PDA

نسخه کامل مشاهده نسخه کامل : كد مخابراتي تلفن ثابت شهرهاي هر استانpedram_ashena
09-08-2007, 15:45
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Country: Iran

Country code: +98Tehran (0)21 + 8 digit subscriber nr

Babol (0)111 + 7 digit subscriber nr

Mazandaran (0)112 + 7 digit subscriber nr

Mazandaran (0)121 + 7 digit subscriber nr

Mazandaran (0)122 + 7 digit subscriber nr

Mazandaran (0)123 + 7 digit subscriber nr

Mazandaran (0)124 + 7 digit subscriber nr

Gilan (0)131 + 7 digit subscriber nr

Gilan (0)132 + 7 digit subscriber nr

Gilan (0)141 + 7 digit subscriber nr

Gilan (0)142 + 7 digit subscriber nr

Mazandaran (0)151 + 7 digit subscriber nr

Mazandaran (0)152 + 7 digit subscriber nr

Golestan (0)171 + 7 digit subscriber nr

Golestan (0)172 + 7 digit subscriber nr

Golestan (0)173 + 7 digit subscriber nr

Golestan (0)174 + 7 digit subscriber nr

Gilan (0)181 + 7 digit subscriber nr

Gilan (0)182 + 7 digit subscriber nr

Mazandaran (0)191 + 7 digit subscriber nr

Mazandaran (0)192 + 7 digit subscriber nr

Tehran (0)220 + 7 digit subscriber nr

Tehran (0)221 + 7 digit subscriber nr

Tehran (0)227 + 7 digit subscriber nr

Tehran (0)228 + 7 digit subscriber nr

Tehran (0)229 + 7 digit subscriber nr

Semnan (0)231 + 7 digit subscriber nr

Semnan (0)232 + 7 digit subscriber nr

Zanjan (0)241 + 7 digit subscriber nr

Zanjan (0)242 + 7 digit subscriber nr

Qom (0)251 + 7 digit subscriber nr

Qom (0)252 + 7 digit subscriber nr

Markazi (0)255 + 7 digit subscriber nr

Markazi (0)256 + 7 digit subscriber nr

Tehran (0)261 + 7 digit subscriber nr

Tehran (0)262 + 7 digit subscriber nr

Tehran (0)263 + 7 digit subscriber nr

Tehran (0)265 + 7 digit subscriber nr

Semnan (0)273 + 7 digit subscriber nr

Semnan (0)274 + 7 digit subscriber nr

Qazvin (0)281 + 7 digit subscriber nr

Qazvin (0)282 + 7 digit subscriber nr

Qazvin (0)284 + 7 digit subscriber nr

Tehran (0)291 + 7 digit subscriber nr

Tehran (0)292 + 7 digit subscriber nr

Isfahan (0)311 + 7 digit subscriber nr

Isfahan (0)312 + 7 digit subscriber nr

Isfahan (0)315 + 7 digit subscriber nr

Isfahan (0)321 + 7 digit subscriber nr

Isfahan (0)322 + 7 digit subscriber nr

Isfahan (0)323 + 7 digit subscriber nr

Isfahan (0)324 + 7 digit subscriber nr

Isfahan (0)331 + 7 digit subscriber nr

Isfahan (0)332 + 7 digit subscriber nr

Isfahan (0)334 + 7 digit subscriber nr

Isfahan (0)335 + 7 digit subscriber nr

Kerman (0)341 + 7 digit subscriber nr

Kerman (0)342 + 7 digit subscriber nr

Kerman (0)344 + 7 digit subscriber nr

Kerman (0)345 + 7 digit subscriber nr

Kerman (0)346 + 7 digit subscriber nr

Kerman (0)347 + 7 digit subscriber nr

Kerman (0)348 + 7 digit subscriber nr

Kerman (0)349 + 7 digit subscriber nr

Yazd (0)351 + 7 digit subscriber nr

Kohkiluye-Boyerahmad (0)352 + 7 digit subscriber nr

Yazd (0)353 + 7 digit subscriber nr

Isfahan (0)361 + 7 digit subscriber nr

Isfahan (0)362 + 7 digit subscriber nr

Isfahan (0)363 + 7 digit subscriber nr

Isfahan (0)371 + 7 digit subscriber nr

Isfahan (0)372 + 7 digit subscriber nr

Charmahal-Bakhtiyari (0)381 + 7 digit subscriber nr

Charmahal-Bakhtiyari (0)382 + 7 digit subscriber nr

Kerman (0)391 + 7 digit subscriber nr

Kerman (0)392 + 7 digit subscriber nr

Azarbayejan-Sharghi (0)411 + 7 digit subscriber nr

Azarbayejan-Sharghi (0)412 + 7 digit subscriber nr

Azarbayejan-Sharghi (0)421 + 7 digit subscriber nr

Azarbayejan-Sharghi (0)422 + 7 digit subscriber nr

Azarbayejan-Sharghi (0)423 + 7 digit subscriber nr

Azarbayejan-Sharghi (0)424 + 7 digit subscriber nr

Azarbayejan-Sharghi (0)426 + 7 digit subscriber nr

Azarbayejan-Sharghi (0)427 + 7 digit subscriber nr

Azarbayejan-Sharghi (0)431 + 7 digit subscriber nr

Azarbayejan-Sharghi (0)432 + 7 digit subscriber nr

Azarbayejan-Gharbi (0)441 + 7 digit subscriber nr

Azarbayejan-Gharbi (0)442 + 7 digit subscriber nr

Azarbayejan-Gharbi (0)443 + 7 digit subscriber nr

Azarbayejan-Gharbi (0)444 + 7 digit subscriber nr

Azarbayejan-Gharbi (0)445 + 7 digit subscriber nr

Azarbayejan-Gharbi (0)448 + 7 digit subscriber nr

Ardabil (0)451 + 7 digit subscriber nr

Ardabil (0)452 + 7 digit subscriber nr

Azarbayejan-Gharbi (0)461 + 7 digit subscriber nr

Azarbayejan-Gharbi (0)462 + 7 digit subscriber nr

Azarbayejan-Sharghi (0)471 + 7 digit subscriber nr

Azarbayejan-Sharghi (0)472 + 7 digit subscriber nr

Azarbayejan-Gharbi (0)481 + 7 digit subscriber nr

Azarbayejan-Gharbi (0)482 + 7 digit subscriber nr

Azarbayejan-Sharghi (0)491 + 7 digit subscriber nr

Azarbayejan-Sharghi (0)492 + 7 digit subscriber nr

Khorasan (0)511 + 7 digit subscriber nr

Khorasan (0)512 + 7 digit subscriber nr

Khorasan (0)528 + 7 digit subscriber nr

Khorasan (0)529 + 7 digit subscriber nr

Khorasan (0)531 + 7 digit subscriber nr

Khorasan (0)532 + 7 digit subscriber nr

Khorasan (0)534 + 7 digit subscriber nr

Khorasan (0)535 + 7 digit subscriber nr

Sistan-Baluchestan (0)541 + 7 digit subscriber nr

Sistan-Baluchestan (0)542 + 7 digit subscriber nr

Sistan-Baluchestan (0)543 + 7 digit subscriber nr

Sistan-Baluchestan (0)544 + 7 digit subscriber nr

Sistan-Baluchestan (0)545 + 7 digit subscriber nr

Sistan-Baluchestan (0)546 + 7 digit subscriber nr

Sistan-Baluchestan (0)547 + 7 digit subscriber nr

Sistan-Baluchestan (0)548 + 7 digit subscriber nr

Khorasan (0)551 + 7 digit subscriber nr

Khorasan (0)552 + 7 digit subscriber nr

Khorasan (0)561 + 7 digit subscriber nr

Khorasan (0)562 + 7 digit subscriber nr

Sistan-Baluchestan (0)564 + 7 digit subscriber nr

Khorasan (0)571 + 7 digit subscriber nr

Khorasan (0)572 + 7 digit subscriber nr

Khorasan (0)581 + 7 digit subscriber nr

Khorasan (0)582 + 7 digit subscriber nr

Khorasan (0)584 + 7 digit subscriber nr

Khorasan (0)585 + 7 digit subscriber nr

Khuzestan (0)611 + 7 digit subscriber nr

Khuzestan (0)612 + 7 digit subscriber nr

Khuzestan (0)622 + 7 digit subscriber nr

Khuzestan (0)623 + 7 digit subscriber nr

Khuzestan (0)624 + 7 digit subscriber nr

Khuzestan (0)626 + 7 digit subscriber nr

Khuzestan (0)631 + 7 digit subscriber nr

Khuzestan (0)632 + 7 digit subscriber nr

Khuzestan (0)641 + 7 digit subscriber nr

Khuzestan (0)642 + 7 digit subscriber nr

Khuzestan (0)651 + 7 digit subscriber nr

Khuzestan (0)652 + 7 digit subscriber nr

Lorestan (0)661 + 7 digit subscriber nr

Lorestan (0)662 + 7 digit subscriber nr

Lorestan (0)663 + 7 digit subscriber nr

Lorestan (0)664 + 7 digit subscriber nr

Lorestan (0)665 + 7 digit subscriber nr

Lorestan (0)666 + 7 digit subscriber nr

Khuzestan (0)671 + 7 digit subscriber nr

Khuzestan (0)672 + 7 digit subscriber nr

Khuzestan (0)681 + 7 digit subscriber nr

Khuzestan (0)682 + 7 digit subscriber nr

Khuzestan (0)691 + 7 digit subscriber nr

Khuzestan (0)692 + 7 digit subscriber nr

Fars (0)711 + 7 digit subscriber nr

Fars (0)712 + 7 digit subscriber nr

Fars (0)721 + 7 digit subscriber nr

Fars (0)722 + 7 digit subscriber nr

Fars (0)728 + 7 digit subscriber nr

Fars (0)729 + 7 digit subscriber nr

Fars (0)731 + 7 digit subscriber nr

Fars (0)732 + 7 digit subscriber nr

Kohkiluye-Boyerahmad (0)741 + 7 digit subscriber nr

Kohkiluye-Boyerahmad (0)742 + 7 digit subscriber nr

Kohkiluye-Boyerahmad (0)743 + 7 digit subscriber nr

Kohkiluye-Boyerahmad (0)744 + 7 digit subscriber nr

Fars (0)751 + 7 digit subscriber nr

Fars (0)752 + 7 digit subscriber nr

Hormozgan (0)761 + 7 digit subscriber nr

Hormozgan (0)762 + 7 digit subscriber nr

Hormozgan (0)763 + 7 digit subscriber nr

Hormozgan (0)764 + 7 digit subscriber nr

Hormozgan (0)765 + 7 digit subscriber nr

Hormozgan (0)766 + 7 digit subscriber nr

Bushehr (0)771 + 7 digit subscriber nr

Bushehr (0)772 + 7 digit subscriber nr

Bushehr (0)773 + 7 digit subscriber nr

Fars (0)781 + 7 digit subscriber nr

Fars (0)782 + 7 digit subscriber nr

Fars (0)791 + 7 digit subscriber nr

Fars (0)792 + 7 digit subscriber nr

Hamedan (0)811 + 7 digit subscriber nr

Hamedan (0)812 + 7 digit subscriber nr

Kermanshah (0)831 + 7 digit subscriber nr

Kermanshah (0)832 + 7 digit subscriber nr

Kermanshah (0)834 + 7 digit subscriber nr

Kermanshah (0)835 + 7 digit subscriber nr

Kermanshah (0)837 + 7 digit subscriber nr

Kermanshah (0)838 + 7 digit subscriber nr

Ilam (0)841 + 7 digit subscriber nr

Ilam (0)842 + 7 digit subscriber nr

Hamedan (0)851 + 7 digit subscriber nr

Hamedan (0)852 + 7 digit subscriber nr

Markazi (0)861 + 7 digit subscriber nr

Markazi (0)862 + 7 digit subscriber nr

Markazi (0)865 + 7 digit subscriber nr

Markazi (0)866 + 7 digit subscriber nr

Kordestan (0)871 + 7 digit subscriber nr

Kordestan (0)872 + 7 digit subscriber nr

Kordestan (0)874 + 7 digit subscriber nr

Kordestan (0)875 + 7 digit subscriber nr

kiarash3500
09-08-2007, 15:49
سلام
جالب بود
ممنون

hastie
11-08-2007, 16:54
آمار خوبي بود اما مگه پيش شماره همون پيش شماره شهرها و توابعشون نيست؟

pedram_ashena
12-08-2007, 11:27
اينها كد شهر ها با تفكيك استان است فقط.مثلا شهر كرج باز تحت عنوان استان تهران مشخص شده است