كنيد تا از اموزش هاو مقالات شما هم در انجمن استفاده كنيم ..

يه نكته :
اقا فريد دوست عزيز لطفا پست تشكر در تاپيك هاي قديمي نديد .. :blink:

با تشكر ..

'POP'
06-10-2005, 10:14
با سلام ..
چشم .. منتظر بودم شما هم به من تذكر بديد ...
با تشكر ..
يادم نمياد "تذكر"ي بهت داده باشم ؛ اما اگه كسي تذكري هم بهت داد مگه بده؟ :tongue:شما هم اگر در زمينه خاصي تخصص داريد مطرح كنيد تا از اموزش هاو مقالات شما هم در انجمن استفاده كنيم ..
با تشكر ..
چشم .. منتظر بودم شما هم به من تذكر بديد ...

واقعيتش پيرو ارتباط هاي قديمي كه با پيغام هاي خصوصي با هم داشتيم بنا داشتم اون مقاله هاي مورد نظر رو برات بفرستم.اما با ديدن لحن تحكم آميز اخيرت در تذكر دادنهات به خودم و خيليهاي ديگه ، بكلي منصرف شدم.
اميدوارم طرز بيان اكثر مديراني كه بيشتر احساس دوستي در نوشته هاشون موج ميزنه تا تحكم براي همه ي ما الگو باشه. :happy:

به حسن خلق توان كرد صيد اهل نظر به تير و دام نگيرند مرغ دانا را ...

mpsjavad
06-10-2005, 14:48
با سلام ..

اينجا چقدر تذكر اندر تذكر شد ... بقول شما مگه تذكر بده ... :tongue:


واقعيتش پيرو ارتباط هاي قديمي كه با پيغام هاي خصوصي با هم داشتيم بنا داشتم اون مقاله هاي مورد نظر رو برات بفرستم. اما با ديدن لحن تحكم آميز اخيرت در تذكر دادنهات به خودم و خيليهاي ديگه ، بكلي منصرف شدم.

در همون ارتباط هاي قديمي با پيغام هاي خصوصي به كرات من به شما گوش زد كردم كه قوانين انجمن رو رعايت كنيد ..

اگر در اختيار گذاشتن اطلاعات براي اموزش علوم مختلف به ديگران به اين شكل بخواد سركوب بشه كه ديگه پيشرفتي پيش نمياد عزيز من ... به اشتراك گذاشتن اطلاعات و در اختيار ديگران گذاشتن همون طور كه مولامون فرمودن زكات علم هست ... و البته كاملا اختياري ... اما تذكر من اگر جزء رعايت قوانين بوده و تحكم من از سر شخصي نگري و خود خواهي باشه جاي سرزنش و پيگيري داره ... پس از حقتون نگزريد و كاملا پيگير باشيد چه بسا به پيشرفت انجمن ها بينجامه ...


اميدوارم طرز بيان اكثر مديراني كه بيشتر احساس دوستي در نوشته هاشون موج ميزنه تا تحكم براي همه ي ما الگو باشه.

البته دوست و دوست داشتن امري ذاتي و قلبي هست اما تحكم براي اجراي قوانين انجمن ها و اجراي اون ها در كنار دوستي ها ميتونه حتي در تحكيم اين دوستي ها اثر داشته باشه ..به حسن خلق توان كرد صيد اهل نظر به تير و دام نگيرند مرغ دانا را ...

زيباترين جمله اي كه شنيدم ..... موفق و شادكام باشيد ...

Gilopa
12-10-2005, 21:33
آقا يه سوال برام پيش اومده البته قبلنا دقت نكرده بودم ميشه بگيد اين انجمن چند تا مدير داره؟

معمولا يه مدير بعد يه همكار قانون كار.

mpsjavad
12-10-2005, 23:24
با سلام ..


ميشه بگيد اين انجمن چند تا مدير داره؟


Gilopa جان عموما اسامي مديران و همكاران انجمن ها هنگام ورود شما به هر انجمن در پايين ترين قسمت نوشته شده ..معمولا يه مدير بعد يه همكار قانون كار.

دوست عزيز اين قانون كار مكتوب هست ؟؟ !!

لازم به ذكر هست كه من هم يك كاربر معمولي هستم كه مثل شما از تمام مطالب انجمن ها استفاده ميكنم و تنها براي ايجاد نظم به اين انجمن اين مسئولت رو بر دوش من گذاشتن .. در هر صورت اگر مشكل و حرف و حديثي هست با اقا ميثم مكاتبه كنيد ..

با تشكر .